Jak se připravit na důchod, aneb příručka budoucího důchodce

31. 3. 2008 – 3:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak se připravit na důchod, aneb příručka budoucího důchodce
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Kdy mohu odejít do důchodu? Jak se o důchod žádá? Co k tomu potřebuji za dokumenty? To jsou jen některé z otázek, na které se ptá většina budoucích důchodců. Čím víc se doba odchodu do starobního důchodu blíží, tím víc se lidé o tuto oblast zajímají.

Mimořádná valorizace důchodů V roce 2008 se mění výše záloh pojistného na důchodové pojištění Spočítejte si svůj starobní důchod – důchodová kalkulačka STAROBNÍ DŮCHOD Starobní důchod je jedním ze šesti druhů důchodů českého důchodového systému. Kromě něj existují ještě plné invalidní a částečné invalidní důchody a sirotčí, vdovské a vdovecké důchody. .= Odchod do starobního důchodu, tzv. penze, je pro každého člověka důležitým životním mezníkem. Je proto třeba se na něj pořádně připravit. Jedním ze zlomových okamžiků je ztráta příjmu z výdělečné činnosti a pobírání důchodu. Kdy mohu jít do starobního důchodu? Starobním důchodem lidé většinou myslí řádný starobní důchod. Tímto pojmem označujeme takový starobní důchod, na který vzniká nárok dosažením zákonem požadovaného důchodového věku a získáním potřebné doby pojištění. Důchodový věk je u mužů 60 let, u žen od 53 do 57 let podle počtu vychovaných dětí. Ten se týká pouze těch pojištěnců, kteří daného věku dosáhli do 31. prosince 1995. Od té doby se věková hranice pro odchod do důchodu pravidelně zvyšuje – u mužů o dva kalendářní měsíce a u žen o čtyři kalendářní měsíce za každý započatý rok po 31. prosinci 1995. A to tak, aby po 31. prosinci 2012 byl důchodový věk u mužů 63 let a u žen od 59 do 63 let opět podle počtu vychovaných dětí. Podrobně je důchodový věk uveden v následující tabulce. Zdroj OSSZ Jakou dobu pojištění musím získat? Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod je nejméně 25 let. Pokud není splněna tato podmínka, postačí při dosažení věku 65 let nejméně 15 let pojištění. Doba pojištění však není jen doba, kdy člověk pracuje a hradí si pojištění. Ze zákona existují tzv. náhradní doby pojištění, které se buď v plném nebo částečném rozsahu hodnotí pro výši důchodu. Co je to náhradní doba pojištění? Zjednodušeně řečeno je to období života, kdy například lidé studují, vychovávají děti, jsou nezaměstnaní či nemocní. I když se za tyto doby neodvádí žádné pojistné, přesto se započítávají do potřebných let pojištění pro důchod, a to v případě, že byly získány na území České republiky (nevyžaduje se u péče o dítě) a doba pojištění trvala alespoň jeden rok. Pro výši důchodu se nezapočítává náhradní doba pojištění získaná do 18 let věku a po vzniku nároku na důchod. Náhradních dob je devět typů. V celém rozsahu se pro výši důchodu započítává výkon vojenské služby, péče o dítě do 4 let věku a doba osobní péče o bezmocnou osobu. Tato doba se započítává jen do 31. 12. 2006 (od roku 2007 se jedná o péči o osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II, III a IV). Zbývajících šest typů dob se pro nárok na důchod rovněž započítává plně, ale pro výši procentní výměry důchodu se započítávají pouze v rozsahu 80 %. Doba studia. Pro ty, kteří studovali před 1. lednem 1996 platí, že se jim do důchodu započítává plně veškeré studium od skončení povinné školní docházky do dovršení osmnácti let. Po dosažení 18 let se studium započítává pro nárok na důchod plně, maximálně však po dobu 6 let, a to ať občan studoval před tímto datem nebo po něm. Pro výši procentní výměry důchodu se však počítá v rozsahu 80 %. Doba evidence u úřadu práce. Po 31. prosinci 1995 se započítává vždy, pokud člověk pobírá podporu v nezaměstnanosti. Pokud ji už nepobírá a je dlouhodobě v evidenci úřadu práce, započítávají se maximálně tři roky. Pro nárok na důchod se tato doba počítá plně, pro výši procentní výměry v rozsahu 80 %. Pokud byl člověk nezaměstnaný před 1. 