Jak založit s.r.o. - společnost s ručením omezeným

28. 4. 2009 – 13:47 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak založit s.r.o. - společnost s ručením omezeným
Jak založit s.r.o. Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Mnoho živnostníků se snaží povyrůst na střední, nebo i větší firmu. Někdo kvůli lepší image před klienty, jiný zas aby v případě mproblémů nepřišel o majetek. Projděme si tedy jak vlastně takové s.r.o. založit.


- podnikání: Jak se připravit a zvládnout krizi?
- České a slovenské firmy využívají jako daňový ráj hlavně Nizozemí
- Ušetřete náklady ve firmě díky dohodám mimo pracovní poměr
- Ministerstvo financí požádalo finanční úřady o vstřícnost vůči firmám v problémech

 

Společenská smlouva (zakladatelská listina)

 

Obchodní společnosti se v případě, že zákon nestanoví jinak (jinak je to u akciové společnosti) a v případě, že jsou zakládány více než jednou osobou, zakládají společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Nezbytnou podmínkou je, aby podpisy zakladatelů byly úředně ověřeny, nevyžaduje-li zákon, že společenská smlouva musí mít formu notářského zápisu – viz níže (úřední ověřování podpisů zakladatelů, tzv. legalizaci provádějí zejména notáři, krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností, obecní úřady a zastupitelské úřady ČR a nově též advokáti).

Zakladatel může zmocnit na základě speciální plné moci i svého obecného zmocněnce či advokáta k založení společnosti. Takovou plnou moc nemůže nahradit generální plná moc (ledaže by obsahovala výslovné zmocnění k uzavření konkrétní společenské smlouvy) ani prokura. Na plné moci však musí být úředně ověřen podpis zmocnitele – tedy zakladatele a tato plná moc je přílohou společenské smlouvy.

V případě, že je společnost zakládána jediným zakladatelem (zákon tuto možnost připouští u společnosti s ručením omezením a u akciové společnosti, v případě, že jediný akcionář je i právnickou osobou) je společenská smlouva nahrazena zakladatelskou listinou nebo smlouvou, která musí obsahovat stejné náležitosti jako společenská smlouva (viz níže).

Jestliže se jedná o společenskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným a zakladatelskou smlouvu akciové společnosti, musí mít tyto dokumenty formu notářského zápisu. Notářský zápis musí obsahovat:

 1. místo, den, měsíc a rok úkonu,
 2. jméno a příjmení notáře a jeho sídlo,
 3. jméno, příjmení, bydliště, rodné číslo (není-li tak datum narození) účastníků a jejich zástupců,
 4. prohlášení účastníků o tom, že jsou způsobilí k právním úkonům,
 5. údaj, jakým způsobem byla ověřena totožnost účastníků,
 6. obsah úkonu,
 7. údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen,
 8. podpisy účastníků nebo jejich zástupců,
 9. otisk úředního razítka notáře a jeho podpis.

Notářský zápis vyhotoví každý notář na základě podkladů a skutečností, které mu sdělí a doloží zakladatel či jeho právní zástupce. Za vyhotovení notářského zápisu je účtována cena dle notářského tarifu (cena se odráží od výše tarifní hodnoty úkonu). Za vydání stejnopisu notářského zápisu si notář podle tarifu bude účtovat 100 Kč bez DPH za každou stránku, zatímco za vydání opisu 30 Kč bez DPH za stránku.

 

Splacení vkladů a správce vkladů

 

Před vznikem společnosti nemůže společnost nabývat svůj majetek, protože nemá právní subjektivitu. Z toho důvodu musí zakladatelé ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině pověřit konkrétní osobu správou splacených vkladů, které podle zákona musí být složeny ještě před vznikem společnosti (u společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti). Správce vkladů má povinnost o svěřené vklady řádně pečovat.

Správcem vkladů může být pověřen některý ze zakladatelů nebo, pokud jde o peněžité vklady, pověřená banka. V případě, že je správcem vkladů banka, musí banka s výkonem této funkce vyslovit souhlas, a to například smlouvou o správě vkladu uzavřenou mezi bankou a zakladateli. Ve smlouvě o správě vkladu musí být zahrnuto zřízení účtu, na který budou vklady splaceny a dále i ujednání o pečování vkladu bankou.

V praxi však nejčastěji bývá správou vkladů pověřen zakladatel, který založí u vybrané banky účet, na který budou vklady splaceny. V tomto případě plní funkci smlouvy o správě vkladu společenská či zakladatelská smlouva.

