Smouva o výkonu funkce jednatele společnosti

20. 4. 2010 – 14:37 | Vzory smluv | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Smouva o výkonu funkce jednatele společnosti
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Vzor smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti - firmy.

Smlouva o výkonu funkce jednatele (ke stažení v MS word)

 

Smlouva o výkonu funkce

Společnost: …………..…………..…………..
se sídlem: …………..…………..…………..
IČ: …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
zastoupená: …………..…………..…………..
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka ...........
(dále jen „společnost")

a

Jméno: …….............................
nar. ....................................
bytem: ....................................
(dále jen „jednatel“)uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ust. § 66 odst. 2 obchodního zákoníku tuto
smlouvu o výkonu funkce:
 

I. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností mezi společností a jednatelem. Vzájemné vztahy obou smluvních stran, které tato smlouva neupravuje, se řídí obchodním zákoníkem, dalšími obecně platnými právními předpisy a společenskou smlouvou společnosti.
2. Pan …………………………. byl za jednatele společnosti zvolen valnou hromadou dne ...................... Funkční období jednatele společnosti skončí dnem ........................

II. Povinnosti jednatele

1. Jednatel se zavazuje ve smyslu příslušných ustanovení stanov společnosti, že bude plnit povinnosti jednatele s péčí řádného hospodáře v souladu s obecně závaznými právními předpisy, společenskou smlouvou společnosti a dalšími vnitřními předpisy, jakož i rozhodnutími valné hromady. Jednatel je povinen jednat jménem společnosti osobně, podle jejích pokynů a v souladu s jejími zájmy, dále je povinen upozornit společnost na zřejmou nevhodnost jejích pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody.

2. Jednatel bere na vědomí, že pro výkon funkce jednatele platí zejména příslušné ustanovení obchodního zákoníku a prohlašuje, že je s povinnostmi a omezeními vyplývajícími z uvedených ustanovení seznámen a bude je respektovat. Současně se zavazuje informovat společnost o jakékoliv skutečnosti, která by mohla vyvolat pochybnosti o tom, že podmínky výkonu funkce jednatele společnosti nejsou naplněny.

3. Jednatel se zavazuje vykonávat pro společnost zejména tyto činnosti:
a) plnit veškeré úkony, které mu přísluší jako jednateli společnosti, zejména pak hájit a prosazovat zájmy společnosti a v mezích své působnosti v tomto duchu společnost řídit a obchodně jednat,
b) plnit úkoly uložené valnou hromadou, nejednat v rozporu s usnesením valné hromady,
c) účastnit se zasedání valné hromady společnosti a všech pracovních jednání nezbytných pro činnost společnosti a pro řízení společnosti,
d) účastnit se po dohodě jednání dozorčí rady společnosti (pokud bude zřízena) a podávat vysvětlení, týkající se skutečností, které souvisejí se společností nebo s její činnosti,
e) připravovat se na jednání valné hromady společnosti, opatřovat si podklady a informace nezbytné pro jednání valné hromady a pro řízení společnosti,
f) v případě ukončení výkonu funkce jednatele zabezpečit řádné předání funkce a majetku, který mu společnost pro výkon funkce svěřila.

4. Jednatel se dále zavazuje:
a) nezneužít ve prospěch svůj i jiných informací, které získal při výkonu funkce jednatele společnosti v jejích obchodních či jiných aktivitách, a to po dobu, na kterou byl zvolen do své funkce, a dále i po ukončení výkonu této funkce,
b) nezneužít informací uvedených sub a) tohoto bodu smlouvy v jiných funkcích, které přijme mimo společnost,
c) vydat společnosti prospěch z obchodu, při kterém porušil zákaz konkurence, nebo převést tomu odpovídající práva na společnost,
d) nahradit společnosti případně způsobenou škodu.

III. Práva jednatele

1. Jednatel má zejména tato práva:
a) předkládat valné hromadě k projednání materiály, které souvisejí s výkonem funkce jednatele společnosti
b) odstoupit ze své funkce, v tomto případě má povinnost písemně oznámit své rozhodnutí společnosti, výkon funkce pak končí za podmínek vymezených v ust. § 66 odst. 1 obchodního zákoníku.

2. Jednatel má dále právo:
a) na peněžní plnění stanovená touto smlouvou,
b) na tantiémy a jiné odměny podle rozhodnutí valné hromady společnosti,
c) na úhradu předem schválených nákladů vynaložených na tuzemské a zahraniční pracovní cesty, které bude realizovat v přímé souvislosti s výkonem funkce a k plnění úkolů uložených valnou hromadou ve výši podle platných právních předpisů,
d) v době od ..................... do ......................... užívat ke služebním i soukromým účelům osobní automobil společnosti značky ....................................., SPZ/reg.zn. ................... Jednatel je povinen vést pečlivou evidenci, rozlišující pracovní a soukromé cesty. Tento nepeněžní příjem bude zdaněn podle platných právních předpisů.

IV. Závazky společnosti

1. Společnost poskytne jednateli prostory potřebné pro výkon jeho funkce jednatele, a to po dobu výkonu funkce. Společnost se zavazuje vybavit tyto prostory potřebným technickým zařízením a pomůckami, informačním a personálním servisem a odpovídajícím stupněm zabezpečení.
2. Společnost uhradí případné další předem odsouhlasené náklady, účelně vynaložené v souvislosti s výkonem funkce jednatele a objednané jménem společnosti.

3. Společnost bude jednateli vyplácet pevnou měsíční částku - plnění ve výši ........... Kč. Tato pevná měsíční částka bude poukazována na jeden bankovní účet jednatele společnosti, který si určí.

4. Společnost odpovídá jednateli za způsobenou škodu, zejména na zdraví.

V. Zákaz konkurence

Pro jednatele platí zákonný zákaz konkurence vymezený v ust. § 65 a § 136 obchodního zákoníku a společenské smlouvě společnosti.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze se souhlasem obou smluvních stran a musí být sjednány písemně jako dodatek k této smlouvě.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu výkonu jednatele a musí být schválena valnou hromadou společnosti.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Datum a místo: ………………………………….
 

Podpisy za společnost: ………………………………….

 

Podpis jednatele: ………………………………….

 

 

Další vzory smluv ke stažení

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Pracovní smlouva - vzor

- Smlouva o půjčce

- Nájemní smlouva

Kurzy

Kurzovní lístek: 14.6.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,650 24,770
USD 22,940 23,120
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články