Nájemní smlouva

10. 4. 2010 – 14:53 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nájemní smlouva
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Nájemní smlouva ke stažení - vzor

Nájemní smlouva - vzor (ke stažení zdarma v MS Word)

 

Nájemní smlouva (na dobu určitou)

(dle občanského zákoníku)


XXXX XXXXXXXX, trvale bytem ………. (pronajímatel)

a

XXXX XXXXXXXX, trvale bytem ………. (nájemce)


uzavírají smlouvu o nájmu bytu tohoto znění:

1. Úvodní ustanovení

Pronajímatel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem následujícího bytu: adresa ………. , č.p. ……… , patro ………. , číslo bytu ……… .

2. Předmět nájmu

Předmětem nájmu je byt uvedený v článku I o celkové výměře podlahové plochy 50,5 m2. Byt sestává z pokoje (20 m2), kuchyně (16 m2), koupelny (8 m2), WC (2,5 m2) a předsíně (4 m2). Součástí bytu je sklepní kóje č. 14 (5 m2).

Vybavení bytu tvoří vana, WC mísa, umyvadlo, kuchyňská linka s dřezem a 3 topná tělesa.

Pronajímatel tímto přenechává byt nájemci do užívání.

3. Doba trvání nájmu

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou, počínaje dnem 1.2.2010, konče dnem 1.2.2012.

Nájemci je poskytnuto právo přednostního nájmu na další 1 rok (12 měsíců) za předpokladu, že o toto prodloužení požádá nejpozději 2 měsíce před uplynutím sjednané doby nájmu a zároveň přistoupí na novou výši nájemného.

Nájem končí uplynutím sjednané nájemní doby,
nebo písemnou dohodou smluvních stran,
nebo výpovědí podanou pronajímatelem z důvodů uvedených v § 711 občanského zákoníku,
nebo výpovědí podanou nájemcem bez udání důvodů s výpovědní lhůtou 3 měsíce.


4. Nájemné

Nájemné za užívání bytu činí XXXXKč (XXXXXXXXXXkorunčeských) za kalendářní měsíc. V nájemném jsou zahrnuty poplatky za odvoz domovního odpadu i poplatky za osvětlení veřejných prostor. Nájemné bude zasíláno jednou za kalendářní měsíc a to k 15 dni kalendářního měsíce na bankovní účet XXXXXXXX/XXXX.

V nájemném nejsou zahrnuty poplatky za následující služby spojené s nájmem: elektrická energie, vodné a stočné, ústřední vytápění. Poplatky za uvedené služby budou hrazeny spolu s nájemným zálohově. Záloha na poplatky za služby je stanovena ve výši XXXXXKč (tři tisíce korun českých). Zálohy budou zasílány jednou za kalendářní měsíc a to k 15 dni kalendářního měsíce na bankovní účet XXXXXXXX/XXXX.

Skutečná cena elektrické energie, vodného a stočného bude stanovena na základě násl. údajů:

1. Elektroměru instalovaného u bytu a ceníku poskytovatele elektrické energie. Stav elektroměru ke dni počátku nájemní smlouvy XXXXX .

2. Vodoměru instalovaného u bytu a ceníku poskytovatele vody. Stav vodoměru ke dni počátku nájemní smlouvy XXXXX.

Cena tepelné energie (ústřední vytápění) bude rozpočítána na jednotlivé byty na základě spotřeby tepelné energie ve všech bytových jednotkách v budově.

K vyúčtování skutečných cen a záloh dojde XX.XX.XXXX (den/kalendářní měsíc, zpravidla jednou ročně).

5. Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu

Práva a povinnosti spojené s nájmem bytu vyplývají z občanského zákoníku § 687 až § 695.

Nájemce bytu je dále povinen:

1. Udržovat čistotu před svým bytem (stanoven domovní úklidový rozvrh).
2. Neskladovat v bytě (včetně sklepní kóje) toxické a hořlavé látky v množství, jež by mohlo ohrozit zdraví a bezpečnost osob v budově.

6. Nedílné součásti této smlouvy

1. Výpis z katastru nemovitostí - příloha č. 1
2. Protokol o předání bytu – příloha č. 2
3. Fotodokumentace bytového vybavení – příloha č. 3
4. Rozpis výše záloh za služby spojené s nájmem – příloha č. 4

7. Prohlášení stran

Obě strany prohlašují, že si nájemní smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V XXXXXXX dne XX.XX.XXX

 

 

-----------------                                             -----------------
XXXX XXXXXXXX (pronajímatel)             XXXX XXXXXXXX (nájemce)
 

Další vzory smluv ke stažení

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Pracovní smlouva - vzor

- Smlouva o půjčce

Kurzy

Kurzovní lístek: 18.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,690 24,810
USD 22,960 23,140
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články