Klíčová osoba v kauze "Drobil", 1. náměstek SFŽP promluvil

22. 12. 2010 – 18:23 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Klíčová osoba v kauze "Drobil", 1. náměstek SFŽP promluvil
Několik obvinění proti růzuným osobám Fibingr odmítá, Foto: Pavel Drobil, MŽP | zdroj: NašePeníze.cz

Klíčová osoba v kauze "Drobil", kdy je obviněno několik vysoce postavených politických osob, Dušan Fibingr, který je 1. náměstek Státního fondu životního prostředí vydal prohlášení, které má očistit jeho jméno i celou kauzu.

Pokud budete mít dostatek času a chuti dočíst vyjádření pana Fibingra až do konce, navíc celou kauzu sledujete, udělejte si vlastní obrázek a podělte se o myšlenky s ostatními čtenáři v diskusi pod článkem.

Prohlášení Dušana Fibingra, náměstka Státního fondu životního prostředí, ve kterém se detailně vyjadřuje k jednotlivým problémům.

Vážený pane, vážená paní,
s ohledem na to, že média dosud velmi jednostranně informují o kauze tzv. korupce na SFŽP, dovoluji si Vám zaslat několik klíčových informací, které celou záležitost staví do zcela jiného světla. Na rozdíl od pana Michálka, který vychází z nepodložených informací třetích osob, mám pro každou níže uváděnou informaci konkrétní důkaz. Tyto důkazy jsem již poskytnul Policii ČR.

 

Články ke kauze:

- Prošetřete aktivity Drobila v LČR, vyzvali dřevaři vládu -- Tiscali.cz

- Drobil kvůli skandálu odchází z vlády, Nečas za ním stojí

- Klaus v kauze Drobil: Chybovali hlavně lidé kolem něj -- Tiscali.cz

- Klaus: Kauza kolem Drobila není vládní krize

- Poradce ministra Drobila žádal šéfa fondu, aby manipuloval zakázky

 

Kauza první – Ústřední čistírna odpadních vod


oproti všem uváděným dezinformacím pana Michálka stojí nezvratitelná fakta:

1. projekt byl schválen (byly mu rezervovány peníze) již 2.11.2009 (tedy před rokem, za zcela jiného vedení MŽP i SFŽP)

2. do konce roku 2010 (kvůli plnění evropské směrnice o čištění odpadních vod) mají být vyřešeny systémy čištění odpadních vod všech měst s více než 2000 obyvateli, jinak hrozí ČR obrovské sankce (kterým se s ohledem na tuto kauzu již bohužel zřejmě nevyhneme). Praha tvoří cca 30% odpadních vod ČR a normu nesplňuje, je tedy absolutně nezbytné Prahu vyřešit.

3. zadavatelem zakázky na stavbu ÚČOV Praha je pražský magistrát, nikoliv SFŽP. SFŽP má pouze dozorovou roli a metodickou roli – úkolem SFŽP je pomáhat Praze sestavit projekt dostatečně kvalitní k tomu, aby jej Evropská komise mohla schválit. V této souvislosti je třeba zmínit další fakta – dle pravidel dotačního programu musí být schválena zadávací dokumentace (podklad pro výběrové řízení) SFŽP, přičemž tak se stalo již před příchodem mne a pana Michálka na SFŽP – dopisem náměstka Valdmana z července 2010. Následně Praha následně provedla ještě několik drobných změn a požádali o souhlas s těmito změnami.

4. souhlas s těmito dílčími změnami byl projednán na jednání za účasti 1.náměstkyně MŽP Bízková-předseda Rady fondu Mencl-1. náměstek SFŽP Fibingr-vedoucí kanceláře investora města Prahy Toman dne 9.9.2010 v 17hodin, jednání se konalo v zasedací místnosti nám. Bízkové na MŽP, skončilo před 20. hodinou. Na jednání bylo dohodnuto, že SFŽP bude konsistentní se svým již dříve vydaným souhlasem (vydáno náměstkem Valdmanem před mým příchodem na SFŽP), nicméně bylo z mé strany prosazeno, že si vyhradí dodatečné kontrolní mechanismy a právo dodatečného expertního posudku správnosti postupu Prahy.

