Reklamy na úvěry často porušují zákon, na co si dát pozor

7. 4. 2015 – 19:30 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Reklamy na úvěry často porušují zákon, na co si dát pozor
Výsledkem 269 kontrol provedených v roce 2014 bylo porušení zákona o spotřebitelském úvěru zjištěné ve více než polovině případů. V průběhu roku bylo uloženo kontrolovaným subjektům celkem 160 pokut za více než 7 milionů korun. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Oblast poskytování spotřebitelských úvěrů nebankovními subjekty pro spotřebitele představuje velmi rizikový segment trhu, ohrožující finanční zájmy široké skupiny potenciálních i skutečných dlužníků.

ýsledkem 269 kontrol provedených v roce 2014 bylo porušení zákona o spotřebitelském úvěru zjištěné ve více než polovině případů. V průběhu roku bylo uloženo kontrolovaným subjektům celkem 160 pokut za více než 7 milionů korun.

„Nejčastější byly nedostatky v oblasti reklamy na zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zejména reklamy nabízející úvěr spotřebitelům prostřednictvím webových stránek zákonné požadavky často nesplňovaly a zájemci o úvěr neměli možnost seznámit se s informacemi důležitými pro jejich další rozhodnutí. Spotřebitelé, kteří zvažují uzavření úvěrové smlouvy s nebankovním věřitelem, by měli proto ve vlastním zájmu pečlivě posuzovat již informace uváděné v reklamě a určitě by neměli podcenit podrobné seznámení s podmínkami zprostředkování nebo poskytnutí úvěru. Hlavně by měli znát „cenu půjčky“, tj. celkovou finanční částku, kterou za úvěr zaplatí. Smluvní podmínky by si měli pozorně přečíst a všemi dostupnými způsoby ověřit dříve, než jakoukoliv smlouvu podepíší,“ doporučuje spotřebitelům Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. 1 do 31. 12. 2014 bylo provedeno celkem 269 kontrol. Ve 205 případech byly kontrolovány právnické osoby a v 64 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 176 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 67 osob jako poskytovatelé (věřitelé) spotřebitelského úvěru a 26 kontrolovaných subjektů se zprostředkování, popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru přímo neúčastnilo, ale pouze poskytovalo služby.
 

 

 

 

 

 

 

Spotřebitelský úvěr – rok 2014

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

úvěry*

celkem

úvěry**

Středočeský a Hl. město Praha

63

40

24

63,5 %

38,1 %

Jihočeský a Vysočina

26

14

14

53,9 %

53,9 %

Plzeňský a Karlovarský

33

27

16

81,8 %

48,5 %

Ústecký a Liberecký

23

8

6

34,8 %

26,1 %

Královéhradecký a Pardubický

47

43

27

91,5 %

57,5 %

Jihomoravský a Zlínský

43

36

32

83,7 %

74,4 %

Moravskoslezský a Olomoucký

34

32

23

94,1 %

67,7 %

Celkem

269

200

142

74,4 %

52,8 %

Od nespokojených spotřebitelů přijala ČOI v roce 2014 v souvislosti se zprostředkováním nebo poskytnutím spotřebitelského úvěru celkem 440 podání. Při prověřování každého pátého podnětu zjistili inspektoři nedostatky, některé z nich jsou stále v šetření. Obsahem podání byly nejčastěji žádosti o kontrolu již uzavřené smlouvy pro podezření z nesprávného výpočtu RPSN, porušení informačních povinností, výše smluvních pokut nebo podezření na užití nekalých obchodních praktik při zprostředkování nebo uzavírání úvěrové smlouvy. Další stížnosti se týkaly neposkytnutí úvěru, vysoké míry RPSN při krátkodobých úvěrech, odstoupení od smlouvy nebo předčasného splacení úvěru. Část podání byla mimo dozorovou působnost České obchodní inspekce, tj. náležela jinému orgánu dozoru nebo se jednalo o soukromoprávní záležitost, kdy mohl o oprávněnosti nároku poškozené strany sporu rozhodnout jedině soud.

