Dědické právo a posloupnost dědictví podle nového zákona

14. 11. 2016 – 0:00 | Naše peníze | red | Diskuze:

Dědické právo a posloupnost dědictví podle nového zákona
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Pokud nenastane dědická posloupnost dle dědické smlouvy nebo závěti, nastává zákonná dědická posloupnost. Kdo dědí dle zákonné posloupnosti od účinnosti nového občanského zákoníku? A kdy dědictví připadne státu?

Dědické právo doznalo mnoha změn s účinností nového občanského zákoníku. Cílem zákonné úpravy je ochrana vůle zůstavitele a realizace jeho posledních přání. Nový občanský zákoník taktéž zavedl institut dědické smlouvy, která umožňuje smluvně upravit dědické vztahy za života zůstavitele.

Kdy nastane zákonná dědická posloupnost

Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Důvody pro dědění mohou působit i vedle sebe. Zákonná dědická posloupnost k pozůstalosti nebo její části nastane, jestliže nedojde k posloupnosti dle dědické smlouvy nebo závěti. Zákonná dědická posloupnost se může rovněž uplatnit i v situaci, kdy zůstavitel pořídí o své pozůstalosti dědickou smlouvu nebo závěť, ale dědic bude nezpůsobilý dědit nebo odmítne dědictví.

Nově šest dědických tříd

Nový občanský zákoník zvyšuje počet dědických tříd, a to na celkově šest dědických tříd. Rozšířením počtu dědických tříd se snižuje možnost, že dědicem bude stát. Dle zákonné úpravy účinné od roku 1950 byly pouze dvě dědické třídy, následně tři dědické třídy od roku 1964 do 1991 a čtyři dědické třídy do roku 2013. Při dědění se použije právo platné v den smrti zůstavitele.

Pokud budete dědicem dle dědické smlouvy, závěti nebo zákona, vždy důsledně zkoumejte otázku možného předlužení dědictví, které by pro vás mohlo mít negativní ekonomické dopady.

Kdy dědí stát

Státu připadne pozůstalost v případě, že dědice nelze určit dle pořízení pro případ smrti (dědická smlouva, závěť nebo dovětek) a není ani jiný dědic dle zákona. Na stát se tak hledí jako na zákonného dědice, který však nemá právo odmítnout dědictví. Stát jako zákonný dědic má vůči ostatním osobám stejné postavení jako dědic, jemuž svědčí výhrada soupisu pozůstalosti.

Třídy dědiců dle občanského zákoníku

První třída dědiců

V první třídě dědiců dědí zůstavitelovy děti a jeho manžel, každý z nich stejným dílem.
Nedědí-li některé dítě, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti; totéž platí o vzdálenějších potomcích téhož předka.

Druhá třída dědiců

Nedědí-li zůstavitelovi potomci, dědí ve druhé třídě manžel, zůstavitelovi rodiče a dále ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Dědici druhé třídy dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně polovinu pozůstalosti.

Třetí třída dědiců

Nedědí-li manžel ani žádný z rodičů, dědí ve třetí třídě stejným dílem zůstavitelovi sourozenci a ti, kteří žili se zůstavitelem nejméně po dobu jednoho roku před jeho smrtí ve společné domácnosti a kteří z tohoto důvodu pečovali o společnou domácnost nebo byli odkázáni výživou na zůstavitele.

Nedědí-li některý ze sourozenců zůstavitele, nabývají jeho dědický podíl stejným dílem jeho děti.

Čtvrtá třída dědiců

Nedědí-li žádný dědic ve třetí třídě, dědí ve čtvrté třídě stejným dílem prarodiče zůstavitele.

Pátá třída dědiců

Nedědí-li žádný z dědiců čtvrté třídy, dědí v páté třídě jen prarodiče rodičů zůstavitele. Prarodičům zůstavitelova otce připadá polovina dědictví, prarodičům zůstavitelovy matky druhá polovina. Obě dvojice prarodičů se dělí rovným dílem o polovinu, která na ně připadá.

Nedědí-li jednotlivý člen dvojice, připadne uvolněná osmina druhému členu. Nedědí-li dvojice, připadne tato čtvrtina druhé dvojici téže strany. Nedědí-li ani jedna dvojice téže strany, připadá dědictví dvojicím druhé strany ve stejném poměru, v jakém se dělí o polovinu dědictví, která jim připadá přímo.

Šestá třída dědiců

Nedědí-li žádný z dědiců páté třídy, dědí v šesté třídě děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele, každý stejným dílem.

Nedědí-li některé z dětí prarodičů zůstavitele, dědí jeho děti.

Dědické právo představuje pro běžného občana složitou oblast práva, kde nesprávný postup může způsobit újmu na majetku dědice. Informujte se o svých právech u pověřeného notáře v dědickém řízení nebo vyhledejte odbornou právní pomoc advokáta.

Zbyněk Drobiš | Hypoindex.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 7.12.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,270 24,390
USD 22,470 22,650
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články