Aby jste se neztratili v úvěrových nabídkách - spotřebitelský úvěr I.

15. 3. 2007 – 18:30 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Aby jste se neztratili v úvěrových nabídkách - spotřebitelský úvěr I.
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

český národ se velice rychle naučil žít na dluh a zadluženost obyvatelstva roste. Proč ne.. Pokud si někdo úvěr může dovolit splácet bez vážnějších problémů, proč tu naši českou ekonomiku nepodpořit. Horší je to však s přehledností různých nabídek finančních institucí a ještě horší je to s tím jak se vyznat v některých termínech. V tomto seriálu, se Vás pokusíme seznámit s úvěrovou problematikou. Pro začátel myslím postačí seznámení s termíny.

Otázka: Co je ukazatel RPSN? Odpověď: Roční procentní sazba nákladů na spotřebitelský úvěr (RPSN) je jeden z řady ekonomických ukazatelů, který vypovídá o úrovni platebních podmínek úvěru. Prostřednictvím RPSN lze posoudit výhodnost spotřebitelského úvěru . Povinnost informovat spotřebitele o výši tohoto ukazatele ukládá zákon o „spotřebitelském úvěru“penize-147-uverova-spolecnost . Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze tohoto zákona. Základními vstupními parametry pro stanovení tohoto ukazatele je výše úvěru, údaj o termínu poskytnutí úvěru, informace o výši jednotlivých splátek, poplatků a případných dalších plateb a informace o lhůtě splatnosti těchto splátek, poplatků a případných dalších plateb. Otázka: Jak mohu spočítat RPSN pro konkrétní spotřebitelský úvěr? Odpověď: Vzorec pro výpočet RPSN je uveden v příloze zákona 321/2001 Sb. Vzhledem k tomu, že podoba vzorce vyžaduje, aby RPSN byla vypočtena metodou opakovaných aproximací, je nejvhodnější k výpočtu použít počítačový program určený pro tento účel. Několik takových programů je k dispozici na našich stránkách. Otázka: Je ukazatel RPSN totožný s ukazatelem roční úroková sazba (míra)? Odpověď: Nikoliv. Jedná se o dva naprosto odlišné ukazatele. Ukazatel RPSN je svou konstrukcí odlišný od ukazatele „roční úroková sazba (míra)“, tj. ukazatel „roční úroková sazba (míra)“ se vypočte na základě zcela odlišného vzorce než je vzorec pro výpočet ukazatele RPSN. Jednomu a témuž spotřebitelskému úvěru bude tedy příslušet určitá hodnota ukazatele RPSN a jiná hodnota „roční úrokové sazby (míry)“. Ukazatel RPSN bývá bohužel i v médiích velmi často chybně zaměňován s ukazatelem roční úroková sazba. (Např. interpretace, že RPSN je roční úroková sazba, do jejíhož výpočtu jsou zahrnuty další platby související s úvěrem, je naprosto chybná.) Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr obsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti? Odpověď: Obraťte se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy. Otázka: Kam se mohu obrátit v případě, že mám pochybnosti o tom, zda reklama či nabídka spotřebitelského úvěru je v souladu se zákonem o spotřebitelském úvěru? Odpověď: Obraťte se na Českou obchodní inspekci, která je dozorovým orgánem pro tyto případy. Otázka: Mohu jako spotřebitel (dlužník) profitovat na tom, že smlouva , kterou jsem uzavřel, neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti? Odpověď: V případě, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr nebude splňovat určité náležitosti stanovené zákonem č. 321/2001 Sb. a spotřebitel se rozhodne tuto skutečnost uplatnit u věřitele, bude spotřebitelský úvěr nadále považován za úvěr úročený diskontní sazbou České národní banky (platnou v době uzavření smlouvy ). Diskontní sazba České národní banky bývá obvykle ze všech úrokových sazeb z úvěrů nejnižší. Vedle toho se stanou neplatnými ujednání o jiných platbách spotřebitelského úvěru. Toto ustanovení zákona představuje pro věřitele určitou formu postihu, na druhé straně dává spotřebiteli možnost těžit určitou finanční výhodu v důsledku pochybení věřitele (až na výjimky bývá