Evropský parlament chce zjednodušit obchod mezi státy Evropské unie

22. 2. 2008 – 2:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Evropský parlament chce zjednodušit obchod mezi státy Evropské unie
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Volný pohyb zboží na vnitřním trhu je jedním ze základních acquis EU. Evropské podniky při vývozu zboží do jiných členských států však stále narážejí na překážky. Revize stávajících předpisů, kterou EP podpořil přijetím tří legislativních zpráv, si proto klade za cíl znesnadnit členským státům, aby kladly dovozu výrobků protekcionistické překážky. Legislativní balíček také vyjasňuje definici značky CE, posiluje dohled nad vnitřním trhem a ukládá dovozcům odpovědnost za importované produkty.

Poslanci Evropského parlamentu dnes přijali tři legislativní zprávy v oblasti volného pohybu zboží: návrh rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh (včetně používání označení CE), návrh nařízení, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě (pokud je určitý výrobek legálně prodáván v jednom členském státě EU, měl by být stejně dostupný v jiném členském státě; návrh se týká neharmonizovaných produktů) a návrh nařízení, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh (týká se harmonizovaných výrobků a navrhuje větší harmonizaci evropských pravidel v oblasti dozoru nad trhem). Tento legislativní balíček si klade za cíl usnadnit a zlepšit volný pohyb zboží na území EU a stanovit postupy, které by co nejvíce omezily možnost, aby byly vnitrostátní technické požadavky uplatňovány v rozporu se zásadou vzájemného uznávání. Zprávy společně vytvářejí rovnováhu. Zpráva poslance Stubba usiluje o odstranění protekcionistických a nezákonných překážek volného pohybu produktů, na které se nevztahuje harmonizace v rámci EU, zatímco zbylé dvě zprávy (zpráva poslance Brie, která se týká harmonizovaných produktů, a zpráva poslankyně Schaldemose) se zaměřují na zabezpečení dohledu nad produkty uváděnými na trh. Zodpovědnost za soulad výrobků s platnými předpisy ponesou dovozci Poslanci prostřednictvím zprávy o návrhu rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh, kterou vypracovala Christel SCHALDEMOSE (PES, DK), vítají záměr Komise zavést přísnější a komplexnější dohled Společenství nad uváděním výrobků na trh. Prostřednictvím této zprávy požadují, aby hlavní zodpovědnost za soulad výrobku s platnými předpisy nesli v případě produktů vyrobených v EU jejich výrobci a v případě produktů vyrobených mimo EU jejich dovozci. Výrobci by měli být v první řadě odpovědní za to, že jejich výrobek je plně v souladu s platnými předpisy v oblasti bezpečnosti spotřebitele, ochrany životního prostředí a volné hospodářské soutěže. „Hlavním záměrem Parlamentu je docílit, aby byli za bezpečnost dovezených výrobků výlučně zodpovědní jejich dovozci”, uvedla k této problematice zpravodajka Schaldemose, a dodala, že na trh v EU budou dovozci moci umístit pouze bezpečné výrobky. Při současné legislativě je totiž podle ní velmi obtížné potrestat například výrobce škodlivých hraček dovezených z Číny. Poslanci prostřednictvím zprávy rovněž vyjadřují přesvědčení, že používání značky CE vyžaduje lepší ochranu. Jeho význam není podle jejich názoru vždy jasně chápán a v důsledku toho ve skutečnosti nesplňuje příslušné právní předpisy stále více výrobků nesoucích označení CE. Jsou toho názoru, že je společným zájmem výrobců, obchodníků a zákazníků, aby existovala jasná pravidla pro označení CE. Žádají proto, aby byla stanovena jednoznačná definice značky CE a jasná pravidla pro odpovědnost, kterou na sebe bere výrobce takto označující své produkty. V této oblasti by měl být vytvořen obecný rámec, který by sloužil jako základ pro další odvětvové předpisy. Podle ustanovení rozhodnutí budou členské státy rovněž povinny dohlížet na řádné uplatňování platných předpisů, pokud jde o využívání značky CE, a v případě závažných přestupků uložit sankce, včetně trestních sankcí, které musí být podle poslanců „přiměřené a odrazující”. Výrobci budou rovněž povinni vypracovat pro daný model výrobku písemné prohlášení o shodě a po dobu deseti let poté, co byl vyroben poslední výrobek, je společně s technickou dokumentací ponechat k dispozici vnitrostátním orgánům. Parlament v neposlední řadě vítá také návrh na vytvoření společného rámce, který by řídil akreditaci organismů, které kontrolují a vyhodnocují soulad výrobků s platnými předpisy. Porušení zásady vzájemného uznávání musí zdůvodnit stát Poslanci ve zprávě o návrhu nařízení, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování určitých vnitrostátních technických pravidel u neharmonizovaných výrobků zákonně uváděných na trh v jiném členském státě, kterou vypracoval Alexander