1. 1996, doba se mu pro nárok na důchod hodnotí neomezeně, avšak pro výši důchodu se krátí na 80 %. Základní vojenská služba. Doba výkonu základní vojenské služby se hodnotí v plném rozsahu, stejně tak jako doba absolvování vojenského cvičení. Civilní služba se počítá jako náhradní doba pojištění, která se rovněž redukuje. Pro potřebnou dobu pojištění se počítá plně, pro procentní výměru ve výši 80 %. Péče o dítě. Plně se započítává péče o dítě do čtyř let věku dítěte. Péče o dítě je náhradní doba, která se započítává ženám nebo mužům. Mužům se péče o dítě do 4 let věku započítává do důchodu jen tehdy, pokud podali nejpozději do dvou let od skončení péče o dítě přihlášku k účasti na pojištění a návrh na zahájení řízení o zápočtu této doby. Přihlášku i návrh musí podat u příslušné okresní, v Praze Pražské, v Brně Městské správy sociálního zabezpečení (OSSZ/PSSZ/MSSZ). Povinnost podat přihlášku platí pro muže do 30. června 2007. Podání přihlášky a návrhu na zahájení řízení do dvou let od skončení péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě se vztahuje na všechny osoby, které tuto péči chtějí mít započtenou. Tedy i na matku dítěte. Péče o převážně nebo úplně bezmocnou osobu nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let, pokud spolu žili v domácnosti; soužití v domácnosti se nevyžadovalo, šlo-li o osobu blízkou. Pro výši důchodu se tato doba hodnotí plně. Co se stane, když si neplatím pojistné na důchodové pojištění? Pokud si občan neplatí pojistné na důchodové pojištění, pak nejhorší, co se může stát, je to, že mu nevznikne nárok na důchod. V lepším případě je důchod nižší, než jaký by mohl být, kdyby si lidé platili pojištění celý svůj pracovní život. Obecně platí, že čím delší dobu si pojistné na důchodové pojištění platíte, tím je zpravidla vyšší starobní důchod. Pro úplnost je třeba říci, že za zaměstnance pojistné na důchodové i na nemocenské pojištění platí zaměstnavatel, tedy organizace. A pokud je neplatí, ČSSZ dlužné pojistné vymáhá právě na zaměstnavateli. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) si pojistné na důchodové pojištění platí samy. Musím odejít do starobního důchodu nebo mohu dál pracovat? Po dosažení důchodového věku lidé nemusí odejít povinně do důchodu, není to ani důvod výpovědi uvedený v zákoníku práce. Odejít do penze totiž není povinnost, ale právo. To znamená, že člověk, který se rozhodne pracovat dále, může pracovat i po vzniku nároku na důchod. V tom případě nepodává žádost o starobní důchod. PŘEDČASNÝ STAROBNÍ DŮCHOD Pokud lidé chtějí, mohou požádat o důchod před dosažením důchodového věku. Existují dva druhy předčasného starobního důchodu: dočasně krácený předčasný starobní důchod a trvale krácený. Co to znamená dočasně krácený předčasný starobní důchod? Nárok na tento druh předčasného starobního důchodu mají, pokud do 31. 12. 2006 splnili dále uvedené podmínky, buď: poživatelé částečného invalidního důchodu, kterým může být starobní důchod přiznán až 2 roky před dovršením řádného důchodového věkem osoby, které pobíraly alespoň 5 let plný invalidní důchod, nárok na tento důchod jim zanikl a do dosažení důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let. V obou případech je podmínkou získání 25 let pojištění. Procentní výměra tohoto typu předčasného starobního důchodu je dočasně krácena, a to o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní ode dne jeho přiznání do dosažení řádného důchodového věku. Ode dne dosažení důchodového věku lze tento důchod přepočítat, tedy přiznat řádný starobní důchod. Zdroj: OSSZ , Příručka budoucího důchodce

Kurzy

Kurzovní lístek: 13.4.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,370
USD 23,700 23,820
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články