Jestliže je do společnosti vkládán nepeněžitý vklad, musí být jeho hodnota určena znaleckým posudkem a tento vklad musí být celý splacen před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Jestliže je nepeněžitým vkladem nemovitost, jsou k jeho splacení nezbytné dva úkony vkladatele. Vkladatel musí předat správci vkladu písemné prohlášení o splacení vkladu spočívajícího v nemovitosti s úředně ověřeným podpisem a musí mu rovněž předat vkládanou nemovitost. Předáním této nemovitosti je vklad splacen. Společnost se s vlastníkem této nemovitosti stane vkladem vlastnického práva na základě prohlášení vkladatele s úředně ověřeným podpisem. Je-li předmětem vkladu věc movitá, je vklad splacen předáním věci správci vkladu, pokud není společenskou smlouvou stanoveno jinak. U ostatních nepeněžitých vkladů je vklad splacen uzavřením písemné smlouvy o vkladu, kterou jménem společnosti uzavírá správce vkladu.

Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu nebo jeho části jednotlivými společníky, které je přílohou k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku. Jestliže správce vkladu uvede v prohlášení vyšší částku, než která je splacena, ručí věřitelům společnosti za jejich závazky až do výše tohoto rozdílu, a to po dobu 5 let od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Vznikem společnosti se stávají tyto vklady jejím majetkem a společnost s nimi může volně disponovat.

 

Získání podnikatelského oprávnění

 

Ještě před vznikem společnosti musí společnost získat podnikatelské oprávnění (za předpokladu, že je založena za účelem podnikání), a to buď živnostenské či jiné podnikatelské oprávnění. Průkazem živnostenského oprávnění je ve smyslu živnostenského zákona od 1. 7. 2008 výpis z živnostenského rejstříku. Živnostenský úřad vydá výpis z živnostenského rejstříku, a to na základě žádosti zakladatelů, popřípadě orgánů nebo osob, oprávněných podat návrh na zápis do obchodního rejstříku, je-li prokázáno, že společnost byla založena. Společnostem však vzniká živnostenské oprávnění až dnem zápisu do obchodního rejstříku, a to v rozsahu zapsaného předmětu podnikání. Nebude-li podán návrh na zápis do obchodního rejstříku do 90 dnů od doručení živnostenského oprávnění, nebo není-li návrhu na zápis společnosti vyhověno, rozhodne živnostenský úřad o tom, že ohlašovatel podmínky pro vznik živnostenského oprávnění nesplnil. Průkazem jiné podnikatelské činnosti je pak oprávnění vydané příslušným orgánem podle jiných právních předpisů.

 

Obchodní firma

 

Obchodní firma je název, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Všechny obchodní společnosti založené za účelem podnikání (společnost s ručením omezeným a akciová společnost mohou být založeny i za jiným účelem) se zapisují do obchodního rejstříku a proto musí mít obchodní firmu. Každá forma obchodní společnosti má zákonem stanoven dodatek označující její právní formu (např. s.r.o. nebo a.s.) Tento dodatek je ze zákona součástí obchodní firmy společnosti.

Obchodní firma především nesmí být zaměnitelná s jinou (ani sluchově), a to v rámci celého státu, přičemž k odlišení nestačí dodatek označující právní formu. Obecně závazné právní předpisy neurčují, kolik písmen má obchodní firma obsahovat. Pokud by firma byla nezaměnitelná, teoreticky nic nebrání tomu, aby obsahovala třeba jen dvě písmena (takovou firmu však nelze dohledat ve veřejně přístupném elektronickém obchodním rejstříku). Z praktických zkušeností je však nutno poukázat na skutečnost, že rejstříkové soudy zpravidla vyžadují minimálně tři znaky, neboť dva a méně znaků neposkytují dostatečnou záruku výlučnosti firmy. Jako zaměnitelnou pak často posuzují takovou obchodní firmu, která obsahuje zkratku nebo jiný výrazný prvek shodný s obchodní firmou jiné společnosti. Současně ale platí, že firmy podnikatelů, jejichž podniky příslušejí k témuž koncernu, mohou obsahovat shodné prvky, obsahují-li dodatek o příslušnosti ke koncernu a jsou-li dostatečně navzájem rozlišitelné.

