Jak můžete přijít o družstevní byt? Rozhodne se do roka

6. 12. 2016 – 0:00 | Bydlení | Martin Slapnička | Diskuze:

Jak můžete přijít o družstevní byt? Rozhodne se do roka
Ilustrační foto | zdroj: freeimages.com

Řešení bytových potřeb prostřednictvím bytových družstev je oblíbené. Vlastnictví družstevního podílu v bytovém družstvu není absolutní. Při splnění zákonných podmínek může být člen bytového družstva dokonce vyloučen.

Existuje řada rozdílů mezi řešením bytové problematiky formou společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Jedním z nich je i riziko pro člena bytového družstva, že může být vyloučen z bytového družstva s právem na proplacení pouze vypořádacího podílu, který nemusí odpovídat standardní tržní hodnotě družstevního podílu.

Důvody k vyloučení člena z bytového družstva

Právní úpravu družstev, včetně vyloučení člena družstva nenalezneme v občanském zákoníku, ale v zákoně o obchodních korporacích. Obecně může být člen družstva vyloučen, pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti, přestal splňovat podmínky pro členství nebo z jiných důležitých důvodů uvedených ve stanovách družstva.

V rámci zákonných ustanovení o bytovém družstvu nalezneme speciální úpravu vyloučení člena bytového družstva, kdy jejího člena nebo společné členy bytového družstva (s jejichž členstvím je spojen nájem družstevního bytu nebo společný nájem družstevního bytu), lze vyloučit z družstva:

  1. poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, nebo
  2. byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

Uvést konkrétní případy, které budou naplňovat důvod k vyloučení člena bytového družstva, není snadné. Každý případ je nutné posuzovat individuálně dle okolností konkrétního případu. Stavební úpravy zasahující do nosné konstrukce domu bez souhlasu družstva, opakované rušení nočního klidu pokračující i přes řadu výstrah ze strany představenstva či dlouhodobé nehrazení povinných plateb by mohlo být určitým vodítkem.

Složitá procedura vyloučení z bytového družstva

O vyloučení člena z družstva rozhoduje představenstvo nebo jiný orgán vymezený stanovami družstva. O vyloučení člena z družstva nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se družstvo dozvědělo o důvodu vyloučení, nejpozději však ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastal důvod vyloučení z družstva. Rozhodnutí o vyloučení člena družstva předchází písemná výstraha, která obsahuje důvod jejího udělení a upozornění na možnost vyloučení. Součástí výstrahy je také výzva, aby člen družstva ukončil porušování svých členských povinností a odstranil následky jejich porušení s poskytnutím přiměřené lhůty nejméně 30 dnů.

Člen družstva může podat k členské schůzi odůvodněné námitky proti rozhodnutí o svém vyloučení, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení. Členství vylučované osoby zaniká marným uplynutím lhůty pro podání námitek nebo dnem, kdy bylo vylučovanému členovi doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek.

Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek, nebo o vyloučení (jestliže o vyloučení rozhodovala podle stanov členská schůze), může vylučovaný člen podat ve lhůtě 3 měsíců ode dne doručení rozhodnutí návrh soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné. Zákon stanovuje, že družstvo až do pravomocného skončení soudního řízení nemůže vůči členovi uplatnit žádná práva plynoucí ze zániku jeho členství.

- Zbyněk Drobíš | Více na Investujeme.cz

Zdroje:
Hypoindex.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 20.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,160 25,280
USD 23,140 23,320
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články