Oddlužení: Jak vyhlásit osobní bankrot a komu se vyplatí?

9. 2. 2012 – 10:17 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Oddlužení: Jak vyhlásit osobní bankrot a komu se vyplatí?
Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník (fyzická nebo právnická osoba), který není podnikatelem, Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Oddlužení se od 1. ledna 2008 stalo jedním z možných způsobů řešení úpadku dlužníka. Dlužník je v úpadku, má-li více věřitelů a není schopen plnit své dluhy (splatné závazky). Pokud dlužník uhradí alespoň část svých dluhů (splní řádně a včas povinnosti stanovené plánem oddlužení), může ho soud zprostit povinnosti úhrady neuspokojených závazků (dosavadních dluhů).

Kdo může oddlužení využít?

Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník (fyzická nebo právnická osoba), který není podnikatelem[1] a nemá současně ani závazky (dluhy) vzniklé z podnikání,[2] a to spolu s insolvenčním návrhem,[3] nebo pokud takový návrh podal někdo jiný, do 30 dnů od doručení insolvenčního návrhu. Nepodnikající fyzická osoba, i když je v úpadku, obecně nemá povinnost podat insolvenční návrh.

Vzhledem k důležitosti posouzení vhodnosti řešení konkrétní situace oddlužením (zvážení možných negativních následků) a správného vyplnění formuláře návrhu na oddlužení doporučujeme využít právních služeb advokáta.

Jak podat návrh na oddlužení?

Návrh se podává na formuláři vydaném Ministerstvem spravedlnosti, a to u krajského soudu, v jehož obvodu má dlužník bydliště, a nemá-li bydliště, u krajského soudu, v jehož obvodu se zdržuje. Formulář spolu s instrukcemi k jeho vyplnění získáte v sídle každého krajského soudu a na internetu (http://insolvencni-zakon.justice.cz  ).

Pokud si přejete, aby některé z Vašich osobních údajů uvedené v návrhu nebyly v insolvenčním rejstříku (https://isir.justice.cz) veřejně přístupné, musíte o to insolvenční soud požádat při podání návrhu.[4]

Za jakých podmínek lze oddlužení povolit?

Soud povolí oddlužení pouze tehdy, pokud lze důvodně očekávat, že nezajištění věřitelé[5] obdrží ve výsledku (po úhradě nákladů insolvenčního řízení a uspokojení zajištěných věřitelů z výtěžku zpeněžení majetku, který byl poskytnut jako zajištění) alespoň 30 % svých pohledávek (ledaže by souhlasili s nižším uspokojením), a pokud oddlužením není sledován nepoctivý záměr.

Určení způsobu oddlužení

Oddlužení se provede buď zpeněžením majetkové podstaty (jednorázovým vyrovnáním z prodaného majetku dlužníka) nebo plněním splátkového kalendáře. Vždy se však prodá ten majetek, kterým případně byly pohledávky (závazky) zajištěny.[6] Takzvaní zajištění věřitelé se tedy vždy uspokojí z výtěžku zpeněžení majetku, který byl poskytnut jako zajištění.

O způsobu oddlužení hlasují nezajištění věřitelé, kteří včas přihlásili svou pohledávku. Neshodnou‑li se, rozhodne o způsobu oddlužení soud.

Zpeněžení majetkové podstaty[7] (jednorázové vyrovnání)

Dojde k prodeji dosavadního majetku dlužníka, nebude však již postihován příjem (majetek) získaný později (po zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku).

Plnění splátkového kalendáře

Při tomto způsobu oddlužení musí dlužník po dobu 5 let měsíčně splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů částku, kterou by jinak bylo možno srazit při exekuci vymáháním přednostních pohledávek.[8] Dojde však k prodeji majetku poskytnutého k zajištění pohledávek (viz výše).

Zjednodušeně řečeno nebude postižen dosavadní majetek dlužníka (s výjimkou majetku, který je předmětem zajištění), po určenou dobu však dlužník musí vyvíjet maximální snahu o uspokojení věřitelů – vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost (usilovat o získání příjmu), zásadní část příjmu pak odvádět, případně také zpeněžit získané dary či dědictví a poskytnout věřitelům i případné mimořádné příjmy.

Kdo je insolvenční správce?

