Bodové ohodnocení: Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění

5. 2. 2012 – 19:53 | Zdravotnictví | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Bodové ohodnocení: Odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Odškodnění bolesti se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 1 a 3 této vyhlášky, a to za bolest způsobenou škodou na zdraví, jejím léčením nebo odstraňováním jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené škodou na zdraví osobě, která tuto škodu utrpěla, (dále jen "poškozený"). Bodové ohodnocení škody na zdraví se vymezuje v lékařském posudku.

Touto vyhláškou se stanoví výše, do které se poskytuje náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem, nemocí z povolání nebo jiným poškozením zdraví (dále jen "škoda na zdraví"), a určování výše této náhrady v jednotlivých případech (dále jen "odškodnění").

§ 3
Odškodnění ztížení společenského uplatnění
(1) Odškodnění ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, a to za následky škody na zdraví, které jsou trvalého rázu a mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě a ve společnosti, zejména na uspokojování jeho životních a společenských potřeb, včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, dalšího vzdělávání a možnosti uplatnit se v životě rodinném, politickém, kulturním a sportovním, a to s ohledem na věk poškozeného v době vzniku škody na zdraví (dále jen "následky"). Odškodnění za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřené povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2) Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se vymezuje v lékařském posudku.
(3) Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v přílohách č. 2 a 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení za následky, s nimiž lze posuzované následky nejspíše srovnávat podle jejich povahy a rozsahu.
 
Určování bodového ohodnocení pro stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech
§ 4
(1) Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí akutní fáze bolesti, přitom posuzující lékař vychází z podrobných písemných informací předaných předchozím ošetřujícím lékařem.1) Při určování bodového ohodnocení bolesti stanoveného rozmezím bodů se dále přihlíží zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení včetně náročnosti použité léčby a ke vzniklým komplikacím.
(2) Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době stabilizace bolesti.
(3) První operace u zlomenin a uzavřených poranění kostí nebo jiných systémů organismu se hodnotí jako otevřená rána; u každé další operace provedené v těchto případech se bodové ohodnocení zvyšuje o polovinu.
(4) Bolest vzniklá v souvislosti s původně nepředpokládanou operací, k níž však původní škoda na zdraví vedla, se hodnotí jako nově vzniklá bolest.
§ 5
(1) Při určování bodového ohodnocení ztížení společenského uplatnění se hodnotí závažnost škody na zdraví, její předpokládaný vývoj a průběh léčení.
(2) Pokud byl poškozený pro dřívější ztížení společenského uplatnění již odškodněn a odškodňuje-li se nastalé zhoršení tohoto ztížení společenského uplatnění, které při dřívějším hodnocení nebylo předpokládáno, odečte se z bodového ohodnocení nově hodnoceného ztížení společenského uplatnění výše bodového ohodnocení dříve přiznaná.
(3) Pokud společenské uplatnění poškozeného bylo již ztíženo předchozími změnami zdravotního stavu nesouvisejícími s posuzovanou škodou na zdraví, hodnotí se pouze následky, které vznikly z této škody na zdraví, popřípadě vedly k podstatnému zhoršení předchozích změn zdravotního stavu.
§ 6
(1) Pokud škoda na zdraví
a) vyžadovala náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; náročným způsobem léčení se rozumí zejména infekce rány prodlužující dobu léčení,
b) vyžadovala mimořádně náročný způsob léčení, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 1 a 3 této vyhlášky nejvýše na dvojnásobek celkové částky bodového ohodnocení; mimořádně náročným způsobem léčení se rozumí zejména léčení zahrnující dlouhodobou plicní ventilaci, kanylaci velkých cév nebo dialýzu,
c) vedla ke zvlášť těžkým následkům, zvýší se bodové ohodnocení škody na zdraví podle příloh č. 2 a 4 této vyhlášky nejvýše o 50 % celkové částky bodového ohodnocení; zvlášť těžkými následky škody na zdraví se rozumí takové následky, které podstatně omezují nebo významně mění uplatnění v životě anebo znemožňují další uplatnění v životě, a to s ohledem na věk poškozeného i jeho předpokládané uplatnění v životě.
(2) Pokud lze škodu na zdraví hodnotit podle více položek poškození zdraví stanovených v přílohách této vyhlášky, bodové ohodnocení těchto položek se sčítá. Jedná-li se však o poškození téhož orgánu, nesmí součet bodového ohodnocení převýšit bodové ohodnocení za jeho anatomickou nebo funkční ztrátu.
 
§ 7
Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
(1) Výše odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění se stanoví na základě bodového ohodnocení stanoveného v lékařském posudku.
(2) Hodnota 1 bodu činí 120 Kč.
(3) Ve zvlášť výjimečných případech hodných mimořádného zřetele může soud2) výši odškodnění stanovenou podle této vyhlášky přiměřeně zvýšit.
 
§ 8
Lékařský posudek
(1) Lékařský posudek za účelem stanovení výše odškodnění v jednotlivých případech
a) zpracovává posuzující lékař, který je ošetřujícím lékařem poškozeného; v případě nemoci z povolání je tímto lékařem ošetřující lékař zdravotnického zařízení oprávněného k posuzování nemocí z povolání,3)
b) vydává zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek, a v případě nemoci z povolání zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek.3)
(2) Lékařský posudek se vydává
a) u bolesti, jakmile je možno zdravotní stav poškozeného považovat za ustálený,
b) u ztížení společenského uplatnění zpravidla až po jednom roce poté, kdy došlo ke škodě na zdraví.
Nový lékařský posudek lze vydat v případě výrazného zhoršení následků. Tento posudek nahradí dosavadní lékařský posudek.
(3) Posuzující lékař zpracovává lékařský posudek na základě úplných písemných informací předaných ošetřujícími lékaři, kteří se zúčastnili léčení poškozeného.
(4) Pokud se na léčení poškozeného podílelo více zdravotnických zařízení, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení, jehož posuzující lékař zpracoval lékařský posudek; pokud jde o nemoc z povolání, vydává lékařský posudek zdravotnické zařízení oprávněné k posuzování nemocí z povolání.3)
(5) V lékařském posudku se vždy uvádí
a) postupy, kterými posuzující lékař dospěl k závěru svého hodnocení,
b) položky příloh této vyhlášky, podle kterých bylo bodové ohodnocení provedeno,
c) odůvodnění případného zvýšení bodového ohodnocení nad limity uvedené v přílohách této vyhlášky.
(6) Lékařský posudek opatřený podpisem posuzujícího lékaře, jeho jmenovkou, razítkem zdravotnického zařízení a datem vyhotovení se doručuje poškozenému proti písemnému potvrzení.

Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 9
Bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené škodou na zdraví, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
§ 10
Zrušují se:
1. vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
2. vyhláška č. 84/1967 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění,
3. vyhláška č. 76/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.,
4. vyhláška č. 54/1993 Sb., kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb.
§ 11
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:
prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.
Sazby bodového hodnocení za bolest u úrazů
Kód Klasifikace poškození zdraví počet bodů
S00 Povrchní poranění hlavy  
S000 Povrchní poranění vlasové části hlavy (1 % tělesného povrchu) 2
S001 Kontuze očního víčka a periokulární krajiny 5
S002 Jiná povrchní poranění očního víčka a periokulární krajiny 5
S003 Povrchní poranění nosu 5
S004 Povrchní poranění ucha 5
S005 Povrchní poranění rtu a dutiny ústní 5
S007 Mnohočetná povrchní poranění hlavy součet bodů přísl.položek,
nejvýše však 15 bodů
S008 Povrchní poranění jiných částí hlavy 5
S01 Rána hlavy   
S0100  Rána vlasové části hlavy nepronikající ke kosti á 1 cm 1
S0101 - pronikající ke kosti a 1 cm 2
S0110  Rána očního víčka a periokulární krajiny 15
S0111 - s porušením okraje víčka a tarsální ploténky 30
S0112 - s porušením slzných cest 40
S012 Rána nosu 7
S013 Rána ucha 7
S014 Rána tváře a temporomandibulární krajiny 5
S0150  Rána rtu 5
S0151  Rána dutiny ústní 7
S017 Mnohočetné rány hlavy součet bodů přísl. položek,
nejvýše však 80 bodů
S02 Zlomenina kostí lebky a obličeje   
S0200  Zlomenina lebeční klenby-fissura 10
S0201 - imprese 30
S0202 - tříštivá 40
S0203 - otevřená  připočítat bodové ohodnocení rány 
v místě a poškození měkkých tkání
S0210 Zlomenina lebeční spodiny 100
S0211 - otevřená připočítat bodové ohodnocení rány 
v místě a poškození měkkých tkání
S0220 Zlomenina nosních kostí 20
S0221 - otevřená připočítat bodové ohodnocení rány 
v místě a poškození měkkých tkání
S023 Zlomenina spodiny očnice 20
S0240 Zlomeniny horní čelisti 40
S0241 - otevřená připočítat bodové ohodnocení rány 
v místě a poškození měkkých tkání
S025 Ztráta zubu 10
S0260 Zlomenina dolní čelisti 20
S0261 - otevřená připočítat bodové ohodnocení rány 
v místě a poškození měkkých tkání
S027 Mnohočetné zlomeniny postihující kosti lebky a obličeje součet bodů přísl. položek, 
nejvýše však 250 bodů
S028 Zlomeniny jiných kostí lebky a obličeje (např. lícní kost) 10
S03 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hlavy   
S030 Vymknutí čelisti 30
S031 Vymknutí chrupavky přepážky nosní 10
S032 Dislokace zubu 10
S034 Podvrtnutí a namožení čelisti 5
S04    
S040 Poranění nervu a drah zrakového nervu 100
S041 Poraněni okohybného nervu 70
S042 Poranění kladkového nervu 40
S043 Poranění troj klaného nervu 70
S044 Poranění odvádějícího nervu 40
S045 Poranění lícního nervu 70
S046 Poranění sluchového nervu 100
S047 Poranění postranního smíšeného systému 70
S048 Poranění jiných mozkových nervů 30
S05 Poranění oka a očnice  
S050 Poranění spojivky a abraze rohovky bez cizího tělesa 20
S0510 Kontuze očního bulbu a tkání očnice 15
S0511 - s krvácením do přední komory nebo sklivce 30
S0512 - s porušením duhovky (iridorhexis, iridodialysis) 50
S0513 - se změnou polohy nebo poraněním čočky 90
S0514 - s odchlípením sítnice 100
S052 Roztržení a ruptura oka s výhřezem nebo ztrátou nitrooční tkáně 150
S053 Roztržení oka bez výhřezu nebo ztráty nitrooční tkáně 120
S0540 Pronikající rána očnice bez cizího tělesa 30
S0541 Pronikající rána očnice s cizím tělesem 50
S0550 Pronikající rána očního bulbu s cizím tělesem pronikající bělimou 65
S0551 - pronikající rohovkou 80
S0552 - komplikovaná poraněním čočky 100
S0553 - pronikající krajinou řasnatého tělesa 110
S0554 - komplikovaná odchlípením sítnice 150
S0560 Pronikající rána očního bulbu bez cizího tělesa pronikající bělimou 40
S0561 - pronikající rohovkou bez zasažení čočky 60
S0562 - pronikající rohovkou s postižením čočky 90
S0563 - pronikající krajinou řasnatého tělesa 80
S0564 - komplikovaná odchlípením sítnice 120
S0565 - komplikovaná výhřezem očních tkání 150
S057 Avulze - vytržení - oka 200
S0580 Jiná poranění oka a očnice - ophtalmia photoelectrica 10
S0581 cizí tělísko zaseknuté do rohovky 15
S0582 hluboká nepronikající rána rohovky 30
S0583 popálení obou víček II-III. stupně 30
S0584 popálení nebo poleptání epitelu rohovky 20
S0585 popálení stromatu rohovky ohněm nebo kyselinou 70
S0586 poleptání stromatu rohovky alkálií /vápno,čpavek/ 100
S0587 poleptání rohovky vedoucí k její perforaci 150
S0590 Poúrazový a sekundární glaukom 100
S0591 Poúrazový vřed rohovky 130
S0592 Poúrazová (pooper.) endophtalmitis 130
S06 Nitrolební poranění  
S060 Otřes mozku lehký 20
  - těžký 60
S061 Traumatický otok (edém) mozku 120
S062 Diruzní axonální poranění mozku 500
S063 Ložiskové poranění mozku 120
S064 Epidurální krvácení 150
S065 Úrazové subdurální krvácení 150
S066 Úrazové subarachnoidální krvácení 200
S067 Nitrolební poranění s bezvědomím delším než 7 dní 400
S068 Jiná nitrolební poranění 200
S07 Drtivé poranění hlavy  
S070 Rozdrcení obličeje 600
S071 Rozdrcení lebky 600
S078 Rozdrcení jiných částí hlavy 600
S08 Traumatická amputace části hlavy  
S080 Odtržení vlasové části v délce přesahující 1/2 obvodu 40
S081 Traumatická amputace ucha 60
S088 Traumatická amputace jiné části hlavy 40
S09 Jiná a neurčená poranění hlavy  
S090 Poranění ductus paroticus 60
S092 Traumatická ruptura ušního bubínku 60
S10 Povrchní poranění krku  
S100 Zhmoždění (kontuze) krku 10
S101 Jiná povrchní poranění krku 10
S107 Mnohočetná povrchní poranění krku součet bodů přísl. položek
S108 Povrchní poranění jiných částí krku 10
S11 Rána krku  
S110 Rána postihující hrtan a průdušnici 150
S111 Rána postihující štítnou žlázu 100
S112 Rána postihující hltan a krční části jícnu 100
S1180 Rána krku povrchní á 1 cm 2
S1181 - hluboká a 1 cm 3
S12 Zlomenina krční páteře  
S1200 Zlomenina 1.nebo 2. krčního obratle bez dislokace 150
S1201 - s dislokací 250
S1202 - otevřená (např. střelné poranění) připočítat bodové
ohodnocení rány v místě
a poškození měkkých tkání
S1210 Zlomenina 3.-7. krčního obratle bez dislokace 50
S1211 - s dislokací 100
S1212 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S127 Mnohočetné zlomeniny krční páteře součet bodů přísl. položek,
nejvýše však 300 bodů
S128 Zlomenina jiných částí krku (jazylka, krční žebro) 80
S129 Zlomenina transverzálního nebo spinózního výběžku 20
S13 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni krku  
S130 Traumatická ruptura krční meziobratlové ploténky 100
S131 Vymknutí krčního obratle 150
S132 Vymknutí jiných neurčených částí krku 50
S134 Podvrtnutí a natažení krční páteře 20
S135 Pohmoždění hlubších struktur krčních 25
S14 Poranění nervů a míchy v úrovni krku  
S1400 Otřes krční míchy 60
S1401 Otok (edém) krční míchy 120
S1402 Kontuze krční míchy 320
S1403 Transverzální léze krční míchy 600
S1 420 Poranění nervového kořene krční míchy (2.-4. kořen) 320
S1421 Poranění nervového kořene krční míchy (5.-7. kořen) 130
S143 Poranění pažní pleteně 200
S144 Poranění periferních nervů krku 20
S145 Poranění krčních sympatických nervů 60
S15 Poranění krevních cév v úrovni krku  
S150 Poranění krční tepny 100
S151 Poranění vertebrální tepny 100
S152 Poranění zevní hrdelní žíly 15
S153 Poranění vnitřní hrdelní žíly 25
S157 Mnohočetné poranění krevních cév v úrovni krku součet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 200 bodů
S158 Poranění jiných krevních cév v úrovni krku 20
S16 Poranění svalu a šlachy v úrovni krku 20
S17 Drtivé poranění krku  
S170 Drtivé poranění hrtanu a průdušnice 150
S178 Drtivé poranění jiných částí krku (decollement+ztrátové poranění) 80
S19 Jiná a neurčená poranění krku  
S197 Mnohočetná poranění krku součet bodů 
přísl. položek
S20 Povrchní poranění hrudníku  
S200 Zhmoždění (kontuze) prsu ženy 30
S201 Povrchní poranění prsu (1 % tělesného povrchu) 2
S202 Zhmoždění stěny hrudníku 10
S203 Povrchní poranění přední stěny hrudníku (1 % tělesného povrchu) 2
S204 Jiná povrchní poranění zadní stěny hrudníku 10
S207 Mnohočetná povrchní poranění hrudníku součet bodů 
přísl. položek
S21 Otevřená rána hrudníku  
S2100 Rána prsu do 5 cm délky 5
S2101 - nad 5 cm délky 10
S2110 Rána stěny hrudníku povrchní á 1 cm 2
S2111 - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm 3
S2112 - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm 5
S217 Mnohočetné rány hrudní stěny součet bodů 
přísl. položek
S22 Zlomenina žebra, hrudní kosti a hrudní páteře  
S2200 Zlomenina hrudního obratle bez posunu 50
S2201 - s posunem 100
S2202 - tříštivá 150
S2203 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S221 Mnohočetné zlomeniny hrudní páteře součet bodů přísl. 
položek, nejvýše 
však 350 bodů
S2220 Zlomenina hrudní kosti nedislokovaná 30
S2221 - dislokovaná 60
S2222 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S2230 Zlomenina žebra 15
S2231 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S224 Mnohočetné zlomeniny žeber součet bodů přísl. položek
S225 Prolomený hrudník s respirační insuficiencí 100
S228 Zlomenina transverzálních a spinózních výběžků 20
S23 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů hrudníku  
S230 Traumatická ruptura hrudní meziobratlové ploténky 100
S231 Vymknutí hrudního obratle 150
S233 Podvrtnutí a natažení hrudní páteře (distorse) 25
S24 Poranění nervů a míchy v úrovni hrudníku  
S2400 Otřes hrudní míchy 60
S2401 Otok (edém) hrudní míchy 100
S2402 Kontuze hrudní míchy 200
S2403 Transverzální leze hrudní míchy 400
S242 Poranění nervového kořene hrudní míchy 110
S243 Poranění periferních nervů hrudníku 80
S244 Poranění hrudních sympatických nervů 50
S25 Poranění krevních cév hrudníku  
S250 Poranění hrudní aorty 250
S251 Poranění podklíčkové tepny 100
S252 Poranění horní duté žíly 250
S253 Poranění podklíčkové žíly 100
S254 Poranění plicních krevních cév 150
S255 Poranění mezižeberních krevních cév 40
S257 Mnohočetné poranění krevních cév hrudníku součet bodů přísl. 
položek, nejvýše 
však 500 bodů
S258 Poranění ductus thoracicus 50
S26 Poranění srdce  
S2600  - s hemoperikardem penetrující 250
S2601 - s hemoperikardem nepenetrující 200
S2680 - s arytmiemi 150
S2681 - bez arytmií 120
S27 Poranění jiných a neurčených nitrohrudních orgánů  
S270 Traumatický pneumotorax 70
S271 Traumatický hemotorax 70
S272 Traumatický tenzní pneumotorax 100
S2730 Kontuze plic 100
S2731 Lacerace plic 150
S274 Poranění průdušky 100
S275 Poranění hradní části průdušnice 100
S276 Poranění pohrudnice 20
S277 Mnohočetná poranění nitrohrudních orgánů součet bodů přísl. 
položek, nejvýše 
však 300 bodů
S278 Poranění bránice 100
S28 Rozdrcení hrudníku a traumatická amputace části hrudníku  
S280 Rozdrcený hrudník součet bodů přísl. 
položek, nejvýše 
však 450 bodů
S281 Traumatická amputace prsu 60
S29 Jiná a neurčená poranění hrudníku  
S290 Poranění svalu a šlachy v úrovni hrudníku 30
S30 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve  
S300 Zhmoždění dolní části zad a pánve 20
S301 Zhmoždění břišní stěny 20
S302 Zhmoždění zevních pohlavních orgánů 50
S307 Mnohočetná povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve součet bodů přísl. 
položek, nejvýše 
však 70 bodů
S308 Povrchní poranění břicha, dolní části zad a pánve (1% tělesného povrchu) 2
S31 Rána břicha, dolní části zad a pánve  
S3100 Rána dolní části zad a pánve povrchní a 1 cm 2
S3101 - hluboká á 1 cm 3
S3110 Rána břišní stěny povrchní á 1 cm 2
S3111 - hluboká nepronikající do dutiny á 1 cm 3
S3112 - hluboká pronikající do dutiny á 1 cm 5
S312 Rána pyje 30
S313 Rána šourku a varlat 30
S314 Rána pochvy a vulvy 30
S317 Mnohočetné rány břicha, dolní části zad a pánve součet bodů přísl. 
položek, nejvýše 
však 60 bodů
S32 Zlomenina bederní páteře a pánve  
S3200 Zlomenina bederního obratle bez posunu 50
S3201 - s posunem 100
S3202 - tříštivá 150
S3203 - otevřená  připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S3210 Zlomenina kosti křížové 150
S3211 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S3220 Zlomenina kostrče 50
S3221 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S3230 Zlomenina kyčelní kosti 150
S3231 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S3240 Zlomenina acetabula jednoduchá 60
S3241 - komplikovaná 160
S3242 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S3250 Zlomenina kosti stydké (jedno raménko) 40
S3251 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S3270 Zlomeniny pánve bez instability pánevního kruhu 160
S3271 - s instabilitou pánevního kruhu 200
S328 Zlomenina transverzálních nebo spinózních výběžků 20
S329 Mnohočetné zlomeniny bederních obratlů součet bodů přísl.
položek, nejvýše 
však 250 bodů
S33 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů bederní páteře a pánve  
S330 Traumatická ruptura bederní meziobratlové ploténky 100
S331 Vymknutí bederního obratle 100
S332 Vymknutí kloubu sakroiliakálního 100
S333 Vymknutí jiných a neurčených částí bederní páteře a pánve 35
S334 Traumatická ruptura spony stydké 50
S335 Podvrtnutí a natažení bederní páteře 20
S336 Podvrtnutí a natažení sakroiliakálního kloubu 20
S34 Poranění nervů a míchy v úrovni břicha, dolní části zad a pánve  
S3400 Otřes bederní míchy 60
S3401 Otok (edém) bederní míchy 100
S3402 Kontuze bederní míchy 200
S3403 Transverzální leze bederní míchy 400
S342 Poranění nervového kořene bederní a křížové páteře 60
S343 Poranění caudy equiny 120
S344 Poranění lumbosakrální pleteně 120
S345 Poranění bederních, křížových a pánevních sympatických nervů 60
S346 Poranění periferních nervů břicha, dolní části zad a pánve 30
S348 Poranění jiných a neurčených nervů v úrovni břicha, 
dolní části zad a pánve
20
S35 Poranění krevních cév v úrovni břicha, dolní části zad a pánve  
S350 Poranění břišní aorty 250
S351 Poranění dolní duté žíly 250
S352 Poranění břišní nebo mezenterické tepny 130
S353 Poranění vrátnice nebo slezinné žíly 130
S354 Poranění krevních cév ledviny 130
S355 Poranění kyčelních krevních cév 130
S357 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni břicha, 
dolní části zad a pánve
součet bodů přísl.
položek, nejvýše
však 500 bodů
S358 Poranění jiných krevních cév v úrovni břicha, 
dolní části zad a pánve
60
S36 Poranění nitrobřišních orgánů  
S3600 Kontuze sleziny 60
S3601 Ruptura sleziny 120
S3602 Lacerace sleziny 180
S3610 Kontuze jater nebo žlučníku 60
S3611 Ruptura jater nebo žlučníku 120
S3612 Lacerace jater nebo žlučníku 180
S3613 Poranění žlučových cest 180
S3620 Kontuze slinivky břišní 60
S3621 Ruptura slinivky břišní 120
S3622 Lacerace slinivky břišní 180
S3623 Poranění ductus pancreaticus 180
S363 Poranění žaludku (perforace) 100
S364 Poranění tenkého střeva 80
S365 Poranění tračníku 100
S366 Poranění konečníku 100
S367 Mnohočetná poranění nitrobřišních orgánů součet bodů 
přísl. položek
S368 Poranění jiných nitrobřišních orgánů 80
S37 Poranění pánevních orgánů  
S3700 Kontuze ledviny (poúrazová hematurie) 60
S3701 Ruptura parenchymu ledviny 120
S3702 Lacerace ledviny 180
S3703 Poranění dutého systému ledviny 180
S371 Poranění močovodu 80
S372 Poranění močového měchýře 80
S3730 Pohmoždění močové trubice 60
S3731 částečná ruptura močové trubice 80
S3732 Lacerace močové trubice 120
S374 Poranění adnex 80
S3760 Kontuze dělohy 80
S3761 Ruptura dělohy 160
S377 Mnohočetná poranění pánevních orgánů součet bodů 
přísl. položek
S38 Rozdrcení a traumatická amputace části břicha, 
dolní části zad a pánve
 
