Jak vláda naplní pokladnu? Máme celý seznam chystaných změn

10. 4. 2012 – 21:45 | Domácí | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jak vláda naplní pokladnu? Máme celý seznam chystaných změn
Snižování rozpočtových schodků je z větší části řešeno úsporami výdajů, Foto: vlada.cz | zdroj: NašePeníze.cz

Vládní koalice se v úterý shodla na návrhu příjmových a výdajových opatření, která spočívají v přijetí konceptu státního rozpočtu pro roky 2013 a 2014 a přijetí rozpočtového výhledu na rok 2015. Snižování rozpočtových schodků je z větší části řešeno úsporami výdajů. Zde je dokument v plném znění.

Vládní koalice se shodla na návrhu příjmových a výdajových opatření, která spočívají v přijetí konceptu státního rozpočtu pro roky 2013 a 2014 a přijetí rozpočtového výhledu na rok 2015. Tento koncept počítá s dodržením konsolidační strategie vlády, která si stanovila snižovat schodek mezi lety 2010 a 2014 v poměru 2/3 na výdajové straně a 1/3 na příjmové straně.

TIP: Vláda přežila, přijde razantní utahování opasků

Deficit má být v příštím roce 2,9 procenta HDP. Deficit pro rok 2014 je plánován ve výši 1,9 procenta HDP. To si vyžaduje opatření na příjmové a výdajové straně státního rozpočtu. Suma navrhovaných opatření pro příští rok je z větší části ve výdajové oblasti, a to v celkové výši zhruba 31 miliard korun. Opatření na příjmové stránce mají přinést do státního rozpočtu kolem 25 miliard.

Po započtení vázání výdajů jednotlivých kapitol státního rozpočtu jsou v roce 2013 nutná opatření v objemu 56,9 miliardy korun, v roce 2014 v objemu 94,7 miliardy a v roce 2015 v objemu 140,7 miliardy.

TIP: Souhrn co schválila vláda. Třeba nižší růst důchodů i vyšší daně

I. Výdajová opatření

1. Snížení výdajů kapitol dle vázání v roce 2012
Usnesením vlády č.178 ze dne 21. března 2012 bylo schváleno vázání výdajů rozpočtových kapitol ve schváleném rozpočtu roku 2012 v celkovém objemu 23,6 miliardy korun. Do návrhu rozpočtu na rok 2013 až 2015 bylo vázání částečně promítnuto formou snížení výdajů v objemu 9,7 miliardy korun. Selektivní vázání výdajů u kapitoly MPSV, MPO, SD, OSFA a VPS v roce 2012, nebylo promítáno do dalších let. Současně je navrženo snížení dotace na správní výdaje Státního zemědělského a intervenčního fondu o 53,6 milionů korun (obdobně jako v roce 2012).

2. Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě
Zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě bude v celkovém objemu 11,9 miliardy korun.

3. Valorizace důchodů ve výši 1/3 inflace a 1/3 mezd
V rámci úsporných opatření bude legislativně upraveno valorizační schéma, které sníží dopady valorizace podle platného právního stavu. Zvyšování důchodů bude vypočítáváno podle 1/3 růstu cen a 1/3 růstu průměrné reálné mzdy.

4. Hmotná nouze - zrušení doplatku na bydlení
Navrhuje se zrušení „doplatku na bydlení“ vypláceného v rámci pomoci ve hmotné nouzi (zákon č.111/2006 Sb.), který je doplňkem příspěvku na bydlení, u něhož podmínky nároku a výše jsou stanoveny zákonem o státní sociální podpoře (č. 117/1995 Sb.). Zvláště s převodem výplaty dávek pomoci ve hmotné nouzi na úřady práce, tedy na tentýž státní orgán, který obhospodařuje dávky státní sociální podpory, ztratilo dvoustupňové posuzování nároku na finanční podporu zajištění bydlení opodstatnění a je třeba je sjednotit procesně a věcně pod jednu dávku.

II. Příjmová opatření

1. Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty o jeden procentní bod
Pro roky 2013 až 2015 budou zvýšeny sazby DPH o jeden procentní bod, tj. budou zavedeny sazby 21 procent a 15 procent. Rozsah plnění spadajících do jednotlivých sazeb se nebude měnit, s výjimkou přesunu některých zdravotnických prostředků, jejichž zařazení do snížené sazby DPH je v rozporu s legislativou EU, a dětských plen, jejichž zařazení do snížené sazby je předmětem sporu mezi ČR a EU. Rozpočtové určení bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu.

2. Solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob
Pro roky 2013 až 2015 bude zavedena solidární přirážka k dani z příjmu fyzických osob pro základ daně nad stropy sociálního pojistného (čtyřnásobek průměrné mzdy) se sazbou 7 procent. Tato přirážka bude součástí daně z příjmu fyzických osob a bude sdílet i její rozpočtové určení. Rozpočtové určení bude upraveno tak, aby celý výnos ze zvýšení daně plynul do státního rozpočtu. Zároveň bude zrušen strop na zdravotní pojištění.

3. Omezení výdajových paušálů
Stávající výše výdajových paušálů bude zachována. U činností spadajících do paušálů ve výši 40 procent, resp. 30 procent bude výše odpočtu prostřednictvím paušálu omezena 40 procent, resp. 30 procent z příjmů do výše dvou milionů korun.

Všechny osoby využívající výdajové paušály pak nebudou moci využívat některé daňové úlevy, tj. jak položky odečitatelné od základu daně, tak položky snižující daň. Zůstane zachována možnost využívat základní slevu na poplatníka a slevy pro tělesně postižené, případně i některé další položky odečitatelné od základu daně. V případě souběhu příjmů z více druhů činností, přičemž u některých poplatník bude využívat paušál a u některých ne, bude nárok na daňové úlevy zachován, pokud součet základů daně s využitím paušálu bude nižší než 50 procent součtu základů daně bez využití paušálu.

Toto opatření bude zavedeno s účinností od roku 2013.

4. Zrušení „zelené nafty“
Zemědělcům je v současné době vrácena část spotřební daně z nafty, kterou použili pro zemědělskou výrobu. Navrhuje se zrušení této daňové úlevy s účinností od roku 2013.

5. Zvýšení zdanění řezaného tabáku na úroveň zdanění cigaret
Současná sazba spotřební daně z tabáku ke kouření je 1 400 Kč/kg. Konstrukce sazby spotřební daně tabáku ke kouření je v ČR tradičně stanovována jako dvoutřetinový poměr k minimálnímu zdanění cigaret, ač k tomuto poměru zřejmě neexistuje žádné racionální odůvodnění.

Současná minimální sazba spotřební daně z cigaret činí 2,1 Kč/kus a sazba daně z tabáku ke kouření je rovna 1 400 Kč za kilogram. Použijeme-li zjednodušení, že 1 cigareta obsahuje 1 g tabáku, odpovídá zdanění jedné cigarety vyrobené z tabáku ke kouření 1,4 Kč/kus.

Aby nedošlo k jednorázovému příliš vysokému navýšení sazby a tím k rozvoji černého trhu, což by nakonec mohlo vést až k poklesu výnosů, navrhuje se postupné zvýšení ve dvou krocích (2013 a 2014), přičemž cílem není dosáhnout stoprocentní ekvivalence mezi zdaněním tabáku ke kouření a cigaret, ale dosažení pouze osmdesátiprocentního zdanění cigaret, čemuž v roce 2012 odpovídá sazba 1 680 Kč/kg. Vzhledem k tomu, že sazba na cigarety bude v letech 2013 a 2014 také zvýšena, bude konkrétní hodnota sazby daně na řezaný tabák stanovena až po stanovení minimální sazby daně na cigarety.

6. Zavedení srážkové daně vůči daňovým rájům
V současné době se na příjmy zahraničních daňových rezidentů uplatňuje srážková daň ve výši 15 procent. S účinností od roku 2013 se navrhuje zvýšit sazbu této daně na úroveň 35 procent.

Toto řešení zajišťuje to, že se lze vyhnout problematice „neexistujících daňových rájů“ (vymezení, definice pojmu, sledování daňových legislativ druhých států, neustálé úpravy v jejich seznamu apod.), neboť zvýšená sazba srážkové daně by se uplatňovala vůči příjmům rezidentů všech zemí a jurisdikcí, se kterými doposud ČR neuzavřela smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Jednalo by se především o příjmy z podílů na zisku, licenčních poplatků, úroků, příjmy ze služeb a příjmy z nezávislých činností. U předmětných příjmů daňových rezidentů ČR by nadále docházelo k uplatňování 15procentní sazby srážkové daně (s výjimkou dividend, které budou od roku 2014 osvobozeny).

Je zřejmé, že toto řešení, které lze provést poměrně rychle, neřeší problém daňových úniků souvisejících s „daňovými ráji“ komplexně. Dalšího snížení daňových úniků lze dosáhnout především zvýšením míry jejich praktické aplikace a to vyžaduje mj. investice do personálního a materiálního vybavení správce daně.

