Poslaneci schválili novelu zákona o daních z příjmů i novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení

17. 5. 2009 – 19:49 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Poslaneci schválili novelu zákona o daních z příjmů i novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení
Foto: sxc | zdroj: NašePeníze.cz

Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila novelu zákona o daních z příjmů, novelu zákona o pojistném na sociální zabezpečení a nový zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability. Poslanecká sněmovna také schválila významnou novelu obchodního zákoníku a zcela nový zákon o významné tržní síle a jejím zneužití. Všechny nově přijaté předpisy teď zamíří do Senátu a následně k podpisu prezidentem republiky. Co všechno vás čeká za změny?


Zákon o daních z příjmů

U majetku pořízeného od 1. ledna 2009 do 30. června 2010, pokud je poplatník jeho prvním vlastníkem, bude v 1. odpisové skupině umožněn tzv. časový odpis (tj. odpis bez možnosti přerušení nebo odložení) po dobu 12 měsíců a ve 2. odpisové skupině časový odpis po dobu 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se odepíše 60 % vstupní ceny a za dalších 12 měsíců zbývajících 40 % vstupní ceny. Pokud se na takto odpisovaném majetku provede technické zhodnocení, pak toto technické zhodnocení nezvyšuje vstupní cenu a odepíše se jako samostatný majetek.

 Minimální doba daňově uznatelného finančního leasingu bude 12 měsíců pro hmotný majetek v 1. odpisové skupině a 24 měsíců pro majetek ve 2. odpisové skupině. Zrychlený leasing bude nájemce moci uplatnit pouze u majetku odpisovaného
u pronajímatele výše uvedeným zrychleným způsobem.

 Zahraniční subjekty (tzv. nerezidenti) z členských států EU a Evropského hospodářského prostoru, jejichž příjmy podléhají srážkové dani (např. úroky, licenční poplatky), budou moci podat daňové přiznání a uplatnit související daňové náklady. Sraženou daň bude možné započíst vůči daňové povinnosti a požádat o vrácení případného přeplatku na dani.

Od zdaňovacího období začínajícího v roce 2009 se rozšiřuje okruh daňově uznatelných nákladů na veškerý odborný rozvoj zaměstnanců ve smyslu Zákoníku práce, pokud tento odborný rozvoj souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele. Na straně
zaměstnance půjde o příjem osvobozený od daně.

 Příjmy ze závislé činnosti vykonávané ve státě, se kterým ČR uzavřela smlouvu o zamezení dvojího zdanění, budou vyjmuty ze zdanění v tuzemsku za předpokladu, že tyto příjmy byly zdaněny v zahraničí. Pokud však smlouva umožňuje zápočet daně zaplacené v zahraničí a je to pro poplatníka výhodnější, pak lze pro zamezení dvojího zdanění použít i metodu zápočtu. Tato změna bude účinná již pro zdaňovací období roku 2008.

 Od zdaňovacího období začínajícího v roce 2010 se nedaňové úroky podléhající nízké kapitalizaci a rozdíly mezi sjednanou a obvyklou cenou nebudou považovat za podíly na zisku, pokud je jejich příjemcem osoba z jiného členského státu EU nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor.

Výslovně je umožněna tvorba daňových opravných položek za dlužníky v insolvenčním řízení již od zahájení insolvenčního řízení až do konce lhůty pro přihlášení pohledávek stanovené v rozhodnutí soudu o úpadku.

 Novela nabude účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů, přičemž některá ustanovení bude možné použít již za zdaňovací období započaté v roce 2009.

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení

Po dobu reorganizace podniku podle insolvenčního zákona se neuplatní penále z nezaplaceného pojistného na sociální zabezpečení.

 Pro zaměstnance se mzdou do 1,15násobku průměrné mzdy (tj. v roce 2009 do 27 100 Kč), kteří budou zaměstnáni po celý kalendářní měsíc (pokud v daném měsíci nedostanou výpověď nebo nedojde ke skončení pracovního poměru dohodou), bude stanovena do konce roku 2010 sleva na pojistném na sociální zabezpečení pro zaměstnavatele (pokud není v likvidaci nebo v úpadku).

Výše slevy bude 3,3 % z rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy a vyměřovacím základem zaměstnance. Výše slevy může být nejvýše 25 % vyměřovacího základu a lze ji uplatnit pouze do dne splatnosti pojistného.

