Seznam úrazů a nemocí z povolání

29. 2. 2012 – 19:45 | Práce | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Seznam úrazů a nemocí z povolání
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Pracovní úraz, nebo nemoc z povolání vás opravňuje pobírat finanční náhrady. Na co vše se vztahuje pracovní úraz, nebo nemoc z povolání?

Seznam nemocí z povolání

 

 
Kapitola I - Nemoci z povolání způsobené chemickými látkami
 
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání  
  1. Nemoc z olova nebo jeho sloučenin K položkám č. 1 - 57:
Nemoci vznikají při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (dále jen "při práci"), při němž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci z povolání
 
  2. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin  
  3. Nemoc z arzénu nebo jeho sloučenin  
  4. Nemoc ze rtuti nebo jejích sloučenin  
  5. Nemoc z berylia nebo jeho sloučenin  
  6. Nemoc z kadmia nebo jeho sloučenin  
  7. Nemoc z chrómu nebo jeho sloučenin  
  8. Nemoc z manganu nebo jeho sloučenin  
  9. Nemoc z niklu nebo jeho sloučenin  
  10. Nemoc z fosforu nebo jeho sloučenin  
  11. Nemoc z vanadu nebo jeho sloučenin  
  12. Nemoc z fluóru nebo jeho sloučenin  
  13. Nemoc z chlóru nebo jeho sloučenin  
  14. Nemoc z ostatních halogenů nebo jejich sloučenin  
  15. Nemoc ze zinku nebo jeho sloučenin  
  16. Nemoc z mědi nebo jejích sloučenin  
  17. Nemoc z oxidu uhelnatého  
  18. Nemoc z oxidů dusíku  
  19. Nemoc z oxidů síry  
  20. Nemoc z kyanovodíku nebo kyanidů  
  21. Nemoc z izokyanátů  
  22. Nemoc z fosgénu  
  23. Nemoc z boranů  
  24. Nemoc ze sirouhlíku  
  25. Nemoc ze sirovodíku a sulfidů  
  26. Nemoc z amoniaku  
  27. Nemoc z halogenovaných uhlovodíků  
  28. Nemoc z alifatických nebo alicyklických uhlovodíků  
  29. Nemoc z alkoholů  
  30. Nemoc z glykolů  
  31. Nemoc z éterů a ketonů  
  32. Nemoc z formaldehydu a jiných alifatických aldehydů  
  33. Nemoc z akrylonitrilu a jiných nitrilů  
  34. Nemoc z alifatických nitroderivátů  
  35. Nemoc z benzenu  
  36. Nemoc z homologů benzenu  
  37. Nemoc z naftalenu nebo jeho homologů  
  38. Nemoc z vinylbenzenu nebo divinylbenzenu  
  39. Nemoc z fenolů, jejich homologů nebo jejich halogenových derivátů  
  40. Nemoc z aromatických nitro nebo amino sloučenin  
  41. Nemoc z polychlorovaných bifenylů, dibenzodioxinů a dibenzofuranů  
  42. Nemoc z polycyklických kondenzovaných uhlovodíků  
  43. Nemoc ze syntetických pyretroidů  
  44. Nemoc z dipyridilů  
  45. Nemoc z karbamátů  
  46. Nemoc ze sloučenin kovů platinové skupiny  
  47. Nemoc z thalia nebo jeho sloučenin  
  48. Nemoc z barya nebo jeho sloučenin  
  49. Nemoc ze sloučenin cínu  
  50. Nemoc ze sloučenin selenu a teluru  
  51. Nemoc z uranu nebo jeho sloučenin  
  52. Nemoc z esterů kyseliny dusičné  
  53. Nemoc z anorganických kyselin  
  54. Nemoc z etylenoxidu a jiných oxiranů  
  55. Nemoc z halogenových alkyleterů nebo aryletrů (bischlormetyleter)  
  56. Nemoc z organických kyselin  
  57. Nemoc z louhů    
 
Kapitola II - Nemoci z povolání způsobené fyzikálními faktory
 
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání  
  1. Nemoc způsobená ionizujícím zářením Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice ionizujícímu záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  2. Nemoc způsobená elektromagnetickým zářením Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice elektromagnetickému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  3. Zákal čočky způsobený tepelným zářením Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice tepelnému záření, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  4. Porucha sluchu způsobená hlukem
U osob mladších 30 let při celkové ztrátě sluchu dosahující hranici 40% dle Fowlera
U osob nad 30 let se hranice zvyšuje o 1% za každé dva roky věku. U osob nad 50 let celková ztráta sluchu dosahující hranici minimálně 50% dle Fowlera.
Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána nadměrná expozice hluku. Za nadměrnou se zpravidla pokládá taková expozice, při které ekvivalentní hladina hluku po běžnou dobu trvání pracovní směny překračuje 85 dB nebo špičková hladina frekvenčně neváženého akustického tlaku překračuje 200 Pa (140 dB)  
  5. Nemoc způsobená atmosferickým přetlakem a podtlakem Nemoc vzniká při práci v prostředí atmosferického přetlaku nebo v podtlakových komorách  
  6. Nemoci cév rukou při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Objektivně prokázané zbělení nejméně čtyř článků prstu v chladu ověřené pletysmografickým vyšetřením nebo vazoparalytické stádium nemoci
K položkám č. 6. - 8.:
Nemoci vznikají při práci s pneumatickým nářadím ručně ovládaným nebo při práci vibrujícími nástroji s takovými hodnotami zrychlení vibrací, které jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
 
  7. Nemoci periferních nervů horních končetin charakteru ischemických a úžinových neuropatií při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními
Ischemické poškození n. mediani, n. ulcani nebo obou nervů, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše. Poškození nervů horních končetin charakteru úžinového syndromu s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.
 
