Půjčky a úvěry - přehled nebankovních společností. Kde si rozhodně nepůjčovat?

8. 12. 2009 – 2:10 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Půjčky a úvěry - přehled nebankovních společností. Kde si rozhodně nepůjčovat?
Půjčky a úvěry - přehled nebankovních společností. Kde si rozhodně nepůjčovat? Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Především v předvánočním čase je velmi důležité připomenout si, jakým způsobem se chovat v případě, že si chceme půjčit peníze u některého z poskytovatelů úvěrů nebo půjček. Podle srovnání podmínek poskytování půjček u vybraných nebankovních společností si sami udělejte obrázek, kde si rozhodně nepůjčovat.


V červnu až srpnu 2009 provedlo Sdružení SPES průzkum nebankovních subjektů na finančním trhu v České republice. V jeho rámci bylo zkoumáno celkem 14 firem nabízejících nebankovní půjčky, a to: 

ACM Money, AsterieCetelemCofidis, Český triangl, ČFÚ – ČFP, Euro Benefit, FerratumFinpomoc, Home Credit, Myerson, Profi Credit, Provident Financial, Smart Finance.

Čtěte také:


- Půjčky a úvěry z inzerátů vás většinou připraví o peníze
- Nebezpečí insolvenčních řízení: milionová minuta
- Každá druhá smlouva o spotřebitelském úvěru měla nedostatkyNa základě provedeného průzkumu a na základě několikaleté poradenské praxe, lze říci, že se podmínky jednotlivých společností poměrně zásadně liší.

 

U koho si půjčit?

Na jedné straně zde existují společnosti, které jsou poměrně silně dozorovány, mají etické kodexy, které se zavázaly dodržovat a jejich úvěry jsou poskytovány na základě daných pravidel. Takové společnosti jsou většinou například členy České leasingové a finanční asociace (ČLFA). Ze zkoumaných subjektů mezi takové patří: Cetelem, Cofidis, Home Credit, Profi Credit a Provident Financial.

Na trhu působí i další společnosti (a to nejenom ty v průzkumu obsažené), které při poskytování úvěrů nepoužívají vždy standardní postupy. Tyto společnosti lze rozdělit do tří kategorií:

1)    Společnosti, které půjčují pouze na základě zástavního práva k nemovitosti. Jedná se o společnosti, které poskytnou úvěr jen osobě, která vlastní byt či dům. Tyto společnosti se nezajímají o příjmy, tedy ani o schopnost splácet pohledávku.

2)    Společnosti, které půjčují bez ohledu na příjem. Jedná se o společnosti, které nabízejí úvěry i nezaměstnaným, lidem bez příjmů. Tyto společnosti nenahlížejí do registrů a jde jim o tzv. trvale udržitelný dluh, kdy sankce a úroky z prodlení jsou tak vysoké, že jejich splácení je pro lidi bez příjmu téměř nemožné.

3)    Firmy, které nabízejí možnost oddlužení či přeúvěrování dluhů. Tyto společnosti využívají tísně jednotlivých domácností. Jejich příjmy spočívají v pravidelných měsíčních poplatcích za zprávu pohledávek. Také se jedná o společnosti, které nabízejí úvěry, s tím že zájemce o úvěr zaplatí poplatek v řádu tisíců korun, který si společnost účtuje za přezkoumání toho, zda zájemce splňuje podmínky pro získání tohoto úvěru. V praxi se setkáváme s tím, že 99% klientů podmínky nesplní, ovšem vysoké poplatky musí společnosti uhradit.

Buďte proto vždy obezřetní, s jakou společnosti jednáte. Velmi důležité je vybrat si známého a velkého věřitele, jehož podmínky jsou nějakým způsobem dozorovány, např. již zmíněnou Českou leasingovou a finanční asociací.

Nyní nabízíme několik srovnávacích tabulek podle různých kritérií. Zařazeny jsou vždy ty společnosti, u kterých je srovnání možné.

1.    RPSN a přeplacení

Pokud uzavíráte úvěr, zjistěte si, jak je Váš úvěr drahý. K porovnání má sloužit údaj RPSN, tedy roční procentní sazba nákladů, která má ukázat je váš úvěr drahý za jeden rok.
 
