Českému stavebnictví se předpovídá slibná budoucnost

24. 8. 2007 – 13:28 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Českému stavebnictví se předpovídá slibná budoucnost
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Jaká je budoucnost českého stavebnictví? Jakým způsobem se v této oblasti získávají zakázky a jak je to s korupcí? Na tyto a mnohé další otázky odpovídá Kvalitativní studie českého stavebnictví (2007) společnosti KPMG. Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy je zaměřen na analýzu kvalitativních faktorů stavebnictví v devíti zemích střední a východní Evropy.

Společnosti podnikající v českém stavebnictví očekávájí další pozitivní vývoj tohoto odvětví české ekonomiky. Většina z nich je pro úplné otevření trhu v rámci Evropské unie, které by jim pomohlo v jejich dalším rozvoji. V nadcházejícím období očekávají společnosti také navýšení svých prodejů a investic do technologií. Došlo rovněž k výraznému posunu ve způsobech využívání elektronických médií. Tyto a další nové poznatky přináší Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007, která je součástí projektu Výzkum potenciálu stavebnictví v zemích střední a východní Evropy (CEEC Research). Ten je realizován v rámci doktorské disertace Jiřího Vacka při Vysoké škole ekonomické v Praze a rovněž díky spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Kvalitativní studie českého stavebnictví 2007 zkoumala čtyři různé segmenty společností, které působí v českém stavebnictví – stavební společnosti, dodavatele stavebních materiálů, dodavatele stavební mechanizace a dodavatele stavebních produktů. Celkem 310 zástupců těchto společností odpovídalo na 40 otázek, které byly rozděleny do pěti různých oblastí: očekávaný vývoj stavebnictví, úroveň aplikovaných technologií, klíčové využívané informační zdroje, odběratelsko – dodavatelské vztahy, vliv globalizace a rozšiřování Evropské unie. Vývoj v roce 2007 a 2008 Zástupci společností podnikajících v českém stavebnictví očekávají v roce 2007 (a s mírnou opatrností i v roce 2008) pozitivní vývoj tohoto odvětví a jeho další růst. Rozvoj v letošním roce předpovídají více než čtyři pětiny společností. Přibližně stejné množství očekává zlepšení své pozice na trhu a růst tržního podílu společnosti. Jedná se o plných 84 procenta. Ještě o tři procenta více společností předpovídá v letošním roce lepší výsledky svých prodejů ve srovnání s rokem 2006. Pozitivní trendy, které mohou podle zástupců jednotlivých společností podnikajících v českém stavebnictví pomoci v rozvoji jejich podnikání jsou méně složité legislativy, více transparentnosti, také lepší přístup k dotacím EU a podporám. Dalšími pozitivními trendy jsou také vývoj a aplikace nových technologií, rychlejší uvolnění bariér v rámci EU, zlepšení možností financování a rozvoj elektronických a komunikačních médií. Negativní trendy, které mohou podle zástupců jednotlivých společností podnikajících v českém stavebnictví jejich podnikání zbrzdit nebo poškodit jsou například nárůst cen vstupů, zvýšení komplexity legislativy, norem a další regulace, zhoršení platební morálky a možností financování, oslabení růstu stavebnictví, tvrdší konkurenční boj a posilování postavení mezinárodních společností a neznalost vývoje trhu a nedostatek aktuálních informací. Plánovanými investicemi proti konkurenci Celých 23 procent společností podnikajících v českém stavebnictví se domnívá, že nejsou ve své činnosti ničím limitovány. U zbývajících 77 procent existují různé faktory, které je podle jejich názoru v rychlejším rozvoji brzdí. Za nejčastější limitující faktor považují firmy svoji konkurenci. Největší procento „nespokojených“ nalezneme u dodavatelů stavebních produktů. Jedná se o 85,7 procent respondentů z této oblasti. Síla vlivu jednotlivých faktorů se v různých segmentech liší. Například u stavebních společností je nejsilnějším faktorem nedostatečná poptávka (kterou však kvantitativně uvádí pouze 12 procent dotázaných) a nedostatek zkušené pracovní síly. Dodavatelé stavebních materiálů vnímají jako nejsilněji limitující faktor vysoké náklady na materiál. Dodavatelé stavební mechanizace uvádějí nedostatečnou poptávku. U dodavatelů stavebních produktů jsou to problémy při získávání úvěrů a konkurence. Úroveň aplikovaných technologií Většina společností vyjádřila spokojenost s úrovní technologií, které nabízejí. Celých 63 procent z nich je hodnotí jako výborné a dalších 29 procent jako velmi dobré. Nicméně 84 procent společností i nadále plánuje investice do jejich zlepšování. Společnosti si tak uvědomují souvislost mezi úrovní těchto technologií a množstvím potenciálních příležitostí k realizaci v dalších letech. Nejlépe své technologie ze zmíněných segmentů hodnotí stavební společnosti. Informačními