Spoření pro děti? Na důchod? Proč investovat do podílových fondů?

14. 11. 2013 – 8:39 | Investice | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Spoření pro děti? Na důchod? Proč investovat do podílových fondů?
Rozhodnete-li se investovat do některého z domácích nebo zahraničních podílových fondů, je třeba stejně jako u jiných investičních nástrojů dodržovat určitá pravidla a zásady. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Zkušenosti, odvaha, dostatek finančních prostředků. To jsou základní předpoklady, které by měl splňovat každý investor, chce-li individuálně vstoupit na kapitálový trh. Pokud mu některý z těchto předpokladů chybí a sám si netroufne, může investovat kolektivně prostřednictvím k tomu určených institucí. Právě kolektivní investování patří v posledních letech mezi nejdynamičtěji se rozvíjející segmenty kapitálového trhu u nás.

Vkladem svých finančních prostředků do společného hrnce (investičního fondu) se stáváte investorem a společně s dalšími investory vytváříte fond. Majetek v tomto fondu je spravován profesionálními manažery. Tito lidé se nezabývají ničím jiným než vyhledáváním nejvýhodnějších investičních příležitostí pro "svůj" fond. Manažeři za vás provádějí provádí náročný výběr jednotlivých cenných papírů, které byste rádi měli ve svém vlastnictví. V závislosti na jejich zkušenostech a s ohledem na situaci na kapitálových trzích roste nebo padá hodnota majetku ve fondu. Ani investice do investičního fondu není bez rizika.

Novinka:

Podle nových pravidel, se daní zisk z investování v případě výběru peněz do 3 let od zainvestování. Nad hranici 3 roky je zisk osvobozen od zdanění.

Zdanění se netýká částek do 100tis. Kč.

Pravidla a zásady kolektivního investování

Rozhodnete-li se investovat do některého z domácích nebo zahraničních podílových fondů, je třeba stejně jako u jiných investičních nástrojů dodržovat určitá pravidla a zásady.

1. Získejte dostatek informací
Řada finančních portálů v současnosti nabízí všeobecné informace o investování do podílových fondů. Nebudou však natolik dostatečné, abyste se mohli rozhodnout, který fond pro svou investici zvolit. Vyžádejte si informační materiály a statut fondu. Chtějte údaje o dosahovaných výsledcích. Ptejte se na podmínky investování a možná rizika.

2. Uzavřete smlouvu
Podílové listy nakoupíte na základě smlouvy o prodeji podílových listů, kterou uzavřete se svým investičním poradcem nebo na prodejních místech investičních fondů.

3. Složte peníze na účet
Po podepsání smlouvy vložte na pokladně v bance nebo zašlete na běžný účet vybraného fondu peněžní prostředky. Ujasněte si, jaké údaje uvádět do variabilního či specifického symbolu dané platby. Pokud Vaše platba nebude obsahovat správný variabilní symbol, nebude Vám investiční společnost moci připsat podílové listy.

4. Staňte se podílníkem
Jakmile obdržíte podílové listy na váš účet, to je ten okamžik, kdy se stáváte členem velké komunity investorů v podílovém fondu.

5. Investujte kdykoliv znovu
Jako podílník investičního fondu máte možnost v jakékoli době nakoupit další podílové listy. Emise podílových listů otevřených fondů je neomezená. Vždy se na vás dostane nezávisle na poptávce a nabídce. Ani žádnou novou smlouvu nemusíte uzavírat. Stačí pouze zaslat peněžní prostředky na účet vybraného fondu a bude vám připsán odpovídající počet podílových listů a odesláno potvrzení o uskutečněné transakci.

6. Sledujte vývoj investice
Základním ukazatelem při hodnocení výkonnosti otevřených podílových fondů je čisté obchodní jmění (kurs, NAV). Pod NAV si představte hodnotu investičního majetku připadající na jeden podílový list. Pokud je např. 1. ledna hodnota NAV 1000 Kč a 31. prosince 1075 Kč, pak investiční fond za jeden rok zhodnotil vložené prostředky o 7,5 %. Tento výnos ovšem není držiteli podílových listů vyplacen. Zisku dosáhnete až v době, kdy se rozhodnete své podíly ve fondu prodat. Skutečná hodnota výnosu je dána nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu.

