Jak se započítává doba nezaměstnanosti do starobního důchodu?

10. 7. 2009 – 12:01 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak se započítává doba nezaměstnanosti do starobního důchodu?
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Lidé často nemají dostatek informací o tom, jak se jim zhodnotí pro nárok na starobní důchod doba, po kterou byli nezaměstnaní a náležela jim podpora v nezaměstnanosti či podpora při rekvalifikaci. Případně doba, kdy jim již podpora nenáležela, ale oni byli dále vedeni u úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání.


Z hlediska důchodových nároků se v těchto případech jedná se o tzv. náhradní dobu pojištění, která se pro posouzení nároku na  starobní důchod hodnotí sice plně, ale pro výši dávky jen v omezeném rozsahu – 80 %. Podmínkou zápočtu přitom je, že osoba vedená v evidenci uchazečů o zaměstnání získala alespoň jeden rok „řádného“ pojištění. Za tuto náhradní dobu lidé neodvádí žádné pojistné. Obecně platí, že pro nárok a výši důchodu se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod.

- nezaměstnanost v červnu dosáhla téměř osm procent
- Podpora dočasně stoupne u některých nezaměstnaných na 80 pct
- Poměr důchodců k ekonomicky aktivním obyvatelům roste
- Musí absolventi středních a vysokých škol během prázdnin platit sociální pojištění?

Jak se doba nezaměstnanosti započítává:

- doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání před 1. 1. 1996 se započítává bez jakéhokoliv omezení,
- doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání po 31. 12. 1995 se započítává vždy, pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Pokud podporu již  nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se maximálně tři roky. Tato doba tří let se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. Doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, po kterou podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci nenáležela před dosažením věku 55 let, se započítává v rozsahu nejvýše 1 roku.
- Pro obě období ovšem platí výše zmíněné - pro nárok na důchod se tato doba počítá plně, pro výši procentní výměry jen v rozsahu 80 %.

 Příklad:
Muž narozený 15. 5. 1947 dovršil důchodový věk dne 15. 5. 2009 a od tohoto data žádá o přiznání starobního důchodu. Poprvé byl veden v evidenci uchazečů o zaměstnání od  1. 3. 1991 do 15. 4. 1993 (tj. ještě před účinností zákona č. 155/1995 Sb.), podruhé byl veden v evidenci  od 31. 7. 1996 do 30. 4. 2001 (tj. již za účinnosti citovaného zákona). V té době byl mladší 55 let, prvních 6 měsíců pobíral podporu (tehdy hmotné zabezpečení uchazečů o zaměstnání). Další - v pořadí třetí vedení v evidenci uchazečů trvalo již po dovršení 55. roku věku, a to  od 1. 6. 2007 do dne přiznání důchodu, tj. do 15. 5. 2009. Prvních 12 měsíců pobíral podporu v nezaměstnanosti.

Jak se započítá doba nezaměstnanosti:
Z doby nezaměstnanosti se pro nárok na starobní důchod plně započte doba prvního vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání (dřívějším zákonným předpisem účinným do 31. 12. 1995  nebylo žádné omezení zápočtu doby nezaměstnanosti stanoveno), z druhé nezaměstnanosti bude započteno bez omezení  čerpání podpory po 6 měsíců nezaměstnanosti a z třetího vedení opět bez omezení čerpání podpory po 12 měsíců. Dále z druhého období nezaměstnanosti  se s ohledem na platnou právní úpravu započte již  pouze jeden rok nezaměstnanosti, protože se, jak výše uvedeno, jednalo o osobu mladší 55 let. Nezaměstnanost trvající od 1. 6. 2007 do 14. 5. 2009 se i po uplynutí období 12 měsíců započte pro nárok na důchod plně,  neboť nezaměstnanost bez pobírání podpory netrvala déle než tři roky. (Pokud by třetí vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání přesáhlo bez pobírání podpory dobu delší tří let, započetlo by se pro nárok na důchod pouze období posledních tří roků, v důsledku čehož by nemohlo dojít k zápočtu jednoho roku  z druhého  období nezaměstnanosti.) Následně bude při stanovení výše důchodu veškerá započtená doba nezaměstnanosti omezena na 80%.

Aby lidé měli přehled o svých dobách pojištění, mohou jednou ročně požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob a od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. ČSSZ jim ho pošle do 90 dnů ode dne doručení žádosti. Ta musí obsahovat rodné číslo žadatele, příjmení, jméno, rodné příjmení a adresu, na kterou bude IOLDP zaslán. Lze ji podat písemně na adresu: ústředí ČSSZ, Křížová 25, 225 08 Praha 5, nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadu práce si mohou za určitých podmínek doplatit chybějící doby pojištění prostřednictvím dobrovolného důchodového pojištění. Minimální pojistné na dobrovolné pojištění činí od 1. 1. 2009 částku 1 649 Kč měsíčně.

Kurzy

Kurzovní lístek: 15.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,220 25,340
USD 23,670 23,850
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články