Tedy – bude Praze umožněno zakázku vyhlásit - SFŽP i MŽP souhlasí, nicméně souhlas není absolutní. Nejednalo se tedy o žádnou sérii nočních jednání s Prahou, jak tvrdí pan Michálek, ale oficiální schůzku na vysoké úrovni. Kromě této schůzky se uskutečnily ještě 3 velká jednání se zástupci investora – vždy na SFŽP, vždy ve dne, vždy v počtu nejméně 7 osob.

5. po této schůzce jsem zpracoval schvalovací dopis, jehož koncept jsem téhož večera (kolem 22. hodiny) zaslal panu řediteli ke schválení a odeslání Praze, s tím, že si má ověřit správnost tohoto postupu u ministra Drobila a dopis ihned odeslat.

6. důvod, proč bylo nezbytné spěchat a odeslat dopis následující den, tj. v pátek 10.9.2010, byl v tom, že Praha musela vyhlásit veřejnou zakázku nejpozději v pondělí 13.9.2010, protože pro zveřejnění veřejné zakázky na Úředním věstníku EK je třeba minimálně 1 den, tj. aby 14.9.2010 byla veřejná zakázka vyhlášena. Pokud by byla vyhlášena dne 15.9.2010, řídila by se již novým režimem zákona o veřejných zakázkách, který zavedl diskvalifikaci firem s anonymními akciemi. S ohledem na právní rozbor, který má SFŽP k dispozici, by v případě přihlášení se stavební firmy s anonymními akciemi z kterékoliv evropské země (i z ČR) musel zadavatel podle zákona tuto firmu vyřadit, ona by následně podala na ČR arbitrážní žalobu za poškozování investic a tuto žalobu by bezpochyby vyhrála. Vyhlášení veřejné zakázky nejpozději 14.9.2010 bylo krajní nutností, nechtěli-li jsme ČR vystavit riziku arbitráže nebo sankcí ze strany EK za neplnění směrnice čistoty odpadních vod! Jakékoliv jiné řešení, než ke kterému jsme přistoupili, nebylo možné.

7. místo toho pan Michálek dopis nepodepsal a ani mne, ani pana ministra, paní náměstkyni Bízkovou či pana předsedu Mencla neinformoval. V pondělí 13.9.2010 si Praha stěžovala u ministra, že resort nedodržel dohodu ze dne 9.9.2010.

8. Proto si pan ministr dne 14.9.2010 přizval mne a pana Michálka a po zjištění stavu panu Michálkovi přede mnou vyhuboval (což v kontextu následujícího vývoje považuji za chybu).

Závěrem tedy k této kauze – projekt byl schválen za předchozího vedení MŽP, zadávací dokumentace byla schválena předchozím vedením SFŽP, v září byly hledány kompromisní stanoviska mezi Prahou, MŽP a SFŽP z důvodů výše popsaných, více než pochopitelných. Finální schvalování projektu v rukou EK. Korupční potenciál na straně MŽP i SFŽP je tedy nulový! Zejména toto vedení obou institucí bylo postaveno před již hotovou věc.

O tom, že projekt je předražený se hovoří v médiích, TOP09 hovoří o tom, že ÚČOV lze postavit o 3 mld. levněji (ovšem při zcela jiné technologii, kterou magistrát HMP zpochybňuje jakožto nedostatečnou). Zde tedy zřejmě pan Michálek získal informaci o předražení o 3 mld. Kč – směšuje však 2 technologicky rozdílné koncepty (které však ani já neumím srovnat – toto rozhodnutí je na investorovi, hlavnímu městu Praze). Rolí SFŽP ani MŽP není posuzovat zda si žadatel o dotaci vybral správnou technologii, rolí resortu je zajistit splnění směrnice o čištění odpadních vod. SFŽP ani MŽP nepřezkoumává technologická řešení ani cenu – důkazem oprávněnosti ceny je právě proces veřejné zakázky na dodavatele. O částce 500 mil. Kč pro ODS jsem nikdy neslyšel, považuji to za účelové špinění ODS. Zdůrazňuji, že nejsem členem ODS a nemám ani potřebu, ani zadání řešit financování ODS.

