Začínáme být konečně spokojeni se svým životem

- Životní styl autor: Redakce NašePeníze.cz

V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem". Výsledky jsou pozitivně překvapivé. Jsme spokojení, tvrdí dvě třetiny Čechů. V optimismu převyšují ženy muže.

V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem". Výsledky jsou pozitivně překvapivé. Jsme spokojení, tvrdí dvě třetiny Čechů

V rámci červnového šetření Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i., položilo všem respondentům otázku: „Jak jste celkově spokojen se svým životem". Výsledky jsou pozitivně překvapivé. Jsme spokojení, tvrdí dvě třetiny Čechů , zdroj: NašePeníze.cz

12 % dotázaných uvedlo odpověď „velmi spokojen“ a 50 % „spíše spokojen“, téměř čtvrtina (23 %) se vyjádřila, že je „ani spokojena, ani nespokojena“, a asi šestina (15 %) je podle vlastních slov nespokojena, z toho 12 % „spíše“ a 3 % „velmi“.

Porovnáním výsledků předchozích průzkumů lze odhalit poměrně zřetelný trend nárůstu spokojenosti v posledních dvou letech (cca od poloviny roku 2013 ), který následoval po citelném poklesu z období druhé poloviny roku 2011 a celého roku 2012.

Podrobnější analýza ukázala, že spokojenost se živo tem výrazně roste s klesajícím věkem, se zvyšujícím se stupněm dokončeného vzdělání, s rostoucím příjmem a se zlepšující se subjektivně vnímanou živ otní úrovní vlastní domácnosti. Relativně vyšší spokojenost s životem v yjadřovaly ženy, studenti a učni, podnikatelé a samostatně činní, zaměstnanci p racující v nedělnických profesích, z hlediska rodinného stavu lidé sezdaní, ti, kdo žijí s partnerem, a dotázaní žijící ve čtyřčlenných domácnostech, přípa dně respondenti mající dvě nezaopatřené děti. Méně spokojeni jsou muži, důchod ci, nezaměstnaní, lidé pracující v nekvalifikovaných dělnických profesích, rozvedení, ovdovělí a lidé žijící osaměle v jednočlenných domácnostech.

Tagy: úroveň spokojenost Životní