 

Doložení právního důvodu sídla

 

Před vznikem společnosti je dále potřeba, aby zakladatelé společnosti opatřili dokument, kterým bude doložen právní důvod užívání prostor, které budou sloužit jako sídlo společnosti. K doložení právního důvodu užívání prostor se dokládá buď písemné prohlášení vlastníka nemovitosti, bytu nebo nebytového prostoru, kde jsou prostory umístěny, nebo prohlášení osoby oprávněné nemovitostí, bytem nebo nebytovým prostorem jinak nakládat, že s umístěním sídla souhlasí. Na těchto prohlášením nemusí být úředně ověřené podpisy vlastníka nebo oprávněných osob. I když zákon přímo nevyžaduje, aby byl kromě prohlášení dokládán i výpis z katastru nemovitostí ne starší než 3 měsíce, je potřeba tento výpis z katastru nemovitostí dokládat podle vyhlášky č. 250/2005, která stanoví potřebné dokumenty k podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

 

Vznik firmy

 

Obchodní společnosti a družstva vznikají až ke dni zápisu do obchodního rejstříku. Až tímto dnem se založená společnost stane právnickou osobou, která může nabývat práva a povinnosti, vlastním jednáním se zavazovat a být účastníkem soudního nebo jiných druhů řízení. Jestliže ve společenské smlouvě nebo zakladatelské listině není uvedeno, na jakou dobu je společnost založena, má se za to, že je založena na dobu neurčitou. Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán k příslušnému rejstříkovému soudu nejpozději do 90 dnů od založení společnosti nebo od doručení živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění.

Například v případě, že je společnost založena za účelem podnikání, ke kterému se nevyžaduje vydání průkazu podnikatelského oprávnění (takovým předmětem podnikání je například „ pronájem nemovitostí, bytu a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor), je nutno podat návrh na zápis do 90 dnů od založení této společnosti. Má-li společnosti průkaz podnikatelského oprávnění, běží lhůta 90 dnů ode dne doručení tohoto průkazu. V případě nedodržení této lhůty nelze již na základě získaného podnikatelského oprávnění podat návrh na zápis do obchodního rejstříku. Jestliže rejstříkový soud zamítne návrh na zápis společnosti, má se za to, že společnost nikdy nevznikla.

Příslušným rejstříkovým soudem k zápisu společnosti je soud, v jehož obvodu je obecný soud právnické soby, jíž se zápis týká. Obecným soudem v rejstříkových věcech je vždy krajský soud (Městský soud v Praze pro Prahu a Středočeský kraj, Krajský soud v Českých Budějovicích, KS v Plzni, KS v Ústí nad Labem, KS v Hradci Králové, KS v Brně a KS v Ostravě).

Návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku musí být podán na speciálním formuláři, který je k dispozici na serveru www.justice.cz. Náležitosti návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a listiny dokládané budou uvedeny níže, u jednotlivých forem obchodních společností.

Soudní poplatek za zápis společnosti do obchodního rejstříku činí 5.000,- Kč. Tento poplatek lze zaplatit v kolcích, které se vylepí na návrh, nebo bankovním převodem na příslušný účet rejstříkového soudu. Rejstříkový soud musí dodržet obecnou lhůtu pěti pracovních dnů k provedení zápisu společnosti do obchodního rejstříku, do této lhůty se však nezapočítává den, kdy byl podán návrh na zápis. V případě, že rejstříkový soud v této lhůtě neprovede přímý zápis nebo nerozhodne ve věci usnesením, začíná běžet fikce zápisu a faktická realizace zápisu, tedy přenesení údajů do databáze, musí proběhnout v zákonné lhůtě 2 dnů ode dne, kdy fikce zápisu nastala.

Rejstříkový soud zapíše společnost ke dni určenému v návrhu na zápis, nejdříve však ke dni jeho provedení. Rozhodne-li rejstříkový soud o zápisu usnesením, provede se zápis až ke dni právní moci takového usnesení. Po provedeném zápisu nelze již zrušit rozhodnutí, jímž rejstříkový soud povolil zápis společnosti, ani se nelze domáhat určení, že společnost nevznikla. Lze se jenom domáhat prohlášení neplatnosti společnosti, a to jenom v zákonem stanovených případech.

Ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku – tedy ode dne vzniku společnosti, začínají společnostem plynout následující lhůty:

 • 8 dnů k zaregistrování u správy sociálního zabezpečení za předpokladu, že společnost má zaměstnance
 • 8 dnů k zaregistrování u zdravotních pojišťoven za předpokladu, že společnost má zaměstnance
 • 30 dnů k zaregistrování u finančního úřadu (registrace k vybraným daním)

 

Založení a vznik společnosti s ručením omezeným

 

