Spotřebitelský úvěr v Česku: Většinou s porušením zákona!

4. 2. 2014 – 0:01 | Úvěry | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Spotřebitelský úvěr v Česku: Většinou s porušením zákona!
Nejčastěji byl zákon porušován neposkytnutím povinných informací v reklamách na zprostředkování úvěru. Další četná porušení se týkala používání nekalých obchodních praktik zprostředkovateli. Foto:SXC, Text:Spotřebitel.net, ČOI | zdroj: NašePeníze.cz

Početnější porušení zákona o spotřebitelském úvěru a vyšší pokuty – tak by se daly stručně shrnout výsledky kontrol České obchodní inspekce zaměřené v roce 2013 na zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelských úvěrů. V průběhu 319 kontrol bylo zjištěno porušení platných právních předpisů v 65 % z nich, zákon o spotřebitelském úvěru porušila téměř polovina kontrolovaných nebankovních subjektů zprostředkujících nebo poskytujících spotřebitelské úvěry.

Nejčastěji byl zákon porušován neposkytnutím povinných informací v reklamách na zprostředkování úvěru. Další četná porušení se týkala používání nekalých obchodních praktik zprostředkovateli. Ve srovnání s rokem 2012 byl vyšší nejen poměr zjištěných porušení zákona, ale také výše pravomocně uložených sankcí. Česká obchodní inspekce uložila celkem 132 pokut v hodnotě téměř 5,6 milionu korun, další řízení nebyla do konce roku 2013 ukončena.

V období od 1. 1. do 31. 12. 2013 bylo v rámci kontrolní akce, zaměřené na dodržování podmínek vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 319 kontrol. Ve 231 případech byly kontrolovány právnické osoby a v 88 případech osoby fyzické. Z tohoto počtu působilo 201 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 97 osob jako poskytovatelé (věřitelé) spotřebitelského úvěru, 22 kontrolovaných osob pouze poskytovalo služby, ale zprostředkování, popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru se přímo neúčastnilo. V postavení zprostředkovatele i věřitele současně byla 1 kontrolovaná osoba.

 Výsledky kontrol spotřebitelských úvěrů (rok 2013)

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

145/2010*)

celkem

145/2010*)

Středočeský a Hl. město Praha

65

28

25

43,1 %

38,5 %

Jihočeský a Vysočina

23

16

15

69,6 %

65,2 %

Plzeňský a Karlovarský

43

35

21

81,4 %

48,8 %

Ústecký a Liberecký

43

12

9

27,9 %

20,9 %

Královéhradecký a Pardubický

69

52

26

75,4 %

37,7 %

Jihomoravský a Zlínský

37

27

26

73,0 %

70,3 %

Moravskoslezský a Olomoucký

39

37

31

94,9 %

79,5 %

Celkem

319

207

153

64,9 %

48,0 %

*) Zák. č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru

Z tabulky vyplývá, že 207 kontrol, při nichž inspektoři zjistili porušení obecně závazných právních předpisů, představuje 64,9 % všech porušení. Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, byla prokázána v 153 případech, tj. ve 48,0 % z celkového počtu 319 kontrol.

Celkem se v roce 2013 na Českou obchodní inspekci obrátilo 343 spotřebitelů se stížností nebo s žádostí o pomoc při řešení situace, do níž se dostali v rámci zprostředkování nebo uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru. V celkem 60 případech (17,5 %) následné kontroly potvrdily oprávněnost podání nebo v jejím průběhu inspektoři zjistili porušiné jiné povinnosti. Dalších 21 podání bylo postoupeno jinému orgánu dozoru a 20 podnětů nebylo dosud uzavřeno. Ve většině případů se však podání týkala celkové ceny úvěru, nedodržení smluvních podmínek dlužníkem, případně dalších problémů, kdy může spor mezi smluvními stranami rozhodnout jedině soud, nikoliv správní orgán.

Porušení zákona o spotřebitelském úvěru

Nejčastěji porušovaly kontrolované subjekty ustanovení týkající se obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4), které bylo zjištěno celkem v 98 případech.