S380 Rozdrcení zevních pohlavních orgánů součet bodů 
přísl. položek
S382 Traumatická amputace zevních pohlavních orgánů 200
S39 Jiná a neurčená poranění břicha, dolní části zad a pánve  
S390 Poranění svalu a šlachy břicha, dolní části zad a pánve 40
S397 Jiná mnohočetná poranění břicha, dolní části zad a pánve součet bodů 
přísl. položek
S40 Povrchní poranění ramene a paže  
S400 Zhmoždění ramene a paže 15
S407 Mnohočetná povrchní poranění ramene a paže součet bodů 
přísl. položek
S408 Povrchní poranění ramene a paže (1% tělesného povrchu) 2
S41 Rána ramene a paže  
S4100 Rána ramene povrchní á 1 cm 2
S4111 - pronikající ke kosti á 1 cm 5
S4110 Rána paže (nadloktí) povrchní á 1 cm 2
S4111 - pronikající ke kosti á 1 cm 5
S417 Mnohočetné rány ramene a paže součet bodů přísl. položek  
S42 Zlomenina ramene a paže  
S4200 Zlomenina klíční kosti bez dislokace 20
S4201 - s dislokací 40
S4202 - tříštivá 60
S4203 - nitrokloubní 80
S4204 Zlomenina klíční kosti otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S4210 Zlomenina lopatky bez posunu 20
S4211 - s posunem 40
S4212 - tříštivá 60
S4213 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S4220 Zlomenina horního konce pažní kosti bez dislokace 30
S4221 - s dislokací 60
S4222 - tříštivá 80
S4223 - nitrokloubní 100
S4224 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S4230 Zlomenina diafyzy pažní kosti bez dislokace 40
S4231 - s dislokací 80
S4232 - tříštivá 100
S4233 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S4240 Zlomenina dolního konce pažní kosti bez dislokace 30
S4241 - s dislokací 60
S4242 - tříštivá 80
S4243 - nitrokloubní 100
S4244 - otevřená připočítat bodové 
ohodnocení rány v místě 
a poškození měkkých tkání
S427 Mnohočetné zlomeniny klíční kosti, lopatky a pažní kosti součet bodů 
přísl. položek
S43 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů 
a vazů ramenního pletence
 
