Nepřevzetí soudní obsílky už nikomu nepomůže

20. 8. 2007 – 14:00 | Naše peníze | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Nepřevzetí soudní obsílky už nikomu nepomůže
Placeholder | zdroj: tisková zpráva

Ministerstvo spravedlnosti se rozhodlo výrazně změnit systém doručování soudních písemností. V rámci souhrnné novely občanského soudního řádu chystá zefektivnit celý systém a tím přispět ke zrychlení, zkvalitnění a v neposlední řadě ke zlevnění celého soudního řízení.

Nová úprava zároveň přispěje k větší informovanosti a ochraně účastníků řízení, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů seznámit s písemností. Problematika doručování je v současnosti chápána jako zásadní problém české justice. „Problémy s efektivitou a spolehlivostí doručování soudních písemností mají zejména soudy prvního a druhého stupně. Nová úprava proto mění zásadním způsobem odpovědnost za doručení písemností, přesouvá totiž odpovědnost ze státu na adresáta. Zavádí povinnou doručovací adresu, kterou si bude moci každý sám zvolit, nebo bude zjištěna z dostupných registrů, jako je centrální evidence obyvatel, obchodní rejstřík či živnostenský rejstřík. V souvislosti s elektronizací justice zvýrazňuje a upřednostňuje elektronické doručení,“ říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. V platném občanském soudním řádu neexistuje odpovědnost účastníka řízení za vlastní poštu a ochranu vlastních zájmů. Není zakotvena povinnost uvést adresu pro doručování. I v případě doručování na adresu uvedenou v centrální evidenci obyvatel může dotyčná osoba účinnost doručení zmařit tím, že prokáže svoji absenci na místě doručení. Povinná doručovací adresa Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zavést povinnost každé osoby mít adresu pro doručování na území České republiky. Důsledky nesplnění uvedené povinnosti ponese adresát. To platí i pro právnické osoby s tím rozdílem, že se doručuje na adresu uvedenou v příslušném rejstříku. Kromě toho se sníží množství typů doručenek (obálek) z devíti druhů na dva. Jednotné doručování Ministerstvo vnitra se také s ministerstvy spravedlnosti a financí dohodlo na jednotné formě elektronického doručování písemností ze strany orgánů veřejné správy. Znamená to, že oproti současné roztříštěné úpravě, kdy existují v různých typech řízení (občanské, správní, daňové, …) odlišná pravidla pro doručování, se do budoucna počítá se sjednocením úpravy. Doručování bude probíhat prostřednictvím tzv. datové schránky. Tu zřídí a bude provozovat ministerstvo vnitra . Fyzické a právnické osoby by si tento způsob doručení mohly zvolit. Nezastihnutý adresát a odepření přijmutí zásilky Nezastihne-li doručovatel adresáta, písemnost uloží a adresáta vyzve, aby si ji ve lhůtě 10 dnů vyzvedl. Pokud si adresát nevyzvedne zásilku, považuje se 10. den za den doručení. V případě doručování písemnosti, která není určena do vlastních rukou. Pokud není v místě doručení poštovní schránka, vrací se písemnost soudu a ten ji vyvěsí na úřední desce. Odepře-li adresát nebo příjemce písemnosti přijmout doručovaný dokument, považuje se dopis za doručený. Větší informovanost a ochrana Soud na návrh účastníka rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s písemností z omluvitelného důvodu seznámit (např. nemoc). Tomuto účastníkovi bude také doručen výsledek soudu a bude tedy moci podat návrh na neúčinnost soudního řízení. Může tak učinit do 15 dnů ode dne, kdy se s předmětnou písemností skutečně seznámil, avšak nejpozději do 1 roku ode dne doručení. Souhrnná novela občanského soudního řádu, která změny systému doručování obsahuje, si klade za cíl především zrychlit a zkvalitnit rozhodování soudů, ulehčit soudcům od administrativní zátěže, odstranit nedostatky podle poznatků z praxe a zamezit průtahům v řízení. Tomuto cíli napomůže především zjednodušení procesních předpisů. Novela je před připomínkovým řízením a ministerstvo počítá s tím, že půjde do vlády na podzim letošního roku. S účinností se počítá v průběhu příštího roku.

Kurzy

Kurzovní lístek: 31.3.2023 Exchange s.r.o.

EUR 23,470 23,610
USD 21,590 21,770
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články