Máte chatu nebo zahradu? Připlatíte si, píše MF DNES, není to však pravda!

13. 4. 2007 – 16:01 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Máte chatu nebo zahradu? Připlatíte si, píše MF DNES, není to však pravda!
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Je navrhováno osvobodit od daně zemědělské pozemky členěné podle druhu na ornou půdu, chmelnice, vinice, ovocné sady a trvalé travní porosty. MF dnes, ve svém dnešním vydání informuje o zdražení daně z nemovitostí. Tato informace je však podle Ministerstva financí zavádějící. Jak je to v reformě doopravdy?

Obec si dále v obecně závazné vyhlášce může stanovit, že tyto zemědělské pozemky se neosvobozují, pokud se nacházejí v zastavěném území obce nebo zastavitelných plochách obce. Osvobození od daně z pozemků se nevztahuje na zahrady, které sice jsou v katastrech nemovitostí vedeny jako zemědělský půdní fond, avšak jsou umístěny převážně v intravilánu obce a zejména ve městech (např. u rodinných domů), neslouží k podnikání. Ve vztahu k infrastruktuře mají spíše zatěžující charakter. V důsledku takto navrženého osvobození by došlo k výpadku daňových příjmů obcí ve výši cca 1,4 mld Kč, pokud by současně nedošlo k další právní úpravě kompenzací, která by tento propad v příjmech zmírnila nebo úplně nahradila. Daň z nemovitostí je plně příjmem rozpočtu obcí a dosavadní sazby daně jsou platné od 1.1.1993, kdy nabyl účinnosti zákon o dani z nemovitostí. Ke zmírnění dopadů obce získají možnost kompenzace svých příjmů za osvobozené zemědělské pozemky formou zvýšení zdanění nemovitostí zatěžujících infrastrukturu obcí. Jedná se o úpravu koeficientu u sazby daně malých obcí a zavedení fakultativního místního koeficientu. Konkrétně se provádí úprava koeficientů u sazby daně u malých obcí. Základní sazba daně 1 Kč za 1 m2, se týká především obytných domů, a jejich příslušenství, bytů a ostatních samostatných nebytových prostorů a v omezené míře stavebních pozemků. V praxi to znamená, že poplatník u uvedených nemovitostí místo dosavadních 0,30 Kč nebo 0,60 Kč za 1 m2 zaplatí 1 Kč za 1 m2 , tzn. z rodinného domu o zastavěné ploše 100 m2 namísto dosavadních 30 Kč nebo 60 Kč bude roční daň ze staveb činit 100 Kč. Tato základní sazba daně se nyní násobí koeficientem podle počtu obyvatel v obcích. Koeficient 0,3 je v obcích do 300 obyvatel, koeficient 0,6 v obcích nad 300 obyvatel do 600 obyvatel. Navržená úprava ruší tyto dosavadní koeficienty a nahrazuje je koeficientem 1,0. Doposud tento koeficient 1,0 mají obce s počtem 600 –1000 obyvatel. Ve všech obcích do 1000 obyvatel se tak stanoví koeficient 1,0. Podle ministrestva financí byly výpočty, které byly uvedeny v MF Dnes dne 13.4.2007 chybné a zavádějící. U příkladu rodinného domku o výměře 200 m2 a pozemku o výměře 1000 m2 by byla daňová povinnost 160 Kč (nikoliv 260 Kč jak uvádí MFD)a po zavedení koeficientu 1,0 bude daňová povinnost 300 Kč, (nikoliv 850 Kč, jak uvádí MFD). Pokud jde o rekreační objekty a jejich pozemky, na základě této změny koeficientu nedojde k žádné změně, protože koeficient 1,0 se nevztahuje ani na rekreační chalupy ani na pozemky. Dosavadní výnos z těchto druhů nemovitostí byl pro obce do 600 obyvatel zanedbatelný. Obce se rozrůstají, zvyšují se požadavky na financování infrastruktury, přičemž nové stavby obytných domů jsou osvobozeny na dobu 15 let od placení daně ze staveb. Za předpokladu zachování dosavadních koeficientů stanovených ze zákona 0,3 a 0,6 , výběr daně z nemovitostí by pozbyl významu a správa této daně by byla zcela neefektivní zejména s ohledem na poměr výběru daně a nákladovosti správy. Dále se ke kompenzaci propadu daňových příjmů obce v důsledku osvobození zemědělských pozemků nově navrhuje zavedení fakultativního místního koeficientu ve výši 2, 3 , 4 nebo 5, kterým se vynásobí celková daňová povinnost poplatníka. Obec pro všechny nemovitosti, které jsou předmětem zdanění na celém jejím území, stanoví pouze jeden koeficient a tímto koeficientem se vynásobí daňová povinnost poplatníka. Jde výlučně o rozhodnutí obce, zda přistoupí ke stanovení místního koeficientu. Velmi záleží na poměru zemědělské půdy, její bonity, počtu staveb v obci a výši koeficientu. V některých případech při nastavení vyššího místního koeficientu, zejména ve větších městech, by mohlo dojít k podstatnému zvýšení dosavadního výnosu daně.

Kurzy

Kurzovní lístek: 30.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,510 23,630
USD 21,540 21,720
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články