Základní charakteristika společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)
nejnižší počet zakladatelů 1 fyzická nebo 1 právnická osoba
nejvyšší počet společníků 50
minimální výše základního kapitálu 200 000,- Kč
nejnižší možný vklad 20 000,- Kč
nejvyšší možný vklad neomezen
rozsah splacení vkladu při vzniku 30% z každého vkladu celkem nejméně 100 000,-Kč
doba splacení vkladu nejvýše do 5 let od vzniku
počet hlasů ke vkladu na každých 1000,- Kč 1 hlas (může být ve společenské smlouvě určeno i jinak)
ručení společníka za závazky spol. společně a nerozdílně do výše nesplacených vkladů všech společníků podle stavu zápisu do OR
předmět činnosti podnikání, lze založit i za jiným účelem
orgány společnosti valná hromada, statutární orgán – jednatelé, dozorčí rada (nepovinná), další dle společenské smlouvy
zakladatelský dokument společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu
povinnost a výše rezerv vytváří se rezervní fond ze zisku, výše podle společenské smlouvy – nejméně však 10 % zisku

Uzavření a podepsání společenské smlouvy nebo zakladatelské listiny

Společnost s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“) se zakládá podepsáním společenské smlouvy, jestliže je založena dvěma nebo více zakladateli. Zakladateli s.r.o. mohou být jak osoby fyzické, tak osoby právnické, a to jak osoby české nebo zahraniční.

Společnost s ručením omezeným lze založit i jediným zakladatelem, který sepisuje zakladatelskou listinu. Jediným zakladatelem může být jak fyzická, tak i právnická osoba.

Zákon vylučuje, aby společnost s ručením omezeným, která má jen jednoho společníka (a to jak fyzickou nebo právnickou osobu), byla jediným zakladatelem jiné společnosti s ručením omezeným. Založením takové společnosti by mohlo dojít k řetězovitému zakládání společností s ručením omezeným o jediném zakladateli – společnosti s ručením omezeným, čímž by docházelo k nepřehledné situaci, která by byla ke škodě věřitelů těchto společností.

Zákon též vylučuje, aby se společnost s ručením omezeným s jediným společníkem stala jediným společníkem jiné společnosti ručením omezeným. To znamená, že v praxi by byla absolutně neplatná např. smlouva o převodu obchodního podílu, kterou společník s.r.o. převádí obchodní podíl na druhého společníka, jímž je s.r.o. s jediným společníkem, která se má stát jediným společníkem. Fyzická osoba může být jediným společníkem maximálně tří společností s ručením omezeným.

Společenská smlouva nebo zakladatelská listina s.r.o. musí mít formu notářského zápisu. Nedostatek této předepsané formy způsobuje neplatnost smlouvy.

Společenská smlouva (zakladatelská listina) musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

 1. firmu a sídlo společnosti,
 2. určení společníků uvedením firmy nebo názvu a sídla právnické osoby nebo jména a bydliště fyzické osoby,
 3. předmět podnikání (činnosti),
 4. výši základního kapitálu a výši vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu,
 5. jména a bydliště prvních jednatelů společnosti a způsob, jakým jednají jménem společnosti,
 6. jména a bydliště členů dozorčí rady, pokud se zřizuje,
 7. určení správce vkladu,
 8. jiné údaje, které vyžaduje obchodní zákoník (například údaje o rezervním fondu, a v případě, že vložen do společnosti při jejím založení nepeněžitý vklad, další obligatorní náležitostí společenské smlouvy je uvedení předmětu nepeněžitého vkladu a částka, kterou se započítává na vklad společníka).

Společenská smlouva může určit, že společnost vydá stanovy, které upraví vnitřní organizaci společnosti a podrobněji některé náležitosti obsažené ve společenské smlouvě (v praxi však není obvyklé, aby s.r.o. přijala stanovy). Společenskou smlouvou lze upravit další záležitosti, které však nejsou povinnými náležitostmi. V případě, že společenská smlouva neobsahuje minimální náležitosti, je neplatná a jejím podepsáním není společnost založena.

Splacení vkladů před vznikem s.r.o.

Před podáním návrhu na zápis s.r.o. musí být splacena nejméně zákonem určená část peněžitých vkladů společnosti a všechny nepeněžité vklady (hodnota nepeněžitých vkladů musí být určena znaleckým posudkem). Zákon stanoví, že na každý peněžitý vklad musí být splaceno nejméně 30 % (v případě, že vklad společníka činí 20 000,- Kč, musí tento společník splatit před podáním návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku nejméně 6 000,- Kč). Zákon dále stanoví, že celková výše splacených peněžitých vkladů spolu s hodnotou splacených nepeněžitých vkladů musí činit alespoň 100 000,- Kč.

Zákon tedy stanoví pouze minimální rozsah splacení vkladů před zápisem společnosti do obchodního rejstříku. Společenská smlouva, kterou je určena výše základního kapitálu a výše vkladu každého společníka včetně způsobu a lhůty splacení vkladu, může založit povinnost splatit vklady před zápisem do obchodního rejstříku ve větším rozsahu, popřípadě splatit všechny vklady před zápisem.