Osoba zapsaná v seznamu insolvenčních správců oprávněná vykonávat činnost insolvenčního správce na základě povolení (předpokladem je mimo jiné bezúhonnost, vysokoškolské vzdělání, absolvování zkoušky). Insolvenčního správce ustanovuje soud nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Insolvenční správce mimo jiné prodá majetek, který podléhá oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, a dohlíží na to, jak dlužník plní splátkový kalendář.

Může soud zrušit schválené oddlužení?

Ano, dokonce i schválené oddlužení bude zrušeno a dlužníkův úpadek bude řešen konkursem například tehdy, nebude-li dlužník plnit podstatné povinnosti vyplývající ze schváleného způsobu oddlužení, případně ukáže-li se, že nebude možné splnit podstatnou část splátkového kalendáře.

Jak dlužník dosáhne samotného zproštění dluhů (osvobození)?

Splní-li dlužník řádně a včas své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, osvobodí ho soud na jeho návrh od placení neuspokojené části přihlášených pohledávek i od placení pohledávek nepřihlášených nebo těch, k nimž se v insolvenčním řízení nepřihlíželo.

Za určitých okolností soud může přiznat osvobození i tehdy, neobdrží-li nezajištění věřitelé ani 30 % svých pohledávek (v případě dohody nižší plnění).

Může později dojít k odnětí nebo zániku osvobození od placení pohledávek?

Ano. Osvobození od placení pohledávek soud dlužníku odejme, jestliže do 3 let od jeho pravomocného přiznání vyjde najevo, že ke schválení oddlužení nebo k přiznání osvobození došlo na základě podvodného jednání dlužníka anebo že dlužník poskytl zvláštní výhody některým věřitelům.

Osvobození zaniká, byl-li dlužník do 3 let od právní moci rozhodnutí o něm pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, kterým podstatně ovlivnil schválení nebo provedení oddlužení anebo přiznání osvobození, případně kterým jinak poškodil věřitele.[1] Ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů:

„Podnikatelem podle tohoto zákona je:

a)  osoba zapsaná v obchodním rejstříku,

b)  osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,

c)  osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,

d)  osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.“

[2] Je na insolvenčním soudu, aby zvážil, zda v konkrétním případě existují rozumné důvody pro to, aby dluhy z dřívějšího podnikání nepovažoval za překážku oddlužení. Bere při tom v úvahu zejména dobu vzniku jednotlivých dluhů, dobu ukončení podnikání, četnost neuhrazených dluhů z podnikání, poměr výše dluhů z podnikání k celkové výši všech dluhů, srozumění věřitele s podrobením dluhu (pohledávky) režimu oddlužení (viz usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 NSČR 3/2009, ze dne 21. dubna 2009).

[3] Insolvenční návrh je návrhem na zahájení insolvenčního řízení (řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení). Postačí také, pokud na formuláři návrhu na povolení oddlužení v příslušné kolonce vyznačíte, že návrh na povolení oddlužení podáváte zároveň jako insolvenční návrh.

[4] Ustanovení § 422 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona):

„(1)  Na žádost fyzické osoby, která učinila příslušné podání, může insolvenční soud rozhodnout, že některé z osobních údajů této fyzické osoby, obsažené v podání, nebudou v insolvenčním rejstříku veřejně přístupné. Takovou žádost lze podat nejpozději společně s podáním, o které jde. Jméno a příjmení takové fyzické osoby insolvenční soud v insolvenčním rejstříku zveřejní vždy.

 (2)  Nejde-li o fyzickou osobu, která učinila podání, zveřejní se u takové fyzické osoby v insolvenčním rejstříku jen její jméno a příjmení.

 (3)  V případě postupu podle odstavců 1 a 2 insolvenční soud připojí ke vkládanému podání informaci o charakteru osobního údaje, který není zveřejňován.“

[5] Nezajištěnými věřiteli jsou ti, splnění jejichž pohledávek není zajištěno prostřednictvím majetku dlužníka (zástavním právem a podobně).

[6] Zástavním právem, zadržovacím právem, omezením převodu nemovitosti, zajišťovacím převodem práva nebo postoupením pohledávky k zajištění anebo obdobným právem podle zahraniční právní úpravy.

[7] Majetkovou podstatou se rozumí majetek určený k uspokojení dlužníkových věřitelů.

[8] Nahlédněte prosím do letáku Srážky ze mzdy.

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,940 22,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články