Čunek chce odstranit zbytečnou byrokracii v rámci stavebního řízení

16. 5. 2007 – 10:19 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Čunek chce odstranit zbytečnou byrokracii v rámci stavebního řízení
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu České republiky včera pořádal seminář na téma „E-GOVERNMENT NA STAVEBNÍCH ÚŘADECH – APLIKACE STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI“. Ministr pro místní rozvoj Jiří Čunek zde vystoupil s příspěvkem o odstraňování byrokracie v rámci stavebního řízení.

Nový stavební zákon, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2007. Jedná se o zcela novou právní úpravu stavebního práva po 30 letech. Ministr pro místní rozvoj, do jehož kompetence stavební řád patří, hovořil o nutné součinnosti stavebních úřadů s dotčenými orgány chránícími veřejné zájmy podle zvláštních zákonů, kterými jsou například zákon o státní památkové péči, zákon o lesích, o vodách, o ochraně přírody a krajiny, o ochraně ovzduší, o požární ochraně, o ochraně zemědělského půdního fondu, o ochraně veřejného zdraví a další. Tyto zákony určují případy, ve kterých se instituce musí vyjádřit ke stavebnímu či územnímu řízení. Součinnost těchto dotčených orgánů je novým stavebním zákonem upravena odlišně od předchozí právní úpravy. „Pokud je tentýž úřad v postavení několika dotčených orgánů podle zvláštních předpisů, vydává takzvané koordinované závazné stanovisko, zahrnující požadavky na ochranu všech dotčených veřejných zájmů, které hájí. Jde nám o to, aby ‚obíhaly papíry, nikoliv lidé‘,“ vysvětlil ministr Čunek. Zákon se tak snaží zamezit řetězení rozhodnutí těchto dotčených orgánů a zkoordinovat jejich fungování tak, aby ušetřil čas žadatele-stavebníka. Povinnost stavebníka opatřovat si množství vyjádření a razítek je totiž jednou z nejvíce kritizovaných částí celého procesu stavby. Jiří Čunek nastínil další možná zjednodušení provádění staveb a věnoval se některým aspektům regulace výstavby. Zúčastněným zástupcům městských a stavebních úřadů přislíbil urychlené zpracování jejich podnětů k usnadnění aplikace nového stavebního zákona do praxe a co nejrychlejší přípravu novely některých paragrafů zákona. Ministr rovněž ubezpečil zástupce obcí, že se zasadí o prodloužení platnosti územně-plánovací dokumentace tak, aby v období přechodu na nový stavební zákon nedošlo k zastavení procesu územního plánování. Příprava nové právní úpravy stavebního zákona byla vedena snahou o co možná největší rozšíření výčtu staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, jejichž provedení nebude regulováno a které ze zákona nebudou vyžadovat vydání stavebního povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Současně stavební zákon upravuje další výčet staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací, které vyžadují pouhé ohlášení, tzn. že u nich není třeba vést správní řízení – stavebník stavebnímu úřadu pouze ohlásí svůj záměr stavbu provést a stavební úřad vyjádří souhlas nebo provedení stavby rozhodnutím zakáže. Na druhé straně nový zákon přináší také řadu změn i pro vedení stavebního řízení. Nový stavební zákon byl připravován s cílem zjednodušit a zrychlit průběh vyřízení stavebního povolení u stavebního úřadu. Současně umožnil také nové alternativní postupy získání oprávnění provést stavbu. Stavebník si může vybrat, zda bude absolvovat řízení u stavebního úřadu, nebo se stavebním úřadem uzavře veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení, popř. uzavře smlouvu s autorizovaným inspektorem o provedení kontroly projektové dokumentace pro stavbu, kterou hodlá provést, a po vydání certifikátu autorizovaným inspektorem stavbu stavebnímu úřadu pouze oznámí.

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,610 24,710
USD 22,700 22,840
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články