S430 Vymknutí ramenního kloubu 30
S431 Vymknutí akromioklavikulárního kloubu 30
S432 Vymknutí sternoklavikulárního kloubu 30
S434 Podvrtnutí a natažení ramenního kloubu 10
S435 Podvrtnutí a natažení akromioklavikulárního kloubu 10
S436 Podvrtnutí a natažení sternoklavikulárního kloubu 10
S44 Poranění nervů v úrovni ramene a paže  
S4400 Přerušení loketního nervu v úrovni paže 120
S4401 Natažení loketního nervu 20
S4410 Přerušení středního nervu v úrovni paže 130
S4411 Natažení středního nervu 30
S4420 Přerušení vřetenního nervu v úrovni paže 140
S4421 Natažení vřetenního nervu 40
S4430 Přerušení ramenního nervu 110
S4431 Natažení ramenního nervu 20
S444 Poranění svalově kožního nervu 50
S445 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni ramene a paže 50
S447 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ramene a paže součet bodů
přísl. položek
S448 Poranění jiných nervů v úrovni ramene a paže 30
S45 Poranění krevních cév v úrovni ramene a paže  
S450 Poranění podpažní tepny 60
S451 Poranění pažní tepny 60
S452 Poranění podpažní nebo pažní žíly 60
S453 Poranění povrchních žil v úrovni ramene a paže 10
S457 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni ramene a paže součet bodů
přísl. položek
S46 Poranění svalu a šlachy v úrovni ramene a paže  
S460 Poranění šlachy manžety rotátorů ramene 30
S461 Poranění svalu a šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu 30
S462 Poranění svalu a šlachy jiných částí dvouhlavého svalu 30
S463 Poranění svalu a šlachy trojhlavého svalu 30
S467 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni ramene a paže  součet bodů
přísl. položek
S468 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni ramene a paže 30
S47 Drtivé poranění ramene a paže součet bodů
přísl. položek
S48 Traumatická amputace ramene a paže  
S480 - v ramenním kloubu 250
S481 - v úrovni mezi ramenem a loktem 200
S49 Jiná a neurčená poranění ramene a paže  
S497 Mnohočetná poranění ramene a paže součet bodů
přísl. položek
S50 Povrchní poranění lokte a předloktí  
S500 Zhmoždění lokte 20
S501 Zhmoždění jiných a neurčených částí předloktí 20
S507 Mnohočetná povrchní poranění předloktí součet bodů
přísl. položek
S51 Rána předloktí  
S5100 Rána předloktí povrchová à 1 cm 1
S5101 - pronikající ke kosti a 1 cm 3
S517 Mnohočetné otevřené rány předloktí součet bodů
přísl. položek
S52 Zlomenina lokte a předloktí  
S5200 Zlomenina horního konce loketní kosti bez dislokace 30
S5201 - s dislokací 60
S5202 - tříštivá 90
S5203 - Zlomenina horního konce kosti loketní nitrokloubní 100
S5204 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5210 Zlomenina horního konce vřetenní kosti bez dislokace 30
S5211 - s dislokací 60
S5212 - tříštivá 90
S5213 - nitrokloubní 100
S5214 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5220 Zlomenina diafýzy loketní kosti bez dislokace 20
S5221 - s dislokací 40
S5222 - tříštivá 60
S5223 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5230 Zlomenina diafýzy vřetenní kosti bez dislokace 20
S5231 - s dislokací 40
S5232 - tříštivá 60
S5233 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S524 Zlomenina diafýz obou kostí loketní i vřetenní součet bodů přísl. položek
S5250 Zlomenina dolního konce vřetenní kosti bez dislokace 20
S5251 - s dislokací 40
S5252 - tříštivá 60
S5253 - nitrokloubní 70
S5254 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S5260 Zlomenina dolního konce loketní i vřetenní kosti bez posunu 30
S5261 - s posunem 60
S5262 - tříštivá 90
S5263 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány 
v místě a poškození 
měkkých tkání
S527 Mnohočetné zlomeniny předloktí součet bodů
přísl. položek
S53 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů lokte  
S530 Vymknutí hlavičky kosti vřetenní 30
S531 Vymknutí lokte, NS 30
S532 Traumatická ruptura vřetenního (radiálního) kolaterálního vazu 30
S533 Traumatická ruptura loketního (ulnárního) kolaterálního vazu 30
S534 Podvrtnutí a natažení lokte 10
S535 Bolestivá pronace u dětí 10
S54 Poranění nervů předloktí  
S5400 Přerušení loketního nervu v úrovni předloktí 60
S5401 Natažení loketního středního nervu v úrovni předloktí 20
S5410 Přerušení středního nervu v úrovni předloktí 80
S5411 Natažení středního nervu v úrovni předloktí 20
S5420 Přerušení vřetenního nervu v úrovni předloktí 80
S5421 Natažení vřetenního nervu v úrovni předloktí 20
S543 Poranění kožního citlivého nervu v úrovni předloktí 20
S547 Mnohočetná poranění nervů v úrovni předloktí součet bodů
přísl. položek
S548 Poranění jiných nervů v úrovni předloktí 20
S55 Poranění krevních cév v úrovni předloktí  
S550 Poranění loketní tepny v úrovni předloktí 10
S551 Poranění vřetenní tepny v úrovni předloktí 10
S552 Poranění žíly předloktí 5
S557 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni předloktí součet bodů
přísl. položek
S56 Poranění svalu a šlachy v úrovni předloktí  
S560 Poranění svalu a šlachy flexoru palce v úrovni předloktí 40
S561 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni předloktí 40
S562 Poranění svalu a šlachy jiného flexoru v úrovni předloktí 40
S563 Poranění svalů a šlach extenzoru nebo abduktoru palce v úrovni předloktí 40
S564 Poranění svalu a šlach extenzoru jiného prstu v úrovni předloktí 40
S565 Poranění svalu a šlachy jiného extenzoru v úrovni předloktí 40
S567 Mnohočetná poranění svalů a šlach v úrovni předloktí součet bodů
přísl. položek
S57 Drtivé poranění předloktí  
S570 Drtivé poranění lokte 150
S578 Drtivé poranění jiných částí předloktí 100
S58 Traumatická amputace předloktí  
S580 Traumatická amputace v úrovni lokte 150
S581 - v úrovni mezi loktem a zápěstím 100
S59 Jiná a neurčená poranění předloktí  
S597 Mnohočetná poranění předloktí součet bodů
přísl. položek
S60 Povrchní poranění zápěstí a ruky  
S600 Zhmoždění prstu ruky bez poškození nehtu 5
S601 - s poškozením nehtu 10
S602 Zhmoždění jiných částí zápěstí a ruky 10
S607 Mnohočetná povrchní poranění zápěstí a ruky součet bodů
přísl. položek
S61 Rána zápěstí a ruky  
S610 Rána prstu ruky bez poškození nehtu á 1 cm 1
S611 - s poškozením nehtu á 1 cm 2
S617 Mnohočetné rány zápěstí a ruky součet bodů
přísl. položek
S618 Rána jiných částí zápěstí a ruky a 1 cm 2
S62 Zlomenina zápěstí a ruky  
S6200 Zlomenina kosti člunkové bez posunu 30
S6201 - s posunem 60
S6202 - tříštivá 90
S6203 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6210 Zlomenina jiné zápěstní kosti bez posunu 20
S6211 - s posunem 40
S6212 - tříštivá 60
S6213 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6220 Zlomenina první záprstní kosti bez posunu 20
S6221 - s posunem 40
S6222 - tříštivá 60
S6223 - nitrokloubní 70
S6224 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6230 Zlomenina jiné záprstní kosti bez posunu 15
S6231 - s posunem 30
S6232 - tříštivá 45
S6233 - nitrokloubní 50
S6234 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S624 Mnohočetná zlomenina záprstních kostí součet bodů
přísl. položek
S6250 Zlomenina palce ruky bez posunu 15
S6251 - s posunem 30
S6252 - tříštivá 45
S6253 - nitrokloubní 50
S6254 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S6260 Zlomenina jiného prstu (ruky) bez posunu 10
S6261 - s posunem 20
S6262 - tříštivá 30
S6263 - nitrokloubní 40
S6264 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S627 Mnohočetné zlomeniny prstů ruky součet bodů
přísl. položek
S63 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni zápěstí a ruky  
S630 Vymknutí zápěstí 30
S631 Vymknutí prstu (ruky) 20
S632 Mnohočetná vymknutí prstů ruky součet bodů
přísl. položek
S633 Traumatická ruptura vazů zápěstí a karpu 20
S634 Traumatická ruptura vazů prstu ruky a záprstních kloubů ruky 20
S635 Podvrtnutí a natažení zápěstí 10
S636 Podvrtnutí a natažení prstu ruky 10
S64 Poranění nervů v úrovni zápěstí a ruky  
S6400 Přerušení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 60
S6401 Natažení loketního nervu v úrovni zápěstí a ruky 20
S6410 Přerušení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 60
S6411 Natažení středního nervu v úrovni ruky a zápěstí 20
S6420 Přerušení vřetenního nervu v úrovni zápěstí a ruky 60
S6421 Natažení vřetenního nervu v úrovni ruky a zápěstí 20
S6430 Přerušení prstního nervu palce ruky 30
S6431 Natažení prstního nervu palce ruky 10
S6440 Přerušení prstního nervu jiného prstu ruky 20
S6441 Natažení prstního nervu jiného prstu ruky 10
S647 Poranění mnohočetných nervů v úrovni ruky a zápěstí součet bodů
přísl. položek
S65 Poranění krevních cév v úrovni zápěstí a ruky  
S650 Poranění loketní tepny v úrovni zápěstí a ruky 10
S651 Poranění vřetenní tepny v úrovni zápěstí a ruky 10
S652 Poranění povrchového dlaňového tepenného oblouku 10
S653 Poranění hlubokého dlaňového tepenného oblouku 10
S66 Poranění svalu a šlachy v úrovni zápěstí a ruky  
S660 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru palce v úrovni zápěstí a ruky 40
S661 Poranění svalu a šlachy flexoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 40
S662 Poranění svalu a šlachy extenzoru palce v úrovni zápěstí a ruky 40
S663 Poranění svalu a šlachy extenzoru jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 40
S664 Poranění vnitřního svalu a šlachy palce v úrovni zápěstí a ruky 40
S665 Poranění vnitřního svalu a šlachy jiného prstu v úrovni zápěstí a ruky 40
S666 Poranění svalů a šlach mnohočetných flexorů v úrovni zápěstí a ruky součet bodů
přísl. položek
S667 Poranění svalů a šlach mnohočetných extenzorů v úrovni zápěstí a ruky součet bodů
přísl. položek
S668 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni zápěstí a ruky 40
S67 Drtivé poranění zápěstí a ruky  
S670 Drtivé poranění palce a jiného prstu ruky 75
S678 Drtivé poranění jiných a neurčených částí zápěstí a ruky 50
S68 Traumatická amputace v úrovni zápěstí a ruky  
S680 Traumatická amputace palce ruky (úplná, částečná) 80
S681 Traumatická amputace jiného jednotlivého prstu (úplná, částečná) 40
S682 Traumatická amputace dvou nebo více samotných prstů ruky (úplná, částečná) součet bodů
přísl. položek
S683 Kombinovaná traumatická amputace prstu s jinými částmi zápěstí a ruky součet bodů
přísl. položek
S684 Traumatická amputace ruky v úrovni zápěstí 100
S688 Traumatická amputace jiných částí zápěstí a ruky 80
S69 Jiná a neurčená poranění zápěstí a ruky  
S697 Mnohočetná poranění zápěstí a ruky součet bodů
přísl. položek
S70 Povrchní poranění kyčle a stehna  
S700 Zhmoždění (kontuze) kyčle 15
S701 Zhmoždění stehna 15
S707 Mnohočetná povrchní poranění kyčle a stehna (1 % tělesného povrchu) 2
S71 Rána kyčle a stehna  
S7100 Rána kyčle povrchní a 1 cm 2
S7101 - hluboká nepronikající ke kosti a 1 cm 3
S7102 - hluboká pronikající ke kosti a 1 cm 5
S7110 Rána stehna povrchní a 1 cm 2
S7111 - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm 3
S7112 - hluboká pronikající ke kosti a 1 cm 5
S717 Mnohočetné rány kyčle a stehna součet bodů
přísl. položek
S72 Zlomenina stehenní kosti  
S7200 Zlomenina horního konce stehenní kosti bez dislokace 70
S7201 - s dislokací 140
S7202 - tříštivá 200
S7203 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S7230 Zlomenina diafýzy kosti stehenní bez dislokace 80
S7231 - s dislokací 160
S7232 - tříštivá 220
S7233 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S7240 Zlomenina dolního konce kosti stehenní bez dislokace 70
S7241 - s dislokací 140
S7242 - tříštivá 200
S7243 - nitrokloubní 220
S7244 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S727 Mnohočetné zlomeniny stehenní kosti součet bodů
přísl. položek
S728 Zlomenina trochanteru (izolovaně) 60
S73 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubu a vazů kyčle  
S730 Vymknutí kyčle 100
S731 Podvrtnutí a natažení kyčle 35
S74 Poranění nervů v úrovni kyčle a stehna  
S740 Poranění sedacího nervu v úrovni kyčle a stehna 120
S741 Poranění stehenního nervu v úrovni kyčle a stehna 120
S742 Poranění kožního citlivého nervu v úrovni kyčle a stehna 25
S747 Poranění mnohočetných nervů v úrovni kyčle a stehna součet bodů
přísl. položek
S748 Poranění jiných nervů v úrovni kyčle a stehna 25
S75 Poranění krevních cév v úrovni kyčle a stehna  
S750 Poranění stehenní tepny 40
S751 Poranění stehenní žíly v úrovni třísla a stehna 30
S752 Poranění velké podkožní žíly v úrovni třísla a stehna 10
S757 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni kyčle a stehna součet bodů
přísl. položek
S758 Poranění jiných krevních cév v úrovni kyčle a stehna 10
S76 Poranění svalu a šlachy v úrovni kyčle a stehna  
S760 Poranění svalu a šlachy kyčle 30
S761 Poranění svalu a šlachy čtyřhlavého svalu 50
S762 Poranění svalu a šlachy adduktoru stehna 20
S763 Poranění svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni stehna 20
S764 Poranění jiných a neurčených svalů a šlach v úrovni stehna 20
S767 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kyčle a stehna součet bodů
přísl. položek
S77 Drtivé poranění kyčle a stehna  
S770 Drtivé poranění kyčle 300
S771 Drtivé poranění stehna 200
S772 Drtivé poranění kyčle i stehna součet bodů
přísl. položek
S78 Traumatická amputace kyčle a stehna  
S780 Traumatická amputace v kyčelním kloubu 350
S781 Traumatická amputace mezi kyčlí a kolenem 250
S79 Jiná a neurčená poranění kyčle a stehna  
S797 Mnohočetná poranění kyčle a stehna součet bodů
přísl. položek
