Rekvalifikace: Kdo má na ni nárok a za jakých podmínek?

31. 5. 2010 – 12:36 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Rekvalifikace: Kdo má na ni nárok a za jakých podmínek?
Rekvalifikace může pomoci s novým začátkem, Foto: SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Jste evidovaní na úřadu práce, ale stále si nemůžete najít zaměstnání? Toužíte po změně profese? Zajímejte se o možnost rekvalifikace.

Na otázky s tématem rekvalifikace najdete odpovědi ve spodní části článku.

Úřady práce zabezpečují rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání na základě písemné dohody s vybranými rekvalifikačními zařízeními, kterým mohou hradit náklady spojené s touto rekvalifikací.

Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

Podpora po celou dobu rekvalifikace

Nárok na podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o zaměstnání (nikoli zájemce o zaměstnání), který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce a ke dni, k němuž má být podpora při rekvalifikaci přiznána, není poživatelem starobního důchodu. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Uchazeči o zaměstnání, který před zahájením rekvalifikace vykonával výdělečnou činnost, která není dobou důchodového pojištění, se od 1. ledna 2009 podpora při rekvalifikaci stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu, kterého dosáhl v posledním zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, které jsou dobou důchodového pojištění.

Maximální výše podpory při rekvalifikaci činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci, a od 1. ledna 2009 představuje částku 14 912 Kč.

Náklady rekvalifikace hradí úřad práce

Za účastníka rekvalifikace hradí úřad práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací.

Za náklady spojené s rekvalifikací se považují náklady hrazené uchazeči o zaměstnání (nikoli zájemci o zaměstnání), který byl úřadem práce vyslán na rekvalifikaci, a to v rozsahu prokázaných jízdních výdajů na cestu hromadnými dopravními prostředky z místa bydliště do místa konání rekvalifikace a zpět, pokud se rekvalifikace uskutečňuje mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, včetně jízdních výdajů na cestu k přijímacímu řízení a na cestu na zahájení a ukončení rekvalifikace, prokázaných výdajů za ubytování po dobu rekvalifikace, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, maximálně však do výše 1 000 Kč na den, stravného ve dnech účasti na rekvalifikaci, která se koná mimo obec bydliště uchazeče o zaměstnání, a pojištění pro případ škody způsobené uchazečem o zaměstnání rekvalifikačnímu zařízení, případně další pojištění spojené s rekvalifikací v zahraničí.

Dohoda o rekvalifikaci

Zákon o zaměstnanosti vymezuje taxativním způsobem obsahové náležitosti dohody o rekvalifikaci uzavírané mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání.

Dohoda o rekvalifikaci musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny identifikační údaje účastníků dohody, pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována, způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání, podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací, způsob ověření získaných znalostí a dovedností, závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude povinen úřadu práce uhradit, a ujednání o vypovězení dohody.

Porušení podmínek poskytnutí příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací nebo porušení povinnosti jeho vrácení je porušením rozpočtové kázně.

Vážné důvody pro nedokončení rekvalifikace

Za vážné důvody pro nedokončení rekvalifikace se považují důvody uvedené v zákoně o zaměstnanosti. Jedná se o důvody rodinné spočívající v nezbytné osobní péči o dítě do věku 4 let, nezbytné osobní péči o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě ve věku do 18 let, nezbytné osobní péči o převážně nebo úplně bezmocnou fyzickou osobu nebo částečně bezmocnou fyzickou osobu starší 80 let, pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby, tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou, docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte a místě výkonu a povaze zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera, zdravotní a jiné vážné osobní důvody jako např. nástup do pracovního poměru nebo služebního poměru, pokud brání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zahájení činnosti na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce, pokud její výkon brání vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání, zahájení soustavné přípravy na budoucí povolání, nástup k výkonu trestu odnětí svobody nebo nástup k výkonu ochranného opatření zabezpečovací detenci, přiznání plné invalidity, nástup do vazby, pokud její rozsah neumožňuje rekvalifikaci dokončit, popřípadě jiné zvlášť zřetele hodné osobní důvody, které úřad práce v rámci individuálního posouzení shledá vážnými.