STUBB (EPP-ED, FI), vyjadřují přesvědčení, že aby byl vnitřní trh zboží plně funkční, je třeba odstranit technické překážky. Členský stát může v současné době teoreticky zakázat dovoz produktů z jiného členského státu pouze ve výjimečných situacích a z přesně vymezených důvodů (ochrana veřejného zdraví, ochrana životního prostředí). V praxi je tomu však často jinak. Mnoho společností nadále čelí různým překážkám, neboť je členské státy nutí, aby přizpůsobily své produkty řadě technických parametrů, jako je označení, balení, velikost, hmotnost atp. To klade řadu překážek volnému pohybu těchto produktů a vyžaduje nadbytečné administrativní kontroly a testy. Parlament proto požaduje zlepšení výměny příslušných informací mezi jednotlivými členskými státy a zabezpečení přístupu výrobců k informacím o uvedených vnitrostátních technických pravidlech. Za tímto účelem navrhuje vytvoření národních kontaktních center. Nařízení současně stanoví postupy, jimiž se budou muset členské státy řídit v případě, že budou mít v úmyslu omezit či neuplatit zásadu vzájemného uznávání. Definuje také práva a povinnosti vnitrostátních orgánů na jedné straně, a podniků, které zamýšlí prodávat své legálně označené produkty v jiném členském státě v případech, kdy nejsou na dovoz uplatněna žádná restriktivní opatření, na straně druhé. Po vstupu nařízení v platnost bude členský stát povinen zdůvodnit obchodní překážku pro dovoz výrobků z jiných členských států (bezpečnost, zdraví, životní prostředí, technické požadavky), zatímco v současné době je příslušný podnik povinen prokázat, že jeho výrobky jsou v souladu s jednotlivými předpisy členských států. Společný rámec dozoru nad trhem Zpráva o nařízení, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, kterou vypracoval André BRIE (GUE/NGL, DE), vychází z toho, že evropské bezpečností standardy výrobků zaručují lépe bezpečnost spotřebitelů než standardy národní. V současné době existují v každém členském státě subjekty, které dohlíží na soulad výrobků s platnými předpisy. Tyto subjekty však nesplňují vždy stejná kritéria a neprovádí hodnocení stejným způsobem. Účelem tohoto návrhu je proto poskytnout společný rámec pro stávající akreditační infrastrukturu a pro dozor nad trhem (pro provádění kontroly výrobků a hospodářských subjektů). Kompetence pro provádění tohoto hodnocení zůstanou nadále na členských státech, současně však bude zaveden společný právní rámec pro akreditaci a koordinaci na úrovni EU. Dozor nad trhem podle poslanců zajistí, aby výrobky, na které se vztahují harmonizační právní předpisy Společenství a které mohou ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů, byly staženy z trhu nebo zakázány nebo aby jejich dostupnost na trhu byla omezena a aby o tom byly veřejnost, Komise a ostatní členské státy včas informovány. Poslanci se současně domnívají, že kontroly na vnějších hranicích mohou přispět k větší bezpečnosti trhu, protože vstupní místa na vnějších hranicích mají všechny předpoklady k odhalení nebezpečných, nevyhovujících výrobků nebo výrobků, jež byly neoprávněně nebo zavádějícím způsobem opatřeny označením CE, ještě než se uvedou na trh. Poslanci rovněž poukazují na skutečnost, že pro orgány pro dozor nad trhem je správně používané označení CE velmi užitečným nástrojem pro účinný výkon jejich činností. Označení CE by podle jejich názoru mělo být jediným označením shody vypovídajícím o tom, že výrobek je v souladu s harmonizačními právními předpisy Společenství. Mohou však být používána i jiná označení, pokud přispívají ke zvýšení ochrany spotřebitele a nejsou součástí harmonizačních právních předpisů. „Označením CE“ se rozumí označení, které je zhmotněním prohlášení výrobce, že výrobek je v souladu s platnými požadavky stanovenými v harmonizačních právních předpisech Společenství, které upravují jeho připojování. V listopadu minulého roku položila Komisi česká europoslankyně Zuzana ROITHOVÁ (EPP-ED) k problematice používání značky CE otázku k písemnému zodpovězení. Poukazovala v ní na skutečnost, že označení „China Export”, které využívá stejného grafického symbolu jako Conformité Européenne – CE – „parazituje na dobré pověsti evropské značky CE”. Mezi oběma označeními je pouze drobný rozdíl, a to mezera mezi písmeny C a E, která je u evropské značky větší. Paní Roithová se v této souvislosti dotázala Komise, jaká opatření může přijmout k zamezení těmto praktikám a jaké sankce v těchto případech uplatní. Druhá část otázky se týkala toho, zda Evropská komise zamýšlí zahájit jednání s Čínou, aby neprodleně přestala využívat tohoto grafického symbolu.

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,240 25,360
USD 23,680 23,860
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články