Exekuce a vše co o ni chcete vědět

8. 10. 2012 – 20:55 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Exekuce a vše co o ni chcete vědět
Ačkoli exekutor sídlí v okrese, do jehož obvodu byl ministrem spravedlnosti jmenován, výkon práva smí provádět na celém území ČR. Foto: Český domov | zdroj: NašePeníze.cz

Exekuce jinými slovy vykonávací řízení znamená výkon exekučního titulu, tímto může být pravomocné rozhodnutí soudu, rozhodčí nález, notářský nebo exekutorský zápis. Samotná exekuce spočívá ve vymožení peněžité částky od povinného (dlužníka) pro oprávněného (věřitele), případně v donucení ke splnění jiné povinnosti. Exekuce je nucený výkon rozhodnutí, který je prováděn soudním exekutorem podle zákona č.120/2001Sb.

- exekuční řízení je zahájeno dnem, kdy byl exekutorovi doručen návrh na nařízení exekuce

- ukončení exekučního řízení může nastat tehdy, jeli vymoženo příslušenství pohledávky a náklady exekuce, došlo-li k rozhodnutí exekučního soudu o vyloučení soudního exekutora, k zastavení exekuce nebo k pověření soudem jiného exekutora o provedení exekuce

Kdo je soudní exekutor

soudní exekutor je fyzická osoba, kterou stát pověřil exekutorským úřadem. V rámci takového úřadu pak exekutor smí provádět nucený výkon exekučních titulů a další činnost podle exekučního řádu. Soudním exekutorem může být jmenován pouze občan České republiky s úplným vysokoškolským právnickým vzděláním, nezbytná je dále trestní bezúhonnost, absolvování alespoň tříleté exekutorské praxe a složení exekutorské zkoušky.

Územní působnost soudního exekutora

Ačkoli exekutor sídlí v okrese, do jehož obvodu byl ministrem spravedlnosti jmenován, výkon práva smí provádět na celém území ČR. Nevztahuje se na něj tedy územní působnost, jež by jeho činnost limitovala. Výkon exekuce je tedy prováděn na základě exekučního titulu, aniž by muselo být posuzováno místo bydliště, trvalého pobytu, sídla firmy povinného nebo oprávněného.

Kdy požádat exekutora o spolupráci? Nařízení exekuce

Nezbytným předpokladem proto, aby mohla být exekuce nařízena je tzv. exekuční titul, který je po materiální i formální stránce vykonatelný a jímž musí věřitel disponovat. Samotné exekuční řízení je pak zahájeno na základě sepsaného návrhu na nařízení exekuce, ve kterém nesmí chybět označení soudního exekutora a jeho sídla, jenž by měl být exekucí pověřen. Vzhledem k již zmíněné celorepublikové působnosti, záleží vždy jen na svobodném rozhodnutí věřitele, pro kterého soudního exekutora se rozhodne.

Exekučním titulem rozumíme:

- pravomocné a vykonatelné rozhodnutí soudu
- vykonatelné rozhodnutí soudu a jiného orgánu činného v trestním řízení pokud přiznává právo nebo postihuje majetek, zejména rozsudek nebo - - trestní příkaz
- vykonatelný rozhodčí nález
- exekutorský zápis
- notářský zápis
- vykonatelné rozhodnutí orgánů státní správy a územní samosprávy

Způsoby, kterými lze provést exekuci

Exekuci lze provést jen těmi způsoby, které umožňuje exekuční řád. V první řadě je třeba rozlišit, zda se jedná o exekuci na peněžitá nebo nepeněžitá plnění. Způsoby exekuce ukládající jinou povinnost než zaplacení peněžité částky se řídí povahou uložené povinnosti - odebráním věci, vyklizením, provedením práce a výkonu, rozdělením společné věci. Exekuci na peněžité nebo na nepeněžitá plnění lze provést některým nebo kombinací některých níže uvedených způsobů. Vzhledem k tomu, že záleží na exekutorovi, pro který způsob se rozhodne, vždy by měl dbát na účelnost provedení exekuce vzhledem k výši vymáhané částky nebo charakteru vymáhané povinnosti.

Způsoby exekuce:

- srážkami ze mzdy, případně jiných příjmů (důchodů, nemocenské pojištění, podpora v nezaměstnanosti, renty, atp.)
- prodejem movitých věcí
- prodejem nemovitostí
- přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu
- přikázáním jiné peněžité pohledávky
- postižením jiných majetkových práv
- prodejem podniku
- postižením nehmotných práv - průmyslových práv - ochranné známky, patenty, průmyslové vzory
- postižením cenných papírů, akcií, podílových listů, šeků, atp..

Pramen: Exekutorský úřad Přerov

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články