Má-li společnost jediného zakladatele, musí tento zakladatel splatit vklad v celém rozsahu před podáním návrhu na zápis do obchodního rejstříku, to znamená, že jestliže činí základní kapitál této jednočlenné s.r.o. 200 000,- Kč, musí být splaceno 200 000,- Kč. V případě, že se fyzická nebo právnická osoba stane jediným společníkem až po vzniku společnosti, tedy všechny obchodní podíly společnosti se spojí v rukou jediného společníka, je tento společník povinen do 3 měsíců ode dne spojení obchodních podílů splatit zcela všechny peněžité vklady nebo převést část obchodního podílu na jinou společnost.

Získání podnikatelského oprávnění s.r.o.

V případě, že je s.r.o. založena za účelem podnikání musí jednatelé s.r.o. požádat o vydání živnostenského nebo jiného podnikatelského oprávnění. Ode dne doručení průkazu podnikatelského oprávnění plyne 90 denní lhůta k podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku.

Návrh na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

Návrh na zápis společnosti s ručením omezeným do obchodního rejstříku podávají všichni jednatelé svým jménem, nikoliv jménem již založené osoby. Pravost podpisů všech jednatelů musí být úředně ověřena. Jednatelé mohou zmocnit k vypracování a podání návrhu na zápis i jiné osoby, například advokáta, a pravost podpisů na plné moci musí být rovněž úředně ověřena.

Přílohy k návrhu na zápis s.r.o. do obchodního rejstříku

K návrhu na zápis s.r.o. se dokládají následující přílohy:

 • Doklady o založení
  • Společenská smlouva nebo zakladatelská listina ve formě notářského zápisu
 • Doklady o předmětu podnikání (je-li založena za účelem k podnikání)
  • oprávnění k podnikatelské činnosti (výpis z živnostenského rejstříku)
 • Doklady o splacení vkladu
  • prohlášení správce vkladu s úředně ověřeným podpisem (právní názory se liší, zda je u tohoto dokumentu potřeba úředně ověřeného podpisu nebo ne. Doporučujeme však pro zvýšení právní jistoty podpis nechat ověřit)
  • potvrzení banky o složení vkladu na základní kapitál
  • v případě nepeněžitého vkladu, kdy je vkladem nemovitost:
   • výpis z katastru nemovitostí na vkládanou nemovitost (pro jistotu ne starší než tři měsíce)
   • usnesení příslušného soudu o jmenování znalce
   • znalecký posudek soudem jmenovaného soudního znalce na vkládanou nemovitost
   • písemné prohlášení vkladatele nemovitosti s úředně ověřeným podpisem
 • Doklady o sídle
  • Písemné prohlášení vlastníka prostor, kterým uděluje souhlas k užívání těchto prostor, anebo správce zmocněného k udělení souhlasu s umístěním sídla a zmocnění tohoto správce
  • Výpis z katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců
 • Doklady o jednatelích
  • výpis z rejstříku trestů jednatelů ne starší než 3 měsíce (v případě, že se jedná o občana jiného členského státu EU, postačí jenom výpis z tohoto státu. V případě, že se jedná o občana jiného státu než je EU, je potřeba výpis ze státu, jehož je občanem a výpis ze států, ve kterých se nepřetržitě alespoň 3 měsíce zdržoval v posledních 3 letech)
  • čestné prohlášení jednatele s úředně ověřeným podpisem o tom, že je způsobilý k právním úkonům, že splňuje podmínky provozování živnost podle § 6 živnostenského zákona a nenastala u něj skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti dle § 8 a splňuje podmínky podle § 38l obchodního zákoníku
 • Doklady o členech dozorčí rady (je-li tento nepovinný orgán zřízen)
  • stejné doklady jako u jednatelů
 • Doklady do sbírky listin
  • společenská smlouva nebo zakladatelská listina
  • podpisové vzory jednatelů
  • znalecký posudek na vkládanou nemovitost (je-li vložena nemovitost)
 • Ostatní dokumenty
  • plná moc advokátovi, notáři nebo jinému zástupci (jestliže jednatelé zmocnili tyto osoby k podání návrhu na zápis s úředně ověřenými podpisy jednatelů)
  • souhlas zapisované fyzické nebo právnické osoby se zápisem do obchodního rejstříku s úředně ověřeným podpisem (v případě, že se v rámci zápisu s.r.o. do obchodního rejstříku zapisují jiné fyzické nebo právnické osoby, musí navrhovatel tento souhlas doložit spolu se souhlasem jednatelů)

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,260 24,380
USD 21,910 22,090
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články