Účastník rekvalifikace musí úřadu práce vážné důvody, které vedou k nedokončení rekvalifikace prokazatelně doložit. V případě, že účastník rekvalifikace nedokončí rekvalifikaci z výše uvedených vážných důvodů, není povinen úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace (§ 2 vyhlášky č. 519/2004 Sb.) ani poskytnuté náklady spojené s rekvalifikací (§ 3 vyhlášky č. 519/2004 Sb.).

Nedokončení rekvalifikace bez vážných důvodů

Jedná se o případy, kdy účastník rekvalifikace bez vážných důvodů odmítne nastoupit na rekvalifikaci po uzavření dohody o rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které provádí rekvalifikaci, nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností.

V případě, že účastník rekvalifikace nedokončí rekvalifikaci bez vážných důvodů, je povinen úřadu práce uhradit náklady rekvalifikace, které za něho byly uhrazeny úřadem práce. Tuto povinnost má i v tom případě, pokud odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

V případě, že účastníku rekvalifikace byl poskytnut příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací a nedokončí rekvalifikaci bez vážných důvodů, jde o porušení podmínek poskytnutí příspěvku a porušení rozpočtové kázně. V těchto případech úřad práce postoupí věc finančnímu úřadu k dalšímu řízení. To platí i v případě, že účastník rekvalifikace odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově získané kvalifikaci.

Účastník rekvalifikace je dále povinen na základě závazku sjednaného v dohodě o rekvalifikaci vrátit úřadu práce příspěvek na úhradu nákladů spojených s rekvalifikací nebo jeho poměrnou část, pokud mu jeho zaviněním byl poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel. Nevrácení příspěvku nebo jeho poměrné části ve lhůtě a za podmínek sjednaných v dohodě o rekvalifikaci je porušením rozpočtové kázně. Úřad práce proto postoupí věc finančnímu úřadu k dalšímu řízení.

Možnosti dokončení rekvalifikace

V případě, že účastník rekvalifikace z vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci, úřad práce s ním projedná možnost jejího dokončení. Zpravidla se bude jednat o tyto možnosti:

* Účastník rekvalifikace – uchazeč o zaměstnání dokončí zbývající část rekvalifikace jako zájemce o zaměstnání.

Účastník rekvalifikace může požádat ode dne následujícího po ukončení jeho vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání a dokončit zahájenou rekvalifikaci v postavení zájemce o zaměstnání. Za tímto účelem úřad práce uzavře se zájemcem o zaměstnání novou dohodu o rekvalifikaci.

* Účastník rekvalifikace – uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání dokončí zbývající část rekvalifikace jako zaměstnanec zaměstnavatele.

Úřad práce projedná možnost dokončení rekvalifikace s účastníkem rekvalifikace a jeho zaměstnavatelem. V případě souhlasu zúčastněných stran bude rekvalifikace dokončena na základě dohod uzavřených podle § 110 zákona o zaměstnanosti (tj. dohody o rekvalifikaci zaměstnanců mezi úřadem práce a zaměstnavatelem, případně rekvalifikačním zařízením a dohody o rekvalifikaci zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem).

* Účastník rekvalifikace – uchazeč o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání dokončí zbývající část rekvalifikace v jiném rekvalifikačním kurzu.