Pikantní navíc je, že dle platné metodiky OP Životní prostředí má SFŽP u všech hodnotících komisí veřejných zakázek (tedy nejen u ÚČOV Praha, ale u všech dalších) svého pozorovatele – bez hlasovacího práva, tedy bez možnosti ovlivňování toho, kdo bude vítěz zakázky. Ke konci listopadu 2010 můj úsek, tj. Úsek řízení OPŽP navrhnul pozorovatele pro zakázku ÚČOV Praha. Dle doložitelných důkazů toto pan ředitel Michálek odmítnul podepsat a vyžádal si nové znění dopisu Praze, ve kterém SFŽP nikoho nenominuje. Pan Michálek tedy osobně a záměrně snížil stupeň dozoru SFŽP u této zakázky, přičemž tento postup je v rozporu s platnými normami OPŽP!

 

Kauza druhá – korupce při řízení vkladů do bank

 

S ohledem na to, že pan Michálek se začal po vyhubování od p. ministra dne 14.9.2010 cítit v silné defenzivě, přestal se mnou spolupracovat a začal hledat cokoliv co by proti mně použil. Záminkou mu byla má schůzka se zástupcem Komerční banky. S bankami jsem se scházel z následujících důvodů:

1. ošetření kurzových rizik – Kč proti € posílila za 4 roky o 4 Kč, což při 5 mld.€ v dotacích činí snížení objemu dotací k rozdělení o 20 mld. Kč. Snažil jsem se tuto záležitost řešit.

2. sběr informací a podnětů ke konceptu Zelené banky, do které má být SFŽP transformován. Banky se zajímaly zejména o to, zda Zelená banka bude jim podpůrná nebo konkurující, stejně tak jsem sbíral informace, zda je vhodné, abychom měli právní status banky atp.

3. sběr informací o tom, zda po 15.9.2010 budou banky v tendrech nabízet své bankovní služby (již výše zmíněná novela zákona o veřejných zakázkách). Např. KB s ohledem na tuto novelu zákona nenabízí dofinancování dotačních projektů a tak jsou projekty bez financí (obce totiž zejména u větších projektů musejí dělat tendry i na banku).

Důvody pro mé schůzky s bankami jsou tedy zcela legitimní. Byl jsem pochopitelně dotazován i na to, jaká je strategie fondu ohledně úložek u bank. Na to jsem odpovídal, že je zpracovávána nová metodika (o tom, že se zpracovává, jsem věděl již od svého nástupu, na obsahu pracoval p. Michálek spolu s dodavatelem vybraným ještě předchozím vedením SFŽP, a to firmou Accenture). Metodika jde vysoce nad rámec zákonných požadavků, SFŽP dělá oficiální poptávková řízení na banky a rozhodovat o výběru nejvhodnější nabídky bude výše úrokových sazeb. Některé banky, zejména ty největší to nesly nelibě – obecně nabízejí nižší úroky než banky „dravější“ a protestovaly, že dohoda s předchozím vedením zejména na konceptu spolupráce v programu Zelená úsporám byla jiná (za pomoc s administrací žádostí byly u nich alokovány částky odpovídající přijatým žádostem). Toto už jsem však řešit nechtěl – bylo to mimo mou kompetenci, navíc jsem metodiku úložek fondu nezpracovával. U bank tedy vznikla nervozita. Pokud se pan Michálek dozvěděl o mých schůzkách s bankami (tou dobou se mnou již nekomunikoval), mohl se přijít zeptat na obsah těchto schůzek, mohl mne přijít pokárat či cokoliv. Nic takového se nestalo. Namísto toho šel hlásit „korupci“.

To nejpodstatnější však je následující:
1. dne 13.10.2010 byl ředitelem fondu panem Michálkem na poradu vedení předložen návrh směrnice Metodika ukládání prostředků fondu u bank, přičemž tento materiál byl definitivně schválen 20.10.2010 poradou vedení. Osobně jsem k této směrnici neměl ani jednu připomínku, neovlivňoval jsem ji.

2. dle informací z novin byl právě dne 13.10.2010 panem Michálkem odeslán email na Úřad vlády s tím, že hodlá hlásit pokus o korupci. Pan Michálek musel sám nejlépe vědět, že s ohledem na nastavená metodická pravidla NENÍ JAKÉKOLIV OVLIVŇOVÁNÍ MOŽNÉ. Shoda dat obou skutečností jej z toho usvědčují.

