Odchod do starobního důchodu se stále mění, kdy půjdete vy?

16. 2. 2010 – 18:40 | Penze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Odchod do starobního důchodu se stále mění, kdy půjdete vy?
Odchod do starobního důchodu se stále mění, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Podmínkou nároku na starobní důchod je získání potřebné doby pojištění a dosažení stanoveného věku (tj. důchodového věku, popř. věku od něho odvozeného nebo věku 65 let).

Od 1. 1. 2010 došlo k některým změnám zákona o důchodovém pojištění (dále jen zdp). Nově se stanoví důchodový věk a potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod a ke změnám dochází i při stanovení výše tohoto důchodu.

Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní důchod před dosažením důchodového věku (viz dále) nároky na starobní důchod stanovené podle:

* ust. § 29 odst. 1 zdp (starobní důchod při dosažení důchodového věku)
* ust. § 29 odst. 2 zdp (tzv. „poměrný“ starobní důchod),
* ust. § 29 odst. 3 zdp (starobní důchod při získání 30 let pojištění) a
* ust. § 29 odst. 4 zdp (starobní důchod při splnění podmínek nároku na invalidní důchod).

 

<%Anketa6%>

 

Důchodový věk podle § 32 zdp 

 

a) u pojištěnců narozených před rokem 1936 (u této skupiny k žádné změně nedochází)

Důchodový věk u mužů činí 60 let

Důchodový věk u žen činí:

* 53 let, pokud vychovaly alespoň 5 dětí
* 54 let, pokud vychovaly alespoň 3 nebo 4 děti
* 55 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti
* 56 let, pokud vychovaly alespoň 1 dítě
* 57 let

 

b) u pojištěnců narozených v období let 1936 až 1968

Rok
narození
 
 
Důchodový věk činí u
 
 
mužů
žen s počtem vychovaných dětí
0
1
2
3
4
5 a více
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
60r+2m
60r+4m
60r+6m
60r+8m
60r+10m
61r
61r+2m
61r+4m
61r+6m
61r+8m
61r+10m
62r
62r+2m
62r+4m
62r+6m
62r+8m
62r+10m
63r
63r+2m
63r+4m
63r+6m
63r+8m
63r+10m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r
65r
65r
57r
57r
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r+2m
64r+4m
64r+6m
64r+8m
64r+10m
65r
65r
65r
65r
56r
56r
56r
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r+4m
64r+8m
65r
65r
65r
55r
55r
55r
55r
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
63r+4m
63r+8m
64r
64r
54r
54r
54r
54r
54r
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r+4m
62r+8m
63r
54r
54r
54r
54r
54r
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
54r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
62r
62r
62r
62r
53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r
53r+4m
53r+8m
54r
54r+4m
54r+8m
55r
55r+4m
55r+8m
56r
56r+4m
56r+8m
57r
57r+4m
57r+8m
58r
58r+4m
58r+8m
59r
59r+4m
59r+8m
60r
60r+4m
60r+8m
61r
61r+4m
61r+8m
 

Jde o skupinu, u které se důchodový věk postupně zvyšuje až na 65 let pro muže a pro ženy, které nevychovaly žádné dítě nebo vychovaly jedno dítě, a dále na věk 62 až 64 let u ostatních žen podle počtu vychovaných dětí, tedy na důchodový věk stanovený pro pojištěnce narozené po roce 1968 (viz níže). Princip zvyšování zůstává v zásadě nezměněn, tzn. o 2 měsíce u mužů a o 4 měsíce u žen za každý i započatý kalendářní rok z doby po 31. 12. 1995 do dosažení věkových hranic uvedených pod písm. a).
 

c) u pojištěnců narozených po roce 1968

Důchodový věk u mužů činí 65 let

Důchodový věk u žen činí:

* 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti
* 63 let, pokud vychovaly alespoň 3 děti
* 64 let, pokud vychovaly alespoň 2 děti
* 65 let, pokud vychovaly 1 dítě nebo byly bezdětné

Při stanovení důchodového věku žen narozených po roce 1968 se již nezohledňuje výchova více jak 4 dětí, ani se nezvýhodňuje žena, která vychovala 1 dítě, oproti ženě bezdětné.

