Máte nějaké dluhy nebo dluží někdo Vám? Insolvenční zákon si zaslouží Vaši pozornost

4. 1. 2008 – 4:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Máte nějaké dluhy nebo dluží někdo Vám? Insolvenční zákon si zaslouží Vaši pozornost
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Od 1.1.2008 platí insolvenční zákon. Ten umožňuje předluženým lidem vyhlásit osobní bankrot. Hned v prvních dnech vyhlásili dle zpravodajství TV Nova první čtyři dlužníci osobní bankrot. Poradíme Vám, co by jste o insolvenci měli vědět.

Předluženým lidem pomůže insolvenční zákon Insolvenční zákon: nové možnosti řešení finančních problémů Insolvenční zákon, úplné znění Desatero, které Vám pomůže – shrnutí toho, co by měl o insolvenčím právu vědět každý. Máte nějaké dluhy nebo dluží někdo Vám? Nový insolvenční zákon si zaslouží Vaši pozornost. 1. Máte dluhy u více věřitelů? Nejste je schopen splácet? Nebo je hodnota Vašeho majetku nižší, než součet Vašich dluhů? Pak můžete být v úpadku a Vaše majetková situace může být řešena v soudním řízení. Váš další život pak bude ovlivňovat soud nebo insolvenční správce. 2. Do úpadku se může dostat téměř kdokoliv. Podle nového insolvenčního zákona, účinného od 1. ledna 2008, může být v úpadku téměř kdokoliv – občan, obchodní společnost, státní podnik, nadace, občanské sdružení, družstvo apod. Postup podle tohoto zákona není ovšem možný např. vůči státu a jeho institucím, obcím a krajům, České národní bance, Všeobecné zdravotní pojišťovně, veřejné vysoké škole a některým dalším subjektům. 3. Elektronický insolvenční rejstřík – Váš zdroj informací a Váš pošťák v insolvenčním řízení. Všechny důležité informace o průběhu konkrétního insolvenčního řízení budou veřejně přístupné cestou Internetu v tzv. insolvenčním rejstříku nebo na justice.cz nebo na těchto stránkách. Prostřednictvím tohoto rejstříku bude také doručována většina soudních rozhodnutí a jiných písemností. Nespoléhejte se proto při doručování pouze na obálku s pruhem. 4. Dlužník, který se ocitne ve finanční krizi, by měl začít jednat; váhání se nevyplácí. Dlužník, který se ocitne v úpadku, případně mu úpadek hrozí, by měl začít s věřiteli vyjednávat o řešení své situace. Za určitých podmínek může být pro dlužníka výhodné, podá-li sám na sebe insolvenční návrh. Poctivému dlužníku dává zákon více šancí k překonání úpadkové situace. Neváhejte, postupem času se prostor pro dohodu s věřiteli zužuje. Pasivita může navíc způsobit, že k dosavadním dluhům Vám přibudou nové povinnosti. 5. Zahájení řízení nemusí nutně znamenat, že soud rozhodne, že jste v úpadku. Insolvenční řízení se zahajuje na návrh dlužníka nebo věřitele. Pokud najdete své jméno v insolvenčním rejstříku nebo bude-li Vám oznámeno, že proti Vám bylo zahájeno insolvenční řízení, nepodléhejte panice. Znamená to, že soud zkoumá Vaše majetkové poměry. Dokud soud nerozhodne o Vašem případném úpadku, můžete dokázat, že v úpadku nejste nebo že jste ho již odvrátili. Urychleně se poraďte s odborníky, aktivně spolupracujte se soudem a snažte se domluvit se svými věřiteli. 