3. Tedy, co chtěl vlastně pan Michálek hlásit? Že někdo chce ovlivňovat vklady fondu, přitom však nemá nejmenší šanci to ovlivnit? Ve směrnici je výslovně uvedeno, že o úložkách fondu rozhoduje výlučně ředitel fondu (bod směrnice 2.2.1.) Dle dotazu, který mi položil pan ministr za účasti pana Michálka (byli tam oba) dovozuji, že mne pan Michálek nařknul, že jsem chtěl, aby banky připisovaly úroky na můj účet. Takovou hloupost by snad nenavrhnul ani žák základní školy. Pan Michálek, ač byl přítomen tomuto mému rozhovoru s ministrem, nic nedodal, nic nenamítal.

4. Není se tedy co divit, že jak pan premiér, tak pan Poul i pan ministr považovali nařčení pana Michálka za nesmyslné.

V současnosti leží na SFŽP 10 zalepených obálek s nabídkami bank, otevírat je měl ředitel, vyhodnocovat je měl ředitel, smlouvy měl sepisovat ředitel. Korupční potenciál U JAKÉKOLIV JINÉ OSOBY JE TEDY ABSOLUTNĚ NULOVÝ a více transparentní postup (vysoce nad požadovaný legislativní standard) si neumím ani představit.

Po této zkušenosti již přestal pan Michálek komunikovat jak se mnou, tak s panem ministrem a dle slov, které mi sdělil ve studiu ČT (před natáčením) začal nahrávat schůzky právě v této době - koncem října 2010. Pan ministr mu totiž sdělil svou značnou nespokojenost s jeho prací, ZEJMÉNA TOTÁLNÍ NEZVLÁDNUTÍ ŘÍZENÍ PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM. V tomto programu ještě do minulého týdne SFŽP veřejnosti lhal, že od února 2011 zahájí příjem žádostí, i když už při tzv. „přerušení příjmu žádostí“ věděl, že žádostí je více, než kolik má SFŽP k dispozici prostředků. Tuto nekorektnost jsem kritizoval, nyní jsem za to patřičně trestán.

 

Kauza třetí – manipulace s veřejnou zakázkou na poradenství

 

1. zakázku na poradenství k Příloze 7 (regulace vodohospodářství v návaznosti na poskytnuté dotace) vyhlašuje SFŽP již po několikáté

2. důvod, proč fond potřebuje poradce k regulaci vodárenství, je v neutěšeném stavu vodárenství, který konstatuje i zpráva EK, která i doporučuje, že zprostředkující subjekt (= SFŽP) by měl být schopen pomáhat obcím v nastavování parametrů provozovatelských smluv.

Podstatou nastavení parametrů těchto smluv je stanovení takových cenových modelů výpočtu vodného a stočného u příjemců dotací, aby vytvářeli rezervy na budoucí obnovovací investice, současně by však cena měla přinášet pouze „přiměřený“ zisk.

3. SFŽP dlouhodobě není schopen takové poradenství poskytovat interně (obzvlášť nyní při tlaku na snižování počtu osob ve státních organizacích), proto se už od počátku fungování OPŽP tyto služby nakupují. Tedy tato zakázka není výmyslem, je potřebná, je žádoucí a požadovaná Evropskou komisí.

4. protože už SFŽP má zkušenosti s takovou zakázkou (jedna zde aktuálně dobíhá) a pan Michálek měl pochybnosti o této zakázce, nechal si zpracovat audit této zakázky. Audit po dovysvětlení terminologických nepřenosností byl s velmi pozitivním výsledkem (výstup auditu byl projednán na celém vedení SFŽP). Upozorňuji, že se jednalo o historickou zakázku a pan ředitel si audit objednal "přepadově". Tedy shrnu-li, audit dopadl bez problémů = řešení poradenství pro obce jak řešit kanalizační projekty bylo v pořádku a efektivní.