7. Přejděte z jednoho fondu do druhého
Přechod z jednoho podílového fondu do druhého není v rámci jedné investiční společnosti ničím neobvyklým. Naopak, jedná se o poměrně zajímavý marketingový tah, kdy za přechod není účtován žádný konverzní poplatek. Přechod do jiného fondu je vlastně spojen ze dvou úkonů. Jednak musí být odkoupeny podílových listů původního fondu a posléze nakoupeny podílové listy nového fondu.

8. Bez problémů prodávejte
Investiční společnost je vždy povinna vaše podílové listy odkoupit. Odkoupení lze učinit pouze na základě žádosti o odkoupení cenných papírů. Investiční společnost uhradí finanční částku odpovídající množství prodávaných podílových listů vynásobených aktuálním kurzem co nejdříve. V praxi se jedná o několik dní.

9. Investice podle pravidel
Činnost investičních a podílových fondů upravuje zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších novel. Investiční společnost nesmí při propagaci používat nepravdivé nebo zavádějící informace nebo zamlčovat důležité skutečnosti. Zákon omezuje riziko ztrát investorů tím, že stanovuje limity pro držbu cenných papírů od jednoho subjektu (firma, obec, stát, centrální banka) v portfoliu fondu. Manažer fondu smí investovat jen v rámci daných pravidel. Při podezření z činnosti v rozporu se zákonem, má podílník právo se obrátit na Českou národní banku, která jeho podnět prošetří a vydá rozhodnutí.

Proč investovat do investičních fondů?

Najdete asi mnohem více důvodů, proč vlastně vložit peníze do investičních fondů. Vašim hlavní motivem zřejmě zůstanou zajímavé zisky, které si od investice slibujete. Vězte, že čím delší bude investiční horizont, tj. čím déle budete spořit, tím více můžete riskovat a tím více získat. Především akcie jsou z dlouhodobého hlediska jedním z vůbec nejvýnosnějších aktiv. Proč tedy nezkusit akciové fondy.

Nejste zrovna dvakrát nadšeni, že musíte stále více ze svých příjmů odvádět státu na daních? V rámci investice do fondů tomu tak vůbec nemusí být. Zisky z investování nepodléhají zdanění. Stačí být jen trpělivý a spořit déle než šest měsíců.
Vyberte ten správný fond!

Kritéria pro výběr investičního fondu:

• Finanční zázemí a dlouhodobá stabilita
• Zkušenosti a schopnosti managementu fondu
• Image a marketingová fondu
• Rating (scoring) fondu
• Zhodnocení, tj. historická a očekávaná výkonnost fondu
• Poplatky (vstupní, správní, výstupní)
• Informační otevřenost, tj. dostupnost a aktuálnost informací
• Dodržování etických principů

Nabídka investičních fondů je velmi bohatá. Není v žádném případě jednoduché zvolit na základě výše uvedených kritérií ideální investiční fond. V současné době existuje hned několik základních kategorií otevřených podílových fondů. Od sebe se vzájemně odlišují investičními cíly, rozložením rizika a časovým horizontem, po kterém by měly přinést výnos.

Své prostředky můžete vložit do akciových, dluhopisových (obligačních), nemovitostních, smíšených (balancovaných) fondů nebo fondů peněžního trhu. Oblibě se těší i oborové investiční fondy, které umísťují prostředky investorů například pouze do cenných papírů společností z jednoho odvětví (telekomunikace, energie, finance, …) nebo regionální fondy, které se zaměřují na určitou oblast (Latinská Amerika, Asie, Východní Evropa, apod.).

Jaké jsou možnosti?

Akciové fondy investují podstatnou část svého portfolia do akcií. Vývoj jejich kurzů silně kolísá v závislosti na dění na akciových trzích po celém světě. Čím déle však své prostředky v akciovém fondu necháte, tím více je pravděpodobné, že investice bude výnosná.

Dluhopisové fondy vkládají své prostředky především do dluhopisů. Z časového hlediska jsou výhodné pro středně až dlouhodobé investice (1 - 3 roky). V tomto čase nedochází k prudkým výkyvům cen obligací - a tudíž k poklesu hodnoty podílového listu.

Smíšené fondy investují do akcií, dluhopisů a finančních nástrojů peněžního trhu a poskytují investorům rozsáhlou diverzifikaci majetku. Výnos velmi závisí na zkušenostech správce fondu a manažera portfolia.