  8. Nemoci kostí a kloubů rukou nebo zápěstí nebo loktů při práci s vibrujícími nástroji a zařízeními.
Aseptické nekrózy zápěstních nebo záprstních kůstek nebo izolovaná artróza kloubů ručních, zápěstních nebo loketních, spojené se závažnou poruchou funkce vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
 
  9. Nemoci šlach, šlachových pochev nebo úponů nebo svalů nebo kloubů končetin z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování.
Objektivními vyšetřovacími metodami potvrzené vleklé formy nemoci vedoucí k výraznému omezení pracovní schopnosti.
K položkám č. 9. - 10.:
Nemoci vznikají při práci, při které jsou příslušné svalové skupiny nebo nervy přetěžovány natolik, že přetěžování nebo tlak, tah nebo torze je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci
 
  10. Nemoci periferních nervů končetin charakteru úžinového syndromu z dlouhodobého nadměrného jednostranného přetěžování nebo z tlaku, tahu nebo torze, s klinickými iritačními a zánikovými příznaky a s patologickým nálezem v EMG vyšetření, odpovídajícími nejméně středně těžké poruše.  
  11. Nemoci tíhových váčků z tlaku Nemoci vznikají při práci vykonávané v takové pracovní poloze, při které dochází po převážnou část pracovní směny k tlaku na postiženou oblast  
  12. Poškození menisku Nemoc vzniká při práci vykonávané po převažující část pracovní směny v poloze v kleče a v podřepu  
 
Kapitola III - Nemoci z povolání týkající se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice
 
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání  
  1. Pneumokoniózy způsobené prachem s obsahem volného krystalického oxidu křemičitého: silikóza, silikotuberkulóza, pneumokonióza uhlokopů a pneumokonióza uhlokopů ve spojení s
a) s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C) dle klasifikace ILO,
b) ve spojení s aktivní tuberkulózou (mykobakteriózou), rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p1, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO,
c) s přihlédnutím k dynamice vývoje, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p2, q1, r1 a výše dle klasifikace ILO,
d) rakovina plic ve spojení s pneumokoniózou s typickými rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše a všechny formy komplikované pneumokoniózy (A, B, C)
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu s obsahem volného krystalického oxidu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  2. Nemoci plic, pohrudnice nebo pobřišnice způsobené prachem azbestu:
a) azbestóza, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků s2, t2, u2 a výše dle klasifikace ILO,
b) hyalinóza pohrudnice s poruchou plicních funkcí,
c) mezoteliom pohrudnice a pobřišnice,
d) rakovina plic ve spojení s azbestózou od četnosti znaků s1, t1, u1 dle klasifikace ILO nebo hyalinózou pleury
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice azbestu, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  3. Pneumokonióza způsobená prachem při výrobě a zpracování tvrdokovů Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu tvrdokovů, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  4. Pneumokonióza ze svařování, rtg znaky prašných změn od četnosti znaků p3, q2, r2 a výše dle klasifikace ILO Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice dýmům vznikajícím při svařování elektrickým obloukem, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  5. Nemoci dýchacích cest a plic způsobené vdechováním kobaltu, cínu, barya, grafitu, gama oxidu hlinitého, berylia, antimonu nebo oxidu titaničitého Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázána taková expozice uvedeným chemickým látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  6. Rakovina plic z radioaktivních látek Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková inhalační expozice radioaktivním látkám, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  7. Rakovina dýchacích cest a plic způsobená koksárenskými plyny Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice koksárenským plynům, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  8. Rakovina sliznice nosní nebo vedlejších dutin nosních Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu dřeva, která je podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
  9. Exogenní alergická alveolitida Nemoc vzniká při práci spojené s vdechováním prachu s antigenním a infekčním účinkem  
  10. Astma bronchiale a alergická onemocnění horních cest dýchacích Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána taková expozice prachu nebo plynným látkám s alergizujícími nebo iritujícími účinky  
  11. Bronchopulmonální nemoci způsobené prachem bavlny, lnů, konopí, juty, sisalu nebo cukrové třtiny Nemoc vzniká při práci, u níž je prokázána expozice uvedenému prachu  
 
Kapitola IV - Nemoci z povolání kožní
 
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání  
  1. Nemoci kůže způsobené fyzikálními, chemickými nebo biologickými faktory Nemoci vznikají při práci, u níž se uvedené faktory vyskytují a jsou podle současných lékařských poznatků příčinou nemoci  
 
Kapitola V - Nemoci z povolání přenosné a parazitární
 
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání  
  1. Nemoci přenosné a parazitární K položkám č. 1. - 2.:
Nemoci vznikají při práci, u níž je prokázáno riziko nákazy
 
  2. Nemoci přenosné ze zvířat na člověka buď přímo nebo prostřednictvím přenašečů  
  3. Tropické nemoci přenosné a parazitární    
 
Kapitola VI - Nemoci z povolání způsobené ostatními faktory a činiteli
 
  Položka Nemoc z povolání Podmínky vzniku nemoci z povolání  
  1. Těžká hyperkinetická dysfonie, uzlíky na hlasivkách, těžká nedomykavost hlasivek a těžká fonastenie, pokud jsou trvalé a znemožňují výkon povolání kladoucího zvýšené nároky na hlas Nemoci vznikají při práci spojené s vysokou profesionálně podmíněnou hlasovou námahou  

spacer spacer

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články