5. vzhledem k tomu, že dosavadnímu dodavateli končí smlouva, je zapotřebí pokračovat v  poradenství, jinak je ohrožena více než polovina projektů v rámci dotací do kanalizací, tj.rámcově projekty za 40 miliard Kč (pro jistotu – všechny byly schváleny již předchozím vedením resortu, nikoliv stávajícím). Proto jsem opakovaně urgoval, aby byla vyhlášena zakázka nová. Místo toho pan Michálek stále analyzoval předchozí zakázku, až v listopadu zjistil, že je vše v pořádku a tudíž že můžeme přikročit k výběru nového dodavatele. Protože problematika spadá pod můj úsek, dle pravidel fondu jsem předložil tzv. NÁMĚT NA PROJEKT. Tento námět byl s drobnými připomínkami ŘEDITELEM A JEHO PORADOU JEDNOMYSLNĚ SCHVÁLEN!

6. porada ředitele SFŽP schválila záměr vyhlásit zakázku (v objemu 80 mil. Kč) a ŘEDITEL SÁM SOBĚ (RESPEKTIVE ÚSEKU ŘEDITELSKÉMU) nařídil, aby do 3.12.2011 připravil zadávací dokumentaci! Tj. trestní oznámení ředitele směřuje do jeho vlastních řad. Upozorňuji, že úsek ředitelský není v trestním oznámení zmíněn, jsem tam zmíněn pouze já, přičemž ode mne vzešla pouze potřeba této zakázky a zpřipomínkoval jsem historickou podobu zadávací dokumentace (z dřívějšího vyhlášení zakázky předchozím vedením). Další řešení zakázky (jmenování komise pro otevírání obálek, komise pro hodnocení nabídek apod.) je zcela v kompetenci ředitele a NIKOHO JINÉHO!

7. zakázka dosud není vyhlášena, protože úsek ředitelský ani nepřipravil zadávací dokumentaci. Nejvíce potrestaní jsou příjemci dotací, kterým už brzo (z důvodu vyčerpání finančního limitu předchozí smlouvy) přestane SFŽP radit (odhaduji cca v únoru), tedy všechny projekty, které chtějí na jaře 2011 začít stavět kanalizaci nebo čistírnu odpadních vod, budou mít značné problémy – v podstatě nemohou začít.

8. pokud je předjímáno, že se někdo nějak domlouvá, tak osobně vím o několika zájemcích o tuto zakázku - pochopitelně svůj zájem avizují. Navíc rozhodně (s ohledem na kuloární informace o finančních potížích hlavního dodavatele poradenství firmy MottMacDonald) si nemyslím, že by zrovna tato společnost byla ochotná připravit nabídku tak, aby nevyhrála! (takto to aspoň pan Michálek uvádí v trestním oznámení...).

9. zakázka „narostla“ z původně avizovaných 30mil. Kč na 80 mil. Kč, ovšem hodinová sazba zůstává stejná – dosavadní dodavatel dodává fondu za 1767 Kč, nově připravený koncept počítal s maximální cenou (pro zadávací dokumentaci) 1777 Kč, přičemž ve výběrových řízeních dochází obvykle k „podtendrování“ o několik až několik desítek procent, je tedy takřka jisté, že fond oproti historii UŠETŘÍ!

10. důvod, proč byl rozšířen počet hodin je v historické zkušenosti - SFŽP již v dubnu 2009 uzavřel smlouvu na identickou zakázku na „3 roky“ za 30 mil. Kč, ovšem tempo čerpání poradenství pro obce řešící své projekty bylo takové, že zakázka byla vyčerpána už nyní, v říjnu 2010. Při této potřebě poradenství tedy bylo nezbytné, aby objem poradenství byl očekáván v objemu 20 mil Kč ročně. Protože dotační období končí rokem 2015 (do tohoto roku poběží výplaty prostředků), zbývá nám 5 let. 5x20 mil = 100 mil. Kč. Tedy ani 80 mil. Kč nám pravděpodobně nevyřeší všechny potřeby, je však možné, že po 2-3 letech potřeba obcí poklesne. Proto byla hodnota rámcového kontraktu odhadnuta na 80 mil. Kč.

11. Pan Michálek o všem věděl, ví, a dokonce v emailu ze dne 13.10.2010 sám píše „můžeme-li dát za 3 roky 70 mil Kč, potom lze jádro poradenství koncipovat…“. Sám tedy dokonce připouští 70 mil za 3 roky, výsledná dohoda vedení je 80 mil. Kč na 5 let. Je zjevné, že rozhodně nešlo o zákulisní dohody či tiché předražování.

