Daň z nemovitostí: Připravte se na placení

18. 5. 2009 – 2:40 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daň z nemovitostí: Připravte se na placení
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Přiznání k dani z nemovitostí se podává jen jednou. Daň je ale třeba platit každoročně. A termín zaplacení se blíží. Kdo nemusí daň z nemovitosti platit a kdy jste povinni daň uhradit? Jak správně zaplatit daň z nemovitostí?


Z čeho se daň platí

Daň z nemovitostí se platí z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky. Pravděpodobně budete muset zaplatit obdobnou daň i v případě, že vlastníte nemovitost v jiném státě, nicméně navzdory daňové rezidentuře v České republice ji nebudete platit v tuzemsku, ale ve státě, kde se nemovitost nachází. Obdobně daňoví cizozemci, tedy lidé, kteří nejsou českými daňovými rezidenty, budou z nemovitostí vlastněných v České republice platit daň v Česku.

- Komunisté i ČSSD chtějí trestat úspěšnost vyšší daní
-
Chcete snížit daně o zaplacené úroky z bydlení? Nesmíte refinancovat!
-
MF plánuje zrušit daň z převodu nemovitostí

Daň se platí jak ze staveb, tak z pozemků. Mezi pozemky jsou ale i výjimky. Vyjmuty jsou např. pozemky zastavěného stavbou (v tomto případě se předpokládá, že je daň zahrnuta v dani ze stavby), lesy ochranné a lesy zvláštního určení (bohužel předpis, který je vymezoval, byl v roce 1995 zrušen), vodní plochy kromě rybníků určených k intenzivnímu chovu ryb a pozemky určené k obraně státu.

Ani stavby nejsou předmětem daně všechny. Vyjmuty jsou přehrady, čističky vod, vodárenské objekty, kanalizace, zavlažovací zařízení, silnice a jiné stavby sloužící k veřejné dopravě.

Daň se neplatí ani v případě osvobozených nemovitostí. Přestože výnos z této daně je určen do rozpočtu obcí, stát se vesměs osvobodil od jejího placení. Pro užití nestátních organizací jsou ale zajímavá jiná osvobození:

  • obytné domy či byty, které vlastní osoby pobírající příspěvek v hmotné nouzi nebo osoby společně posuzované s takovou osobou a jsou držiteli průkazu ZTP či ZTP/P, v rozsahu, v jakém je užívají k trvalému bydlení,
  • stavby pro individuální rekreaci ve vlastnictví osob jako v předchozím bodě s tím, že držitelé průkazu ZTP/P jsou osvobozeni vždy,
  • kulturní památky 8 let počínaje rokem následujícím po vydání stavebního povolení na úpravy, prováděné na náklady vlastníka,
  • stavby 5 let po provedení změny vytápění na ekologické.

Od letošního roku nově nelze uplatnit některá osvobození, která ještě v loňském roce uplatnit bylo možné. Týká se to např. zateplení, které bylo nutné uplatnit v daňovém přiznání na rok 2008 (a bylo tedy dokončeno v roce 2007). Pokud byla stihnuta tato lhůta, je nemovitost osvobozena na dobu 5 let, nejdéle však do roku 2012. Pozdější zateplení již nedává nárok na osvobození od daně z nemovitostí.

Stejně tak bylo zrušeno 15leté osvobození novostaveb, které i u zkolaudovaných do roku 2007 lze naposledy uplatnit v letošním roce.

Nově naopak obce mohou upustit od vybírání daně z nemovitostí u zemědělských pozemků, konkrétně orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů - k tomu ovšem musí vydat vyhlášku.

Vždy jsou z pozemků osvobozeny remízky, větrolamy a meze, dále pozemky v I. pásmu ochrany zdroje pitné vody, které nelze jinak využívat, pozemky v I. pásmu národních parků a CHKO, pozemky po rekultivaci (zemědělská půda na 5 let, lesy na 25 let), pásy lesů s elektrickým vedením či plynovodem a další.

Zajímavé je v tomto směru osvobození staveb a souvisejících pozemků ve vlastnictví občanských sdružení.

Kdo daň platí

Zjednodušeně by bylo možné říci, že daň z nemovitostí platí jejich majitel. Ovšem v případě, že je majitelů více, platí ji společně a nerozdílně - to znamená, že je jedno, kdo z nich ji uhradí, a v případě, že nebude zaplacena, může být vymáhána po kterémkoli ze spolumajitelů.

Výjimečně ale může být poplatníkem nájemce pozemku nebo jeho uživatel, pokud vlastník není znám.

Kdy daň platit

Zatímco daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává jen jednou - po pořízení nemovitosti nebo v případě změny, platit daň z nemovitostí je třeba každý rok. Letos poslední termín pro zaplacení připadá na 1. června 2009, protože standardní termín (31. května) připadá na neděli.

V uvedeném termínu musí daň zcela zaplatit ti, kdo mají daňovou povinnost do 5 tis. Kč a první splátku poplatníci s povinností vyšší (netýká se zemědělců, kteří musí v případě vyšší daňové povinnosti první splátku uhradit do 31. srpna 2009). Druhou splátku pak všichni musí uhradit do 30. listopadu 2009.

Kam a jak platit

Zatímco daň z příjmů se platí finančnímu úřadu v místě bydliště (či sídla u právnických osob), daň z nemovitostí je placená finančnímu úřadu, v jehož katastru se nemovitost nachází.

Při zasílání daně z nemovitostí je třeba uvést následující údaje:

  • předčíslí účtu: 7755
  • číslo účtu podle finančního úřadu
  • kód banky (ČNB): 0710
  • variabilní symbol: rodné číslo, IČ nebo DIČ

Platit lze jak složenkou, tak převodem z účtu. Finanční úřady mají i své pokladny, což ale nebývá nejpraktičtější varianta.

Článek vyšel na Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články