Silniční zákon se změnil! Souhrn změn, které se nás týkají

18. 1. 2013 – 15:59 | Auto-moto | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Silniční zákon se změnil! Souhrn změn, které se nás týkají
Hojně využívaný trik, že přestupek zavinila takzvaná osoba blízká a řidič se vyhnul pokutě, už nebude možné využít. Novela, která začíná platit, jasně říká, že když se neprokáže vina řidiče, odpovědnost nese majitel nebo provozovatel vozidla. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Od soboty 19.1.2013 vstoupil v platnost novela zákona o silniční dopravě. Řidiči tak už nebudou moci spoléhat na „výmluvu na osobu blízkou“ v případě porušení předpisů. Novela však přináší i další změny.

Výmluva na osobu blízkou končí první vteřinou sobotního dne, kdy začíná platit novela zákona. Nově tak veškerá odpovědnost bude spadat na provozovatele vozidla. Při předvolání bude muset majitel auta sdělit, kdo přestupek spáchal, pokud to neudělá, hrozí mu až desetitisícová pokuta.

POZOR! Téměř milion lidí si musí vyměnit řidičák! Týká se to i vás?

Co je jinak:

- Končí možnost "výmluvy na osobu blízkou"

- Za spáchané přestupky nese odpovědnost majitel vozidla

- Při první obsílce bude výše pokuty do 2500 korun

- Možnost řešit přestupky ve správním řízení bez odečtů bodů a s možností nižší pokuty

Psali jsme: Osoba blízká řidičům od ledna od pokuty nepomůže. Ledaže ...

Hojně využívaný trik, že přestupek zavinila takzvaná osoba blízká a řidič se vyhnul pokutě, už nebude možné využít. Novela, která začíná platit, jasně říká, že když se neprokáže vina řidiče, odpovědnost nese majitel nebo provozovatel vozidla. Výše pokuty bude záviset na druhu přestupku, který řidič vozem spáchal. Sankce pro provozovatele bude ale bez trestních bodů.

Pokud majitel vozidla zareaguje na první výzvu, přijde o body a bude muset zaplatit pokutu 2500 nebo policii sdělit jméno řidiče. Pokud nebude na první obsílku reagovat, pokuta bude vyšší. Tento postup se týká přestupků, které se dají na místě řešit blokovou pokutou.

Na internetu ovšem kolují návody, jak novelu obejít a pokutám se vyhnout. Nejčastější radou je, aby hříšník uvedl, že jeho auto řídil kamarád ze zahraničí, nejlépe ze země, s níž je komplikovaná komunikace. Takovými je například Jihoafrická republika, Belize a podobně. Přestupek se nevyřeší do jednoho roku a bude promlčený.

Dalším fíglem může být řetězec odkazování se na různé kamarády a přátele a jen těžko se někomu dokáže, kdo vlastně přestupek spáchal. Opět se tímto způsobem přestupek promlčí. Dalším trikem může být to, že majitel auta sdělí, že vůz někomu půjčil, ale neřekne komu a zaplatí jen pokutu, o body v tomto případě nepřijde.

Kompletní znění:

Změny v pravidlech silničního provozu

Změny od 19. ledna 2013

Dnem 19. ledna 2013 nabývá účinnosti velká novela zákona o silničním provozu, která je obsažená v zákoně č. 297/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny navazují zejména na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech, v platném znění. Kromě toho se novelou od 19. ledna 2013 zavádí též tzv. „objektivní odpovědnost provozovatele vozidla“, která by měla zabránit zneužívání institutu tzv. osoby blízké a tím přispět ke zvýšení vymahatelnosti práva a nepřímo i k vyšší bezpečnosti silničního provozu vytvořením vyššího tlaku na umravnění neukázněných řidičů.

A)  Rozsah řidičského oprávnění

Od 19. ledna 2013 jsou řidičská oprávnění zákonem o silničním provozu v jeho § 80a vymezena dle přehledu na tomto odkazu (změny se budou týkat pouze nově udělovaných řidičských oprávnění).

Hlavní změny oproti stávající právní úpravě, pokud jde o řidičská oprávnění a jejich rozsah, lze shrnout následovně:

