Cestovní kanceláře a agentury se zhoršily, ČOI rozdávala pokuty

17. 8. 2014 – 18:51 | Firmy | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Cestovní kanceláře a agentury se zhoršily, ČOI rozdávala pokuty
V průběhu 2. čtvrtletí 2014 ověřovali inspektoři ČOI v rámci kontrolní akce podmínky poskytování služeb spotřebitelům ze strany cestovních kanceláří a cestovních agentur. Zvláště se zaměřovali na to, zda poskytovatelé těchto služeb používají při uzavírání | zdroj: NašePeníze.cz

Kontroly služeb poskytovaných cestovními kancelářemi a agenturami pokračovaly také ve 2. čtvrtletí 2014 a jejich výsledky byly podstatně horší než v 1. čtvrtletí. V průběhu 71 kontrol zjistili inspektoři ČOI porušení povinností stanovených právními předpisy v 27 případech, tj. 38 %. Špatná zpráva pro spotřebitele je, že ve srovnání s předchozím obdobím se poměr nedostatků při srovnatelném počtu kontrol zvýšil o 12 %. Plná třetina porušení se týkala reklamací – a to zejména nedostatečných nebo klamavých informací o právech spotřebitelů, a také samotných reklamačních řízení.

V dalších případech bylo prokázáno používání nekalých obchodních praktik, neseznámení spotřebitele s cenou nebo porušení zákona o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu. V hodnoceném období bylo pravomocně uloženo 14 pokut v celkové hodnotě 479 500 Kč, další správní řízení nebyla ukončena.

V průběhu 2. čtvrtletí 2014 ověřovali inspektoři ČOI v rámci kontrolní akce podmínky poskytování služeb spotřebitelům ze strany cestovních kanceláří a cestovních agentur. Zvláště se zaměřovali na to, zda poskytovatelé těchto služeb používají při uzavírání smluv nekalých obchodních praktik a zda dodržují povinnosti stanovené zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu (dále zákon o cestovním ruchu). Z celkového počtu 71 provedených kontrol bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů při 27 kontrolách, tj. v 38,0 %.

Ve 2. čtvrtletí přijala Česká obchodní inspekce 53 podání spotřebitelů, nespokojených se službami cestovních kanceláří a agentur a také se způsobem, jakým vyřizují reklamace (v 1. čtvrtletí to bylo 29 podání). Kromě podání, která byla mimo kontrolní pravomoc ČOI (týkala se nároků spotřebitelů na plnění smluvních závazků vymahatelných pouze soudní cestou, nikoliv prostřednictvím dozorového orgánu), bylo porušení povinností při šetření dalších podání prokázáno v 6 případech, dalších 5 podání bylo postoupeno k řešení jinému kontrolnímu orgánu. Ve 4 případech se nepodařilo popsané nedostatky prokázat a 8 podání je v šetření.

Kontroly cestovních kanceláří a agentur – 2. čtvrtletí 2014

 

Inspektorát

Počet kontrol

Kontroly se zjištěním

Zjištěná porušení v %

 

 

Středočeský a Hl. město Praha

14

5

35,7 %

 

Jihočeský a Vysočina

13

3

23,1 %

 

Plzeňský a Karlovarský

11

7

63,6 %

 

Ústecký a Liberecký

8

4

50,0 %

 

Královéhradecký a Pardubický

12

3

25,0 %

 

Jihomoravský a Zlínský

10

3

30,0 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

3

2

66,7 %

 

Celkem

71

27

38,0 %

 

Zjištěná porušení a uložené sankce

Při kontrolách cestovních kanceláří a agentur bylo ve sledovaném období nejčastěji zjišťováno porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a také zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.
Porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele: 

při poskytování informací o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění
(§ 13) docházelo k porušení povinností nejčastěji – 13 případů

při informování o cenách nabízených zájezdů (§ 12) například prodávající uváděli ceny některých zájezdů či poskytovaných služeb pouze v eurech – 7 případů

zakázané použití nekalých obchodních praktik (§ 4 a § 5/1), zejména klamavých obchodních praktik: ve většině případů nebyly v potvrzení o zájezdu uvedeny všechny náležitosti, vyplývající z příslušných ustanovení občanského zákoníku pro uzavírání smlouvy o zájezdu. Tím jednal podnikatel vůči spotřebiteli v rozporu s požadavky odborné péče a mohl tak podstatným způsobem ovlivnit jeho rozhodování – 6 případů

specifickým zjištěním byly 2 případy možné diskriminace: v prvním bylo zájemci v rámci objednávky sděleno, že nabízený zájezd je určen výhradně občanům vietnamské národnosti, ve druhém případě byla účast na zájezdu podmíněna věkem nad 18 let, aniž bylo toto věkové omezení jakkoliv odůvodněno.

Porušení dalších právních předpisů:

Při porušení zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, se jednalo převážně o nedostatečné označení propagačních materiálů. Zjištěny ovšem byly i případy, kdy nebylo Ministerstvo pro místní rozvoj informováno o zahájení zprostředkování prodeje zájezdů pro cestovní kancelář se sídlem na území jiného státu, nebo nebyl při zprostředkování prodeje zájezdu pro cestovní kancelář se sídlem mimo území ČR předložen na vyžádání kontrolního pracovníka k nahlédnutí opis oprávnění k provozování cestovní kanceláře, včetně jeho úředně ověřeného překladu. V jednom případě zase cestovní agentura používala nepravdivé označení „cestovní kancelář“.

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů bylo v rámci kontrolní akce pravomocně uloženo v daném období 14 pokut v celkové hodnotě 479 500 Kč. Další správní řízení nebyla do doby zpracování zprávy za 2. čtvrtletí ukončena.

Závěr

Výsledky kontrol provedených Českou obchodní inspekcí ve 2. čtvrtletí 2014 potvrdily, že se v činnosti cestovních kanceláří a agentur opakovaně objevují nedostatky, jejichž dopad na spotřebitele může mít velmi negativní důsledky. Přes pokles počtu nedostatků v oblasti reklamačních řízení, celkový poměr zjištění ve srovnání s výsledky za 1. čtvrtletí roku 2014 vzrostl o 12 %.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,390
USD 23,250 23,430
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články