MasterCard musí do půl roku snížit poplatky

20. 12. 2007 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

MasterCard musí do půl roku snížit poplatky
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Evropská komise rozhodla, že mnohostranné mezibankovní poplatky společnosti MasterCard za přeshraniční transakce s použitím debetních a spotřebitelských kreditních karet s logem MasterCard a Maestro v rámci evropského prostoru jsou v rozporu s pravidly Smlouvy o ES o restriktivních obchodních praktikách.

Evropská unie Komise dospěla k závěru, že mnohostranné mezibankovní poplatky, které společnost MasterCard účtuje při realizaci každé platby v prodejně, zvyšují obchodníkům náklady vznikající při používání platebních karet, aniž by vedly k prokazatelnému přínosu. Společnost MasterCard má šest měsíců na to, aby splnila příkaz Komise a tyto poplatky zrušila. Pokud tak neučiní, může Komise uložit denní penále ve výši 3,5 % jejího celkového denního obratu v předchozím obchodním roce. Mnohostranné mezibankovní poplatky jako takové nejsou protiprávní. V otevřeném systému platebních karet, jakým je i systém MasterCard, však jsou slučitelné s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže pouze tehdy, pokud přispívají k technickému a hospodářskému pokroku a spotřebitelům přinášejí prospěch. V EU se ročně prostřednictvím platebních karet uskutečňuje více než 23 miliard plateb převyšujících hodnotu 1 350 miliard EUR. Komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Kroesová uvedla: „Dohody o mnohostranných mezibankovních poplatcích, jak je uplatňuje společnost MasterCard, zvyšují maloobchodníkům náklady za používání platebních karet. Tyto náklady hradí spotřebitelé, kteří jsou tak vystaveni riziku, že za kartu zaplatí dvakrát: jednou ve formě ročního poplatku své bance a podruhé za vyšší maloobchodní ceny, které zaplatí nejen uživatelé karet, ale také spotřebitelé platící v hotovosti. Komise tyto poplatky uznává pouze tehdy, pokud jasně podporují inovace ve prospěch všech uživatelů.“ Mnohostranné mezibankovní poplatky Obchodní model společnosti MasterCard obsahuje mechanismus určující minimální cenu, kterou musí obchodníci zaplatit za přijímání platebních karet této společnosti. Tento mechanismus vychází ze složité sítě mnohostranně dohodnutých mezibankovních poplatků, které jsou v tomto odvětví označovány jako „mezibankovní poplatky“. Dnešní rozhodnutí se týká mezibankovních poplatků společnosti MasterCard v rámci EHP (dále jen MIF MasterCard).MIF MasterCard je poplatek za každou platbu v prodejně. Tento poplatek se pohybuje mezi 0,4 % hodnoty transakce zvýšené o 0,05 EUR a 1,05 % hodnoty transakce zvýšené o 0,05 EUR za platby debetními kartami Maestro a mezi 0,80 % a 1,20 % za transakce spotřebitelskými kreditními kartami MasterCard.Poplatek zadrží zákazníkova banka (vydávající banka ) a účtuje se bance obchodníka („získávající banka“), která tyto náklady zahrne do ceny pro obchodníka. MIF MasterCard se uplatňují prakticky při všech přeshraničních platbách kartou v rámci EHP a při domácích platbách kartou v Belgii, Irsku, Itálii, České republice, Lotyšsku, Lucembursku, Maltě a Řecku. Přibližně 45 % všech platebních karet v EHP má logo MasterCard nebo Maestro a karty MasterCard přijímá cca 85 % podniků v EHP, které akceptují debetní karty. Komise zakázala MIF MasterCard, neboť zvyšují základ, z něhož získávající banky určují poplatky obchodníkům za přijímání platebních karet, jelikož MIF tvoří velkou část konečné ceny, kterou obchody platí za přijímání platebních karet MasterCard. Toto omezení cenové konkurence škodí podnikům a jejich zákazníkům. MasterCard představila své mnohostranné mezibankovní poplatky jako nástroj k dosažení „maximálního využití systému”. Během čtyř let šetření však společnost MasterCard nepředložila požadovaný empirický důkaz, který by prokázala kladný vliv na inovaci a účinnost, jenž by umožňoval převedení přiměřeného podílu z výnosu z MIF na spotřebitele. Komise proto dospěla k závěru, že MIF MasterCard objektivně nemá efektivní přínos, který by vyrovnával negativní vlivy na cenovou konkurenci mezi členskými bankami. Šetření Komise zpočátku vycházelo z řady oznámení, která předložil právní předchůdce společnosti MasterCard, Europay International S.A., v období od května 1992 do července 1995, a stížnosti podané společností EuroCommerce v květnu 1997. Komise po dvou prohlášeních o námitkách a ústním slyšení v listopadu 2006 dále ověřovala argumenty společnosti MasterCard v dodatečném šetření. Postup v předcházejících případech V roce 2002 Komise povolila výjimku podobnému systému navrhovanému společností Visa (viz IP/02/1138) poté, co Visa navrhla zásadní reformy v oblasti svých mnohostranných mezibankovních poplatků. Společnost Visa nabídla především postupné snížení svých poplatků z průměrných 1,1 % na 0,7 % do konce roku 2007 a omezila poplatky na úroveň nákladů na určité služby. Zvýšila rovněž transparentnost poplatků a dovolila bankám poskytovat podnikům informace o MIF. Tato výjimka však skončí dne 31. prosince 2007 a od tohoto okamžiku bude Visa odpovídat za zajištění úplného souladu svého systému s pravidly EU v oblasti hospodářské soutěže. Jednotná oblast pro platby v eurech Rozhodnutí ve věci MIF MasterCard se opírá o průzkum Komise v odvětví retailového bankovnictví v letech 2005 a 2006, v rámci kterého se zjistilo, že dohody o mezibankovních poplatcích mohou být překážkou nákladově efektivnějšímu systému platebních karet a vytvoření jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA). Z průzkumu vyplynulo, že v pěti zemích EHP (v Dánsku, Nizozemsku, Norsku, Finsku, Lucembursku) funguje systém platebních karet bez MIF. Rozhodnutí ve věci MasterCard podpoří vytvoření jednotné oblasti pro platby v eurech tím, že posílí hospodářskou soutěž na trhu platebních karet a zabrání umělému zvyšování poplatků obchodníkům způsobenému protiprávním cenovým mechanismem jako je MIF MasterCard.

Kurzy

Kurzovní lístek: 19.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,200 25,320
USD 23,150 23,330
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články