V 29 případech porušil zprostředkovatel ustanovení § 17 odstavec 1, 2, které se týkají povinnosti uvést v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele údaje o rozsahu svých oprávnění (zejména pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele) a dále zákazu požadovat po spotřebiteli zaplacení odměny pro zprostředkovatele za jeho službu dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti (zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil).

Nedostatky v poskytování povinných informací byly zjištěny při 19 kontrolách (§ 6 odst. 1)

Při 10 kontrolách bylo zjištěno, že věřitel před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru s odbornou péčí neposoudil schopnost spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr (dle § 9 odst. 1)

V 9 případech byla porušena povinnost poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace a náležitě mu je vysvětlit (§ 5)

V 7 případech nebylo spotřebiteli předáno jedno vyhotovení smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat  (porušení § 17a odstavec 2)

Použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou bylo při nabízení, sjednávání nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru prostřednictvím hlasové telefonní komunikace, textové nebo multimediální zprávy zjištěno v 7 případech (§ 18b)

Porušení zákazu použití směnky nebo šeku ke splacení nebo zajištění splacení spotřebitelského úvěru bylo zjištěno ve 4 případech (§ 18 odstavec 1)

Zajištění spotřebitelského úvěru hodnotou věci ve zjevném nepoměru k výši zajišťované pohledávky bylo prokázáno v 1 případě (§ 18a)

Plnění nad rámec zákona požadoval věřitel v případě odstoupení spotřebitele od úvěrové smlouvy v 1 případě (§ 11 odstavec 3).

Porušení dalších zákonů

Při kontrolní činnosti zjistili inspektoři ČOI ve 34 případech používání klamavých obchodních praktik, které zákon o ochraně spotřebitele výslovně zakazuje, a to pod sankcí až do výše 5 milionů korun (§ 5 odst. 1 zák. č. 634/1992 Sb.)

kontrolované subjekty porušily v dalších 47 případech jiná ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (např. neseznámení s cenou nabízených výrobků a poskytovaných služeb, správnost účtování apod.)

ve 34 případech porušily kontrolované osoby zákon o živnostenském podnikání (§ 10 zák. č. 455/1991 Sb.), neboť neměly požadované živnostenské oprávnění na vázanou živnost - poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Tato zjištění byla postoupena k přijetí dalších opatření příslušným živnostenským úřadům

jeden případ důvodného podezření na klamavou reklamu byl postoupen k dalšímu šetření věcně příslušnému dozorovému orgánu - Magistrátu hl. m. Prahy

k porušení jiných právních předpisů došlo v 11 případech.

Uložená opatření a sankce

Za prokázaná porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo v roce 2013 pravomocně uloženo 132 pokut v celkové hodnotě 5 580 000 Kč, další rozhodnutí o uložení pokuty nenabyla do konce roku 2013 právní moci nebo řízení nebyla dosud ukončena.

Porušení zákona o živnostenském podnikání zjištěná u 34 kontrolovaných subjektů byla postoupena příslušných živnostenským úřadům.

Závěr

Výsledky celoroční akce zaměřené na kontroly zprostředkovatelů a poskytovatelů spotřebitelských úvěrů nebo na uzavřené spotřebitelské smlouvy potvrdily, že i po novele a zpřísnění zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, zjišťovali inspektoři v plnění zákonných povinností přetrvávající nedostatky. Ty se týkaly nejen nabídky spotřebitelského úvěru nebo jeho zprostředkování v podobě reklamy na webových stránkách, prostřednictvím tisku a letáků, ale porušení povinností byla zjištěna jak při poskytování předsmluvních informací, tak i v samotných smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr. Proto i v následujícím roce zaměří Česká obchodní inspekce svou pozornost na dodržování ustanovení zákona o spotřebitelském úvěru a také na respektování zákazu užívání nekalých obchodních praktik zprostředkovateli i věřiteli. Kromě toho bude u kontrolovaných osob ověřovat plnění podmínek živnostenského zákona – zda mají platné oprávnění k provozování vázané živnosti, tj. k poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články