6. Oddlužení (tzv. osobní bankrot), může být šancí pro poctivého dlužníka, jak vyřešit finanční problémy. Zákon umožňuje řešit úpadek dlužníka – nepodnikatele také tzv. oddlužením. Návrh na povolení oddlužení může podat pouze dlužník a k návrhu musí soudu doložit celou řadu dokumentů (přehledy o příjmech, o majetku, souhlas manžela apod.). Soud vždy posuzuje, zda je dlužník poctivý a zda je jeho plán oddlužení ekonomicky reálný. Těm věřitelům, kteří nemají své pohledávky zajištěny, se totiž musí na úhradu jejich pohledávek dostat alespoň 30 %. Jestliže dlužník úspěšně projde testem poctivosti a soud oddlužení povolí, rozhodnou věřitelé hlasováním, zda dojde k prodeji dlužníkova majetku nebo zda dlužník bude po dobu příštích pěti let odevzdávat věřitelům téměř všechny své příjmy nad rámec životního minima (tzv. splátkový kalendář). Jestliže dlužník řádně plán oddlužení splní, soud rozhodne, že se mu zbytek dluhů promíjí. Jinak na majetek dlužníka vyhlásí konkurs. 7. Pro podnikatele je tu reorganizace – úpadek nemusí nutně znamenat konkurs. Pokud je to možné a žádoucí, umožní soud podnikateli řešení jeho úpadku reorganizací – toto řešení má přinést věřitelům vždy lepší výsledek než konkurs. Reorganizace nabízí celkové hospodářské ozdravení dlužníka a rozumné uspořádání jeho vztahů s věřiteli. Reorganizace se nesnaží udržovat zaměstnanost nebo sledovat jiné sociální účely. Reorganizace je sice možná pouze u velkých podniků, jejichž obrat přesáhne za poslední účetní období 100 milionů korun nebo které zaměstnávají více než 100 lidí, nicméně zákon nebrání dohodě dlužníka s věřiteli, že se tyto limity nepoužijí. Hlavní slovo při schvalování reorganizace mají věřitel a soud; reorganizace bude schválena tehdy, jestliže skutečně nabídne věřitelům nejlepší řešení. 8. Zákon posiluje postavení věřitele, ale předpokládá jeho aktivní přístup. Nový insolvenční zákon vychází z toho, že dominantní vliv na řešení dlužníkova úpadku mají věřitelé. Každý věřitel se ovšem musí o své dlužníky starat – a to jak před insolvenčním řízením, tak v jeho průběhu. Proto by věřitel, který chce insolvenční řízení ovlivňovat buď tím, že sám podá návrh na jeho zahájení anebo podá přihlášku své pohledávky, měl zvažovat důvodnost těchto kroků. Jak návrh, tak přihláška podléhají přísnému přezkumu a riziko chyby nese vždy věřitel sám. 9. Vedle nových insolvenčních řízení budou soudy dokončovat konkursní řízení. Novým insolvenčním zákonem se řídí řízení zahájená po 1. lednu 2008. Pro řízení, která byla zahájena před tímto datem, platí dosavadní právní úprava konkursu a vyrovnání, která stojí na odlišných principech a pojmech. Hodláte někomu půjčit nebo zvažujete zahájit obchodní spolupráci? Pak Vám doporučujeme, abyste od ledna 2008 nahlíželi jak do: .= insolvenčního rejstříku , tak i do evidence úpadců přístupné na adrese justice.cz, která obsahuje informace o dosud neskončených řízeních podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů. 10. Co lze očekávat od nového insolvenčního zákona? Rychlost – Zákon nabízí rychlejší řešení vztahů dlužníka s věřiteli, ale předpokládá také Váš aktivní přístup. Transparentnost – Možnost sledovat vše důležité o insolvenčních řízeních v insolvenčním rejstříku je výhodou, ale také nezbytností pro ty, kteří nechtějí přijít o svá práva a chtějí insolvenční řízení ovlivňovat. Efektivitu – Nové cesty pro dlužníky, příslib uspokojivějšího řešení pro věřitele, ozdravení ekonomického prostředí a právních vztahů mezi dlužníky a věřiteli. Ale také odpovědnost – Každé soudní řízení znamená určitá rizika pro všechny zúčastněné. Chovejte se proto odpovědně již v době, kdy dluhy vznikají a dělejte vše proto, abyste dokázali svou majetkovou situaci včas uspokojivě uspořádat. Předluženým lidem pomůže insolvenční zákon Insolvenční zákon: nové možnosti řešení finančních problémů Zdroj: TV NOVA, Justice.cz

Kurzy

Kurzovní lístek: 22.7.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,120 25,200
USD 23,090 23,190
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články