úroková sazba úvěru vyšší než diskontní sazba ČNB, tj. v praxi dochází ke snížení úvěrových splátek). Aktuální výši diskontní sazby ČNB můžete najít zde. Otázka: Jaký postih plyne pro věřitele z toho, že smlouva sjednávající spotřebitelský úvěr neobsahuje všechny zákonem stanovené náležitosti? Odpověď: Za nedodržení podmínek stanovených zákonem o spotř. úvěru může Česká obchodní inspekce uložit pokutu až do výše 1 mil. Kč (za opakované porušení povinností v průběhu jednoho roku ode dne poslední kontroly lze uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč). Dalším důsledkem porušení může být pro věřitele povinnost snížit odpovídajícím způsobem splátky (a neinkasovat případné další platby) – viz předchozí otázka. .= Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru na všechny spotř. úvěry? Odpověď: Z působnosti zákona jsou vyjmuty některé druhy úvěrů, a to: - spotřebitelský úvěr na koupi, výstavbu, opravu nebo údržbu nemovitosti, – spotř. úvěr založený na nájemní smlouvě, která po uplynutí určité doby nezaručuje převod vlastnického práva – půjčka poskytnutá bez úroku nebo jakékoli úplaty – spotřebitelský úvěr poskytnutý na průběžné poskytování služeb – spotř. úvěr nižší než 5.000,–- Kč a vyšší než 800.000,–- Kč – spotř. úvěr, jehož splatnost nepřesahuje 3 měsíce nebo je splatný nejvýše ve 4 splátkách ve lhůtě nepřesahující 12 měsíců. Otázka: Vztahuje se zákon o spotřebitelském úvěru i na smlouvy uzavřené před 1. 1. 2002? Odpověď: Nikoliv. Právní vztahy vzniklé přede dnem 1. 1. 2002 (tj. přede dnem nabytí účinnosti zákona) nepodléhají režimu zákona o spotř. úvěru. Otázka: Jaké položky se zahrnují do výpočtu RPSN? Odpověď: Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platby splátek (jistiny a úroků), ale rovněž další platby nákladů na spotřebitelský úvěr, které ukládá zákon o spotřebitelském úvěru (zákon nestanoví tyto platby taxativně). Příklady dalších plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN: - poplatky vážící se k uzavření smlouvy (např. administrativní poplatky), – poplatky vážící se k posouzení žádosti o úvěr , – poplatky za přijetí platby spotřebitelského úvěru, – poplatky za převod peněžních prostředků a poplatky za vedení účtu, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení, – platby za pojištění nebo záruku, pokud se bude jednat o pojištění nebo záruku, která má věřiteli zajistit splacení úvěru v případě smrti spotřebitele, jeho invalidity, pracovní neschopnosti nebo nezaměstnanosti, – odkupní cena předmětu leasingu (kupní cena hrazená leasingovým nájemcem leasingovému pronajímateli, po jejíž úhradě se leasingový nájemce stává vlastníkem předmětu leasingu), – a další. Otázka: Musí být do výpočtu RPSN vždy zahrnuty poplatky za vedení účtu? Odpověď: Zákon o spotř. úvěru ukládá povinnost zahrnout do výpočtu RPSN poplatky za vedení účtu pouze v tom případě, pokud jsou nepřiměřeně vysoké a spotřebitel nemá možnost volby způsobu placení. Otázka: Musí být do výpočtu RPSN zahrnuty veškeré platby, které se jakýmkoliv způsobem váží ke spotřebitelskému úvěru? Odpověď: Zákon o spotř. úvěru stanoví platby, které je třeba při výpočtu RPSN zohlednit a výčet plateb, které se do výpočtu RPSN nezahrnují. (Platby, které je dle zákona třeba zahrnout do výpočtu RPSN nejsou zákonem stanoveny taxativně.) Příklady plateb, které se zahrnují do výpočtu RPSN jsou obsaženy v informacích uvedených pod programem pro výpočet RPSN. Otázka: Musí každá smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat RPSN? Odpověď: Nikoliv. Pro určité typy spotřebitelského úvěru uzavírané za určitých okolností nelze stanovit RPSN. Jde například o situace, kdy nejsou předem známy výše a termíny budoucích půjček a splátek. Zákon na tyto případy samozřejmě pamatuje. V těchto případech samozřejmě smlouva nemusí (ani nemůže) obsahovat RPSN. (RPSN lze vypočítat pouze v