Jaké nás čekají daňové změny v roce 2008?

31. 12. 2007 – 10:04 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jaké nás čekají daňové změny v roce 2008?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Mnoho lidí neví, co vše se přesně změní v daňovém systému při vstupu do nového roku 2008. Proto jsme si pro Vás připravilipřehled všech daňových změn v roce 2008.

Daňového přiznání platné pro rok 2007 – fyzické osoby Vzory všech aktuálních daňových tiskopisů Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů prošel poslaneckou sněmovnou i senátem a podepsal ho prezident republiky. V rámci úpravy se novelizuje 47 zákonů a zavádí 3 úplně nové zákony – daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Následující přehled se vztahuje pouze k daňovým zákonům a upozorňuje na změny, které tímto zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů nastávají. Změna zákona o daních z příjmů (Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů) Sazba daně pro fyzické osoby zavádí se jednotná sazba daně 15 % pro rok 2008 (§ 16), od roku 2009 bude snížena na 12,5 %, srážkové sazby daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území ČR (s výjimkou přeshraničního finančního leasingu) se sjednocují na 15 % pro rok 2008, od roku 2009 se některé srážkové sazby snižují na 12,5 %, srážková sazba daně se u přeshraničního finančního leasingu zvyšuje na 5 % (teď 1 %). Sazba daně pro právnické osoby § 21 v roce 2008 bude sazba daně 21 %, v roce 2009 bude sazba daně 20 %, v roce 2010 bude sazba daně 19 %, k výpočtu daňové povinnosti se použije sazba daně účinná k poslednímu dni zdaňovacího období nebo období, za které se podává DP, pro stanovení daně se počínaje zdaňovacím obdobím započatým v roce 2008 použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího období, nebo období za něž je podáváno daňové přiznání. Základ daně u zaměstnanců zavedena tzv. superhrubá mzda tj. základ daně tvoří hrubá mzda plus povinné pojistné na veřejnoprávní pojištění hrazené zaměstnavatelem (tzn. 35% z hrubé mzdy), u příjmů plynoucích zaměstnancům ze zdrojů v zahraničí, pokud podléhají povinnému zahraničnímu pojištění, se neodečítá pojistné hrazené zaměstnancem a ZD se navyšuje o příspěvky zaměstnavatele, veřejnoprávní pojištění je daňově neuznatelným nákladem či výdajem, ať už se jedná o OSVČ, v. o. s. hradící pojistné za společníka nebo k. s. hradící pojištění za komplementáře (v této souvislosti uvádím zavedení maximálního vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojištění pro OSVČ a nově i pro zaměstnance ve výši 1 034 880,–), přeplatek na SP a ZP za rok 2007 se zdaňuje v roce 2008, doplatek SP a ZP za rok 2007 není daňově uznatelný v roce 2008. Slevy na dani zvyšují se slevy na dani od roku 2008 a znovu od roku 2009 – částky naleznete v § 35ba, výrazné zvýšení slevy na dani na manžela/ku bez příjmů – 24 840 Kč ročně (pro rok 2008), nově lze uplatnit základní slevu na poplatníka i u starobních důchodců, daňový nerezident může uplatnit slevu pouze tehdy, když pobírá nejméně 90 % příjmů ze zdrojů na území ČR, daňový bonus vzniklý z daňového zvýhodnění na děti se zvyšuje max. na 52 200 Kč ročně – § 35c. Společné zdanění manželů § 13a – zrušeno od 1.1.2008 Nezdaňované příjmy – jsou nově zavedeny 3 příjmy, které nejsou předmětem daně. Osvobození od daně § 4 (Investice) zůstává zachováno osvobození příjmů z prodeje akcií a ostatních investičních instrumentů obchodovaných na veřejném trhu, CP kolektivního investování a příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu po 6 měsících od jejich nabytí, ale při splnění určitých podmínek viz další odrážka, uvedené platí pouze pro FO, jejich celkový podíl na ZK a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5 %, při nesplnění těchto podmínek a u ostatních cenných papírů (př. neobchodovaných na veřejném trhu) se lhůta pro osvobození prodlužuje na 5 let od 1.1.2008, příjmy z prodeje CP nabyté před 1.1.2008 zůstávají podle přechodných ustanovení osvobozeny, u akcií nabytých do 31.12.2007 lze postupovat podle zákona platného do 31.12.2007, doba dražby akcií či podílů se nepřerušuje při