EK: Česká republika nedostatečně odstraňuje nadměrný rozpočtový deficit

- Naše peníze autor: Redakce NašePeníze.cz

Na základě zhodnocení programu České republiky doporučila Evropská Komise Radě, aby oficiálně oznámila, že Česko nepřijalo opatření ke konsolidaci svých veřejných financí, a že proto nesměřuje k odstranění nadměrného rozpočtového deficitu do roku 2008, jak bylo dohodnuto s Radou v roce 2004.

Placeholder

Placeholder , zdroj: Archiv

„Česká republika ve svém aktualizovaném konvergenčním programu nejméně o rok odsouvá opatření k odstranění nadměrného schodku, a to bez ohledu na skutečnost, že v roce 2006 byl již schodek nižší než 3 %, a že hospodářský růst byl silnější než se předpokládalo. Rozpočet na rok 2007 předpokládá podstatné navýšení výdajů. Doufám, že nadměrný schodek bude odstraněn co nejdříve, tím spíš, že prostor k jeho odstranění existuje“ prohlásil Joaquín Almunia, evropský komisař pro hospodářské a měnové záležitosti. Po sestavení nové vlády v lednu 2006 předložila Česká republika dne 15. března 2007 aktualizovanou verzi svého konvergenčního programu na období 2006–2009. Tento program vychází z prognózy růstu, kterou lze považovat za pravděpodobnou, a počítá se snížením schodku veřejných financí na 3,2 % HNP do roku 2009, čímž však nebude odstraněn nadměrný schodek v období, kterého se program týká. Oproti předchozímu programu to znamená posun plánovaného snížení deficitu o dva roky, a to bez ohledu na příznivější makroekonomické podmínky. Program také zahrnuje alternativní scénář české vlády, podle nějž by cíle pro rozpočtový schodek měly být sníženy na 3,2 % HNP v roce 2008 a na 2,8 % HNP v roce 2009. Tyto plány se však neopírají o žádná konkrétní politická opatření a navíc neumožní odstranit rozpočtový deficit ve stanovené lhůtě do roku 2008. Česká republika si sama stanovila střednědobý cíl udržet maximální strukturální deficit (tj. v cyklicky očištěném vyjádření a bez vlivu jednorázových a dočasných opatření) ve výši 1 % HNP. Podle programu má být tohoto cíle dosaženo až v roce 2013, tedy dlouho po ukončení programu a o rok později než bylo původně plánováno. Rizika spojená s předpovědí rozpočtu jsou víceméně vyrovnaná, avšak fiskální strategie obsažená v programu neodpovídá plánu snížit nadměrný schodek do roku 2008, jak požaduje doporučení Rady ze dne 5. července 2004. Státní dluh České republiky, který se v roce 2006 rovnal 30,6 % HDP, je daleko pod referenční hodnotou 60 %, kterou stanoví Smlouva o ES, i když během období konvergenčního programu se předpokládá nárůst veřejného zadlužení nejméně o 2 procentní body. Je třeba také upozornit, že České republice hrozí vysoká rizika spojená s dlouhodobou udržitelností veřejných financí (viz IP/06/1356). Bez ohledu na příznivější perspektivy růstu a nižší rozpočtový deficit než se pro rok 2006 očekávalo, program odsouvá korekci nadměrného schodku nejméně o rok oproti původnímu termínu do roku 2008, stanovenému v červenci 2004. Toto odsunutí naznačuje, že Česká republika hodlá v roce 2007 uplatňovat procyklickou a uvolněnou rozpočtovou politiku, především z důvodu zvyšování veřejných výdajů. Komise proto na základě posouzení konvergenčního programu navrhuje Radě, aby vyzvala Českou republiku: i) aby zamezila zhoršení stavu rozpočtu 2007 a zajistila přesvědčivou a trvalou korekci nadměrného rozpočtového schodku, a to nejpozději do roku 2008; ii) aby přezkoumala složení veřejných výdajů a snížila procento mandatorních výdajů; iii) aby vzhledem k plánovanému nárůstu výdajů souvisejících se stárnutím populace provedla nezbytné reformy svého penzijního a zdravotního systému a zlepšila tak dlouhodobou udržitelnost svých veřejných financí.

Tagy: půjčka peníze finance rozpočet pojištění hotovost úvěr tiskové zprávy