Jde o případy, kdy účastník rekvalifikace (např. z důvodu nemoci nebo z důvodů vzniklých na straně rekvalifikačního zařízení) nemohl dokončit rekvalifikaci v kurzu, ve kterém ji zahájil. Úřad práce projedná s účastníkem rekvalifikace možnost dokončení rekvalifikace v jiném rekvalifikačním kurzu a na základě nové dohody o rekvalifikaci mu umožní dokončení její zbývající části.
Pro úplnost na závěr

Zákon o zaměstnanosti ukládá úřadu práce povinnost vyřadit z evidence uchazečů o zaměstnání rozhodnutím takového uchazeče o zaměstnání, který bez vážného důvodu odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifikaci, neúčastní se rekvalifikačního kurzu ve stanoveném rozsahu teoretické a praktické přípravy, neplní studijní a výcvikové povinnosti stanovené vzdělávacím zařízením, které rekvalifikaci provádí, nepodrobí se závěrečnému ověření získaných znalostí a dovedností anebo – nově od 1. ledna 2009 – uchazeče o zaměstnání, který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 5 měsíců, jestliže odmítne nabídku úřadu práce na rekvalifikaci. Uchazeč o zaměstnání, který byl takto úřadem práce vyřazen z evidence uchazečů o zaměstnání, může být na základě nové písemné žádosti do evidence uchazečů o zaměstnání znovu zařazen nejdříve po uplynutí doby 6 měsíců ode dne vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání.

Největší zájem o rekvalifikace byl v roce 2009 v Moravskoslezském kraji, nejmenší v Praze

V roce 2009 úřady práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořily rekvalifikaci 39 831 uchazečů a zájemců o práci. Nejvíc, 7 698, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zaznamenalo v Moravskoslezském kraji. Naopak nejméně jich bylo v Praze, a to 865. Největší vliv na počty účastníků v regionech měla místní míra nezaměstnanosti. Počty rekvalifikantů dle krajů najdete v tabulce níže.
 
 
Počet podpořených osob dle krajů
Praha
865
Středočeský
2538
Jihočeský
2272
Plzeňský
1482
Karlovarský
1058
Ústecký
4094
Liberecký
1982
Královéhradecký
2284
Pardubický
1225
Vysočina
3388
Jihomoravský
5632
Olomoucký
2182
Zlínský
3131
Moravskoslezský
7698
Celkem ČR
39 831
 
Se světovou hospodářskou krizí a zvyšující se nezaměstnaností se poptávka po rekvalifikačních kurzech zvýšila. Rekvalifikace zabezpečují úřady práce v jednotlivých regionech individuálně a podle konkrétní situace na trhu práce. To znamená, že doporučují k rekvalifikaci podle aktuální nabídky volných pracovních míst. Na rekvalifikaci nevzniká právní nárok. 
 
Uchazeče/zájemce o zaměstnání úřady práce zařazují do programu rekvalifikací neprodleně bez ohledu na to, jak dlouho jsou v jejich evidenci, a to v případě, že není vhodné zaměstnání, které by odpovídalo jejich dosavadní kvalifikaci. Upřednostňují při tom skupiny uchazečů, které jsou obtížně umístitelné na trhu práce. Tj. uchazeče o zaměstnání spadající do některé z kategorií uvedených v § 33 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.
 
Těmi jsou například zdravotně postižení a lidé starší 50 let. Zvýšenou pozornost úřady práce věnují také absolventům škol a uchazečům o zaměstnání, kteří přišli o práci v důsledku ekonomické krize. V roce 2009 úřady práce podpořily rekvalifikaci 12 273 lidí do 29 let, z toho bylo 2 199 absolventů škol.
 
Nejvíce lidí se v roce 2009 rekvalifikovalo v oblastech, které uvádí následující tabulka. Největší zájem byl o kurzy na PC.
 
Obsluha osobního počítače
Svářečské práce
Řidičské průkazy – C, E, D
Profesní průkazy
Pracovník sociální péče
Účetnictví, administrativa, daně
Základy podnikání
Vysokozdvižné vozíky
Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Všeobecný sanitář
Kuchařské práce
Obsluha hostů
Masér, manikúra, pedikúra, kosmetika
 
Při určování obsahu a rozsahu kurzů úřady práce rovněž zohledňují dosavadní kvalifikaci, zdravotní stav, schopnosti a zkušenosti uchazeče/zájemce o zaměstnání. Přednostně podporují kurzy s praktickou částí výuky a profesní rekvalifikace pro konkrétní uplatnění na trhu práce. Vychází při tom z Národní soustavy kvalifikací.
 