přeměnách obchodních společností, tedy po sloučení, splynutí, rozdělení či odštěpení společnosti, bude vynecháno osvobození u příjmů z prodeje cenných papírů nabytých v rámci kuponové privatizace, zrušena 5letá lhůta u CP nabytých společníků s. r. o. a komanditisty k. s. a členy družstva při přeměně společnosti na a. s., ruší se osvobození úrokových výnosů z hypotečních zástavních listů u FO i PO (pokud byly vydané před 1.1.2008 zůstávají nadále osvobozeny). Minimální základ daně § 7c – zrušeno Příjmy autorů za příspěvky do médií zvýšená srážková daň z 10 % na 15%, zvýšení částky, kterou příjem nesmí překročit z 3 000 Kč na 7 000 Kč. Ostatní změny pro zaměstnance: od 1.1.2008 dochází ke sloučení limitu pro osvobození příspěvku zaměstnavatele na životní a penzijní připojištění zaměstnanců a jeho stanovení pevnou částkou ve výši 24 000 Kč/rok u jednoho zaměstnavatele, hodnota přechodného ubytování zaměstnance je osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnance nově pouze do výše 3500 Kč měsíčně (nový § 6 odst. 9 písm. i), osvobozené plnění do uvedeného limitu nepodléhá pojistnému na veřejnoprávní pojištění, nově osvobození příjmu získaného zaměstnancem ve formě náhrady mzdy, platu nebo odměny za dobu dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény (nový § 6 písm. s), příjmy za práci likvidátorů jsou jednoznačně považovány za příjmy ze závislé činnosti (6 odst. 1 písm. b). Ostatní změny pro zaměstnavatele: větší omezenost daňové uznatelnosti nákladů vynaložených na vybraná plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům: závodní stravování (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 4), limity výdajů na pořízení ochranných nápojů (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 1), pojistné hrazené za člena statutárního a dalšího orgánu z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou společnosti při výkonu funkce (§ 25 odst. 1 písm. d), pokuty (§ 25 odst. 1 písm. f), zpřísnění znění § 25 odst. 1 písm. k) dary (§ 25 odst. 1 písm. t), úroky a jiné výnosy poskytované zaměstnavatelem z vkladů přesahujících průměrnou výši obvyklých úroků (§ 25 odst. 1 písm. x), nealkoholické nápoje poskytnuté zaměstnancům na pracovišti (§ 25 odst. 2 písm. zn) nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci (§ 25 odst. 1 písm. h), nepeněžitá plnění, která nelze obecně podřadit pod výdaje/náklady na pracovní a sociální podmínky, péči o zdraví a zvýšený rozsah doby odpočinku (§ 24 odst. 2 písm. j). limitující daňová uznatelnost nákladů na svoz zaměstnanců do zaměstnání, přechodné ubytování, penzijní a životní pojištění – musí se jednat o plnění vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům, která jsou na straně zaměstnanců osvobozena od daně z příjmů ze závislé činnosti, poskytuje zaměstnavatel vždy na vrub daňově neuznatelných nákladů, ztráta v zařízeních zaměstnavatele sloužících k uspokojení potřeb zaměstnanců není daňově uznatelný, náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnance vynaložené zaměstnavatelem jsou považovány za daňově neuznatelný náklad zaměstnavatele (§ 24 odst. 2 písm. j) bod 3 a § 25 odst. 2 písm. h), u zaměstnance jsou náklady na zvyšování kvalifikace osvobozeny od daně z příjmů ze závislé činnosti, náhrada mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti při dočasné pracovní neschopnosti – nově je osvobozena pouze náhrada do výše minimálního nároku zaměstnance, na straně zaměstnance nebude osvobozený příjem podléhat ani pojistnému na veřejnoprávní pojištění. Pro právnické osoby: nově byla formulována pravidla, která omezují daňovou uznatelnost finančních nákladů, nejen úroků, ale i nákladů na zajištění závazků, nákladů na zpracování úvěrů a poplatků za záruky u daňových poplatníků (§ 25 odst. 1 písm. w), nově se zavádí osvobození příjmů z prodeje podílů na dceřiných společnostech, osvobozeny budou příjmy z prodeje akcií i z prodeje obchodních podílů (§ 19), rozšíření osvobození přijatých dividend (§ 19).

Kurzy

Kurzovní lístek: 26.9.2023 Exchange s.r.o.

EUR 24,280 24,400
USD 22,850 23,030
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články