Uvádění správné výše RPSN je vyžadováno zákonem 321/2001 Sb. o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru. Řada společností poskytující půjčky a úvěry však ve svých materiálech uvádí nesprávnou výši RPSN, což je v rozporu s tímto zákonem. Ze zkoumaných poskytovatelů společnost Myerson ve svých materiálech údaj o RPSN dokonce neuvádí vůbec.

V rámci průzkumu byla provedena analýza RPSN, na které chceme ukázat, že samotné RPSN by nemělo být pro spotřebitele nejdůležitějším ukazatelem o ceně půjčky. Jeho výpočet je značně komplikovaný a výše RPSN se především odvíjí od výše půjčky, délky splacení a počtu splátek. Obecně platí, že čím menší částka půjčená na kratší dobu, tím je RPSN vyšší. To se potvrdilo i v případě u společnosti Ferratum. Při půjčce ve výši 1.000 Kč na 15 dní, dosáhlo RPSN 22 710 %.

Poměr výše RPSN a přeplacené částky u některých poskytovatelů nebankovních půjček.
<img width="\" 550\""="" height="\" 220\"="" "="" border="\" 0\""="" align="\" baseline\""="" title="\" rpsn\""="" alt="\" src="\" data="" images="" news="" categories="" image="" grafy_ekonomika="" graf-uverove-spolecnosti-rpsn.jpg\""="">

Rada: Vždy si vynásobte počet měsíčních splátek s jejich výší. Tak nejlépe zjistíte, jak je Váš úvěr drahý.

2.    Zajištění úvěru

Zajištění úvěru znamená, co se bude dít, když dlužník přestane splácet svůj závazek a jaký způsob vymáhání pohledávky bude následovat. Mnoho společností, mimo zkoumané subjekty, využívá institut ručitele, spoludlužníka, zajištění směnkami. Časté zajištění jsou srážky ze mzdy, rozhodčí řízení, které znamená mimosoudní vyrovnání sporu. Rozhodnutí rozhodce má stejnou váhu jako rozhodnutí soudu a je exekučně vykonatelné. Rozhodce je jakákoli osoba, starší 18 let, bezúhonná, způsobilá k právním úkonům a občan ČR.

Rada: Pokud nastane situace, že nejste schopni splácet svůj závazek, co nejdříve kontaktujte věřitelskou společnost a pokuste se nastalou situaci řešit. Pozdě anebo vůbec neřešená taková situace může mít pro vás fatální důsledky vedoucí ke ztrátě veškerého majetku.

Tabulka uvádí jednotlivé zkoumané firmy seřazené od nejméně výhodných pro klienta po výhodnější.

Poskytovatel
Způsob zajištění úvěru
Další způsoby zajištění úvěru
Rozhodčí řízení
Biankosměnka
Rozhodčí řízení
Srážky ze mzdy
Rozhodčí řízení
Srážky ze mzdy
Rozhodčí řízení
 
Rozhodčí řízení
 
Rozhodčí řízení
 
Rozhodčí řízení
 
Rozhodčí řízení
 
Srážky ze mzdy
 
 


3.    Sankce, úroky z prodlení a poplatky

Pokud se dostanete do problému, začíná se Váš úvěr navyšovat o další spojené poplatky. Kritériem mohou být úroky z prodlení, které se nejčastěji počítají za každý den prodlení. Ale může se také jednat o pokuty, které si jednotlivé firmy dále účtují. V tabulce jsou seřazeny společnosti od nejpřísnějších po ty, které případně své klienty sankcionují nejméně.

Rada: Vyhněte se takovým společnostem, které v případě i malého opoždění účtují velmi vysoké poplatky častokrát s cílem zmocnit se majetku dlužníka

