Uznání závazku a splátkový kalendář - vzor

- Vzory smluv autor: Redakce NašePeníze.cz

Vzor dohody o uznání závazku a splátkový kalendář.

Placeholder

Placeholder , zdroj: tisková zpráva

Dohoda o uznání závazku a splátkový kalendář (ke stažení v MS Word)

 

Uznání závazku a splátkový kalendářSpolečnost: …………..…………..…………..
IČ: …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
sídlem: …………..…………..…………..
zastoupená: …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
(dále jen "věřitel")

a

Společnost: …………..…………..…………..
IČ: …………..…………..…………..
DIČ: …………..…………..…………..
sídlem: …………..…………..…………..
zastoupená: …………..…………..…………..
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v .............................., oddíl ......., vložka č. ...........
(dále jen "dlužník")


uzavřeli dle § 407 Obchodního zákoníku tuto
dohodu o uznání závazku a jeho postupném splácení


Dlužník dluží věřiteli k dnešnímu dni celkovou částku …………….,- Kč poskytnutou jako půjčku do podnikání.

Věřitel prohlašuje, že nebude po dlužníkovi požadovat žádný úrok, bude-li dodržen níže uvedený splátkový kalendář. Nebudou-li ovšem jeho podmínky dodrženy, vyhrazuje si věřitel právo na jednostranné přezkoumání tohoto svého rozhodnutí, s čímž dlužník souhlasí. Dlužník s výší dlužné částky vůči věřiteli dále souhlasí co do důvodu i výše, což svým podpisem pod touto dohodou a splátkovým kalendářem potvrzuje.Splátkový kalendář

 

Dlužník se zavazuje uhradit věřiteli svůj závazek ve výši …………….,- Kč v následujících splátkách:

1 - dne ………… ……………………,- Kč
2 - dne ………… ……………………,- Kč
3 - dne ………… ……………………,- Kč
4 - dne ………… ……………………,- Kč

Splátky závazku budou poukazovány na účet vedený u …………………………., č. ú. .……………../…….. nebo proti podpisu v hotovosti na viděnou.

Datum a místo: ...........................................................

Podpisy: ………………………………….…………

………………………………….…………

 

Další vzory smluv ke stažení

- Dohoda o provedení práce

- Výpověd z pracovního poměru - zaměstnanec

- Kupní smlouva - automobil

- Pracovní smlouva - vzor

- Smlouva o půjčce

- Nájemní smlouva

- Smouva o výkonu funkce jednatele společnosti

- Předmanželská smlouva

Tagy: vzory smluv uznání závazku splátkový kalendář