S80 Povrchní poranění bérce  
S800 Zhmoždění kolena 10
S801 Zhmoždění jiných a neurčených částí bérce 10
S807 Mnohočetná povrchní poranění bérce součet bodů
přísl. položek
S808 Jiná povrchní poranění bérce (1 % tělesného povrchu) 2
S81 Rána bérce  
S8100 Rána bérce a kolena povrchní à 1 cm 2
S8101 - hluboká nepronikající ke kosti á 1 cm 3
S8102 - hluboká pronikající ke kosti a 1 cm 5
S817 Mnohočetné rány bérce součet bodů
přísl. položek
S82 Zlomenina bérce, včetně kotníku  
S8200 Zlomenina čéšky bez dislokace 30
S8201 - s dislokací 60
S8202 - tříštivá 90
S8203 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě poškození
měkkých tkání
S8210 Zlomenina horního konce holenní kosti bez dislokace 60
S8211 - s dislokací 120
S8212 - tříštivá 180
S8213 - nitrokloubní 220
S8214 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8220 Zlomenina diafýzy holenní kosti bez dislokace 70
S8221 - s dislokací 140
S8222 - tříštivá 210
S8223 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8230 Zlomenina dolního konce holenní kost bez dislokace 50
S8231 - s dislokací 100
S8232 - tříštivá 150
S8233 - nitrokloubní 200
S8234 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8240 Zlomenina samotné kosti lýtkové 20
S8241 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8250 Zlomenina vnitřního kotníku bez dislokace 80
S8251 - s dislokací 100
S8252 - tříštivá 150
S8253 Zlomenina vnitřního kotníku otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S8260 Zlomenina vnějšího kotníku bez dislokace 60
S8261 - s dislokací 100
S8262 - tříštivá 130
S8263 - otevřená připočítat bodové
ohodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S827 Mnohočetné zlomeniny bérce součet bodů
přísl. položek
S828 Zlomeniny jiných částí bérce 80
S83 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů kolena  
S830 Vymknutí čéšky 50
S831 Vymknutí kolena 70
S832 Čerstvé poranění menisku 70
S833 Čerstvé přerušení kloubní chrupavky kolena 60
S8340 Podvrtnutí a natažení postihující kolaterální vaz kolena 40
S8341 Přerušení kolaterálního vazu kolena 70
S8350 Podvrtnutí a natažení zkříženého vazu kolena 40
S8351 Přerušení zkříženého vazu kolena 70
S836 Podvrtnutí a natažení jiných a neurčených částí kolena 40
S837 Poranění mnohočetných struktur kolena součet bodů
přísl. položek,
nejvýše však 150 bodů
S84 Poranění nervů v úrovni bérce  
S8400 Natažení nervu tibiálního bérce 20
S8401 Přerušení nervu tibiálního bérce 50
S8410 Natažení nervu peroneálního bérce 20
S8411 Přerušení nervu peroneálního bérce 70
S842 Poranění kožního cítivého nervu v úrovni bérce 30
S847 Poranění mnohočetných nervů v úrovni bérce součet bodů
přísl. položek
S848 Poranění jiných nervů bérce 30
S85 Poranění krevních cév bérce  
S850 Poranění podkolenní tepny 40
S851 Poranění holenní tepny (přední, zadní) 20
S852 Poranění tepny lýtkové 20
S853 Poranění velké podkožní žíly v úrovni bérce 10
S854 Poranění malé podkožní žíly v úrovni bérce 5
S855 Poranění podkolenní žíly 20
S857 Poranění mnohočetných krevních cév v úrovni bérce součet bodů
přísl. položek
S858 Poranění jiných krevních cév v úrovni bérce 5
S86 Poranění svalu a šlachy bérce  
S860 Poranění Achillovy šlachy 70
S861 Poranění jiného svalu a šlachy zadní svalové skupiny v úrovni bérce 40
S862 Poranění svalu a šlachy přední svalové skupiny v úrovni bérce 30
S863 Poranění svalu a šlachy skupiny lýtkových svalů v úrovni bérce 30
S867 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni bérce součet bodů
přísl. položek
S868 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni bérce 30
S87 Drtivé poranění bérce  
S870 Drtivé poranění kolena 200
S878 Drtivé poranění jiných a neučených částí bérce 130
S88 Traumatická amputace bérce  
S880 Traumatická amputace v úrovni kolena 250
S881 - mezi kolenem a kotníkem 180
S89 Jiná a neurčená poranění bérce  
S897 Mnohočetná poranění bérce součet bodů
přísl. položek
S90 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním  
S900 Zhmoždění kotníku 20
S901 Zhmoždění prstu nohy bez poškození nehtu 5
S902 - s poškozením nehtu 10
S903 Zhmoždění jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 5
S907 Mnohočetná povrchní poranění kotníku a nohy pod ním součet bodů
přísl. položek
S908 Povrchní poranění kotníku a nohy pod ním (1% tělesného povrchu) 2
S91 Rána kotníku a nohy  
S9100 Rána povrchní nepronikající ke kosti á 1 cm 1
S9101 - hluboká pronikající ke kosti á 1 cm 2
S917 Mnohočetné otevřené rány kotníku a nohy pod ním součet bodů
přísl. položek
S92 Zlomenina nohy pod kotníkem  
S9200 Zlomenina patní kosti bez dislokace 50
S9201 - s dislokací 100
S9202 Zlomenina patní kosti tříštivá 150
S9203 - otevřená připočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9210 Zlomenina kosti hlezenní bez dislokace 40
S9211 - s dislokací 100
S9212 - tříštivá 150
S9213 - otevřená připočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9220 Zlomenina jiných nártních kostí bez dislokace 25
S9221 - s dislokací 50
S9222 - tříštivá 100
S9223 - otevřená připočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9230 Zlomenina zanártní kosti bez dislokace 25
S9231 - s dislokací 40
S9232 - tříštivá 50
S9233 - nitrokloubní 70
S9234 - otevřená připočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9240 Zlomenina palce nohy bez dislokace 20
S9241 - s dislokací 40
S9242 - tříštivá 60
S9243 - nitrokloubní 60
S9244 - otevřená připočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S9250 Zlomenina jiného prstu nohy bez dislokace 5
S9251 - s dislokací 10
S9252 - tříštivá 15
S9253 - nitrokloubní 15
S9254 - otevřená připočítat bodové
hodnocení rány
v místě a poškození
měkkých tkání
S927 Mnohočetné zlomeniny nohy pod kotníkem součet bodů
přísl. položek
S93 Vymknutí, podvrtnutí a natažení kloubů a vazů v úrovni kotníku a nohy pod ním  
S930 Vymknutí kotníku 100
S931 Vymknutí prstu nohy 20
S932 Ruptura vazů kotníku a nohy pod ním 60
S933 Vymknutí jiných a neurčených částí nohy pod kotníkem 50
S934 Podvrtnutí a natažení kotníku 10
S935 Podvrtnutí a natažení prstu nohy 5
S94 Poranění nervů v úrovni kotníku a nohy pod kotníkem  
S940 Poranění zevního plantárního nervu 30
S941 Poranění vnitřního plantárního nervu 30
S942 Poranění hlubokého lýtkového nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 30
S943 Poranění kožního citlivého nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním 20
S947 Mnohočetná poranění nervu v úrovni kotníku a nohy pod ním součet bodů
přísl. položek
S948 Poranění jiných nervů v úrovni kotníku a nohy pod ním 20
S95 Poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním  
S950 Poranění hřbetní tepny nohy pod kotníkem 5
S951 Poranění chodidlové tepny nohy pod kotníkem 5
S957 Mnohočetná poranění krevních cév v úrovni kotníku a nohy pod ním součet bodů
přísl. položek
S96 Poranění svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním  
S960 Poranění svalu a šlachy dlouhého flexoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 40
S961 Poranění svalu a šlachy dlouhého extenzoru prstu v úrovni kotníku a nohy pod ním 30
S962 Poranění vnitřního svalu a šlachy v úrovni kotníku a nohy pod ním 40
S967 Poranění mnohočetných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním součet bodů
přísl. položek
S968 Poranění jiných svalů a šlach v úrovni kotníku a nohy pod ním 30
S97 Drtivé poranění kotníku a nohy pod ním  
S970 Drtivé poranění kotníku 130
S971 Drtivé poranění prstu nohy 30
S978 Drtivé poranění jiných částí kotníku a nohy pod ním součet bodů
přísl. položek
S98 Traumatická amputace kotníku a nohy pod ním  
S980 Traumatická amputace nohy v úrovni kotníku 160
S981 - jednoho prstu nohy 50
S982 - dvou nebo více prstů nohy součet bodů
přísl. položek
S983 - jiných částí nohy pod kotníkem 100
S99 Jiná a neurčená poranění kotníku a nohy pod ním  
S997 Mnohočetná poranění kotníku a nohy pod ním součet bodů
přísl. položek
T17 Cizí těleso v dýchacím ústrojí  
T170 Cizí těleso v nosní dutině a vedlejších nosních dutinách 10
T171 - v hltanu 20
T172 - v hrtanu 20
T173 - v průdušnici 30
T174 - v průdušce 50
T178 - v jiných a více částech dýchacího ústrojí součet bodů
přísl. položek
T18 Cizí těleso v trávicím ústrojí  
T180 Cizí těleso v ústech 5
T1810 -v jícnu - odstraněné endoskopicky 30
T1811 - odstraněné operací 60
TI 820 - v žaludku - odstraněné endoskopicky 30
T1821 - odstraněné operací 60
T183 - v tenkém střevě 80
T184 - v tračníku 80
T185 - v řiti a konečníku 60
T19 Cizí těleso v močovém a pohlavním ústrojí  
T1 900 Cizí těleso v močové trubici - odstraněné endoskopicky 20
T1901 - odstraněné operací 40
T1910 Cizí těleso v močovém měchýři -odstraněné endoskopicky 20
T1911 - odstraněné operací 60
T192 - ve vulvě a pochvě 30
T1930 - v děloze 30
T2700 Popálení a poleptání hrtanu a průdušnice lehkého stupně 150
T2701 - těžkého stupně 400
T271 - s plícemi 600
T280 Popálenina úst a hltanu 200
T281 - jícnu 400
T31 Popálení, poleptání a omrzliny podle rozsahu stupně postižení
    I. st. II. st. III. st.
T310 méně než 0,25 % povrchu těla 0 5 15
T3101 0,25 % - méně než 1 % povrchu těla 5 10 75
T311 1 % - méně než 5 % povrchu těla 25 50 150
T312 5 % - méně než 10 % povrchu těla 50 100 300
T313 10 % - méně než 20 % povrchu těla 100 200 600
T314 20 % - méně než 30 % povrchu těla 150 300 900
T315 30 % - méně než 40 % povrchu těla 200 400 1200
T316 40 % - méně než 50 % povrchu těla 250 500 1500
T317 50 % - méně než 60 % povrchu těla 300 600 1800
T318 60 % - méně než 70 % povrchu těla 350 700 2100
T319 70 % a více povrchu těla 400 800 2400
Kód   Klasifikace poškození zdraví   Počet bodů
T63 Toxický účinek styku s jedovatými živočichy 30
T67 Účinky horka a světla   
T670 Úpal tepelný a sluneční 15
T671 Mdloba (synkopa) z horka 35
T672 Křeče z horka 20
T673 Anhydrotické vyčerpání z horka 35
T674 Vyčerpání z horka způsobené nedostatkem (deplecí) soli 35
T676 Přechodná únava z horka 0
T677 Otok (edém) z horka 35
T678 Jiné účinky horka a světla 15
T70 Účinky tlaku vzduchu a vody   
T700 Ušní barotrauma 40
T701 Barotrauma dutin 30
T790 Vzduchová embolie 150
T791 Tuková embolie 200
T792 Traumatické sekundární rekurentní krvácení 100
T793 Poúrazová infekce rány 50
T794 Traumatický šok/bezprostřední, opožděný/ 200
T795 Traumatická anurie. Crush syndrom 200
T796 Traumatická ischemie svalu 100
T797 Traumatický podkožní emfyzém 50
T802 Místní projevy po očkování /katar, zánět, nekroza/ 70
T 8060   Sérová nemoc bez komplikací 200
T8061 - s komplikacemi /např arthralgiemi a pod/ 300
T 8860   Anafylaktický šok bez komplikací 200
T8861 - s komplikacemi /bezvědomí a pod/ 350
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.
Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u úrazů
Položka Klasifikace poškození zdraví počet bodů
01 Hlava a smyslové orgány  
0110 Ztráta vlasů po skalpaci úplná u muže 150
0111 - úplná u ženy 450
0112 - částečná u muže 120
0113 - částečná u ženy 360
0120 Kostní defekt v klenbě lební do 2 cm2 75
0121 v rozsahu 2-10 cm2 210
0122 v rozsahu větším než 10 cm2 360
013 Postkomoční syndrom 70- 200
014 Vážné mozkové nebo duševní poruchy po těžkém poranění hlavy 500 - 3000
015 Vážné duševní poruchy po jiných těžkých poraněních kromě poranění hlavy 900
016 Vážné duševní poruchy vzniklé působením otřesných zážitků nebo jiných
nepříznivých psychologických činitelů a tísnivých situací
(ověřené příslušným psychiatrickým pracovištěm)
500 - 1500
017 Potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez bližšího objektivního nálezu
(např. fantomové bolesti po amputacích)
210
0180 Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně 150
0181 - těžkého stupně 600
019 Traumatické postižení trojklanného nervu 150 - 350
0200 Poškození obličeje provázené funkčními poruchami
(zúžení úst, omezení hybnosti dolní čelisti, defekty rtu)
nebo deformující jizvy lehkého stupně
200
0201 - středně těžkého stupně 400
0202 - těžkého stupně 600
021 Moková píštěl po poranění spodiny lební (likvorea) 300
022 Ztráta chuti (čichu) 200 - 500
023 Ztráta hrotu nosu 250
0240 Ztráta nosu bez zúžení průduchů 450
0241 Ztráta nosu se zúžením průduchů 550
025 Deformace nosu 200
027 Perforace nosní přepážky 50- 80
03 Zrak  
0310 Stav po vynětí oka 500
0311 - u dítěte do 15 let 700
032 Ztráta zraku - dle tabulky 1  
0330 Ztráta čočky u vidoucího oka  
- kompenzována artefakií, věk nad 50 let 100
0331 - kompenzována artefakií, věk do 50 let 300
0332 - kompenzována kontaktní čočkou 400
0333 - kompenzována snesitelnou brýlovou korekcí 500
0334 - u dítěte do 15 let 700
0335 - nekompenzovatelná - podle výsledné zrakové ostrosti  
0340 Traumatická porucha postavení očí  
- s dvojitým viděním svisle 600
0341 - s dvojitým viděním vodorovně 400
0342 - s dvojitým viděním jen při určitém pohledu 200
035 Poruchy zorného pole - podle tabulek 2. a 3.  
0360 Porušení průchodnosti slzných cest  
- v oblasti horního víčka 50
0361 - v oblasti dolního víčka nebo níže 200
037 Chybné postavem řas (trichiasa) 100
038 Rozšíření a ochrnutí zornice vidoucího oka 100
039 Deformace zevního segmentu oka a jeho okolí  
0391 Deformace očnice 180
0392 Deformace víček 170
0393 Deformita oka (mimo změn zornice) 160
0400 Traumatická porucha akomodace
nepodmíněná ztrátou čočky ve věku do 45 let
300
0401 - ve věku nad 45 let 100
0402 - ve věku nad 60 let 0
0403 - u dítěte do 15 let 500
