Kupní smlouva - auto

10. 4. 2010 – 14:11 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Kupní smlouva - auto
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vzor kupní smlouvy na automobil

 

Kupní smlouva na automobil včetně Potvrzení o převzetí technické dokumentace (ke stažení zdarma v MS Word)

 

Kupní smlouva


uzavřená ve smyslu ustanovení § 588 a násl. zák. č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku,

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1. XXXXXX XXXXXXXX
trvale bytem: ......................................................
nar.: .....................................................................
jako prodávající

a

2. XXXXXX XXXXXXXX
trvale bytem: ......................................................
nar.: .....................................................................
jako kupující

I.
Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem osobního automobilu:

tovární značka:
typ:
SPZ:
výrobní číslo motoru:
výrobní číslo karoserie:
rok výroby:
barva:
číslo TP:
včetně : XXXXXX XXXXXXXX (speciální vybavení, rádio, pneu navíc,..)

II.
Prodávající tímto prodává kupujícímu osobní automobil specifikovaný v čl. I. této smlouvy a kupující je tímto od prodávajícího kupuje a do svého výlučného vlastnictví bez výhrad přijímá.

III.
1. Kupující prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy osobní automobil řádně prohlédl, provedl zkušební jízdu, jeho stav a provozní vlastnosti, zejména tak, jak jsou popsány v čl. V. této smlouvy, jsou mu známy a to včetně technické dokumentace a neshledal vady, které by bránily jeho užívání.
2. Prodávající před podpisem této smlouvy upozornil kupujícího na vady osobního automobilu, zejména tak, jak jsou popsány v čl. V. této smlouvy, spočívající ve skutečnosti, že se jedná o osobní automobil použitý, za dobu užívání opotřebovaný.

IV.
1. Kupní cena byla stanovena dohodou a činí .............................................................................. (slovy: ........................................... ........................................... ...........................................).
2. Kupní cena byla kupujícím zaplacena ke dni podpisu této smlouvy, což prodávající stvrzuje svým níže uvedeným podpisem.

V.
1. Prodávající prohlašuje, že na osobním automobilu neváznou žádné dluhy, zástavní práva či jiné právní vady.

VI.
Popis technického stavu osobního automobilu:

stav tachometru:
motor:
spojka:
převodovka:
brzdy:
karoserie:
lak – barva:
el. příslušenství:
akumulátor:
nehody (těžké / střední / lehké)
počet držitelů dle TP:
Další případné vady a nedostatky: XXXXXX XXXXXXXX, XXXXXX XXXXXXXX

VII.
1. Prodávající se zavazuje ke dni podpisu této smlouvy předat osobní automobil specifikovaný v čl. I této smlouvy a 2 x klíč od osobního automobilu. Prodávající prohlašuje, že další jiné či náhradní klíče k osobnímu automobilu nemá v držení.
2. Kupující se zavazuje osobní automobil převzít a podpisem této smlouvy současně stvrzuje jeho převzetí, spolu s 2 ks klíčů od osobního automobilu.

VIII.
1. Prodávající se zavazuje předat kupujícímu veškerou technickou dokumentaci vztahující se k osobnímu automobilu, tj. velký technický průkaz, malý technický průkaz, osvědčení o měření emisí, ........................................... , to vše po odhlášení na příslušné evidenci ........................................... .
2. Kupující se zavazuje převzetí technické dokumentace specifikované v bodu 1. čl. VII. této smlouvy prodávajícímu svým podpisem potvrdit.

IX.
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a že smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoli v tísni či za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými níže uvedenými podpisy.

V XXXXXX dne .........................................

 

 

 

.........................................                      .........................................
prodávající                                          kupující

 

 


Potvrzení o převzetí technické dokumentace


Já, níže podepsaný,

..............................................................................

trvale bytem: ......................................................

nar.: .....................................................................

potvrzuji tímto, že jsem v souladu s čl. VII kupní smlouvy uzavřené dne ................................. 2004 mezi ................................., jako prodávajícím, a mnou, jako kupujícím, převzal technickou dokumentaci specifikovanou v čl. VII. bodu 1. této kupní smlouvy vztahující se k osobnímu automobilu ................... .................................................................................

V XXXXXX dne .........................................

 

 

............................................................
kupující

 

Další vzory smluv

- Pracovní smlouva - vzor

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Smlouva o půjčce

- Nájemní smlouva

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,950 22,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články