Zjištěné nedostatky a uložené sankce

v reklamě na spotřebitelský úvěr nebyly uvedeny obsahové náležitosti: nejčastěji zjištěné porušení, a to v 76 případech

zprostředkovatel v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele neuvedl údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů zprostředkovatelskou činnost vykonává, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele: nedostatky zjištěny ve 42 případech

chybné uvádění některých náležitostí u smluv sjednávajících spotřebitelský úvěr nebo jejich úplná absence bylo prokázáno v 35 případech. Mezi tyto náležitosti patří zejména informace o roční procentní sazbě nákladů na spotřebitelský úvěr ao veškerých předpokladech použitých pro její výpočet, informace o výpůjční úrokové sazbě a také o právu odstoupit od smlouvy, ve které se spotřebitelský úvěr sjednává, a to včetně případu, kdy nebyl ve smlouvě uveden příslušný orgán dozoru

neposkytování předsmluvních informací a jejich náležitého vysvětlení spotřebiteli před uzavřením úvěrové smlouvy: v 15 případech bylo zjištěno, že spotřebitelé neobdrželi předsmluvní informace žádné, případně poskytnuté předsmluvní informace neobsahovaly celkovou částku splatnou spotřebitelem, chybělo vyčíslení roční procentní sazby nákladů na spotřebitelský úvěr, která musí být vysvětlena prostřednictvím reprezentativního příkladu, nebo výpůjční úroková sazba apod.

odměny za zprostředkování spotřebitelských úvěrů, tj. případy, kdy měli spotřebitelé platit zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů za jejich služby odměnu a zprostředkovatelé požadovali její zaplacení dříve, než spotřebitele vyrozuměli v listinné podobě, nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil. Nedostatky v plnění těchto povinností byly zjištěny ve 13 případech

věřitelé s odbornou péčí neposoudili před uzavřením úvěrové smlouvy schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr: porušení bylo zjištěno v 5 případech

Porušení dalších obecně závazných právních předpisů:

nejčastěji byl porušen zákaz užívání klamavých obchodních praktik při 38 kontrolách

o vlastnostech prodávaných výrobků nebo charakteru poskytovaných služeb nebyl spotřebitel řádně informován v 11 případech

s cenami prodávaných výrobků v souladu s cenovými předpisy prodávající řádně neseznámil spotřebitele v 8 případech

prodávající neinformovali spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit, bylo zjištěno rovněž v 8 případech

v 19 případech kontrolované osoby nevytvořily inspektorům podmínky pro výkon kontroly, neposkytly potřebnou součinnost a zejména nesplnily uložená opatření.

Na základě prokázaných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v průběhu roku 2014 pravomocně uloženo celkem 160 pokut v souhrnné výši 7 028 500 Kč. Z toho pro porušení zákona o spotřebitelském úvěru bylo uloženo 118 pokut za celkem 6 040 000 Kč a 30 pokut ve výši 506 500 Kč pro porušení zákona o ochraně spotřebitele. Za porušení jiných zákonů bylo uloženo 12 pokut ve výši 482 000 Kč.

Závěr

Výsledky celoroční kontrolní akce potvrdily, že zprostředkovatelé i poskytovatelé spotřebitelského úvěru z nebankovního sektoru o spotřebitelském úvěru, trvale a závažným způsobem porušují. Poměr prokázaných porušení meziročně vzrostl a přesáhl polovinu kontrolních zjištění, a to i přes to, že se počet kontrol oproti roku 2013 snížil. Nejvíce nedostatků bylo opětovně zjištěno v reklamě, nabízející spotřebitelský úvěr nebo jeho zprostředkování, zejména šířených prostřednictvím internetu. Dalších chyb se kontrolované osoby dopouštěly neposkytováním předsmluvních informací, nedostatky zjistili inspektoři také ve smlouvách, v nichž byly spotřebitelské úvěry sjednávány.

Kurzy

Kurzovní lístek: 27.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články