041 Poúrazový lagoftalmus 210
042 Ptóza horního víčka kryjící zornici 400
05 Sluch  
0510 Ztráta jednoho boltce 210
0511 - obou boltců 340
052 Chronický hnisavý zánět středního ucha poúrazový 300
0530 Deformace boltce lehkého stupně 170
0531 - těžkého stupně 350
0540 Nedoslýchavost jednostranná středně těžkého stupně 100-200
0541 - těžkého stupně 200 - 400
0542 - velmi těžkého stupně 400 - 800
0550 Nedoslýchavost oboustranná středně těžkého stupně 200 - 400
0551 - těžkého stupně 400 - 800
0552 - velmi těžkého stupně 800 -1500
0560 Hluchota jednostranná 500 - 1000
0561 - oboustranná 3000
0562 - ztráta sluchu druhého ucha 2500
0570 Porucha labyrintu (mimo nedoslýchavost a hluchotu) 100-500
0571 Neurotizující tinitus 100-300
06 Poškození chrupu, jazyka, krku  
0610 Ztráta jednoho zubu (nehodnotí se dětské zuby ani náhrady) 15
0612 - více zubů násobek 15
0613 Odlomení korunkové části jednoho zubu 10
0615 - více zubů násobek 10
062 Ztráta jazyka 1000
063 Stav po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi 200
0640 Poškození hlasu částečná ztráta 200 - 700
0641 - úplná ztráta (afonie) 1500
0642 ztížení řeči následkem poškození artikulačního ústrojí (včetně jazyka) 300-1000
0643 Porucha řeči centrálního původu po úrazu 1000-2000
0650 Zúžení hrtanu lehkého stupně 150- 300
0651 - středně těžkého stupně 300- 600
0652 - těžkého stupně 600-1500
0653 Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanylou 800
07 Hrudník, plíce, srdce, jícen, páteř a mícha  
0710 Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic následkem poranění plic
a stěny hradní lehkého stupně
150
0711 - středně těžké stupně 300
0712 - těžké stupně 600
0713 Jiné následky poranění plic - jednostranné 500
0714 - oboustranné 1100
0720 Poruchy srdeční a cévní - lehkého stupně 200
0721 - středně těžkého stupně 500
0722 - těžkého stupně 1000
073 Píštěl jícnu 300
0740 Poúrazové omezení hybnosti páteře - lehkého stupně 100
0741 - lehkého stupně s příznaky kořenového dráždění 200
0742 - středně těžkého stupně 150
0743 - středně těžkého stupně s příznaky kořenového dráždění 300
0744 - těžkého stupně 200
0745 - těžké stupně s příznaky kořenového dráždění 400
0750 Poúrazová - paraparéza 600
0751 - kvadruparéza 1500
0752 - paraplegie 2800
0753 - kvadruplegie 3000
0754 - hemiparéza 800
0755 - hemiplegie 2600
0756 - monoparéza 300
0757 - monoplegie 1400
08 Břicho, pánev, zažívací orgány  
081 Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu 250
082 Porušení funkce zažívacích orgánů 200 - 550
083 Ztráta sleziny 300
084 Sterkorální píštěl 500 - 700
085 Nedomykavost řitních svěračů 700
09 Močové a pohlavní orgány  
091 Ztráta jedné ledviny 400
0920 Porucha močení následkem poranění močových orgánů - lehkého stupně 150
0921 - středně těžkého stupně 300
0922 - těžkého stupně 500
093 Píštěl močového měchýře nebo močové roury 700
094 Počasný zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin 500
095 Hydrokéla poúrazová 50
0960 Ztráta jednoho varlete nebo ztráta jednoho vaječníku 200
0961 Ztráta obou varlat (nebo jednoho při kryptorchizmu druhého nebo poškození jiného původu)
do 45 let muže nebo obou vaječníků (nebo jednoho při poškození druhého jiného původu)
do 40 let ženy
1200
0962 - od 45 do 70 let muže nebo od 40 do 60 let ženy 600
0963 - nad 70 let muže nebo nad 60 let ženy 300
0970 Ztráta pyje nebo těžká deformace pyje nebo poúrazová deformace pochvy
nebo zevních pohlavních orgánů ženy znemožňující pohlavní styk do 45 let
1200
0971 - od 45 do 70 let 600
0972 - nad 70 let 300
0980 Ztráta jednoho prsu u žen do 45 let 800
0981 - od 45 do 70 let 500
0982 - nad 70 let 250
0983 Ztráta obou prsů u žen do 45 let 1200
0984 - od 45 do 70 let 700
0985 - nad 70 let 300
0990 Výhřez pochvy a dělohy poúrazový 400
0991 Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře
a s poruchou funkce dolních končetin - u žen do 45 let
800
0992 - u žen starších 45 let 600
0993 - u mužů 600
0994 Potrat v důsledku úrazu do dokončeného 23. týdne gravidity 300
0995 Předčasný porod v důsledku úrazu
od počátku 24 do dokončeného 36 týdne gravidity
600
Položka Klasifikace poškození zdraví  počet bodů
10 Horní končetina    
101 Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu
nebo mezi ramenním kloubem a loketním kloubem
Dominantní nedomin.
- s pahýlem nevhodným k protézování 2000 1800
- s pahýlem vhodným k protézování 1400 1200
1020 Poškození ramene - úplná ztuhlost 600 500
1021 omezení pohyblivosti ramenního kloubu
(i po poranění svalů paže) těžkého stupně
400 350
1022 - středního stupně 300 250
1023 - lehkého stupně 200 150
1030 Pakloub kosti pažní 600 550
1031 Chronický zánět kostní dřeně pažní kosti 500 450
104 Habituální vykloubení ramene 450 400
1050 Nenapravitelné vykloubení    
- sternoklavikulárního kloubu 300 300
1051 - akromioklavikulárního kloubu 600 550
1060 Poškození loketního kloubu - úplná ztuhlost 500 450
1061 - omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně 350 300
1062 - středního stupně 300 250
1063 - lehkého stupně 250 200
1070 Poškození kloubů radioulnárních - úplná ztuhlost 450 400
1071 - omezená supinace a pronace předloktí těžkého stupně 400 350
1072 - středního stupně 350 300
1073 - lehkého stupně 300 250
1080 Pakloub obou kostí předloktí 500 450
1081 Pakloub vřetenní kosti 350 300
1082 Pakloub loketní kosti 300 250
109 Chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí 400 350
110 Viklavý loketní kloub 500 450
1110 Ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 1300 1200
1111 Ztráta ruky v zápěstí 1200 1100
1112 Ztráta všech prstů ruky (včetně záprstních kostí) 1100 1050
1113 Ztráta prstů ruky s výjimkou palce 1050 1000
112 Úplná ztuhlost zápěstí 400 350
113 Pakloub člunkové kosti 200 150
1140 Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně 300 250
1141 - středního stupně 250 200
1142 - lehkého stupně 200 150
1150 Ztráta palce včetně záprstní kosti 700 650
1151 - obou Článků 600 550
1152 - koncového článku 450 400
1160 Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce 400 350
1161 - základního kloubu palce 350 300
1162 - karpometakarpálního kloubu palce 450 400
1163 - všech kloubů palce 600 550
117 Trvalé podvrtnutí po špatně zhojené Benettově zlomenině 150 100
1180 Porucha úchopové funkce palce těžkého stupně 500 450
1181 - středního stupně 400 350
1182 - lehkého stupně 300 250
1190 Ztráta ukazováku se záprstní kostí 500 450
1191 - všech tří článků 400 350
1192 - dvou článků 300 250
1193 - koncového článku 200 150
1200 Úplná ztuhlost ukazováku všech tří kloubů 350 300
1201 - dvou kloubů 250 200
1202 - jednoho kloubu 150 100
1203 Porucha úchopové funkce ukazováku těžkého stupně 400 350
1204 - středního stupně 300 250
1205 - lehkého stupně 200 150
1210 Ztráta prstu (III., IV., nebo V.) se záprstní kostí 300 250
1211 - všech tří článků 250 200
1212 - dvou článků 200 150
1213 - jednoho článku 150 100
1220 Úplná ztuhlost prstu (EL, IV. nebo V.) všech tří kloubů 200 150
1221 - dvou kloubů 100 50
1222 Porucha úchopové funkce prstu (III., IV. nebo V.) 50 50
123 Obrna pažního nervu (axilárního) 500 400
124 Obrna vřetenního nervu 700 600
125 Obrna středního nervu 600 500
126 Obrna loketního nervu    
(obdobně nervus musculocutaneus) 600 500
127 Obrna celé pleteně pažní 1400 1200
Položka Klasifikace poškození zdraví  počet bodů
13 Dolní končetina  
131 Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo mezi kyčelním a kolenním kloubem  
- s pahýlem nevhodným k protěžování 2000
- s pahýlem vhodným k protěžování 1400
132 Pakloub stehenní kosti v krčku nebo v diafýze 1200
133 Chronický zánět kostní dřeně stehenní kosti 700
1340 Zkrácení jedné dolní končetiny o 2 - 4cm 100
1341 - o 4 - 6 cm 300
1342 - o 6 a více cm 500
135 Deformity stehenní kosti 400
136 Úplná ztuhlost kyčelního kloubu 1000
1370 Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně 800
1371 - středního stupně 600
1372 - lehkého stupně 400
138 Úplná ztuhlost kolenního kloubu 800
1390 Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně 800
1391 - středního stupně 600
1392 - lehkého stupně 400
140 Viklavost kolenního kloubu 800
141 Značné vbočení nebo vybočení kolenního kloubu po zlomeninách 700
142 Trvalé následky po poranění měkkého kolena 700
1430 Ztráta dolní končetiny v bérci se zachovalým kolenem  
- s pahýlem nevhodným k protézování 1300
- s pahýlem vhodným k protézování 1000
1431 Ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenem  
- s pahýlem nevhodným k protézování 1400
- s pahýlem vhodným k protézování 1100
144 Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 1000
145 Chronický zánět kostní dřeně kostí bérce 500
146 Poúrazové deformity kostí bérce 700
147 Ztráta nohy v hlezenném kloubu 1000
148 Ztráta chodidla v Chopartově kloubu 900
149 Ztráta chodidla v Lisfřancově kloubu 700
150 Úplná ztuhlost v hlezenném kloubu  
  - v příznivém postavení 600
- v nepříznivém postavení 900
1510 Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně 800
1511 - středního stupně 600
1512 - lehkého stupně 400
152 Úplná ztráta pronace a supinace nohy 500
1530 Omezení pronace a supinace nohy těžkého stupně 300
1531 - středního stupně 200
1532 - lehkého stupně 100
154 Viklavost hlezenného kloubu 500
155 Plochá noha nebo vbočená noha a jiné poúrazové deformity nohy a hlezna 400
156 Chronický zánět kostní dřeně kostí nohy 300
1570 Ztráta všech prstů nohy 700
1571 - obou článků palce včetně záprstní kosti 700
1572 - obou článků palce 600
1573 - koncového článku palce 200
1574 - malíku 150
1575 - II., III. nebo IV. prstu 100
158 Úplná ztuhlost palce nohy 200
159 Omezení pohyblivosti palce nohy 100
160 Trvalé poúrazové omezení krevního oběhu či lymfatického systému dolní končetiny 350 - 600
161 Poúrazová atrofie svalstva dolní končetiny 200
162 Obrna sedacího nervu 900
163 Obrna stehenního nervu 900
164 Obrna holenního nervu 500
165 Obrna lýtkového nervu 700
17 Jizevnaté deformace po popáleninovém traumatu a jiných úrazech  
171 Rozsáhlé plošné jizvy 100 - 400
172 Hypertrofické jizvy (i nerozsáhlé) obličeje, krku, rukou (viditelné partie těla) 100 - 400
173 Keloidní jizvy (s tendencí k růstu a recidivující) 100 - 400
174 Karcinom kůže v jizvě po poranění (Ulcus Marjolin) 900
18 Následná postižení orgánů po popáleninovém traumatu  
180 Toxické poškození jater (subchronická hepatitis) 300 - 500
181 Chronický atrofický zánět sliznice nosní 200
182 Obstrukční postižení dýchacích cest po inhalačním traumatu 300 - 600
19 Heterotopická osifikace po popáleninovém traumatu  
  Omezení pohyblivosti - hodnocení jako v klasifikacích 10 -15  
1. Tabulka k položce 032 - hodnocení zrakové ostrosti se snesitelnou korekcí
Zraková
ostrost
6/6 6/9 6/12 6/18 6/24 6/30 6/36 6/60 3/60 1/60 0
6/6 0 60 ! 120 220 330 440 550 650 750 850 1000
6/9 60 120 220 330 440 550 650 750 850 980 1 100
6/12 120 220 330 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300
6/18 220 330 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550
6/24 330 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800
6/30 440 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050
6/36 550 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300
6/60 650 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300 2 500
3/60 750 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300 2 500 2 700
1/60 850 980 1 100 1 300 1 550 1 800 2 050 2 300 2 500 2 700 2 850
0 1 000 1 100 1 300 1550 1 800 2 050 2 300 2 500 2 700 2 850 3 000
2. Tabulka k položce 035 - koncentrické zúžení zorného pole
Stupeň zúžení
(stupně)
60
POSTIŽENÍ
jednoho oka
150
obou očí zhruba stejně
300
jediného vidoucího oka
1 000
50 250 700 1 250
40 350 1 100 1 450
30 500 1 500 1 850
20 700 2 000 2 250
10 850 2 500 2 650
5 950 2 800 2 800
Centrální skotomy se hodnotí podle výsledné zrakové ostrosti
3. Tabulka k položce 035 - nekoncentrické zúžení zorného pole
HEMIANOPSIE BODY
homonymní levostranná 1 000
homonymní pravostranná 1 200
binasální 300
bitemporální 1 500
oboustranná horní 300
oboustranná dolní 1 000
nasální jednostranná 150
temporální jednostranná 600
horní jednostranná 150
dolní jednostranná 400
nasální kvadrantová horní 100
nasální kvadrantová dolní 150
temporální kvadrantová horní 150
temporální kvadrantová dolní 300
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.
Sazby bodového hodnocení za bolest u nemocí z povolání
Položka seznamu nemocí z povolání počet bodů
Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
1 - 55 Nemoc z chemické látky dle položky 30 - 600
  Zhoubný nádor z chemické látky dle položky 1000
 Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 
1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením 100 - 600
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením 50 - 300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem 50 - 600
6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními 30 - 150
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových 
neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, 
nervu loketního nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky 
a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. 
Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními 
a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, 
odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
 