12. navíc jsem já osobně dne 13.9.2010 v emailu zaslanému vedoucímu právního odboru SFŽP napsal požadavky na ZPŘÍSNĚNÍ obchodních podmínek pro budoucího dodavatele, kde připomínkuji stávající smlouvu a mj. požaduji budoucí podoby smlouvy oproti smlouvě platné: „je neskutečné, že podle čl. 9.2. nemůže fond ukončit smlouvu, pokud by v ní nechtěl pokračovat! Toto nám smlouva neumožňuje, jediné jak je možné smlouvu ukončit je dohodou s nimi. Toto v žádném případě nelze do budoucna dopustit.“

13. už měsíc po mém nástupu na SFŽP jsem byl požádán o schůzku s nejvýznamnějším odborným sdružením z oblasti vodárenství – SOVAKem (Svaz vodovodů a kanalizací), neboť kvalita dosavadního poradenství pro fond byla tímto největším subjektem zpochybňována.

Tím, že mezi dosavadním dodavatelem a SOVAKem panují kritické vztahy, zajímal jsem se o konkrétní názory na to, co lze zlepšit v práci fondu (v poradenství poskytovaném fondu externím dodavatelem). Na jednání, které bylo organizováno poradenskou firmou DV Consult, jsem usoudil, že kritika je oprávněná a požádal jsem, zda je možné spolupracovat s oběmi subjekty v přípravě podmínek budoucí zakázky. Toto bylo dohodnuto a připraveno – součástí mého návrhu budoucí zadávací dokumentace (upozorňuji na slovo „návrh“ – nemám moc rozhodnout o budoucí podobě této dokumentace) je POŽADAVEK NA TO, ŽE BUDOUCÍ DODAVATEL MUSÍ NAVRHNOUT CO NEJVĚTŠÍ ZJEDNODUŠENÍ METODIKY. Je to v zájmu obcí, v zájmu rychlejšího čerpání EU fondů, v zájmu zlepšení fungování fondu. Nespatřuji na tomto nic špatného.

14. Neboli – můj plán bylo zajistit fondu stabilního dodavatele kvalitního poradenství na celou dobu, aby bylo vše konsistentní. Zakázka měla být rámcová – pokud by nebylo třeba vyčerpat všechny hodiny, požadoval jsem, že fond by prostě smlouvu ukončil – viz předchozí bod. Hodnota realizovaných dodávek by tedy ve finále nemusela vůbec dosáhnout oněch 80 mil. Kč.

 

Nařčení čtvrté – manipulace se schvalováním projektů (dopis Svazu malých samospráv)

 

1. předseda SMS Bartoněk ve svém mediálním vystoupení dne 21.12.2010 uvedl, že SMS už dříve (v říjnu 2010) upozornilo na postup při schvalování projektů v OPŽP. To je pravda, na jeho dopis bylo obratem reagováno s vysvětlením.

2. toto vysvětlení zřejmě s ohledem na aktuální mediální výstup nezafungovalo. Obratem jsem proto panu Bartoňkovi volal a po dobu více než 10 minut jsem mu popsal mechanismy schvalování projektů a pozval jej na předvedení procesu hodnocení projektů na SFŽP, aby nabyl jistoty. Pan Bartoněk toto přivítal, ocenil otevřenost a požádal o sjednání schůzky na začátek ledna 2011.

3. podstatou zamýšlené prezentace, u které by bylo vhodné taktéž, aby byli přítomni i zástupci médií, je následující:

a. předvedení hodnotících tabulek pro vybrané typy projektů
b. popis mechanismů bodování jednotlivými projektovými manažery
c. sdělení, jaké jsou „možnosti“ pro vedení fondu ovlivňovat hodnocení projektů = nulové
d. vysvětlení personálního složení a fungování tzv. Tématických porad, na kterých probíhá diskuse o projektech navržených ke schválení
e. vysvětlení personálního složení a fungování Řídících výborů OPŽP – politickoformálního institutu, který finálně schvaluje projekty