7. Zvýšení sazby daně z příjmu fyzických osob o jeden procentní bod
Již bylo schváleno, že v souvislosti se zavedením jednoho inkasního místa dojde ke zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazby daně na 19 procent. Nyní dochází k jejímu zvýšení o jedno procento od roku 2014. Současná sazba 15 procent ze superhrubé mzdy přitom odpovídá sazbě cca 21 procent z hrubé mzdy.

8. Zvýšení sazby spotřební daně z tichého vína na 10 Kč/l
V současné době platí nulová sazba daně z tichého vína, což je značný rozdíl oproti zatížení jiných alkoholických nápojů. Navrhuje se proto zavedení sazby daně ve výši 10 Kč na litr tichého vína.

Vzhledem k velké administrativní náročnosti by však bylo vhodné osvobodit produkci drobných vinařů (ta činí cca 500 000 hl, tedy asi 25 % celkové produkce).

Průměrná spotřebitelská cena bílého jakostního vína se pohybovala v listopadu 2011 na úrovni 63,98 Kč/l. Předpokládaný dopad zvýšení sazby na 10 Kč/l by znamenal růst ceny na 75,98 Kč/l, tj. o 15,8 %.

9. Zavedení uhlíkové daně
Na základě usnesení vlády č. 702/2011 se navrhuje s účinností od roku 2014 zavedení emisní složky spotřební daně z topných olejů, daně z pevných paliv a daně ze zemního plynu a některých dalších plynů. Tuto složku by neplatily subjekty, které jsou součástí systému emisních povolenek. Navrhuje se sazba daně ve výši 15 €/t CO2, což by znamenalo zvýšení cen u topných olejů cca o 15 %, u uhlí cca o 20 % a u zemního plynu cca o 10 %.

10. Zrušení „zaměstnaneckého paušálu“ ve výši 3 000 Kč
Původní návrh změny daňové legislativy v souvislosti se zavedením JIM počítal se zrušením daňového zvýhodnění u závodního stravování, přičemž místo něj mělo být zavedeno zaměstnanecké zvýhodnění tzv. „zaměstnanecký paušál“. Schválený text zákona však neruší daňové zvýhodnění závodního stravování a zároveň zavádí zaměstnanecké paušály, což bylo zamýšleno jako náhrada za zrušené zvýhodnění závodního stravování. Došlo tedy k duplicitě opatření, která budou od 1. 1. 2014 (pokud projde příslušná změna posunující účinnost JIM na rok 2014) klást zvýšené nároky na státní rozpočet. Proto se navrhuje zaměstnanecký paušál zrušit.

11. Příjmy z prodeje povolenek v aukcích
Odhady příjmů z prodeje povolenek v aukcích vychází z pracovních podkladů a informací Ministerstva životního prostředí. Ministerstvo financí předpokládá, že příjmy z povolenek budou pouze příjmem státního rozpočtu. K tomu je navržena příslušná legislativní úprava v návrhu usnesení vlády.

12. Zrušení základní slevy pro pracující důchodce
V roce 2008 bylo důchodcům umožněno uplatňovat základní slevu na dani, do té doby to možné nebylo s ohledem na to, že základní sleva (či bývalá základní odečitatelná položka) má zajistit efektivní nezdanění životního minima, čehož je u důchodců dosaženo vyplácením důchodu.

Vzhledem k fiskální situaci je navrženo vrátit se ke stavu platnému do roku 2007, tj. že by pracující důchodci neměli nárok na základní slevu na dani. Fiskální dopad lze odhadnout na 2,5 miliardy korun (pro státní rozpočet 1,8 miliardy korun). Propočet vychází z počtu pracujících důchodců, kteří pobírají starobní důchod nebo předčasnou penzi (odhad na cca 150 tisíc). Zároveň se toto opatření bude týkat i osob s plně invalidním důchodem (netýká se osob, které pobírají částečný invalidní důchod).

13. Zvýšení daně z převodu nemovitosti
Od roku 2013 dojde ke zvýšení daně z převodu nemovitostí o jeden procentní bod (ze tří procent na čtyři procenta)

14. Analýza možnosti zavedení daňové amnestie a vyššího zdanění hazardu
Ministerstvo financí předloží do 30. 6. 2012 analýzu možností využití daňové amnestie s ohledem na zkušenosti ze zahraničí, především z SRN. Ve stejném termínu předloží ministerstvo financí analýzu možného vyššího zdanění hazardu s důrazem na spravovatelnost a spravedlnost takové daňové úpravy.

-Filip Nachtmann | MED

Kurzy

Kurzovní lístek: 25.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,290 25,410
USD 23,340 23,520
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články