Smlouva o půjčce

10. 4. 2010 – 14:23 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Smlouva o půjčce
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vzor smlouvy o půjčce ke stažení

Vzor smlouvy o půjčce (ke stažení zdarma v MS Word)

 

Smlouva o půjčce

podle § 657 a násl. Obč. zákoníku

kterou dnešního dne, měsíce a roku uzavřeli

1. věřitel:
Jméno, příjmení………………..
rodné číslo…………………..
bytem……………………………………….

a

2. dlužník:
Jméno, příjmení………………..
rodné číslo…………………..
bytem ……………………………………….

Takto:

I.

Věřitel půjčuje dnešního dne ………………… dlužníkovi na jeho žádost finanční částku ve výši =……………………….,- Kč, slovy: =………………….korunčeských=. Dlužník potvrzuje svým níže uvedeným podpisem převzetí finanční částky ve výši =…………………………………………………….,- Kč.

II.

Dlužník se zavazuje vrátit věřiteli částku uvedenou v čl. I. smlouvy v plné výši navýšenou o částku ……………Kč nejpozději do ………………… 20XX, a to v hotovosti na adrese věřitele, nebo na účet číslo XXXXXXXX/XXX . Dlužník je oprávněn vrátit půjčenou finanční částku před dobou stanovenou ve smlouvě.

III.

Účastníci této smlouvy se dohodli, že v případě prodlení dlužníka s vrácením půjčené finanční částky podle čl.II. této smlouvy, zaplatí dlužník věřiteli kromě půjčené finanční částky dle čl.I. této smlouvy ještě smluvní pokutu dle § 544 a násl. Obč. zákoníku ve výši …….% z půjčené finanční částky dle čl.I. této smlouvy. Smluvní pokuta je splatná na výzvu věřitele.

IV.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, a shledali, že její obsah přesně odpovídá jejich pravé vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovali, a proto ji níže, prostou omylu, lsti a tísně, jako správnou podepisují.

V ………………., dne …………………

…………………………………       ………………………………
Věřitel                                               Dlužník

 

Další vzory smluv ke stažení

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Pracovní smlouva - vzor

- Nájemní smlouva

Kurzy

Kurzovní lístek: 7.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,370
USD 22,550 22,730
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články