Fondy peněžního trhu přináší v krátkém období stabilní výnos jen při malém riziku. Aktivita těchto fondů se obrací především na krátkodobé vklady a termínované účty u bank. Jejich správa není tak náročná, proto je zpoplatněna nižší měrou než u akciových či smíšených fondů. Výnos těchto fondů je závislý od výše úrokových sazeb a vykazuje jen malou proměnlivost. Fondy peněžního trhu jsou vhodné i pro krátkodobější investice.

Fondy fondů jsou zvláštním typem fondů. Jejich portfolio je složeno jen z podílových listů řady jiných fondů. Za nižší částku tak může investor nakoupit celou řadu fondů, ke kterým by s ohledem na omezené finanční prostředky měl přístup.

Nemovitostní fondy jsou jednou z variant tzv. speciálních fondů, který prostředky podílníků investuje podle své investiční strategie do kvalitních nemovitostí, nejčastěji prostřednictvím tzv. nemovitostních společností. Fond je určen investorům, kteří chtějí získat výhody plynoucí z investice do nemovitostí, ale sami nemovitost nechtějí nebo nemohou z jakýchkoli důvodů vlastnit a spravovat.

Správce portfolia indexového fondu rezignuje na tvorbu vlastního portfolia a vloží veškeré prostředky do stejných cenných papírů a ve stejném poměru, jaké je složení indexů kapitálových trhů. Historicky vzato je tato investiční strategie velmi úspěšná. Pouze velmi dobří správci portfolia jsou schopni dosahovat lepších výsledků než je výkonnost trhů, navíc jen po velmi omezenou dobu.

Jakým jste investorem?

Strategie investora se řídí jeho postojem k riziku. Zatímco konzervativní investor má k riziku averzi, spekulativní jej vědomě vyhledává. Pokud vezmeme za základ strukturu portfolia daného investora, pak konzervativní investor volí především bezpečné instrumenty (obligace, pokladniční poukázky) popř. akcie velkých společností. K agresivní strategii patří tituly emitované na tzv. emerging markets (Asie, Latinská Amerika, Východní Evropa, …).

Konzervativní investor se chce vyhnout riziku, tj. nechce realizovat sebemenší ztrátu. Uchování hodnoty majetku je pro něj prvořadou záležitostí, proto při umísťování svých prostředků sází na dluhopisy či bankovní produkty. Vzhledem k tomu, že nehodlá akceptovat žádné výkyvy kurzů a bere spíše jistý výnos z úroků, zabírá podíl akcií v jeho portfoliu nejvýše jednu čtvrtinu.

Agresivní investor upřednostňuje přes jeho nebojácný postoj při investování vyvážené portfolio. Jeho cílem je zisk, ale za přiměřené míry rizika. Investice do akcií stejně jako vklady do obligací jsou zhruba v poměru 60:40. Všeobecně se přitom jedná pouze o cenné papíry známých společností. Postupem času se stává pro agresivního investora výnos z úroků a dividend dostatečný. Investor chce realizovat vyšší zisky, a tak začíná více sázet na vyšší podíl akcií v portfoliu, nevyjímaje cenné papíry méně známých společností. Krátkodobě je ochoten akceptovat relativně vysoké ztráty.

Spekulativní investor má "v očích" jediný cíl: tučné zisky. Investuje velmi riskantně do akcií. Stranou jeho zájmu nezůstávají ani tituly z tzv. emerging markets. Investor ví, že může poměrně hodně ztratit, přesto nehodlá snížit svůj téměř stoprocentní podíl akcií v portfoliu ani při nepříznivém vývoji na trzích. Nízké kurzy využívá zpravidla k dalším nákupům.

Než začnete kolektivně investovat …

• Proč se neporadit
• Investujte tak, jak vaše peněženka dovolí
• Dlouhodobé výnosy jsou vyšší zárukou
• Nevěřte nadměrným slibům
• Investujte pravidelně a bez poplatků

Do investičních fondů investujete ať už prostřednictvím banky, obchodníka s cennými papíry, finančního poradce, burzy či RM-Systému poměrně významné prostředky. Od samotného začátku byste měli sami vědět, co přesně chcete. Uvědomte si, na jak dlouhou dobu jste ochotni své prostředky investovat a kdy je budete znovu potřebovat. Čím větším objemem volných finančních prostředků disponujete, tím větší možnosti při výběru investičního fondu máte.