 Novela nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů. Za období od začátku roku 2009 do dne účinnosti zákona bude možné uplatnit mimořádnou slevu na pojistném podle principů uvedených
v zákoně.

 Při souběhu více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele bude možné uplatnit slevu pouze jednou. Pro účely zdanění (tzv. superhrubé mzdy) se ke slevě nebude přihlížet.

Zákon o podpoře hospodářského růstu a sociální stability

V rámci tohoto návrhu byla také schválena nová úprava zrychlených odpisů a zrychleného finančního leasingu, která prakticky odpovídá úpravě uvedené v novele zákona o daních z příjmů (s výjimkou např. časového vymezení pro pořízení nového majetku). Lze předpokládat, že senát jednu z těchto úprav neschválí. V opačném případě by došlo k legislativně nejasnému stavu zdvojené právní úpravy (včetně např. stejného označení zákonných ustanovení).

Od roku 2010 se zvyšuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě z 10 680 Kč na 11 604 Kč, tj. o 77 Kč za měsíc.
• Zavádí se příspěvky při vyřazení autovraku (tzv. šrotovné) ve výši 30 000 Kč. Podmínkou je vyřazení osobního auta ve stáří alespoň 10 let, které bylo ve vlastnictví alespoň 2 roky, a žádost o registraci nového osobního vozidla s pořizovací cenou do
500 000 Kč (u elektromobilů do 700 000 Kč), s hodnotou emisí CO2 do 160 g/km a plnící emisní normu EURO 4 a vyšší.
• Zákon by měl nabýt účinnosti dnem vyhlášení (daňová část), resp. 1. července 2009.

Obchodní zákoník

Bude umožněno zjednodušení při oceňování nepeněžních vkladů a namísto soudem jmenovaného znalce bude možné použít alternativní způsob ocenění. Povolené alternativní způsoby ocenění se liší v závislosti na předmětu vkladu (cena na veřejném
regulovaném trhu, zpráva obecně uznávaného nezávislého odborníka, reálná cena vykázaná v účetnictví oveřeném auditorem). Zjednodušení bude ale možné pouze při zvyšování vkladů, nikoliv při zakládání společnosti.

Ocenění pro účely vkladu bude relevantní i pro účely osvobození od daně z převodu nemovitostí. Listina osvědčující ocenění nemovitosti pro účely vkladu bude součástí daňového přiznání.

Povinný souhlas valné hromady s převodem části podniku nebo nabytím majetku se napříště bude vyžadovat pouze v případě, kdy se vlivem převodu části podniku nebo nabytí majetku změní převažující povaha podnikání společnosti.

 Zjednoduší se povinnost oceňování majetkových převodů u transakcí mezi spojenými osobami. Napříšte bude ocenění znalcem jmenovaným soudem nebo alternativními způsoby oceňování povinné pouze u transakcí nad rámec běžného obchodního styku mezi spojenými osobami, pokud převyšují 10 % základního kapitálu společnosti, a to pouze v průběhu 2 let od vzniku společnosti (v současnosti žádné časové omezení neplatí). Tyto transakce, včetně úplaty, budou také podléhat schválení valnou hromadou. Pro případ porušení těchto povinností je stanovena ochrana třetích osob, pokud nabydou majetek v dobré víře.

Nově bude umožněno předem omezit nárok vyplývající z budoucí povinnosti k náhradě škody. Dosud se oprávněný tohoto nároku nemohl předem vzdát a nárok na náhradu principiálně vznikal ve výši skutečné škody.

Novela nabude účinnosti dnem jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Zákon o významné tržní síle a jejím zneužití

Cílem zákona je zakázat zneužívání dominantního postavení odběratelů vůči jejich ekonomicky slabším dodavatelům.

Pro společnosti s ročním obratem přes 5 mld. Kč, které jsou automaticky považovány za odběratele s významnou tržní silou, zavádí zákon vedle dalších povinností (např. zákaz prodeje výrobku pod nákupní cenu) i závazná pravidla pro fakturaci (např. povinnost uvést splatnost faktury, srážky a pokuty v případě pozdní platby). Na faktuře musí být také uvedeno snížení ceny
v den prodeje a služby přímo spojené s prodejem.

Zákon by měl nabýt účinnosti první den třetího kalendářního měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,330 24,450
USD 22,200 22,380
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články