Povinné ručení: Kdy pojišťovna nebude platit ?

- Auto-moto autor: red

Poškozený dopravní nehodou očekává, že obdrží adekvátní odškodnění utrpěné újmy na zdraví a věcné škody z povinného ručení viníka dopravní nehody. Pojišťovna však není povinna hradit újmy za pojištěného při všech situacích.

Ilustrační foto

Ilustrační foto , zdroj: freeimages.com

Následkem dopravní nehody mohou vzniknout jak vážné újmy na zdraví poškozených, tak majetkové škody na vozidlech. Lze doporučit zvážit, zda nevyužít vyšších pojistných limitů u povinného ručení.

Pozor na výluky z pojištění

Přestože účelem povinného ručení je co nejvyšší ochrana poškozeného z hlediska kompenzace utrpěných újem, tak je vymezen i negativní výčet situací, kdy pojistitel není povinen plnit za pojištěného. Výčet většiny výluk z pojištění nalezneme v zákoně č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Většinu těchto výluk citujeme níže.

Ochrana manžela a blízkých osob

Výluky z pojištění jsou však v některých případech korigovány ochranou zdraví. Například u manžela pojištěného nebo osoby, která s pojištěným žila v době dopravní nehody ve společné domácnosti, se nehradí sice ušlý zisk, účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobená škoda vzniklá poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škoda vzniklá odcizením věci, pozbyla-li tato osoba schopnost ji opatrovat, avšak hradí se újmy na zdraví nebo usmrcením a ušlý zisk, pokud souvisí s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením.

Výluky z pojištění dle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojistitel nehradí:

  1. újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena;
  2. ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat, kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s ním v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti, s výjimkou ušlého zisku, pokud souvisí s újmou vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením;
  3. škodu na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena, jakož i na věcech přepravovaných tímto vozidlem, s výjimkou škody způsobené na věci, kterou měla tímto vozidlem přepravovaná osoba v době škodné události na sobě nebo u sebe, a to v rozsahu, v jakém je pojištěný povinen škodu nahradit;
  4. ušlý zisk a účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví zraněného zvířete a způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci, jakož i škodu vzniklou odcizením věci, pozbyla-li fyzická osoba schopnost ji opatrovat vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem, jakož i škodu na věcech přepravovaných těmito vozidly, nejedná-li se o škodu způsobenou provozem jiného vozidla;
  5. újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla;
  6. náklady vzniklé poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění (péče) nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla tato újma způsobena;
  7. újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži, s výjimkou újmy způsobené při takovéto účasti, jestliže je řidič při tomto závodu nebo soutěži povinen dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích;
  8. újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události, jestliže má tento provoz přímou souvislost s tímto činem nebo událostí.

Uvedený článek poukazuje na zákonnou úpravu. Pojistná smlouva však může upravit odlišně ve prospěch pojištěného. V případě řešení neposkytnutí pojistného plnění lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc advokáta k posouzení veškerých aspektů konkrétního případu.

-Zbyněk Drobiš | Investujeme.cz

Tagy: pojištění povinné ručení výluky

Zdroje: investujeme.cz