Jste malý nebo střední podnik a chcete prorazit za hranice ČR?

15. 3. 2007 – 17:08 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Jste malý nebo střední podnik a chcete prorazit za hranice ČR?
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Rozhodli jste se prorazit s vašimi produkty i na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Jste malý nebo střední podnik nebo seskupení malých a středních podniků? Pokud ano, využijte podpory CzechInvestu z programu Marketing.

Je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů. Přijímání registračních žádostí do programu Marketing je od 1. března do 31. prosince 2007. Pozor dbejte halvně na správně zpracované žádosti. Základní podmínkou úspěchu je kvalitní podnikatelský záměr. Měli byste mít jasnou představu o tom, jaký projekt chcete uskutečnit a zda jste schopni ho realizovat a zafinancovat. Záměr musí být v souladu se zaměřením příslušného dotačního programu a měl by být také dostatečně efektivní a udržitelný. .= Příjemce podpory musí splňovat tato kritéria: musí být oprávněn k podnikání na území České republiky odpovídajícímu podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečňování je realizován projekt, podporované OKEČ jsou uvedeny v příloze č. 1. musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 33, odst. (1) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků v platném znění, nesmí mít podle svého čestného prohlášení žádné nedoplatky vůči vybraným institucím a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie. Posečkání s úhradou nedoplatků nebo dohoda o úhradě nedoplatků se považují za vypořádané nedoplatky, nesmí mít podle svého čestného prohlášení nedoplatky z titulu mzdových nároků jeho zaměstnanců. .= Hodnocení projektu probíhá v režimu malých, středních a velkých projektů. Kategorizace projektů je stanovena dle složitosti projektu a výše dotace. Projekty jsou hodnoceny na základě jasně stanovených a zveřejněných výběrových kritérií. Příjemcem podpory nemůže být podnikatel, pokud ke dni podání žádosti: je na jeho majetek prohlášen konkurs, je mu povoleno vyrovnání s věřiteli, byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu na jeho majetek pro nedostatek majetku, soud vydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek, je v likvidaci. .= Informaci o výsledku hodnocení získáte prostřednictvím eAccountu a následně vás o výsledku hodnocení uvědomíme písemně. V případě schválení projektu vám elektronicky zašleme také Podmínky poskytnutí dotace společně s výzvou k jejich podpisu a dalšími instrukcemi*. Lhůta pro zaslání informace o výsledku hodnocení se liší v závislosti na složitosti projektu, přičemž je třeba vzít v úvahu, že můžete být vyzván k doplnění chybějících údajů o projektu, což dobu hodnocení pravděpodobně prodlouží. V ideálním případě je lhůta pro zaslání informace o výsledku hodnocení odhadována u malých projektů cca do 2 měsíců od vložení Plné žádosti a u středních a velkých projektů cca do 3 měsíců od vložení Plné žádosti . stáhněte si kompletní materiál v rámci operačního programu Podnikání a Inovace Program MARKETING

Kurzy

Kurzovní lístek: 30.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,520 23,640
USD 21,550 21,730
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články