Exekuce potkala od ledna 2013 řada změn - souhrn

21. 1. 2013 – 17:50 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Exekuce potkala od ledna 2013 řada změn - souhrn
Od 1. ledna jsou soudní exekutoři povinni vymožené peněžní prostředky ukládat na zvláštní účty, nikoliv na své osobní účty. Nad těmito zvláštními účty provádí kontrolu Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Foto: CeskyDomov.cz, Text: dTest | zdroj: NašePeníze.cz

Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti velká novela exekučního řádu, občanského soudního řádu a několika dalších předpisů. Přinesla několik podstatných změn exekučního řízení, kterým se níže v textu podrobně věnujeme.

Předžalobní výzva

Věřitel má povinnost zaslat dlužníkovi nejméně sedm dnů před podáním žaloby tzv. předžalobní výzvu, a to na jeho adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu. Zákon ovšem nestanovuje přesný obsah výzvy a nevyžaduje, aby byla skutečně doručena. Na druhou stranu věřitel musí soudu prokázat, že ji odeslal. Věřitel tedy předloží kopii výzvy a podací lístek.

Pokud věřitel tuto povinnost nesplní, nemá právo na náhradu nákladů řízení proti dlužníkovi. Toto ustanovení tedy chrání dlužníky, kteří často ani nevědí o existenci dluhu.

Konec dvoukolejnosti

Vynucení splnění povinnosti uložené soudním rozhodnutím se do konce roku 2012 uskutečňovalo dvěma způsoby. Buď exekuce prováděli soudní exekutoři na základě pověření soudu, nebo je činili přímo soudy a jejich vykonavatelé. Volba mezi soudním výkonem rozhodnutí a exekucí náležela samotnému věřiteli.

Soudní výkon rozhodnutí se tedy od ledna značně omezil a naopak se více využívá služeb soudních exekutorů. Soud má výlučné oprávnění rozhodovat například ve věcech, které se týkají výchovy nezletilých dětí, ve věcech výživného nebo vykázání ze společného obydlí. Ostatní pohledávky bude možné vymáhat pouze prostřednictvím soudního exekutora.

Zahajování exekucí

Návrh věřitele musí nově obsahovat uvedení rodného čísla či data narození dlužníka, pokud je věřitel zná. Tímto se má zabránit záměnám v osobě dlužníka.

Exekutor je povinen požádat do 15 dnů od obdržení návrhu soud o pověření a nařízení exekuce. Nově se okamžikem doručení žádosti soudu provede zápis do rejstříku zahájených exekucí. Následně do 15 dnů soud vydá pověření danému exekutorovi. Toto pověření ovšem není rozhodnutím soudu a nedoručuje se účastníkům řízení.

Exekutor následně vyrozumí dlužníka o zahájené exekuci a zašle mu exekuční příkaz. Dlužník má osm dnů ke vznesení námitky podjatosti exekutora a 15 dnů pro podání návrhu na zastavení exekuce. O návrhu na zastavení exekuce i nadále rozhoduje soud.

Slučování exekucí

Všechny exekuce vedené proti jednomu dlužníkovi se musejí povinně sloučit do jednoho řízení. To platí i pro exekuce vedené různými exekutorskými úřady. Exekuční soud tato jednotlivá řízení na návrh dlužníka spojí a určí, který exekutor spojené řízení povede. Další podmínkou pro spojování je, že se jedná o tzv. bagatelní pohledávky, tedy částky do deseti tisíc korun.

Rejstřík zahájených exekucí

Jedná se o elektronický seznam všech zahájených exekucí spravovaný Ministerstvem spravedlnosti České republiky. Rejstřík je však neveřejný a k údajům mají přístup pouze soudy a Exekutorská komora.

Pozastavení řidičského oprávnění

V případě dlužníků, kteří mají nedoplatek na výživném pro nezletilé děti, může exekutor vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění. Nejdříve se exekutoři musí snažit vymoci peněžní prostředky jinými způsoby, například srážkami ze mzdy. Pokud bude exekutor neúspěšný, nařídí právě pozastavení řidičského oprávnění.

Jestliže dlužník prokáže, že řidičské oprávnění nutně potřebuje k obživě své a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, může být exekuční příkaz zrušen.

Vynětí domácích mazlíčků

Nově soudní exekutoři nesmějí zabavovat domácí mazlíčky, tedy zvířata, která nejsou chována hospodářsky a slouží jako společníci člověka, například kočka nebo pes.

Dražba na členská práva v družstevních bytech

Nově je možné v rámci exekučního řízení dražit i práva v bytových družstvech. Do konce roku 2012 se hodnota družstevního bytu vyčíslila jako vypořádací podíl dle obchodního zákoníku. Tento podíl prakticky nikdy nedosahoval tržní hodnoty. Proto se od začátku tohoto roku začaly tyto byty zpeněžovat formou dražby.

Exekuce na bankovní účet a mzdu/plat manžela/manželky

Tato velká novela nově umožňuje soudním exekutorům postihnout bankovní účet nebo mzdu manžela či manželky dlužníka, a to pro dluhy náležející do společného jmění manželů.

Pořizování videozáznamu

Při exekucích týkajících se movitých věcí se povinně pořizuje videozáznam, pokud o to některá z oprávněných osob požádá, anebo pokud je to potřebné.

Zákaz používání soukromých účtů exekutorů

Od 1. ledna jsou soudní exekutoři povinni vymožené peněžní prostředky ukládat na zvláštní účty, nikoliv na své osobní účty. Nad těmito zvláštními účty provádí kontrolu Ministerstvo spravedlnosti České republiky.

Konec zneužívání pojmu exekutor

Označení "soudní exekutor" či "exekutorský úřad" a od nich odvozené tvary slov ani označení způsobilá vyvolat nebezpečí záměny není oprávněna používat žádná jiná osoba.

Kurzy

Kurzovní lístek: 4.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,330 22,510
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články