Firmy: Jak uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení?

14. 7. 2009 – 12:12 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Firmy: Jak uplatnit slevy na pojistném na sociální zabezpečení?
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Slevy pro zaměstnavatele na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (slevy na pojistném“) přináší od 1. 8. 2009 novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Cílem uplatnění slev na pojistném je zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými příjmy, a tím přispět k udržení zaměstnanosti.


Opatření bylo schváleno jako dočasné - je omezeno obdobím do konce roku 2010  a poprvé bude náležet za měsíc srpen 2009.  Za měsíce leden až červenec 2009 mají zaměstnavatelé nárok na   mimořádnou slevu na pojistném, která přinese zaměstnavatelům výraznou jednorázovou úsporu na nákladech.

- Firmy ušetří na sociálním pojištění zaměstnanců, prezident Klaus podepsal zákon

Zaměstnavatel uplatní úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ a „Příloha k Přehledu za měsíc srpen 2009“, který zpracovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Nový tiskopis (doplněný o slevy na pojistném) je dostupný na webu ČSSZ na adrese: http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/.

Nový Přehled se použije poprvé pro výkaz pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009 a Příloha k přehledu za kalendářní měsíc srpen 2009 se použije pouze jednorázově při podání Přehledu za tento kalendářní měsíc v souvislosti s uplatněním tzv. mimořádné slevy na pojistném.

Uplatnit slevu na pojistném je právo zaměstnavatele, nikoliv jeho povinností. Úhrn slev na pojistném může uplatnit na předepsaném tiskopisu jen do dne splatnosti pojistného za příslušný kalendářní měsíc, tj. úhrn slev na pojistném za měsíc srpen 2009 a mimořádnou slevu na pojistném za měsíce leden až červenec 2009 do 20. 9. 2009, úhrn slev na pojistném za měsíc září 2009 do 20. 10. 2009 atd. Pokud tak neučiní ve stanovené lhůtě, nemůže ji uplatňovat dodatečně, ani zpětně.
Nárok na slevu na pojistném má zaměstnavatel za každého zaměstnance:


•    který je účasten nemocenského pojištění,

•    který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč,

•    jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc,

•    jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce a který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění).

Při souběhu více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele bude možné uplatnit slevu pouze jednou, vyměřovací základy ze všech zaměstnání se sečtou. Nárok na slevu na pojistném nemá zaměstnavatel, který vstoupil do likvidace, nebo vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkurzu na jeho majetek, a to od prvního dne kalendářního měsíce, kdy tyto skutečnosti nastaly. Dále sleva na pojistném nenáleží za zaměstnance od kalendářního měsíce, kdy byla doručena výpověď nebo uzavřena dohoda o rozvázání pracovního vztahu anebo bylo učiněno vyrozumění o skončení pracovního poměru ve zkušební době.

Výše slevy na pojistném v kalendářním měsíci za jednotlivého zaměstnance činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy (se zaokrouhlením na celé stokoruny směrem nahoru) a vyměřovacím základem zaměstnance. Nejvýše však činí 25 % jeho vyměřovacího základu. Takto vypočtená sleva na pojistném se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Za zaměstnance, jehož vyměřovací základ se rovná 1,15 násobku průměrné mzdy nebo je vyšší, se tedy sleva neposkytuje.
Mimořádná sleva na pojistném se stanoví jako úhrn slev na pojistném za kalendářní měsíce leden až červenec 2009 za splnění výše uvedených podmínek v jednotlivých měsících a náleží pouze za zaměstnance, u nichž zaměstnání trvalo k 31. 8. 2009, přičemž se přihlíží ke všem zaměstnáním, která trvala v těchto kalendářních měsících.

Podrobné informace ke slevám na pojistném a k jejich uplatnění lze získat u příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.8.2022 Exchange s.r.o.

EUR 24,570 24,690
USD 24,420 24,600
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články