zdroji k udržení růstu Jednou z nejrychleji se rozvíjejících oblastí českého stavebnictví je oblast informačních zdrojů a způsoby jejich využívání. Společnosti tuto sféru chápou jako jednu z klíčových oblastí pro dlouhodobé udržení svého růstu. V získávání informací převažují elektronické zdroje nad tradičními jako jsou prezentace, osobní setkání či tištěná média. Elektronická média pro vyhledávání informací používá 80 procent dotázaných společností. Jejich vedoucí postavení je dáno především rychlou dostupností a menšími náklady. Vítězí internet, využívá jej 99,7 procent společností. Není však jediným informačním kanálem. Průměrná společnost totiž využívá 2,5 druhů zdrojů. Z pohledu praktického využití daných informací však nejsou rozdíly již tak výrazné. Například při vyhledávání potencionálních zakázek a příležitostí hodnotí představitelé dlouhodobé kontakty jako nejlépe využitelný zdroj informací. Zadávání a získávání zakázek V této oblasti panuje statická provázanost mezi zadavateli zakázek a jejich dodavateli. Stavební společnosti získávají své zakázky nejčastěji na základě dlouhodobých kontaktů či přímou poptávkou od zákazníků, což ukazuje na jistou nepružnost celého systému získávání zakázek. Výběrová řízení jsou využívána méně než polovinou dotázaných společností. Objevují se ale i určité náznaky změn � například při výběru dodavatelů využívá již jedna pětina stavebních společností internet. Jako nejlepší kontakt k oslovení stavební společnosti s nabídkou uvádějí zástupci tohoto segmentu majitele společnosti nebo jednatele (u středních či menších podniků) nebo představitele nákupního, obchodního či marketingového oddělení (u větších společností). Jak často si zadavatelé vybírají své dodavatele? Na trhu můžeme vidět dvě hlavní skupiny. První skupina vybírá dodavatele více jak třikrát ročně, druhá skupina realizuje výběr jednou za rok. Důležité také je, že pro rok 2007 plánuje výrazný podíl společností nárůst svých výdajů na nákupy stavebních materiálů a stavební mechanizace. Třicet procent dotázaných stavebních společností v roce 2006 utratilo přes 50 milionů CZK za stavební materiály, 23 procent se pohybovalo v rozmezí 5 až 19,9 miliony CZK a 14 procent nakoupilo materiál za 20 až 49,9 milionů CZK. V roce 2007 plánuje 70 procent dotázaných stavebních společností nárůst výdajů na nákup stavebních materiálů, při nákupu strojů se jedna přibližně 47 procent společností. Dodavatelé stavebních matriálů, produktů a mechanizace potvrzují výše uvedená zjištění z oblasti získávání a zadávání zakázek. Výběrová řízení pro získávání zakázek využívá méně než polovina dotázaných společností v těchto segmentech. Pro získávání zakázek společnosti nejčastěji využívají dlouhodobé kontakty. Tento zdroj byl rovněž hodnocen jako nejužitečnější. Zajímavé výsledky přinesl průzkum i v otázce spokojenosti se situací v oblasti získávání zakázek. Hodnocení je velmi opatrné a zástupci všech segmentů uvádějí jak pozitivní, tak i negativní zkušenosti. Například v otázce korupce více než polovina dotázaných odmítla odpovědět a celkově pouze 19 procent dotázaných společností uvedlo, že byly v souvislosti s výběrovým řízením požádány o úplatek, nejvíce v segmentu stavebních prací. Hlavní negativa v oblasti získávání zakázek jsou nedostatečná transparentnost zadávání zakázek a výběru dodavatelů, málo dostupných informací, rozsáhlé vazby na dlouhodobé kontakty, nedostatky v legislativě, složitá vymahatelnost pohledávek, neuspokojivá platební morálka a hlavně vysoká míra korupce. Expanzi by pomohlo rychlejší otevírání trhů Většina společností podnikajících v českém stavebnictví očekává, že sílící globalizace a postupující liberalizace v rámci EU budou mít vliv na trh stavebních prací v České republice. Celkem to předpokládá 87 procent dotázaných společností. Většina respondentů očekává, že liberalizace trhu s pracovními silami, kapitálem, zbožím a službami bude mít pozitivní přínos. Dvě třetiny společností by uvítaly úplné otevření trhu, protože tento krok by prospěl jejich podnikání. Jako hlavní pozitiva hodnotí společnosti možnost expanze svého podnikání za hranice České republiky. Naopak radost české firmy nemají z odlivu zkušené pracovní síly do zahraničí – považují ho za jeden z limitujících faktorů růstu českého stavebnictví. Není to však jen problém ČR, ale i dalších nových členů EU. Nedostatek domácí kvalifikované pracovní síly je řešen v mnoha případech zaměstnáváním zahraničních pracovníků i bez potřebných dokumentů. 76 procent dotázaných společností souhlasilo s tvrzením, že společnosti v českém stavebnictví zaměstnávají cizince bez potřebných povolení.

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,750 23,870
USD 21,920 22,100
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články