Daňová kalkulačka za rok 2012

21. 1. 2013 – 20:04 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Daňová kalkulačka za rok 2012
Daňová kalkulačka pro orientační výpočet daně z příjmů fyzických osob za rok 2012 Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Podnikáte, nebo si přivyděláváte podnikáním při zaměstnání a zajímá vás jaké daně budete platit? Ministerstvo financí uveřejnilo daňovou kalkulačku za rok 2012. I když je podle ministerstva orientační, naše testy ukazují, že je pravděpodobně přesná.

Daňová kalkulačka 2013 (za rok 2012)

Daňovou kalkulačku za rok 2012 si můžete stáhnout v souboru excel zdeDaňové přiznání za rok 2012 ke stažení zde.

Jak podat daňové přiznání?

Odpověď:
Daňové přiznání lze účinně podat jen na tiskopise vydaném Ministerstvem financí nebo na počítačových sestavách, které mají údaje, obsah i uspořádání údajů zcela totožné s tiskopisem vydaným ministerstvem. Daňové přiznání lze podat osobně na místně příslušném finančním úřadě, nebo poštou, a nebo můžete po skončení zdaňovacího období 2012 využít nabídky na webových stránkách České daňové správy a podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob elektronicky formou datové zprávy opatřené nebo neopatřené zaručeným elektronickým podpisem, a to za podmínek zveřejněných ministerstvem financí v aplikaci „Daně elektronicky“ na webové adrese (http://cds.mfcr.cz nebo http://%20www.daneelektronicky.cz/).

Výdaje stanovené procentem z příjmů, tzv. paušální výdaje

Dotaz:
Jaká je výše výdajů stanovených procentem z příjmů podle § 7 odst. 7, § 9 a § 10 zákona?

Odpověď:
Přehled paušálních výdajů fyzických osob:

Činnost výdajový paušál platný pro rok 2008 výdajový paušál pro rok 2009 výdajový paušál pro rok 2010 výdajový paušál pro rok 2011 a 2012   

§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství

80 %

80 %

80 %

80 %

§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných

60 %

80 %

80 %

80 %

§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živnosti kromě živností řemeslných

50 %

60 %

60 %

60 %

§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů

40 %

60 %

40 %

40 %

§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6

40 %

60 %

40 %

40 %

§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů

40 %

60 %

40 %

40 %

 

§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů

40 %

60 %

40 %

40 %

 

 

§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu

40 %

60 %

40 %

40 %

 

 

§ 9
příjmy z pronájmu

30 %

30 %

30 %

30 %

§ 10
příjmy ze zemědělské výroky, která není provozována zemědělským podnikatelem

80 %

80 %

80 %

80 %

§ 7 odst. 2 písm. e) příjmy z pronájmu majetku zařazeného do obchodního majetku

     

30 %

Povinnost podat daňové přiznání

Dotaz:
Povinnost podat daňové přiznání. Kdy je daňový subjekt povinen podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Odpověď:
Podle § 38g zákona,

  • je daňové přiznání povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně (§ 36 zákona). Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.
  • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 zákona pouze od jednoho a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců (§ 38ch odst. 4) a nepodepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období prohlášení k dani podle § 38k, a vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážkou sazbou daně podle § 36, má jiné příjmy podle § 7 až 10 vyšší než 6 000 Kč.
  • Daňové přiznání za zdaňovací období je povinen podat poplatník uvedený v § 2 odst. 3 zákona (daňový nerezident), který uplatňuje slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) zákona, nebo daňové zvýhodnění a nebo nezdanitelnou část základu daně podle § 15 odst. 3 a 4 zákona.
  • Daňové přiznání je povinen podat poplatník, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti a nebo funkční požitky za uplynulá léta, které se nepovažovaly podle § 5 odst. 4 zákona o daních z příjmů za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.
  • Dále poplatník s příjmy ze závislé činnosti a nebo s funkčními požitky, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu darů poskytnutých do zahraničí za podmínek uvedených v § 15 odst. 1 zákona.
  • Daňové přiznání může podat nerezident ČR (rezident EU nebo EHP) který využije postup podle § 36 odst. 7 zákona.
  • Daňové přiznání je také povinen podat poplatník, kterému tak stanoví § 239 (v případě právního nástupce za zemřelého) nebo § 244 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s insolvenčním řízením, poplatník pak postupuje podle § 38gb zákona.

A dále vždy pokud je poplatník správcem daně k podání daňového přiznání vyzván (§ 135 odst. 1 daňový řád).

Lhůty pro podání daňového přiznání

Dotaz:
Jaké jsou lhůty pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012?

Odpověď:
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2012 se podává podle § 136 odst. 1 daňového řádu nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. V této souvislosti je však nutno vzít v úvahu počítání času podle § 33 odst.1 daňového řádu, který stanoví, že lhůta stanovená podle týdnů, měsíců nebo let počíná běžet dnem, který následuje po dni, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek běhu lhůty, a končí uplynutím toho dne, který se svým pojmenováním nebo číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh lhůty. Není-li takový den v měsíci, připadne poslední den lhůty na jeho poslední den.

Pro názornost lze uvést následující příklad: dne 31.12.2012 nastala rozhodná skutečnost, kterou je v případě poplatníka na dani z příjmů konec zdaňovacího období. Počátek lhůty počíná běžet následující den, tedy 1.1.2013. Lhůta končí dnem, který se číselným označením shoduje se dnem, kdy započal běh této lhůty. Posledním dnem lhůty pro podaní daňového přiznání je 1. 4. 2013. Jedná-li se o poplatníka, který má ze zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo jehož přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce, podává se daňové přiznání nejpozději do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Podat daňové přiznání v prodloužené lhůtě je možné, jen pokud je příslušná plná moc k zastupování podána správci daně před uplynutím neprodloužené lhůty tj. před 1.4.2013. Vzhledem k tomu, že 1.4. resp. 1.7.2013 je vždy neděle, je podle § 33 odst. 4, daňového řádu, posledním dnem lhůty pro podání daňového přiznání 2.4. resp. 2.7.2013.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,360
USD 23,300 23,480
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články