 • Skupina AM bude nově platit v celé Evropské unii (týká se i oprávnění udělených před 19. lednem 2013).
 • Nově zaváděná skupina A2 reaguje na tzv. princip postupného přístupu k řidičským oprávněním na motocykly a umožní odstupňování požadavků na věk a zkušenosti držitelů řidičského oprávnění pro motocykly.
 • Skupiny B a B+E se mění, pokud jde o rozsah oprávnění k řízení jízdních souprav, a to následovně:
  • se skupinou B (v základním rozsahu) udělenou po 19. lednu 2013 bude možné řídit pouze soupravy s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg a celková hmotnost jízdní soupravy nebude smět překročit 3,5 tuny;
  • zavádí se možnost rozšíření řidičského oprávnění skupiny B uděleného po 18. lednu 2013, a to tzv. doplňovací zkouškou z praktické jízdy, díky které bude s oprávněním skupiny B (v rozšířeném rozsahu) možné řídit s přípojným vozidlem o celkové hmotnosti do 750 kg i jízdní soupravu, jejíž celková hmotnost překročí 3,5 tuny; rozšířený rozsah řidičského oprávnění se v řidičském průkazu vyznačí u skupiny B pomocí harmonizovaného kódu „96“;
  • pro řízení soupravy s přípojným vozidel o celkové hmotnosti nad 750 kg již nebude za žádných okolností postačovat řidičské oprávnění skupiny B udělené po 18. lednu 2013, nýbrž bude nutné řidičské oprávnění skupiny B+E;
  • pokud by však měla celková hmotnost přípojného vozidla překročit 3,5 tuny, nebude již stačit ani řidičské oprávnění skupiny B+E udělené po 18. lednu 2013, nýbrž již bude nutné alespoň řidičské oprávnění skupiny C1+E (ačkoli samotné tažné vozidlo bude stále spadat do skupiny B).
 • S řidičským oprávněním skupiny B bude nově možné kromě mopedů řídit i motocykly zařazené do skupiny A1, pokud budou vybaveny automatickou převodovkou (týká se i oprávnění udělených před 19. lednem 2013); tato rovnocennost se však týká pouze území České republiky a nelze ji využít v zahraničí, a to ani v rámci jiných členských států Evropské unie.
 • Již nebude možné řídit traktory s řidičským oprávněním skupiny C či C+E uděleným po 18. lednu 2013; k řízení traktorů bude v takovém případě nutné mít řidičské oprávnění pro skupinu T, které však platí pouze na území České republiky.

Pro stávající držitele řidičského oprávnění, které bylo uděleno ještě před účinností novely, je podstatné, že jeho rozsah se v žádném případě nezužuje, novelou se však může rozšířit. Podle přechodného ustanovení čl. II bodu 1 zákona č. 297/2011 Sb. totiž platí, že řidičská oprávnění jednotlivých skupin a podskupin udělená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zůstávají zachována v rozsahu, jaký měla podle zákona č. 361/2000 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona; tato řidičská oprávnění opravňují ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona rovněž k řízení motorových vozidel, která jsou do skupin vozidel se shodným označením nově zařazena tímto zákonem, pokud tomu nebrání omezení nebo podmínění řidičského oprávnění.

B) Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla

Od 19. ledna 2013 se v zákoně o silničním provozu (§ 125f až 125h) zavádí tzv. objektivní odpovědnost provozovatele vozidla, kterou má dojít ke znemožnění častých výmluv na tzv. osobu blízkou při projednávání přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu. Nově bude platit, že v případě, kdy se nepodaří zjistit totožnost řidiče, který se s vozidlem dopustil přestupku, pokutu místo něj zaplatí provozovatel daného vozidla. Podobná úprava funguje v celé řadě jiných států, například ve Francii či Nizozemí a od poloviny loňského roku také na Slovensku. Zkušenosti ukazují, že z dlouhodobého hlediska tato úprava výrazně přispívá ke snížení počtu dopravních přestupků, a co je mnohem podstatnější, i ke snížení počtu závažných dopravních nehod.

Objektivní odpovědnost provozovatele vozidla se týká pouze případů, kdy budou současně splněny tyto podmínky:

 1. bude zjištěno porušení pravidel provozu vykazující znaky přestupku,
 2. nepůjde o dopravní nehodu,
 3. porušení pravidel provozu bylo zjištěno automatizovaným systémem bez obsluhy (např. automatizovaným radarem), nebo k němu došlo nedovoleným zastavením nebo stáním (tj. špatným parkováním), a
 4. totožnost řidiče vozidla není známa.

Provozovateli vozidla se uloží pokuta ve výši, která odpovídá pokutě za daný přestupek, jehož se řidič s vozidlem dopustil, přičemž nesmí přesáhnout částku 10 000 Kč. Provozovateli vozidla však nebude možné ani uložit zákaz činnosti, ani mu zaznamenat body v bodovém hodnocení. V zájmu snížení administrativní zátěže zavádí novela možnost rychlé vyřešení věci s provozovatelem vozidla méně formalizovanou výzvou k uhrazení tzv. „určené částky“, kterou stanoví příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Uhrazení „určené částky“ může být pro provozovatele vozidla výhodné tím, že tato „určená částka“ bude nižší než pokuta, která by byla provozovateli uložena po provedeném správním řízení v případě, že by na dobrovolné uhrazení určené částky nepřistoupil, a navíc se tím provozovatel vozidla vyhne povinnosti hradit náklady správního řízení.

Provozovatel se bude moci na řidiči, v důsledku jehož přestupku musel pokutu zaplatit, hojit soukromoprávní cestou.

-MED/BESIP

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články