Dům si můžete opravit za státní peníze, dostanete nejlevnější úvěr

11. 1. 2013 – 17:00 | Bydlení | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Dům si můžete opravit za státní peníze, dostanete nejlevnější úvěr
Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Odedneška můžete zažádat u Státního fondu rozvoje bydlení o nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Odedneška můžete zažádat u Státního fondu rozvoje bydlení o nízkoúročený úvěr na opravy a modernizace bytových domů. Program mohou využít družstva, společenství vlastníků, fyzické a právnické osoby, stejně jako města či obce, jež mají ve vlastnictví bytový dům.

Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie výstavby. Nezáleží tedy, jestli se jedná o cihlový nebo panelový dům.

TIP: Od ledna musíte mít k domu energetický štítek! Seznam odborníků, kteří ho smějí vydat

Program nabízí nízkoúročené úvěry na opravy a modernizace bytových domů. Důraz bude kladen na komplexní opravy, aby tak vlastníci vynakládali finanční prostředky účelně.

• Úrok - již od Referenční sazby Evropské komise, která je od ledna 2013 1,09% p.a.
• Fixace úroku po celou dobu splatnosti, kterou lze nastavit až na dobu 30 let.
• Zajištění - standardní, formou ručitelského závazku a další formy jištění podle výše úvěru

TIP:  Spočítejte si úvěr online!

POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU

• vytištěný a vyplněný formulář žádosti se soupisem příloh, podepsaný žadatelem
• doklad o vlastnictví budovy a pozemku, popř. doklad o vzniku užívacího vztahu k pozemku a souhlas vlastníka pozemku s opravou prováděnou vlastníkem budovy
• prohlášení o bezdlužnosti (prohlášení žadatele, že nemá splatné nedoplatky k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně)
• prohlášení žadatele, že není v úpadku či likvidaci
• projektová dokumentace navrhované opravy nebo modernizace domu zpracovaná autorizovaným inženýrem nebo autorizovaným technikem pro pozemní stavby
• průkaz energetické náročnosti budovy
• splnění požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla
• položkový rozpočet oprav a modernizace domu dle přílohy č. 1 NV zpracovaný autorizovanou osobou pro pozemní stavby
• doklad prokazující podlahovou plochu bytů, společných prostor domu užívaných výhradně nájemníky bytů, komerčních nebytových prostor a ostatních společných prostor, potvrzený autorizovanou osobou
• finanční krytí celkových nákladů projektu, zdroje financování včetně předpokládaného úvěru
• potvrzení autorizovaného inženýra nebo technika pro pozemní stavby o tom, že stav domu nevyžaduje některou opravu nebo modernizaci uvedenou v části A přílohy č. 1 NV
• doklady sloužící k posouzení schopnosti žadatele úvěr splácet
• doklad o právní subjektivitě
• prohlášení žadatele o jeho ekonomických vazbách a o skutečných vlastnících žadatele
• prohlášení o úvěrech a ostatních závazcích žadatele
• přiznání k dani z příjmů (potvrzené FÚ) za posledních 3 uzavřená účetní období, vč. výkazu zisku a ztrát, rozvahy a přílohy k účetní závěrce, vč. zprávy auditora, byly-li účetní závěrky ověřeny auditorem
• účetní výkazy do konce posledního účetně uzavřeného čtvrtletí běžného roku
• ekonomické a doplňující údaje v písemné a elektronické podobě podle typu žadatele

Podrobnosti k programu naleznete také v praktické příručce , která vás provede podmínkami a potřebnými náležitostmi.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,250 25,370
USD 23,660 23,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články