Povinné ručení: Kdy pojišťovna nebude platit ?

16. 11. 2017 – 0:00 | Auto-moto | red | Diskuze:

Povinné ručení: Kdy pojišťovna nebude platit ?
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Poškozený dopravní nehodou očekává, že obdrží adekvátní odškodnění utrpěné újmy na zdraví a věcné škody z povinného ručení viníka dopravní nehody. Pojišťovna však není povinna hradit újmy za pojištěného při všech situacích.

Následkem dopravní nehody mohou vzniknout jak vážné újmy na zdraví poškozených, tak majetkové škody na vozidlech. Lze doporučit zvážit, zda nevyužít vyšších pojistných limitů u povinného ručení.

Pozor na výluky z pojištění

Přestože účelem povinného ručení je co nejvyšší ochrana poškozeného z hlediska kompenzace utrpěných újem, tak je vymezen i negativní výčet situací, kdy pojistitel není povinen plnit za pojištěného. Výčet většiny výluk z pojištění nalezneme v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Většinu těchto výluk citujeme níže.

Ochrana manžela a blízkých osob

Výluky z pojištění jsou však v některých případech korigovány ochranou zdraví. Například u manžela pojištěného nebo osoby, která s pojištěným žila v době dopravní nehody ve společné domácnosti, se nehradí sice ušlý zisk, účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobená škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li tato osoba schopnost ji opatrovat, avšak hradí se újmy na zdraví nebo usmrcením a ušlý zisk, pokud souvisí s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Výluky z pojištění dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojistitel nehradí:

  1. újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena;
  2. ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou ušlého zisku, pokud souvisí s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
  3. škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit;
  4. ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla;
  5. újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla;
  6. náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena;
  7. újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích;
  8. újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Uvedený článek poukazuje na zákonnou úpravu. Pojistná smlouva však může upravit odlišně ve prospěch pojištěného. V případě řešení neposkytnutí pojistného plnění lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc advokáta k posouzení veškerých aspektů konkrétního případu.

-Zbyněk Drobiš | Investujeme.cz

Zdroje:
investujeme.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,430
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články