poškození středního nervu na nedominantní HK 30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK 50 - 150
poškození loketního nervu na nedominantní HK 30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK 50 - 150
9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo 
kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování. 
Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci 
vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
 
poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK 30 - 100
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK 50 - 150
poškození úponů šlach na jeden epikondyl pažní kosti nedominantní HK 30 - 100
poškození úponu šlach na jeden epikondyl pažní kosti dominantní HK 40 - 120
poškození svalů na nedominantních HK 30 - 100
poškození svalů na dominantní HK 40 - 120
poškození kloubů (artrózy) na dominantní horní končetině 50 - 200
poškození kloubů (artrózy) na nedominantní horní končetině 30 - 150
poškození kloubů (artrózy) na dolních končetinách 30 - 200
 10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu 
z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, 
tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky 
a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše
 
poškození loketního nervu na nedominantní HK 30 - 130
poškození loketního nervu na dominantní HK 50 - 150
poškození středního nervu na nedominantní HK 30 - 130
poškození středního nervu na dominantní HK 50 - 150
poškození vřetenního nervu na nedominantní HK 30 - 130
poškození vřetenního nervu na dominantní HK 50 - 150
poškození holenního nervu 30 - 150
poškození lýtkového nervu 30 - 150
11. Nemoci tíhových váčků z tlaku 30 - 150
12. Poškození menisku 30 - 250
 Kapitola III. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest a plic 
1.       Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného
krystalického oxidu křemičitého (silikózy a uhlokopské pneumokoniózy)
 
a) s typickými rtg znaky prašných změn 100 - 300
b) komplikované formy nebo ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) 300 - 600
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje 0
2.         Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobné prachem azbestu  
a) azbestóza 100 - 600
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí 100 - 400
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice 1000
d) rakovina plic spojená s azbestózou nebo hyalinózou pleury 1000
3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů 100 - 600
4. Pneumokonióza ze svařování 100 - 200
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya,
grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
100 - 600
6. Rakovina plic z radioaktivních látek 1000
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny 1000
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních 1000
9. Exogenní alergická alveolitida 100 - 600
10.     Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích  
astma průduškové (bronchiále) 100 - 600
alergická rýma (rinitida) 50 - 200
11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny 30 - 400
 Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory  
mírné formy, malý rozsah (několik ložisek) 30 - 200
mírné formy středního (celé ruce nebo předloktí) až velkého rozsahu (ruce a předloktí, ev. diseminace),
nebo závažnější formy velké intenzity i menšího rozsahu
200 - 400
střední až velká intenzita velkého rozsahu (ruce a předloktí, diserninace) 400 - 600
(pozn. při trvání nemoci do 3 měsíců hodnotit v dolní polovině navrhovaného pásma,
při trvání nemoci déle než 3 měsíce hodnotit v horní polovině navrhovaného pásma)
 
 Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
1. Nemoci přenosné a parazitární 50 - 600
2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů 50 - 600
3. Tropické nemoci přenosné a parazitární 50 - 600
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 440/2001 Sb.
Sazby bodového hodnocení za ztížení společenského uplatnění u nemocí z povolání
Položka seznamu nemocí z povolání počet bodů
  Kapitola I. Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami  
1 - 55 Nemoc z chemické látky dle položky 100 - 3000
Počet bodů se navrhuje podle závažnosti poškození orgánů nebo systémů, 
které jsou danou chemickou látkou postiženy
 
Nervový systém
  toxické poškození centrálního nervového systému  
(pozn: jde především o difuzní toxické encefalopatie s organicky 
podmíněnými psychickými poruchami, případně s extrapyramidovým parkinsonským syndromem)
 
  - lehké poruchy 200 - 600
  - středně těžké poruchy 600 - 1200
  - těžké poruchy 1200 - 2000
  - zvláště těžké poruchy 2000 - 2900
toxické poškození periferního nervového systému  
(jde zpravidla o toxické polyneuropatie ev. ve spojení s rysy myelopatickými, 
polyradikulopatickými či myopatickými)
 
  - lehké poruchy 100 - 600
  - středně těžké poruchy 600 - 1200
  - těžké poruchy 1200 - 2000
 Játra 
  toxická poškození  
  - jaterní poškození s minimální poruchou funkcí 100 - 400
  - lehké poruchy 400 - 800
  - středně těžké poruchy 800 - 1500
  - těžké poruchy 1500 - 2500
stavy se závažným portálním městnáním, opakované krvácivé stavy,
ascites, známky encefalopatie, stavy po portokavální anastomóze
2500 - 3000
nádory jater  
- po stabilizaci stavu 2000 - 2800
- nevyléčitelné formy 3000
Ledviny
  toxické poškození  
  postižení ledvin bez funkčního omezení s patologickým nálezem
  v moči lehkého stupně (diskrétní proteinurie, mikroskopické hematurie)
100 - 400
  postižení ledvin s omezením funkce lehkého stupně 400 - 800
  - středně těžkého stupně 800 - 1500
  - těžkého stupně 1500 - 2500
úplné selhání ledvin (nutnost hemodialýzy) 2500 - 3000
nádory ledvin  
  po stabilizaci stavu 2000 - 2800
  nevyléčitelné formy 3000
 Krev 
    toxické poškození  
panmyelopatie 200 - 3000
  - mírné panmyelopatie s trombocytopenií a s mírnými klinickými projevy 200 - 800
  - středně těžká panmyelopatie s trombocytopenií a se středně těžce vyjádřenými klinickými projevy 800 - 1500
  - těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií a se závažnými klinickými projevy 
     (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)
1500 - 2500
  - tento stav s přechodem do leukemie 2500 - 3000
anemie (různé formy) 200 - 3000
  - lehká anemie s mírnými klinickými projevy (předčasná unavitelnost) 200 - 800
  - středně těžká anemie 800 - 1500
  - těžká anemie se závažnými klinickými projevy (Hb pod 10 g/dl), opakovaná 
     potřeba transfuzí, podstatné snížení výkonnosti
1500 - 2500
  - progredující, neléčitelné formy anemie 2500 - 3000
leukemie 400 - 3000
- chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy nebo v remisi 400 - 800
  - s mírnými laboratorními a klinickými projevy 800 - 1500
  - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující, nevyléčitelné formy 1500 - 3000
 Následky toxického poškození horních cest dýchacích dráždivými plyny, parami a dýmy  
  perforace nosní přepážky 50 - 80
úplná ztráta čichu a tím ovlivnění chuti k jídlu 200 - 500
Následky toxického poškození dolních cest dýchacích a plic dráždivými plyny, parami a dýmy  
  poškození s poruchou funkcí plicních lehkého stupně 200 - 800
  - středně těžkého stupně 800 - 1800
  - těžkého stupně 1800 - 2400
zvlášť těžká poškození vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 2400 - 3000
Nádory dýchacích cest a plic  
  rakovina sliznice nosní, vedlejších dutin nosních nebo hrtanu  
  - po stabilizaci stavu 2000 - 2800
  - nevyléčitelné formy 3000
rakovina plic  
  - po stabilizaci stavu 2000 - 2800
  - nevyléčitelné formy 3000
Nádory močového měchýře  
  po odstranění nádoru v časném stadiu 900 - 1800
  - v pozdním stadiu 1800 - 2800
nevyléčitelné formy 3000
Nádory prostaty  
  po odstranění nádoru v časném stadiu 900 - 1800
  - v pozdním stadiu 1800 - 2800
nevyléčitelné formy 3000
Nádory kůže  
  po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu 200 - 800
metastazující formy nádoru se závažnou prognózou 2000 - 3000
Kapitola II. Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory 
1.    Nemoc způsobená ionizujícím zářením  
útlum krvetvorby  
mírná panmyelopatie s trombocytopenií s mírnými klinickými projevy 200 - 800
středně těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se středně
těžce vyjádřenými klinickými projevy
800 - 1500
těžká panmyelopatie s těžkou trombocytopenií se závažnými klinickými
projevy (trombocyty pod 20.000/ul, granulocyty pod 1000/ul)
1500 - 2500
tento stav s přechodem do leukemie 2500 - 3000
leukemie  
chronické leukemie s nepatrnými laboratorními a klinickými projevy
nebo v remisi
400 - 800
  - s mírnými laboratorními a klinickými projevy 800 - 1500
  - s výraznými laboratorními a klinickými projevy, progredující formy 1500 3000
rakovina kůže  
po odstranění nádoru (nádorů) při stabilizovaném stavu 200 - 800
metastazující formy se závažnou prognózou 2000 - 3000
zákal čočky způsobený ionizujícím zařízením 100 - 600
výsledné stavy po nadměrném ozáření spojené se systémovými nebo lokalizovanými 200 - 1200
zhoubné nádory vzniklé v důsledku vnitřní kontaminace  
  - po stabilizaci stavu 2000 - 2800
  - nevyléčitelné formy 3000
2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením  
zákal čočky způsobený elektromagnetickým zářením 100 - 600
3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením 100 - 600
4. Porucha sluchu způsobená hlukem základ 800 bodů a za každých 5 % celkové ztráty sluchu dle Fowlera  
nad limit přidat 100 bodů 800 - 2000
tinitus 100 - 300
5. Nemoc způsobená atmosférickým přetlakem a podtlakem 200 - 2900
(následky cévních mozkových příhod hodnotit analogicky s následky poškození CNS 
způsobené chemickými látkami a následky poškození kloubů analogicky s poškozením kloubů 
z vibrací nebo dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování, následky poškození plic 
analogicky např. s toxickým poškozením plic)
 
