Pozor na spotřebitelské úvěry! Většina jich je chybných

4. 6. 2014 – 19:04 | Půjčky | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pozor na spotřebitelské úvěry! Většina jich je chybných
Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období od 1. 1. do 31. 3. 2014 právní moci 49 pokut v celkové hodnotě 2 917 500 Kč. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Výsledky kontrol zaměřených na zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelských úvěrů potvrdily vysoký poměr nedostatků v plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru i dalších zákonů.

V 1. čtvrtletí bylo provedeno celkem 65 kontrol, při nichž inspektoři zjistili porušení povinností v 78,5 % případů, další kontroly jsou rozpracovány. Pravomocně bylo v tomto období uloženo celkem 49 pokut v hodnotě 2 917 500 Kč. K nejčastějším nedostatkům trvale patří porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru, neúplné informace zprostředkovatelů o rozsahu jejich činnosti a také zjištění, že smlouvy neobsahují zákonem stanovené informace a náležitosti. Vzhledem k četným nedostatkům budou i nadále kontroly spotřebitelských úvěrů jednou z nejsledovanějších oblastí dozoru.

V období od 1. 1. do 31. 3. 2014 bylo v rámci akce zaměřené na dodržování podmínek vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 65 kontrol u 47 právnických a 18 fyzických osob. V 38 případech se jednalo o zprostředkovatele a v 19 případech o poskytovatele spotřebitelského úvěru (věřitele), dalších 8 kontrolovaných osob se zprostředkování, popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru přímo neúčastnilo, ale poskytovalo služby s touto činností spojené.

Kontroly spotřebitelského úvěru (1. čtvrtletí 2014)

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

145/2010*

celkem

145/2010*

Středočeský a Hl. město Praha

20

16

13

80,0 %

65,0 %

Jihočeský a Vysočina

3

1

1

33,3 %

33,3 %

Plzeňský a Karlovarský

5

4

2

80,0 %

40,0 %

Ústecký a Liberecký

8

3

2

37,5 %

25,0 %

Královéhradecký a Pardubický

13

12

10

92,3 %

76,9 %

Jihomoravský a Zlínský

6

6

6

100,0 %

100,0 %

Moravskoslezský a Olomoucký

10

9

7

90,0 %

70,0 %

Celkem

65

51

41

78,5 %

63,1 %

*) Zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Z dílčích výsledků za 1. čtvrtletí 2014 vyplývá, že 51 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení právních předpisů, představuje 78,5 % z celkového počtu 65 kontrol. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, bylo zjištěno při 41 kontrolách (63,1 % všech kontrol).

Součástí kontrolního spektra bylo také prověřování podání spotřebitelů týkajících se nabídky, zprostředkování i poskytování spotřebitelských úvěrů. Těchto podání přijala ČOI v průběhu 1. čtvrtletí celkem 77. Kromě dotazů se podněty týkaly nespokojenosti s jednáním zprostředkovatelů, žádostí o kontrolu smlouvy nebo výše RPSN, upozorňovaly na klamavé reklamy až podvodné jednání nebo nekalé praktiky používané při sjednávání smluv o zprostředkování nebo poskytnutí úvěru. Po prošetření zjistili inspektoři porušení povinností kontrolovanou osobou v 16 případech, v 7 případech nebyl uvedený nedostatek prokázán a 6 podání bylo předáno jiným orgánům. Ve 42 případech byly poskytnuty požadované informace, nebo odpovězeno, že předmět podání je mimo kontrolní pravomoc ČOI. Ostatní případy byly v hodnoceném období ve stadiu šetření.

Zjištěná porušení zákona o spotřebitelském úvěru
Nejčastěji byla porušena tato ustanovení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

§ 4: porušení obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru bylo zjištěno celkem ve 24 případech

§ 17 odst. 1: zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost, případně že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele – zjištěno ve 12 případech

§ 6 odst. 1: nedostatky v poskytování informací ve smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr byly prokázány v 6 případech, kdy kontrolované smlouvy neobsahovaly zákonem požadované informace anebo byly tyto informace poskytnuty nesprávně.

§ 17 odst. 2: nedostatky týkající zprostředkování spotřebitelských úvěrů, tj. případů, kdy má spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu a zprostředkovatel nesmí požadovat její zaplacení dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě, nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil (3 případy).

§ 5: porušení povinnosti poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace a náležitě je vysvětlit (2 zjištění)

§ 9 odst. 1: věřitelé před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru s odbornou péčí neposoudili schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr ve 2 případech

§ 11 odst. 3: věřitel v případě odstoupení spotřebitele od úvěrové smlouvy požadoval plnění nad rámec zákona v 1 případě

§ 15 odst. 1: porušení podmínek předčasného splacení spotřebitelského úvěru bylo zjištěno v 1 případě

§ 18 odst. 1: zákaz použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru byl porušen v 1 případě

§ 18b: zákaz použití telefonního číslo s vyšší než běžnou cenou při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy byl porušen v 1 případě.

Další porušení obecně závazných právních předpisů
Při kontrolách zjistili inspektoři ve sledovaném období také porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: 3 případy porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik, 8 případů porušení jiných ustanovení tohoto právního předpisu (neseznámení s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb, správnost účtování apod.).

Porušení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (§ 10), bylo zjištěno v rámci kontrolní akce ve 3 případech, kdy kontrolované osoby neměly požadované živnostenské oprávnění na vázanou živnost - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, a v 1 případě nebyla provozovna označena předepsanými údaji (§ 17 odstavec 4).

Zákon č. 255/2010 Sb., o kontrole, porušily 4 kontrolované osoby tím, že neposkytly kontrolním pracovníkům potřebnou součinnost.

Uložená opatření a sankce
Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období od 1. 1. do 31. 3. 2014 právní moci 49 pokut v celkové hodnotě 2 917 500 Kč.

Z toho bylo 40 pokut v celkové výši 2 825 000 Kč uloženo pro porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, a 5 pokut ve výši 57 500 Kč pro porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Dvě souhrnné pokuty ve výši 7 000 Kč byly uloženy za souběžné porušení obou uvedených zákonů, 2 pokuty v celkové výši 28 000 Kč byly uloženy za porušení jiných právních předpisů.

Závěr
Výsledky kontrol v 1. čtvrtletí roku 2014 prokázaly, že přetrvávají nedostatky v plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru jak u zprostředkovatelů, tak i u poskytovatelů těchto úvěrů. Spotřebitelé nedostávají před uzavřením smlouvy všechny potřebné údaje tak, aby se mohli odpovědně rozhodnout. Podmínky úvěrových smluv svou složitostí a nepřehledností ztěžují v některých případech spotřebiteli s průměrnou finanční gramotností porovnání nabídky úvěrů různých věřitelů a kontrolu správnosti, což vede k řadě nedorozumění a následné nespokojenosti spotřebitelů s těmito finančními produkty. Vzhledem ke stále vysokému poměru zjištění České obchodní inspekce, a dále četným dotazům a podnětům ze strany spotřebitelů, budou kontroly spotřebitelských úvěrů nadále jednou z nejsledovanějších oblastí dozoru.

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,300 25,380
USD 23,280 23,400
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články