To, že rekvalifikace mají svůj význam, dokázala například Bohuslava Dvořáková, rekvalifikantka z Mladé Boleslavi. Vyhrála národní soutěž „Evropský týden IT dovedností 2010“, kde mimo jiné využila zkušenosti z rekvalifikačního kurzu.

Deset důležitých otázek k rekvalifikaci

1. Nemůžu najít práci. Nabídnou mi rekvalifikaci automaticky?

Ne, úřad práce může doporučit rekvalifikaci, pokud je poptávka po volných místech a v evidenci nejsou uchazeči s touto profesí. Navíc se přihlíží k zdravotnímu stavu uchazeče, vzdělání apod.

2. Musím splnit nějaké konkrétní podmínky?

Pro zařazení do rekvalifikačního kurzu není podmínkou určitá doba evidence na úřadu práce. Úřad práce nemá povinnost rekvalifikaci nabídnout, záleží jen na posouzení úřednice, jestli je pro vás rekvalifikace vhodná a jaká konkrétní.

3. Úřednice mi nabídla rekvalifikaci. Kolik mě to bude stát?

Nic. Celou rekvalifikaci za vás hradí stát, a to včetně nákladů na dopravu a stravného. Maximum, které vám ale stát zaplatí, je 1000 korun na den.

4. Budu muset něco podepsat?

Ano, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu musíte podepsat písemnou dohodu o rekvalifikaci.

5. Rekvalifikaci už mám za sebou, ale práce pořád nikde. Můžu zkusit nějaký jiný rekvalifikační kurz?

Ano, žádný počet kurzů, kterých se uchazeč může zúčastnit, není stanovený.

6. Můžu si někde zjistit, jaké rekvalifikace můj úřad práce nabízí?

Úřady práce nemusí zveřejňovat seznamy rekvalifikačních kurzů. Přesto to většina z nich dělá, a to jak na internetu, tak na nástěnkách úřadu práce.

7. Chci se rekvalifikovat, ale úřednice mi řekla, že mi nic nenabídne. Můžu se někam odvolat?

Na poskytnutí rekvalifikace nemáte právní nárok. Úřad práce MŮŽE zabezpečit rekvalifikaci včetně úhrady nákladů na rekvalifikační kurz, ale žádný zákonný nárok na ni nemáte. Odvolat se tak tedy nikam nemůžete.

8. Budu během rekvalifikace brát podporu?

Ano, budete. Nárok na podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifikace zabezpečované úřadem práce. Podpora při rekvalifikaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximum, které můžete dostat, je zhruba patnáct tisíc korun.

9. Začal jsem si dělat rekvalifikaci, ale nebaví mě to. Můžu na ni přestat chodit?

Pokud nedokončíte rekvalifikaci bez vážných důvodů (péče o dítě do čtyř let, vážné zdravotní důvody, nástup do pracovního poměru apod.) nebo se nezúčastníte kurzu ve stanoveném rozsahu, musíte úřadu práce uhradit náklady spojené s rekvalifikací. Navíc vás může úřad práce vyřadit na půl roku ze své evidence.

10. Až během rekvalifikace jsem zjistil, že mě nová profese nebaví. Co se stane, když mi úřad práce najde zaměstnání a já tam po rekvalifikaci odmítnu nastoupit?

Úřad práce vás může stejně jako v předchozím případě vyřadit na půl roku z evidence. Nebudete tak brát podporu v nezaměstnanosti (pokud na ni ještě máte nárok) a budete muset uhradit náklady na rekvalifikaci.

-MPSV

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články