6.   Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními  
vazospastické stadium na nedominantní ruce 100 - 200
vazospastické stadium na dominantní ruce 150 - 250
vazoparalytické stadium na nedominantní ruce 200 - 350
vazoparalytické stadium na dominantní ruce 250 - 400
7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci 
s vibrujícími nástroji a zařízeními. Ischemické poškození nervu středního, nervu loketního nebo obou nervů, 
s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími 
nejméně středně těžké poruše.
Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými 
příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídající nejméně středně těžké poruše
 
poškození loketního nervu na nedominantní HK 150 - 250
poškození loketního nervu na dominantní HK 200 - 350
poškození středního nervu na nedominantní HK 150 - 250
poškození středního nervu na dominantní HK 200 - 350
8.   Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními. 
Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, 
zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
 
aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na nedominantní HK 50 - 150
aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek na dominantní HK 100 - 200
artróza loketního kloubu na nedominantní HK 100 - 350
artróza loketního kloubu na dominantní HK 200 - 450
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK 70 - 200
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK 100 - 250
9.   Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého 
nadměrného jednostranného přetěžování. Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé 
formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti
 
poškození šlach nebo šlachových pochev na nedominantní HK 100 - 200
poškození šlach nebo šlachových pochev na dominantní HK 150 - 300
poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní nedominantní HK 70 - 200
poškození úponů šlach na jeden epikondyl kosti pažní dominantní HK 100 - 250
poškození svalů na nedominantní HK 100 - 200
poškození svalů na dominantní HK 150 - 300
artróza loketního kloubu na nedominantní HK 100 - 350
artróza loketního kloubu na dominantní HK 200 - 450
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na nedominantní HK 70 - 200
artróza ručních nebo zápěstních kloubů na dominantní HK 100 - 250
artróza ramenního kloubu na nedominantní HK 150 - 450
artróza ramenního kloubu na dominantní HK 200 - 500
pes transversoplanus a halux valgus 100 - 600
artróza hlezenného kloubu 100 - 600
(poznámka: poslední dvě položky se mohou vyskytovat u tanečníků - tanečnic špičkového baletu)  
10.   Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného 
jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými 
příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše
 
poškození loketního nervu na nedominantní HK 150 - 250
poškození loketního nervu na dominantní HK 200 - 350
poškození u středního nervu na nedominantní HK 150 - 250
poškození středního nervu na dominantní HK 200 - 350
poškození vřetenního nervu na nedominantní HK 150 - 250
poškození vřetenního nervu na dominantní HK 200 - 350
poškození holenního nebo lýtkového nervu 200 - 350
11. Nemoci tíhových váčků 50 - 250
12. Poškození menisku  
trvalé následky po vynětí menisků na jednom kolenním kloubu při dobré stabilitě 100 - 300
  - při středně těžké poruše funkce kolenního kloubu 300 - 500
  - při těžké poruše funkce kolenního kloubu 500 - 1000
 Kapitola III.. Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest plic, pohrudnice a pobřišnice 
1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: 
silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů ve spojení s tuberkulózou 
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše 
    a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO
b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn 
    od četnosti znaků pl, ql, rl a výše dle klasifikace ELO
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn 
    od četnosti znaků p2, ql, rl a výše dle klasifikace ILO
 
silikóza plic a pneumokonióza uhlokopů v iniciálním stadiu 
(hodnoceno s přihlédnutím k dynamice vývoje)
300 - 600
silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá 
bez poruchy nebo s lehkou poruchou funkcí plicních
600 - 1000
silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá se středně těžkou poruchou 
funkcí nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná 
s lehkou poruchou funkcí plicních
1000 - 2000
silikóza plic prostá nebo pneumokonióza uhlokopů prostá s těžkou poruchou funkcí 
plicních nebo silikóza plic komplikovaná či pneumokonióza uhlokopů komplikovaná 
se středně těžkou poruchou funkcí plicních
2000 - 2800
silikóza plic komplikovaná nebo pneumokonióza uhlokopů komplikovaná s těžkou 
poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání
2800 - 3000
silikóza plicní nebo pneumokonióza uhlokopů ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou) 900 - 3000
(poznámka :přihlíží se k rozsahu prašných změn a závažnosti specifického procesu)  
2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu  
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četností znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí
c) mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice
d) rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury
 
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s lehkou poruchou funkcí plicních 600 - 1000
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury se středně těžkou poruchou funkcí plicních 1000 - 2000
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních 2000 - 2800
azbestóza plic nebo hyalinóza pleury s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 2800 - 3000
mezoteliom pohrudnice nebo pobřišnice  
po stabilizaci stavu 2000 - 2800
nevyléčitelné formy 3000
rakovina plic ve spojení s azbestózou nebo hyalinózou pleury  
po stabilizaci stavu 2000 - 2800
nevyléčitelné formy 3000
3.   Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů  
pneumokonióza z tvrdokovů s lehkou poruchou funkcí plicních 600 - 1000
  - se středně těžkou poruchou 1000 - 2000
  - s těžkou poruchou 2000 - 2800
pneumokonióza z tvrdokovů s těžkou poruchou funkcí plicních vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání 2800 - 3000
4.   Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO  
pneumokonióza ze svařování bez poruchy plicních funkcí nebo s mírnou poruchou 200 - 800
výraznější forma pneumokoniózy ze svařování se středně těžkou poruchou plicních funkcí 800 - 1500
(poznámka: vzhledem k tomu, že pneumokonióza ze svařování není způsobena fibrózou, 
bude porucha plicních funkcí zpravidla podmíněná současně probíhající chronickou bronchitidou)
 
5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, 
gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého
400 - 3000
(podle povahy nemoci navrhovat počet bodů analogicky s některou z běžnějších 
nosologických jednotek uvedených v tabulce. Přihlédnout k poruše plicních funkcí a prognóze nemoci.)
 
6. Rakovina plic z radioaktivních látek  
po stabilizaci stavu 2000 - 2800
nevyléčitelné formy 3000
7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny  
po stabilizaci stavu 2000 - 2800
nevyléčitelné formy 3000
8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních  
po stabilizaci stavu 2000 - 2800
nevyléčitelné formy 3000
9. Exogenní alergická alveolitida  
exogenní alergická alveolitida s mírnou poruchou funkcí plicních 600 - 1000
  - se středně těžkou poruchou 1000 - 2000
  - s těžkou poruchou 2000 - 2800
exogenní alergická alveolitida s těžkou poruchou funkcí plicních
vedoucí k pravostrannému srdečnímu selhávání
2800 - 3000
10.   Astma bronchiále a alergická onemocnění horních cest dýchacích  
astma průduškové (bronchiále) 300 - 3000
  - astma bronchiále lehkého stupně 300 - 900
Klinické příznaky trvají krátce, jejich výskyt je méně častý než jednou až dvakrát do týdne. 
Noční příznaky se vyskytují méně než 2x měsíčně. Mezi exacerbacemi je bezpříznakové údobí. 
Hodnoty vrcholového prů - toku - PEF - jsou vyšší než 80% referenčních nebo nejlepších 
osobních hodnot, variabilita PEF je menší než 20%. PEF se normalizuje po bronchodilatanciích.
 
  - astma bronchiále středně těžkého stupně 900 - 1600
Exacerbace jsou častější než l - 2x týdně. Noční příznaky se vyskytují častěji než 2x měsíčně. 
Příznaky vyžadují téměř denní inhalaci beta - 2 mimetik. PEF je mezi 50 - 80 % referenčních 
nebo nejlepších osobních hodnot. Její variabilita je mezi 20 - 30 %. 
Po aplikaci bronchodilatancií dochází k normalizaci.
 
  - astma bronchiále těžkého stupně 1600 - 2600
Excerbace téměř každodenní a příznaky kontinuální. Časté jsou příznaky nočního astmatu. 
Astma těžce omezuje aktivitu. PEF je menší než 50% referenčních nebo nejlepších 
osobních hodnot a její variabilita je pod normálními hodnotami i při optimální léčbě.
 
  - astma bronchiále tak těžkého stupně, že způsobuje pravostranné srdeční selhávání 2600 - 3000
  - alergická rýma (rinitida) 100 - 400
11. Bronchopulmonální nemoc způsobená prachem bavlny, lnu, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny 200 - 1200
 Kapitola IV. Nemoci z povolání kožní
1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory  
ohraničené projevy (predilekční místa), stabilizované formy, řídké exacerbace 150 - 450
výrazné projevy s častými exacerbacemi nebo v generalizované stabilizované formě 450 - 1000
rozsáhlé, dluhodobě aktivní formy vzdorující léčbě s podstatným
snížením celkové výkonnosti
1000 - 1700
formy se zvlášť nepříznivým průběhem, trvale silně aktivní 1700 - 2600
nádory kůže  
po odstranění nádoru (nádorů) bez známek recidivy při stabilizovaném stavu 200 - 800
metastazující formy nádoru se závažnou prognózou 200 - 3000
Kapitola V. Nemoci z povolání přenosné a parazitární
1. Nemoci přenosné a parazitární 200 - 3000
2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů  200 - 3000
3.      Tropické nemoci přenosné a parazitární  
Bodové hodnocení společné pro všechny tři druhy přenosných a parazitárních nemocí.  
  - vleklé formy nemocí nebo stavy po proběhlých nemocech s trvalými následky se hodnotí 
podle poškození funkce napadených orgánů nebo systémů a vlivu na celkový zdravotní stav,
 
 -  lehké formy nemoci nebo její následky s omezením funkce mírného  
stupně s mírným omezením celkové výkonnosti 200 - 700
 - středně těžké formy nemoci nebo středně těžké následky nemoci s poruchou funkce 
středně těžkého stupně nebo chronické formy pomalu progredující s výrazným 
omezením celkové výkonnosti
700 - 1700
 - těžké formy nemoci se závažnými trvalými poruchami funkce orgánů nebo systémů 
vedoucí k trvalému, závažnému omezení výkonnosti nebo vleklé, trvale silně aktivní 
onemocnění vzdorující léčbě
1700 - 3000
virová hepatitida  
posthepatální únavový a dyspeptický syndrom 200 - 400
perzistující chronická hepatitida 400 - 800
chronická aktivní hepatitida 800 - 1500
cirhóza jaterní kompenzovaná 1500 - 2500
cirhóza jaterní dekompenzovaná, stavy se závažným portálním městnáním, 
s krvácivými projevy, se známkami encefalopatie, stavy po portokavální
anastomóze
2500 - 3000
cirhóza jaterní s rakovinou jater 3000
Kapitola VI. Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli 
1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost 
hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání 
kladoucího zvýšené nároky na hlas
 
uzlíky na hlasivkách 300 - 600
nedomykavost 600 - 1000
1) § 21 odst. 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 7 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají.

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články