Podpora dočasně stoupne u některých nezaměstnaných na 80 pct

7. 7. 2009 – 5:09 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Podpora dočasně stoupne u některých nezaměstnaných na 80 pct
Foto: NašePeníze.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chce zvýšit na přechodné období od 1. 11. 2009 do 31. 12. 2010 podporu v nezaměstnanosti. Zároveň by se měla prodloužit doba pro vyplácení podpory. Novela je předložena k podpisu prezidentu republiky.


Úřady práce v těchto dnech zpracovávají a zasílají na MPSV údaje o počtech uchazečů o zaměstnání k poslednímu dni června. Oficiální výsledky budou známy za několik dní a zveřejněny 9. července. Situace na trhu práce se v červnu ve srovnání s předchozím měsícem výrazně nezměnila. Z evidence úřadů práce ještě stále odcházeli uchazeči o zaměstnání zejména do pracovních poměrů v sezónních profesích a odvětvích, což zmírňovalo nepříznivou situaci v důsledku dopadů celosvětové hospodářské a finanční krize. Na druhé straně však mezi nově evidovanými uchazeči o zaměstnání již mohou být i noví absolventi škol, jejichž počty mohou být v důsledku krize vyšší než v předchozích letech, kdy v důsledku nedostatku pracovních sil a rekordních počtů volných pracovních sil s uplatněním na trhu práce problémy většinou neměli. Předpokládá se, že dojde podobně jako v předchozích dvou měsících k mírnému zvýšení počtu evidovaných uchazečů o cca 5 tisíc, což by znamenalo nárůst míry nezaměstnanosti o 0,1 procenta.

- Pracovitost a inteligence nevedou vždy k úspěchu, myslí si lidé
-
Nezaměstnanost zůstává stejná, pohoršila si Praha
-
Práce: Krize nekrize, odborníci chybí stále v mnoha oborech
-
Firmy: Méně práce nemusí znamenat méně zaměstnanců

Zvýší se podpora v nezaměstnanosti

Zmírnit dopady ekonomické krize má za cíl zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability, kterým se mimo jiné novelizuje i zákon o zaměstnanosti. Panu prezidentovi byl doručen k podepsání 26. 6. 2009.

Tato právní úprava se bude vztahovat pouze na ty uchazeče o zaměstnání, kteří v posledních třech letech před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání získali zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 24 měsíců.

Podpůrčí doba poskytování podpory v nezaměstnanosti bude prodloužena o 1 měsíc u všech věkových skupin uchazečů o zaměstnání:

- ve věku do 50 let z 5 měsíců na 6 měsíců

- ve věku od 50 do 55 let z 8 měsíců na 9 měsíců

- ve věku nad 55 let z 11 měsíců na 12 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti bude za první 2 měsíce podpůrčí doby zvýšena na 80 %

Po zbývající podpůrčí dobu na 55 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci bude poskytována po celou dobu rekvalifikace ve výši 85 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Uchazeči o zaměstnání, který navíc ke dni zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání splní podmínku alespoň 35 let doby důchodového pojištění včetně náhradních dob důchodového pojištění a kterému budou po uplynutí podpůrčí doby chybět do dosažení důchodového věku nejvýše dva roky, bude poskytována podpora v nezaměstnanosti ode dne následujícího po uplynutí podpůrčí doby do dosažení tohoto důchodového věku, a to ve výši 50 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Všem uchazečům o zaměstnání, kterým k 1. 11. 2009 neuplyne celá současná podpůrčí doba, bude podpora v nezaměstnanosti i podpora při rekvalifikaci přepočítána podle nové právní úpravy.

Ostatním uchazečům o zaměstnání, kteří nesplní základní podmínku pro uplatnění nové právní úpravy, tj. nezískají v posledních třech letech alespoň 24 měsíců doby důchodového pojištění, ale prokáží dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců v posledních třech letech, bude náležet podpora v nezaměstnanosti podle stávající právní úpravy.

Poznámka: Podpůrčí doba nyní činí 5, 8, resp. 11 měsíců a podpora v nezaměstnanosti je poskytována po dobu prvních 2 měsíců ve výši 65 %, po dobu dalších 2 měsíců ve výši 50% a po zbývající podpůrčí dobu ve výši 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Trendy ve vývoji nezaměstnanosti

Vývoj nezaměstnanosti v letošním roce je zcela neobvyklý. Doposud se nezaměstnanost mírně zvyšovala vždy v lednu, v únoru byla buď stabilní, nebo již klesala. V letošním roce zatím nezaměstnanost meziměsíčně nepoklesla. První náznaky zmírnění růstu nezaměstnanosti se objevily v dubnu (nárůst již jen o 7,8 tisíc uchazečů) a v květnu (nárůst jen o 835 osob), kdy dopady současné hospodářské recese byly částečně zmírněny sezónními vlivy.