Beze změny zůstává stanovení věkové hranice pro odchod do starobního důchodu pojištěnců, kteří odpracovali stanovenou dobu v zaměstnání zařazeném do I. pracovní kategorie a účastníků odboje. Pro tyto skupiny pojištěnců i nadále platí věkové hranice stanovené předpisy platnými před 1. lednem 1996.
Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 1 zdp

Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje, a to v závislosti na důchodovém věku pojištěnce, event. věku pojištěnce. Potřebná doba pro nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1 zdp činí:

dosažení důchodového věku
potřebná doba pojištění činí:
před rokem 2010
25 let
v roce 2010
26 let
v roce 2011
27 let
v roce 2012
28 let
v roce 2013
29 let
v roce 2014
30 let
v roce 2015
31 let
v roce 2016
32 let
v roce 2017
33 let
v roce 2018
34 let
po roce 2018
35 let

Pro zjištění, kolik činí potřebná doba pojištění, je rozhodující výhradně rok dosažení důchodového věku. Pojištěnci, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být starobní důchod k tomuto dni přiznán. K přiznání důchodu může případně dojít až následně od pozdějšího data, ke kterému již potřebnou dobu pojištění získal.

 

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 2 zdp

 

V případě, že pojištěnci nevznikl nárok na starobní důchod podle § 29 odst. 1, vznikne mu nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 2 zdp, pokud získal dobu pojištění nejméně:

* 15 let a dosáhl před rokem 2010 věku alespoň 65 let,
* 16 let a dosáhl v roce 2010 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození,
* 17 let a dosáhl v roce 2011 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození,
* 18 let a dosáhl v roce 2012 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození,
* 19 let a dosáhl v roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození,
* 20 let a dosáhl po roce 2013 věku alespoň o 5 let vyššího, než je důchodový věk stanovený podle § 32 zdp pro muže stejného data narození.

 

Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 3 zdp

 

Nárok na starobní důchod vznikne pojištěnci, který dosáhl důchodového věku po roce 2014 a získal alespoň 30 let doby pojištění, pokud nesplnil podmínky § 29 odst.1 zdp; do doby pojištění se však v tomto případě nezahrnují náhradní doby pojištění.


Starobní důchod podle ustanovení § 29 odst. 4 zdp

 

Pojištěnec, který dosáhl věku 65 let a nezískal potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1, 2 nebo 3 zdp, má nárok na starobní důchod též, jestliže se stal invalidním (bez ohledu na stupeň invalidity) a získal potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod, nebo se stal invalidním následkem pracovního úrazu.

Přiznání důchodu podle ust. § 29 odst. 4 zdp nebrání vzniku nároku na starobní důchod podle ust. § 29 odst. 1, 2, 3 zdp.

 

Výše starobního důchodu přiznaného podle ust. § 29 odst. 1, 2, 3 zdp

 

Stanovení výše starobního důchodu pojištěnců, kteří si nezvyšují výši procentní výměry důchodu výkonem výdělečné činnosti po nároku na důchod, zůstává beze změny. Výše základní výměry i nadále činí 2 170 Kč, výše procentní výměry 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění, nejméně 770 Kč měsíčně.


Výše starobního důchodu přiznaného podle § 29 odst. 4 zdp

 

Výše procentní výměry tohoto důchodu se stanoví stejně, jako se stanoví výše procentní výměry invalidního důchodu a činí za každý celý rok pojištění:

* 0,5 % výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu prvního stupně,
* 0,75 % výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu druhého stupně,
* 1,5 % výpočtového základu, jedná-li se o invaliditu třetího stupně.

Výše základní výměry tohoto typu starobního důchodu činí rovněž 2 170 Kč měsíčně, výše procentní výměry nesmí být nižší než 770 Kč měsícně.

I v případě, že dojde u poživatele tohoto důchodu ke změně stupně invalidity, starobní důchod se nepřepočte a bude se i nadále vyplácet ve stejné výši.

Uvedený typ starobního důchodu se nezvyšuje za dobu výkonu výdělečné činnosti po vzniku nároku na tento důchod.


Souběh výplaty starobního důchodu přiznaného podle ust. § 29 zdp s příjmem z výdělečné činnosti

Nárok na výplatu starobního důchodu přiznaného podle ust. § 29 zdp při výkonu výdělečné činnosti již není podmíněn sjednáním pracovněprávního vztahu na dobu určitou nepřesahující dobu jednoho roku.

V době po 31. 12. 2009 tedy pojištěnec může po přiznání starobního důchodu podle ust. § 29 zdp pracovat a pobírat důchod v plné výši bez ohledu na to, jakou výdělečnou činnost vykonává a v jakém rozsahu ji vykonává. Vedle této možnosti má poživatel důchodu možnost na základě své žádosti si zvolit při výkonu výdělečné činnosti výplatu starobního důchodu v poloviční výši.

Kam dál?

- Důchodový věk - V jakém věku se chodí do důchodu v Evropských zemích?
- Jak vysoký budete mít státní důchod?
- Důchod: I když vyděláváte hodně, s vyšším důchodem nepočítejte
- Důchodový systém v Česku - je časovanou bombou?

Věk, odkdy máme nárok na důchod, nám spočítá věková kalkulačka (v excelu ke stažení) ze stránek MPSV.

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články