Důchod v roce 2010: Jak o něj žádat?

14. 1. 2010 – 12:01 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Důchod v roce 2010: Jak o něj žádat?
Důchody v roce 2010, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Žádost o důchod je možné sepsat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Všechny žádosti o důchod sepisuje okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ) příslušná podle místa trvalého pobytu občana nebo místa hlášeného pobytu v České republice, jde-li o cizince.


Žádost o důchod může kromě oprávněného občana podat i jeho zmocněnec, a to na základě plné moci. Z jejího textu musí být zřejmé, že byla udělena k podání žádosti o důchod. Protože zmocněnec musí za žadatele uvést a podepsat některá zásadní prohlášení a sdělení (například o výchově nezletilých dětí, o pobírání dávek nemocenského, o dobách odpracovaných od ukončení povinné školní docházky, o náhradních dobách pojištění), které nemusí detailně znát, je vhodné, aby se žadatelé o důchod nechali při sepisování žádosti zastupovat pouze výjimečně.

Pokud nemůže budoucí důchodce žádost podat sám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, může ji za něj sepsat jeho rodinný příslušník. A to bez toho, aby byla předložena plná moc. Musí však předložit souhlas oprávněného s podáním žádosti o dávku a potvrzení lékaře, že mu zdravotní stav pro svou závažnost neumožňuje žádost o dávku sepsat.

Starobní a invalidní důchod: Co potřebujete pokud chcete žádat?

Při podávání žádosti o starobní nebo invalidní důchod (prvního, druhého nebo třetího stupně) se předkládá zejména:
•    občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
•    doklady o studiu, popřípadě učení (i nedokončeném),
•    muži předkládají doklady o výkonu vojenské služby,
•    doklady prokazující výchovu dětí nebo péči o děti,
•    potvrzení zaměstnavatele o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti náležející za pracovní úraz (nemoc z povolání),
•    potvrzení zaměstnavatele o zvláštním příspěvku horníkům, vypláceném před rokem 1996,
•    pokud občan požaduje důchod vyplácet na účet u peněžního ústavu, musí k žádosti přiložit vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“,
•    doklady prokazující zaměstnání v cizině,
•    chybí-li některé doby pojištění, předkládají se náhradní doklady, které prokazují výdělečnou činnost - potvrzení zaměstnavatele,

pracovní smlouvy

, svědecká prohlášení aj.,
•    evidenční list důchodového pojištění z posledního zaměstnání – předkládá jej zaměstnavatel, a to na vyžádání OSSZ/PSSZ/MSSZ.
Při podávání žádosti o pozůstalostní dávku (důchod vdovský, vdovecký a sirotčí), pokud již zemřelá osoba pobírala důchod, se předkládá:
•    občanský průkaz, u cizinců pas či povolení k pobytu,
•    úmrtní list zesnulého,
•    oddací list - při žádosti o vdovský/vdovecký důchod,
•    rodné listy dětí - při žádosti o sirotčí důchod.
Pokud osoba, po které se žádá o pozůstalostní dávku, dosud nepobírala vlastní důchod, předkládá pozůstalá osoba ještě veškeré doklady týkající se zesnulé/ho, které se předkládají k žádosti o starobní, případně invalidní důchod.
Podrobnější informace ve věci dokladování žádostí o důchod lze získat na kterékoli OSSZ/MSSZ/PSSZ.

Žádosti o důchod postupují OSSZ/PSSZ/MSSZ do ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která o nich rozhoduje a vypočítá výši důchodu. Délka vyřízení žádosti závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady, či nikoliv. Může se stát, že chybí, například proto, že zaměstnavatelé dříve nesplnili svou zákonnou povinnost a nezaslali potřebné dokumenty ČSSZ. V takovém případě se musí chybějící doby pojištění došetřit. ČSSZ může o důchodu rozhodnout teprve poté, co je evidence kompletní. Ve výjimečných případech, kdy žádost nelze definitivně vyřídit z důvodu nezbytného šetření, poskytuje ČSSZ žadateli před rozhodnutím o důchodu zálohu.

Do 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ČSSZ může klient písemně požádat o změnu data přiznání důchodu nebo jeho výplaty (takovou žádost může podat nejvýše dvakrát v případě přiznání téhož důchodu).

Důchod se vyplácí přímo oprávněnému nebo jeho zákonnému zástupci nebo zvláštnímu příjemci. A to v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu trvalého nebo přechodného bydliště nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet. Formu výplaty si při podání žádosti o důchod volí sám žadatel. ČSSZ zajišťuje také výplaty důchodů do ústavů sociální péče s celoročním pobytem.

Pokud bude důchodci vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty důchod přiznaný od data spadajícího do období po 31. 12. 2009, důchodce bude hradit ČSSZ náklady za poukazy splátek důchodu vyplácených v pravidelných lhůtách. Tato povinnost úhrady se však nevztahuje na důchodce, jimž byl důchod přiznán od data spadajícího do období po 31. 12. 2009, avšak od 31. 12. 2009 jim nepřetržitě trvá nárok na alespoň jeden důchod (např. vdovský) z důchodového pojištění. Úhradová povinnost se rovněž nevztahuje na osoby, kterým byl důchod přiznán od data spadajícího do období před 1. 1. 2010. Výše nákladů za každou splátku důchodu v roce 2010 činí 21 Kč.

Proti rozhodnutí ČSSZ ve věcech důchodového pojištění, které bylo oznámeno po 31. 12. 2009, lze podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho oznámení účastníku řízení. Námitky se podávají u  kterékoliv OSSZ/MSSZ/PSSZ. Podání námitek je řádný opravný prostředek ve správním řízení a absolvování námitkového řízení, ať již úspěšné nebo neúspěšné, je nezbytným předpokladem k tomu, aby se věcí mohl zabývat soud v rámci případné později uplatněné správní žaloby.

Čtěte také:
- Na důchody bylo vyplaceno o 30 miliard více, než bylo vybráno
- O důchod se musíte postarat sami, na stát už nespoléhejte
- Důchod: I když vyděláváte hodně, s vyšším důchodem nepočítejte
- Některým důchodcům bez bankovního účtu důchody podraží

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,670 23,850
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články