Vývoj nezaměstnanosti v roce 2009 (stavy ke konci měsíce), pramen: MPSV

leden

únor

březen

duben

květen

Uchazeči o zaměstnání (v tis.)

398,1

428,8

448,9

456,7

457,6

Míra nezaměstnanosti (v %)

6,8

7,4

7,7

7,9

7,9

Volná místa (v tis.)

68,5

64,9

55,4

50,5

48,3

Další vývoj na trhu práce je těžké odhadovat zejména s ohledem na vysokou závislost české ekonomiky na zahraničních trzích a poptávce. Předpokládáme, že průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok 2009 přesáhne hodnotu 8 % (aktuální predikce MPSV je cca 8,3 %), hodnota míry nezaměstnanosti na konci roku ale může přesáhnout i 9 %.

V důsledku probíhající privatizace a následné restrukturalizace ve druhé polovině 90. let dosáhla míra nezaměstnanosti svého prvního maxima v lednu 2000, kdy úřady práce evidovaly 508,5 tis. uchazečů o zaměstnání a pouze 34,7 tis. volných pracovních míst. V dalších dvou letech, v důsledku mírného oživení ekonomiky, byla nezaměstnanost stabilní a další mírný nárůst byl zaznamenán až v letech 2003 a 2004. V lednu 2005 byla úroveň nezaměstnanosti historicky nejvyšší – počet uchazečů o zaměstnání dosáhl 561,7 tis., což představovalo míru nezaměstnanosti 9,8 %. Od té doby v důsledku ekonomického růstu nezaměstnanost klesala.

Průměrná míra registrované nezaměstnanosti na základě evidence uchazečů o zaměstnání na úřadech práce se v roce 2008 sice snížila až na 5,4 %. Změna trendu ve vývoji nezaměstnanosti byla patrná již ve druhém pololetí a zejména v posledních měsících roku. Ke konci roku se míra nezaměstnanosti zvýšila na 6,0 %, což byla hodnota stejná jako na konci roku 2007. Míra nezaměstnanosti ke konci května 2009 (7,9 %) je již o 2,9 p.b. vyšší než před rokem.

Nejvíce nově hlášených uchazečů o zaměstnání přichází z odvětví průmyslu

Z celkového počtu uchazečů, kteří přišli do evidence úřadů práce od počátku roku, tvořil jejich podíl cca 40 %. K dalším odvětvím, které přispívají k růstu počtu uchazečů o zaměstnání, patřilo odvětví obchodu (11 %), odvětví činností v oblasti nemovitostí a pronájmu (7,1 %) a odvětví dopravy, spojů a skladování (4,2 %). Podle profesní skladby jsou to především pomocní a nekvalifikovaní dělníci v průmyslu, kováři, nástrojaři, zámečníci, prodavači, provozní pracovníci stravování, montážní dělníci, řidiči motorových vozidel.

Ubývá pracovních příležitostí hlavně v oborech, v nichž pracují převážně muži (výroba a zpracování kovů a činnosti na ni navázané, automobilová produkce, logistika), proto roste rychleji jejich nezaměstnanost. Doposud mezi nezaměstnanými převažovaly žen, v letošním roce se zvýšilo zastoupení mužů, v evidenci jich je letošním roce v průměru přes 51 %.

V evidenci úřadů práce výrazně roste počet mladých ve věku 20 – 25 let (od počátku roku 2009 do konce března vzrostl jejich počet o 16,8 tis. na 59,2 tis. (tj. o 39,6 %). O 47,5 tis. na 185,7 tis. osob (o 34,3 %) se zvýšil počet uchazečů s výučním listem, kteří jsou nejpočetnější skupinou uchazečů o zaměstnání (tvoří 41,4 % všech evidovaných uchazečů o zaměstnání).

Z regionálního pohledu se za prvních pět měsíců roku 2009 nezaměstnanost relativně nejvíce zvýšila v Olomouckém (o 42,1 %), Libereckém (o 42,0 %), Zlínském kraji (o 39,9 %) a Královéhradeckém (o 37,4 %), v 9 okresech vzrostl počet uchazečů o zaměstnání o více než polovinu, nejvíce v okrese Česká Lípa (o 68,3 %), Nový Jičín (o 65,4 %), Plzeň jih (o 63,3 %) a Rychnov nad Kněžnou (o 61,5 %).

Nejvyšší absolutní nárůst uchazečů o zaměstnání byl patrný v krajích s největším počtem obyvatel - v Moravskoslezském (o 16,6 tisíc osob) a Jihomoravském kraji (10,2 tisíc osob), z okresů pak v Ostravě (4,2 tisíc osob), Olomouci (4,1 tisíc osob) a Novém Jičíně (3,6 tisíc osob).


Kurzy

Kurzovní lístek: 1.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,300 24,420
USD 22,210 22,390
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články