Na základě výše uvedeného uvádím, že za dobu mého působení na SFŽP jsem nikdy neovlivnil hodnocení jediného projektu, nikdy jsem nenaléhal na žádného pracovníka, aby změnil hodnocení projektů a toto se také nikdy nestalo. Detailním popisem fungování obou institutů (tematických porad i Řídících výborů OPŽP), které mají každý cca 20 účastníků a zveřejněním zápisů z obou úrovní se domnívám, že je možné rozptýlit jakékoliv pochybnosti. V procesu hodnocení je používáno přísně objektivních kriterií, v procesu schvalování jsou výbory natolik velké, že nikdo by neměl vůbec odvahu žádat jakékoliv nestandardní kroky. Pokud mi to bude umožněno, věřím tomu, že v lednu bude vše jak Svazu malých samospráv, tak médiím bude demonstrováno zcela jednoznačně, že ovlivňování hodnocení i schvalování projektů je nemožné.

Pro každé výše uvedené tvrzení mám konkrétní písemné důkazy. Domnívám se tedy, že jsem každý svůj krok, potažmo tedy kroky na Úseku řízení OPŽP více než dobře vysvětlil. Pokud by přesto přetrvávaly otázky či nejistota, jsem připraven je osobně komukoliv zodpovědět.


Ostatní nařčení

 

Vzhledem k tomu, že ataky na mou osobu neustávají, nabývám přesvědčení, že na mém místě mají zájem velké zájmové skupiny. Jen namátkou si dovolím uvést vybraná nařčení v tisku:

1. člen ODS – nejsem, nebyl jsem a ani neplánuji být členem ODS (tuto informaci mylně uvádí více médií)

2. společně s Fenclem založil firmu Renards – já a mí čtyři tehdejší společníci jsme využili k nákupu prázdné firmy, v jejíž historii kdysi pan Fencl fungoval, v době našeho příchodu však již ve firmě vůbec nepůsobil – ani tak zjevnou informaci si www.ceskapozice.cz v obchodním rejstříku neověřila

3. Fibingr začal chodit na jednání řídící rady operačního programu, zatímco ředitel Michálek ani nebyl jeho členem (www.ihned.cz) – do ŘV OPŽP mne nominoval ředitel Michálek, proč nenominoval sebe je otázka spíše na něj. Na každém ŘV OPŽP však pan Michálek byl přítomen, i když se neprojevoval.

4. SFŽP dosud nezveřejnil plán výzev na příští rok, je to záměrná manipulace Fibingra – plán výzev byl připraven na ŘV OPŽP, který se měl uskutečnit 15.12.2010 – tento byl přeložen na dnešní den, tj. 22.12.2010 a není mi známo, zda byl schválen (dnešního ŘV jsem se s ohledem na okolnosti neúčastnil). Tedy na tomto postupu není nic závadného, podstatou je zveřejnit výzvy na příští rok.

5. Fibingr se na fondu obklopil vlastními spolupracovníky (www.ihned.cz) – na SFŽP jsem si nepřivedl ani jednoho vlastního člověka, přijal jsou pouze na pozici tajemníka Mgr. Lintymera, kterého jsem poznal na základě doporučení 14 dní před jeho nástupem.

Podotýkám, že pan Lintymer nebyl doporučen nikým, kdo v této „kauze“ figuruje, jednalo se o čistě odborné doporučení. Nikoho jiného jsem si nepřivedl. Naopak zcela nestandardně – nikoho ze svých podřízených jsem nevyhodil…

6. za Fibingrem skoro denně docházel poslanec za ODS David Šeich – pan poslanec mne navštívil za dobu co jsem v úřadu 3x, tj. jednou za dva měsíce. Rozhodně nelze hovořit o přátelských vztazích, v dřívější historii byly naše konkurenční vztahy naopak spíše napjaté. (www.ihned.cz)
 

Vzhledem k výše uvedenému konstatuji, že není možné reagovat na každý primitivní útok, který se na mou osobu děje, neboť množství lží účelově narůstá a je třeba se ptát, komu to slouží.

S pozdravem
Dušan Fibingr

Kurzy

Kurzovní lístek: 2.3.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,270 25,350
USD 23,320 23,420
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články