Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření dítěte?

2. 4. 2015 – 0:21 | Stavební spoření | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak ukončit smlouvu o stavebním spoření dítěte?
Jak podat výpověď? Na začátku je tedy nutné podat výpověď smlouvy o stavebním spoření, a to na příslušném formuláři dané stavební spořitelny. Výpověď za nezletilého podepisuje jeho zákonný zástupce, tedy nejčastěji rodiče. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Smlouvu o stavebním spoření nezletilého lze ukončit výpovědí stejně jako smlouvu zletilého účastníka. Tady však podobnost končí. První odlišnost je v tom, že za dítě podává výpověď jeho zákonný zástupce. Druhý rozdíl tkví v tom, že je velmi pravděpodobné, že bude třeba rozhodnutí opatrovnického soudu.

Pojďme si v postupných krocích projít celý postup:

Jak začít?

Zákon (přesněji ustanovení § 898 části druhé zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) bohužel nestanoví jednoznačně, ve kterých případech není rozhodnutí opatrovnického soudu zapotřebí, ale spokojí se s poměrně vágní formulací, že je to v případech, kdy se jedná o běžné záležitosti nebo o záležitosti sice výjimečné, ale týkající se zanedbatelné majetkové hodnoty. Kvůli této nejednoznačné formulaci i stavební spořitelny k tomuto mohou přistupovat různě. Z těchto důvodů je asi nejrozumnější začít kontaktováním svého finančního poradce nebo přímo stavební spořitelny.

Pokud je pro výpověď nezbytné rozhodnutí soudu, dají se další postupné kroky sladit tak, aby nedocházelo ke zbytečným prodlevám. To znamená, že ideální je získat toto rozhodnutí již během tříměsíční výpovědní lhůty.

Jak podat výpověď stavebního spoření?

Na začátku je tedy nutné podat výpověď smlouvy o stavebním spoření, a to na příslušném formuláři dané stavební spořitelny. Výpověď za nezletilého podepisuje jeho zákonný zástupce, tedy nejčastěji rodiče. Tady je důležité zmínit to, že ideální stav je, pokud oba rodiče jednají ve shodě, a tudíž podepíšou příslušný formulář společně. Nicméně pokud tomu tak není, stačí podpis alespoň jednoho z nich.

Podání žádosti u soudu

Dalším krokem je odeslat příslušnému soudu (podle místa bydliště) „Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého“. Jedná se o dokument, v němž soud žádáme o schválení výpovědi podané stavební spořitelně. Tady zmíním dokumenty, které budou potřeba:


a)    již zmíněný písemný „Návrh na schválení právního jednání učiněného za nezletilého“ ve trojím vyhotovení,
b)    kopii podepsané výpovědi smlouvy o stavebním spoření,
c)    aktuální výpis z účtu stavebního spoření.

Tento krok není spojen s žádnými správními poplatky.

Výsledek soudu

Než soud dospěje ke konečnému verdiktu, velmi často nařídí ústní jednání. Účastníky tohoto jednání jsou potom vždy oba rodiče a zástupce orgánu sociálně právní ochrany dětí. Další věcí, na kterou je potřeba se připravit, alespoň podle našich praktických zkušeností, je i případná návštěva sociálního pracovníka v domácnosti žadatele. Dále je třeba si uvědomit, že soudy nemají stanovenu žádnou lhůtu pro vydání svého rozhodnutí.

V případě zamítavého stanoviska soudu, pokračuje smlouva o stavebním spoření dál, jako by k výpovědi nedošlo.

Návrat do stavební spořitelny

Poté, co soud rozhodne a rodiče toto rozhodnutí obdrží, je třeba vyčkat na nabytí právní moci (lze urychlit vzdáním se všech účastníků práva na odvolání). Poté zajít s tímto dokumentem zpět na soud a nechat si něj vyznačit doložku právní moci a nakonec takto potvrzené rozhodnutí doručit stavební spořitelně. Na základě tohoto dokumentu, již dříve podané výpovědi a po uplynutí tříměsíční lhůty vyplatí stavební spořitelna naspořené peníze klientovi.

Autor článku: Jiří Sýkora, analytik produktového oddělení Swiss Life Select

Kurzy

Kurzovní lístek: 28.11.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,230 24,350
USD 21,950 22,130
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články