tom případě, pokud jsou k dispozici veškeré nezbytné výchozí údaje pro její výpočet.) Otázka: Musí každá reklama spotřebitelského úvěru obsahovat RPSN? Odpověď: Nikoliv. Pouze taková reklama, která obsahuje úrokovou sazbu (např. roční, měsíční, týdenní atd.) nebo jakékoli údaje týkající se nákladů na úvěr musí obsahovat RPSN nebo příklad jejího výpočtu (zákon pokládá obě varianty, tj. uvedení RPSN nebo příklad jejího výpočtu za zcela rovnocenné). Reklama takového typu spotřebitelského úvěru, pro který nelze stanovit RPSN, nemusí (ani nemůže) RPSN ani příklad jejího výpočtu obsahovat, a to ani v případě, že její součástí je úroková sazba nebo údaje o nákladech na spotřebitelský úvěr. Otázka: S jakou přesností je třeba uvádět hodnotu RPSN? Odpověď: Hodnotu RPSN je dle zákona třeba vyjadřovat s přesností na nejméně jedno desetinné místo. Otázka: Jaké další ukazatele kromě RPSN jsou nejčastěji užívány pro posouzení výhodnosti či nevýhodnosti úvěru? Odpověď: Vedle RPSN je nejčastěji užíván ukazatel „úroková sazba“, a to na roční, měsíční nebo týdenní bázi (sporadicky je možno setkat se i s „úrokovou sazbou“ stanovenou na pololetní, čtvrtletní či denní bázi). Někdy bývá platební úroveň úvěru vyjádřena koeficientem navýšení. Zákon o spotřebitelském úvěru neukládá povinnost uvádět ve smlouvě či v reklamě tyto ukazatele, jejich užití závisí pouze na rozhodnutí věřitele, případně jiných zúčastněných osob. Otázka: Stanoví zákon o spotř. úvěru nějaký maximální limit hodnoty RPSN? Odpověď: Nikoliv. Zákon ukládá povinnost vypočítat RPSN dle vzorce uvedeného v příloze zákona o spotřebitelském úvěru a tuto hodnotu uvést ve smlouvě nebo v reklamě. Konkrétní hodnota RPSN musí odpovídat konkrétním platebním podmínkám, které si ujednal věřitel a spotřebitel (nebo které nabízí věřitel spotřebiteli). Ujednání o platebních podmínkách je soukromoprávní záležitostí věřitele a spotřebitele. Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat navýšení, popřípadě součet všech splátek a případných dalších plateb, které je spotřebitel povinen na základě této smlouvy uhradit? Odpověď: Nikoliv, zákon o spotř. úvěru takovouto povinnost neukládá. Otázka: Musí smlouva o spotřebitelském úvěru obsahovat „roční úrokovou sazbu (míru)“? Odpověď: Nikoliv, zákon o spotř. úvěru neukládá povinnost uvádět ve smlouvě roční úrokovou sazbu ani úrokovou sazbu stanovenou na jiné než roční bázi (např. týdenní, měsíční atd.). Otázka: Jaké jsou výhody ukazatele RPSN oproti ukazateli úroková sazba? Odpověď: Existují dvě hlavní výhody: - Při výpočtu RPSN se zohlední nejen platba jistiny a úroků, ale rovněž platby některých dalších nákladů, které stanoví zákon o spotř. úvěru (podrobný rozbor můžete najít zde) – Jednotnost – ukazatel procentní sazba nákladů (RPSN) jsou všichni věřitelé povinni uvádět na roční bázi, což usnadní orientaci spotřebitelů. (V případě ukazatele „úroková sazba“ se lze setkat s úrokovou sazbou počítanou na různé bázi (roční, měsíční, týdenní, atd.), což některým spotřebitelům může ztěžovat orientaci v nabídce úvěrů.) .= Otázka: Je pravda, že v případě předčasného splacení spotřebitelského úvěru nemá věřitel právo požadovat na spotřebiteli žádné vyrovnání za předčasné splacení? Odpověď: Zákon o spotř. úvěru deklaruje spotřebiteli právo na předčasné splacení spotř. úvěru. V takovém případě má spotřebitel nárok na snížení plateb se spotřebitelským úvěrem souvisejících o takovou částku, aby splacením spotřebitelského úvěru před dobou splatnosti nezískal žádný z účastníků smlouvy o spotř. úvěru nepřiměřený prospěch na úkor ostatních účastníků. PLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA: Plné znění Zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb., si můžete přečíst zde.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,330 23,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články