"Ten správný fond" vybírejte vždy podle jeho dlouhodobých výsledků. Nenechte se unést nadprůměrným zhodnocením dosaženým v průběhu posledních týdnů. Mějte na paměti, že čím vyšší pravděpodobnost výnosu, tím i vyšší riziko. Riskování v podobě investice do rizikovějších (akciových) fondů přinese dlouhodoběji i hodnotnější výnos, ovšem vyšší zisky vyžadují delší dobu investování. Do akciových a smíšených fondů se vyplatí vložit své prostředky alespoň na 5 let. Investorům, kteří nesledují dění na kapitálových či devizových trzích, doporučujeme investici do globálních smíšených fondů upřednostňujících cenné papíry různých emitentů z různých zemí a denominovaných v různých měnách. Konzervativní a méně riskující investoři by měli větší část svých prostředků vložit do dluhopisových fondů, případně do fondů peněžního trhu.

Jaké poplatky si investiční fondy účtují?

Hodnota výnosu plynoucí z investice do podílového fondu bude vždy dána rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou a poplatky investičního fondu. Které to jsou?

• Vstupní poplatek - inkasuje správce fondu (investiční společnost) při nákupu podílových listů. Jeho výše je rozdílná, obecně platí, že čím „rizikovější“ fond a vyšší možnost výnosů, tím vyšší poplatek. U akciových a derivátových fondů může poplatek překročit 5 %, naopak při investici do fondů peněžního trhu počítejte s poplatkem do 1 %. Jsou však i takové fondy, které nevybírají žádné poplatky. Poplatek se vypočítává z investované částky, tzn. pokud investujete 100 Kč, pak činí vstupní poplatek ve výši 4 % čtyři koruny.
• Správní poplatek - si účtují investiční fondy za správu fondu (zpravidla od 0,5 do 2 %). Poplatek je většinou strháván při každém ohodnocení čistého obchodního jmění fondu. Tím se denně, případně jedenkrát týdně snižuje výnos podílníka. Investor tento odpočet nevidí, protože platba správního poplatku se sráží přímo z vypočítaného čistého obchodního jmění na podílový list.
• Výstupní poplatek – inkasuje investiční společnost v případě, že se rozhodnete z investičního fondu vystoupit. Přestože si drtivá většina fondů tento poplatek již neúčtuje, můžete se s ním setkat.

Kdy prodat podílový list?

• Potřebujete rychle peněžní prostředky
• Zhodnocení fondu je pod úrovní srovnatelných investičních fondů
• Investiční fond změnil svou investiční strategii
• Úspěšný správce majetku opouští fond

Rozhodnutí o prodeji podílů v investičních fondech není vždy jednoduchou záležitostí. Ukončení investice v době, kdy jsou kurzy na úplném dně, by mohlo znamenat realizaci zbytečných ztrát. Prodej dříve než po šesti měsících by vám způsobil zbytečně daňovou zátěž navíc. Držte se proto přísloví "dvakrát měř a jednou řež".

Pokud jste pevně přesvědčeni prodávat, pak vězte, že investiční fond vám vyplatí investované prostředky během několika málo dní. Jestliže potřebujete nutně své peníze zpět, pak je dostanete ve výši odpovídající aktuálnímu kurzu jednoho podílového listu případně snížené o výstupní poplatek.

K ukončení investice do fondu vás může přimět nejen vaše finanční situace, ale i dění uvnitř investičního fondu. Při jakémkoli srovnávání výnosů vycházejte z dlouhodobých statistik. Nenechte se zlákat krátkodobými výnosy některých fondů. Ty totiž mohly být způsobeny účetními mechanismy či velmi výhodným, ale náhodným a jednorázovým prodejem části portfolia fondu.

Na finančních trzích může dojít k nepředvídatelným situacím, které přinutí manažery fondu částečně přeskupit nebo zcela změnit strukturu portfolia. Je pouze na vás, zda budete tuto skutečnost respektovat. Stejně tak nemusíte vzít zavděk převodem fondu pod jinou investiční společnost (např. při fúzi dvou investičních společností). Nemáte-li k novému správci fondu důvěru, raději investujte jinak a jinde.

-Martin Slapnička | Pramen: Swiss Life Select

Kurzy

Kurzovní lístek: 7.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,510 22,690
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články