Od dubna se mění zákon o dani z přidané hodnoty - co podnikatele čeká?

27. 3. 2011 – 20:28 | Podnikání | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Od dubna se mění zákon o dani z přidané hodnoty - co podnikatele čeká?
Novela se dotkne všech plátců a bude pro ně v mnoha případech znamenat nutnost úpravy daňových informačních systémů, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Od pátku 1. dubna vejdou v platnost změny v zákonu o dani z přidané hodnoty (DPH). Účinnost novely zákona měla původně platit už od počátku letošního roku, nakonec ale byla posunuta právě na duben.

Nejdůležitějších změn je hned několik. Novela přináší podle daňového poradce Jana Černohouze z Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík nejrozsáhlejší a nejvýznamnější změny od vstupu České republiky do Evropské unie a účinnosti současného zákona o DPH. "Zahrnuje jak změny, které přináší novela směrnice Rady 2006/112/ES, tak některé instituty, které tato směrnice umožňuje členským státům zavést na dobrovolné bázi," okomentoval změny Černohouz.

Novela se podle něj dotkne všech plátců a bude pro ně v mnoha případech znamenat nutnost úpravy daňových informačních systémů. "Lze předpokládat, že se správci daně na změny, které novela přináší, zaměří a pokud je plátci nebudou dostatečně důsledně reflektovat, může to pro ně znamenat zvýšené riziko penalizace," upozornil Černohouz.

Mění se například pravidla u nároku na odpočet DPH. Plátci daně budou nově moci uplatnit nárok na odpočet nejdříve tehdy, kdy budou mít k dispozici daňový doklad. Nárok na odpočet tedy nebude nově možno uplatnit v daňovém přiznání za zdaňovací období, ve kterém došlo k uskutečnění zdanitelného plnění, pokud odběratel neobdrží do konce tohoto období od dodavatele daňový doklad (tzn. fakturu).

Pokud jde o vrácení DPH u nedobytných pohledávek, budou mít plátci DPH možnost v případě nedobytných pohledávek provést opravu DPH a snížit tak svou daňovou povinnost. Okruh pohledávek, kterých se navrhovaná úprava týká, je ale relativně omezený. Jde o pohledávky, které vznikly nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku a které byly řádně přihlášeny a uznány soudem. Vrácení daně bude možné jen ve lhůtě do tří let od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla povinnost zaplatit daň.

Kvůli zamezení daňovým únikům novela zavádí uplatnění přenesení daňové povinnosti na odběratele u některých lokálních plnění. V případě lokálních dodávek stavebních a montážních prací je účinnost stanovena až od roku 2012. V případě emisních povolenek je účinnost omezena do poloviny roku 2015.

Novela obsahuje zcela nový institut ručení odběratele (plátce DPH) za odvedení DPH dodavatelem. Ručení by mělo být aplikováno, pokud dodavatel záměrně neodvedl DPH nebo pokud se dostal do postavení, kdy není schopen DPH ze zdanitelného plnění zaplatit, přičemž odběratel o této skutečnosti věděl, vědět mohl či měl. Ručení se také aplikuje v případě, pokud je cena za přijaté zdanitelné plnění bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od obvyklé ceny. V praxi tak bude zřejmě nutné případný ručitelský závazek a s ním související pohledávku za dodavatelem ošetřit smluvně.

Novela prodlužuje lhůtu pro úpravu odpočtu daně při změně použití u nemovitostí z pěti na deset let. Zároveň u obchodního majetku, který není dlouhodobým (odpisovaným) majetkem, bude docházet k jednorázovému vyrovnání odpočtu, pokud u něj dojde ke změně použití z hlediska uplatnění odpočtu DPH. Příkladem je, pokud dojde ke změně v koeficientu pro krácení nároku na odpočet. K vyrovnání bude docházet ve lhůtě pro uplatnění odpočtu, tedy tři roky.

V případě snížení základu daně po uskutečnění zdanitelného plnění bude nutné vždy vystavit daňový dobropis. Zatím to bylo totiž jen dobrovolné. K opravě odpočtu DPH na straně odběratele bude docházet už v okamžiku, kdy se dozvěděl o splnění podmínek pro snížení základu daně (například pro uplatnění slevy), a ne až v okamžiku doručení daňového dobropisu. V případě oprav z důvodu chybně vystaveného daňového dokladu bude možné tuto chybu opravit prostřednictvím dodatečného daňového přiznání.

Změna se týká i místa plnění u B2B služeb (B2B - obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi, pro jejich potřeby, které neobsluhují konečné spotřebitele v masovém měřítku; pozn. redakce) v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy, která vyplývá z novely směrnice EU. Místem plnění při poskytování těchto služeb, a to včetně služeb organizátora akce, osobě povinné k dani (B2B) bude obecně místo sídla příjemce služby (s drobnými výjimkami). Ve státě, kde budou tyto služby skutečně poskytnuty, bude DPH uplatňována jen na oprávnění ke vstupu na tyto akce.

-Tomáš Králícek | MED

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 1.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,380 23,560
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články