EP podpořil zprůhlednění spotřebitelských úvěrů v rámci EU

17. 1. 2008 – 17:04 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

EP podpořil zprůhlednění spotřebitelských úvěrů v rámci EU
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

EP včera v druhém čtení přijal zprávu Kurta LECHNERA (EPP-ED, DE) o návrhu směrnice o spotřebitelském úvěru. Nová legislativa si klade za cíl umožnit evropským občanům získat spotřebitelský úvěr v jakémkoli členském státě, a zabezpečit současně vysoký stupeň ochrany spotřebitele proti nekalým praktikám poskytovatelů.

Dvě třetiny Evropanů nakupují elektroniku prostřednictvím spotřebitelských úvěrů Směrnice se bude vztahovat pouze na spotřebitelské úvěry do 75 000 EUR a nebude zahrnovat hypotéční úvěry ani půjčky na koupi pozemků. Cílem nové směrnice je harmonizovat smlouvy o spotřebitelských úvěrech v řadě oblastí, jako jsou standardní informace uváděné v reklamách, které budou poskytovány spotřebitelům před a při podpisu smlouvy, výpočet celkových nákladů pro spotřebitele, právo na odstoupení od smlouvy a právo na předčasné splacení úvěru. První návrh této směrnice předložila Evropská komise na podzim roku 2002 a Parlament o ní hlasoval v prvním čtení v dubnu 2004. Rada v této otázce přijala společný postoj až v září minulého roku a s Parlamentem se na konečném znění dohodla těsně před dnešním hlasováním v plénu. Co se změní? Po vstupu směrnice v platnost budou mít spotřebitelé právo na standardní informace, které jim umožní vybrat si nejvýhodnější spotřebitelský úvěr v jakémkoli členském státě. Budou stanovena pravidla pro jednodušší výpočet celkových nákladů půjček nabízených jednotlivými bankami, finančními institucemi a zprostředkovateli. Spotřebitelé budou mít také možnost využívat bankovních produktů, které nejsou dostupné v jejich zemích původu. Také banky budou mít větší možnost nabízet své produkty evropským občanům. Nová legislativa by měla umožnit evropskému hospodářství využít svého potenciálu na trhu se spotřebitelskými úvěry, jehož výše dosahuje přibližně 800 miliard EUR ročně. To umožní rozvoj přeshraničního poskytování spotřebitelských úvěrů. Odstranění překážek posílí konkurenci a efektivitu finančních institucí diverzifikací bankovních produktů. V současné době představují přeshraniční půjčky pouze 1 % celkového objemu v EU. Směrnice stanoví standardní informace, jež musí být uvedeny v reklamách na spotřebitelské úvěry. Aby byli spotřebitelé schopni přijmout odpovědné rozhodnutí, je třeba, aby jim finanční instituce poskytly informace o úrokových sazbách a o všech dalších poplatcích zahrnutých v celkových nákladech na půjčku. Další harmonizace pak bude uplatňována u informací poskytovaných při podpisu smlouvy. Poslanci EP však rozhodli pozměnit návrh Rady i Komise, pokud jde o základní informace poskytované před podpisem smlouvy, a stanovili, že tyto informace musí být poskytovány na formuláři „standardní evropské informace o spotřebitelském úvěru“. V celé EU budou také standardizovány definice, které budou používány např. jako základ pro výpočet roční úrokové sazby. Mezi tyto definice patří zejména „úvěrová smlouva”, „překročení”, „možnost přečerpání”, „celkové náklady úvěru pro spotřebitele” či „celková částka splatná spotřebitelem”. Text, který přijal EP, je však méně restriktivní, pokud jde o smluvní a předsmluvní informace, jež má poskytovatel povinnost sdělit spotřebiteli v případě přečerpání úvěru. Působnost směrnice Nová směrnice se bude vztahovat na půjčky v rozmezí 200 – 75.000 EUR se splatnostní delší než jeden měsíc. Na úvěry nižší a vyšší než uvedené hodnoty by se měly i nadále vztahovat vnitrostátní předpisy. Nebude se také týkat hypoték, půjček na nákup pozemků, úvěrových smlouv, kde je úvěr poskytnut bez úroků, a platební karty. Úvěruschopnost spotřebitele Jednou z priorit uvedené směrnice je ochránit spotřebitele před nadměrnou zadlužeností. Informace poskytované věřitelem proto musí umožnit spotřebiteli, aby přijal odpovědné rozhodnutí. Věřitel bude rovněž povinen posoudit před podpisem smlouvy úvěruschopnost spotřebitele. Ke splnění této podmínky budou k dispozici databáze, k nimž budou mít přístup věřitelé ze všech členských států. Pokud však banka odmítne poskytnout spotřebitelský úvěr, bude mít spotřebitel právo získat bezplatně informace uvedené v databázi, a tyto informace v případě chyby opravit. V těch členských státech, kde tento mechanismus již existuje, bude zachován, a v ostatních členských státech bude zaveden. Právo na předčasné splacení úvěru Způsob výpočtu náhrady za předčasné splacení úvěru byl nejkontroverznějším bodem návrhu. Podle znění, na němž se dohodl Evropský parlament s Radou, budou mít podle nové směrnice spotřebitelé právo na předčasné splacení úvěru, a rovněž poskytne věřiteli právo na odškodnění případných spravedlivých a objektivně odůvodněných nákladů spojených s předčasným splacením úvěru. Směrnice stanoví pravidla pro výpočet odškodnění, jež může věřitel v těchto případech žádat po spotřebiteli, a uvádí maximální výši tohoto odškodnění. Také stanoví situace, kdy toto odškodnění nelze požadovat a dává členským státům možnost, aby povolil věřiteli výjimečně požadovat vyšší kompenzaci, než jakou stanoví směrnice. Tu lze požadovat, pokud je věřitel schopen prokázat, že škoda způsobená předčasným splacením vzhledem k rozdílu mezi původní referenční úrokovou sazbou a referenční úrokovou sazbou v době předčasného splacení úvěru, jakož i škoda způsobená správními náklady a náklady na riziko, přesahuje uvedenou částku. Text současně stanoví harmonizovanou metodu výpočtu této ztráty. Výše jakéhokoli odškodnění nesmí přesáhnout úroky, jež by klient zaplatil v případě, že by dodržel stanovenou délku půjčky. Právo na odstoupení od smlouvy V celé Evropské unii bude také platit právo na odstoupení od smlouvy do 14 kalendářních dnů. Podle EP může být tato lhůta u vázaných úvěrů zkrácena až na 3 dny. Další kroky Směrnici, kterou přijal Evropský parlament, musí formálně schválit Rada a vstoupí v platnost 20 dní od jejího zveřejnění v Úředním věstníku EU. Členské státy budou mít dva roky na převedení jejích ustanovení do vnitrostátního práva. Komise pak každých pět let provede revizi limitů stanovených ve směrnici a jejích přílohách, stejně jako částky pro výpočet odškodnění v případě předčasně splaceného úvěru.

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.5.2024 Exchange s.r.o.

EUR 24,630 24,750
USD 22,820 23,000
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články