 Poskytovatel
Sankce z prodlení
10% za každý započatý týden z půjčené částky, minimálně však 250,-
úrok 0,5 % z dlužné částky za den + více než 10 dní prodlení 7 násobek měsíční splátky
0,1 % denně + 20 % z dlužné částky, min. 2.000 Kč
1 – 15 dní prodlení 200 Kč za den, více než 15 dní 100 Kč za den
úrok 0,08 za den + 8 % z dlužné splátky za každý měsíc
úrok podle zákona (k 1.9. 2009 to bylo 0,02% ) + pokuta 12 % z dlužné splátky za měsíc
úrok 0,08 % z dlužné částky za den, nejméně však 360,- Kč, více než 7 dni - smluvní pokuta ve výši 15 %. Společnost je oprávněna klientovi vyúčtovat poplatek za upomínku ve výši 120,- Kč v případě první upomínky a 360,- Kč v případě druhé a další upomínky. Upomínku je společnost oprávněna zaslat také prostřednictvím telefonického spojeni, sms zpráv a internetu.
do 15 dní 8 % z dlužné splátky, více než 30 dní + 13% z dlužné splátky
úrok podle zákona (k 1. 9. 2009 to bylo 0,02% z dlužné částky za den)
 

Pro názornost uvádíme modelový případ: 
-    půjčka 20 000,-
-    dlužník je v prodlení jeden měsíc (30 dnů)
-    výše splátky byla nastavena na 1000,- / měsíc
-    u společnosti Home Credit bylo počítáno se zasláním jedné upomínky

4.    Odkazy na další dokumenty

Veškeré důležité informace by měly být obsaženy ve smlouvě. Nicméně řada společností odkazuje své zákazníky na další dokumenty. Může se jednat např. o všeobecné obchodní podmínky (VOP) dané společnosti či sazebníky. Ve většině případů nezíská klient tyto dokumenty přímo k přečtení, ale je pouze upozorněn, kde je může získat. Společnosti tyto dokumenty mají ve větší části zveřejněné na webových stránkách. Některé zásadní ujednání, např. poplatky za předčasné splacení lze nalézt ale pouze právě jen v těchto dokumentech.

Rada: Vybírejte si takové společnosti, které ve smlouvách neodkazují na další dokumenty, jako jsou VOP nebo sazebníky a všechny údaje jsou přehledně obsaženy v již podepisované smlouvě. Ihned tak víte, co přesně podepisujete.

Poskytovatel
Zvlášť všeobecné obchodní podmínky
Zvlášť sazebník poplatků
ANO
ANO
NE
ANO
NE
ANO
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
NE
 

Základní doporučení, jak by se měla finančně zodpovědná domácnost chovat:

•    Každá domácnost má mít vytvořenou finanční rezervu. Ta by měla být ve výši 5ti násobku čisté mzdy nebo tří násobku hrubé mzdy živitele rodiny. Není dobré tuto rezervu použít na nákup vánočních dárků.

•    Pokud se člověk rozhodne zadlužit v předvánočním období na nákup vánočních dárků, je třeba přemýšlet nad tím, jaká bude délka splácení. Pokud dojde k zadlužení na období více let, lze předpokládat, že budou úvěry na další vánoce jen přibývat a lehce se tím lze dostat do tzv. dluhové pasti.

•    Není dobré si vzít úvěr na věc, jejíž životnost je kratší než doba splácení.  Není příliš zodpovědné vzít si úvěr například na dovolenou. Naopak pořídit si lednici, jejíž životnost je několik let a k jejímu splacení dojde v řádu měsíců, lze říci, že se jedná celkem o správně a zodpovědné rozhodnutí.

Pokud jsou zvážena veškerá doporučení a rozhodli jste se využít půjčky na vánoční dárky, pak nezapomeňte na pár dalších dobrých rad:

•    Bankovní úvěry jsou levnější než nebankovní.

•    Účelové úvěry (na konkrétní věc) by měly být levnější než neúčelové.

•    Nezbytností je výběr vhodného produktu pro zadlužení (např. kontokorent není vhodným produktem na pořízení lednice).

•    Výběr vhodného věřitele – doporučujeme výběr známého a velkého věřitelé, o kterém si můžete vyhledat dostatek informací a který např. zveřejní své kalkulačky, obchodní podmínky, či smlouvy na svých webových stránkách a vy tak již předem můžete získat dostatek informací.

•    V případě, že zvažujete úvěr v nižší hodnotě, např. 10.000 Kč, pak nepochodíte u všech bankovních subjektů, protože ty se specializují na úvěry ve vyšší hodnotě. V těchto případech je nutností využití nabídky nebankovního subjektu.
 

Kurzy

Kurzovní lístek: 24.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,260 25,380
USD 23,240 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články