Pozor na nekalé obchodní praktiky v e-shopech

11. 6. 2014 – 19:26 | Spotřebitelé | Redakce NašePeníze.cz | Diskuze:

Pozor na nekalé obchodní praktiky v e-shopech
V 1. čtvrtletí 2013 bylo zkontrolováno 181 internetových obchodů a nedostatky zjištěny v téměř ¾ z nich. Za stejné období bylo uloženo 160 pokut v celkové výši cca 1,2 milionu Kč. Foto:SXC | zdroj: NašePeníze.cz

Internetový prodej jako progresivní forma obchodování nabývá stále většího významu a podílu na trhu, a proto vyžaduje také ze strany České obchodní inspekce trvalou a náležitou pozornost. Její inspektoři reagují na expanzi internetového obchodování průběžným monitorováním e-trhu, vyhledáváním a následnou kontrolou jeho problémových oblastí.

Monitorováno je celé spektrum nabídky výrobků a služeb poskytovaných prostřednictvím internetu a výsledky kontrol ČOI. Kontrola je následně zahájena s provozovateli těch e-shopů, u nichž vzniklo v rámci monitoringu podezření, že neplní povinnosti stanovené právními přepisy. V 1. čtvrtletí 2013 bylo zkontrolováno 181 internetových obchodů a nedostatky zjištěny v téměř ¾ z nich. Za stejné období bylo uloženo 160 pokut v celkové výši cca 1,2 milionu Kč.

V období od 1. 1. do 31. 3. 2014 bylo v rámci kontrolní akce provedeno celkem 181 kontrol, zaměřených především na plnění povinností, vyplývajících prodávajícím ze zákona o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), a dalších obecně závazných právních předpisů, jejichž dodržování je předmětem dozorové činnosti České obchodní inspekce. Přehled kontrol provedených jednotlivými inspektoráty přibližuje následující tabulka, z níž je zřejmé, že porušení zjištěná při 133 kontrolách představují 73,5 % z celkového počtu provedených kontrol.

Kontroly internetového prodeje (1. čtvrtletí 2014)

 

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

 

 

Středočeský a Hl. město Praha

25

19

76,0 %

 

Jihočeský a Vysočina

29

24

82,8 %

 

Plzeňský a Karlovarský

13

9

69,2 %

 

Ústecký a Liberecký

33

25

75,8 %

 

Královéhradecký a Pardubický

19

15

79,0 %

 

Jihomoravský a Zlínský

19

13

68,4 %

 

Moravskoslezský a Olomoucký

43

28

65,1 %

 

Celkem

181

133

73,5 %

 

Dílčí výsledky kontrolní akce, zejména vysoké procento kontrol, při kterých inspektoři zjistili porušení obecně závazných právních předpisů, však nemohou být v žádném případě považovány za objektivní obraz stavu elektronického obchodování v České republice - jedná se o výsledky monitoringu nabídky a služeb na síti internet, který provádějí jednotlivé inspektoráty, a skutečnosti, že kontroly jsou prováděny cíleně v obchodech, u kterých lze předpokládat, že při své činnosti nedodržují obecně závazné právní předpisy. Četné kontroly jsou prováděny také na základě informací získaných z podání spotřebitelů, kteří mají s konkrétním e-shopem negativní zkušenost.

Ve sledovaném období přijala ČOI celkem 1373 podání týkajících se internetových obchodů. Nejvíce si spotřebitelé stěžovali na nedodání zboží poté, kdy je zaplatili nebo ve lhůtě vrátili (odstoupili od smlouvy), a svoje peníze nedostali zpět. Tyto případy však jsou mimo kontrolní pravomoc ČOI a poškození spotřebitelé se mohou domoci svých nároků pouze soudní cestou. Šetřená podání se nejčastěji týkala nekalých obchodních praktik, tj. neposkytnutí všech informací s náležitou odbornou péčí, problémů spojených s reklamačním řízením, ale také neseznámení s cenou, nevydání dokladu o koupi nebo dodání nejakostního výrobku. Šetřením spotřebitelských podnětů byly nedostatky prokázány ve 171 případech (tj. 12,5 % podání), dalším orgánům bylo postoupeno 56 podání a 69 případů je v šetření. Dohledat se nepodařilo celkem 20 prodejců.

Zjištěná porušení zákona o ochraně spotřebitele a dalších předpisů
Stejně jako v předcházejících sledovaných obdobích bylo při kontrolách internetových obchodů nejčastěji zjišťováno porušení povinností stanovených prodávajícímu zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Většina těchto nedostatků je charakteristická právě pro prodej prostřednictvím prostředků elektronického obchodování.

- porušení zákazu užívání nekalých obchodních praktik v 99 případech (43,6 %), převážně klamavých obchodních praktik. Ve většině případů se jednalo o neposkytnutí zákonem stanovených informací, případně o poskytnutí neúplných či jinak zavádějících údajů, ať již o prodávajícím, o podmínkách uzavření smlouvy, nebo o uplatnění práv z této smlouvy vyplývajících

- nedodržení povinnosti řádně informovat spotřebitele o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práva z vadného plnění (dále jen „reklamace“), tj. ve smyslu nové právní úpravy §§ 2165 až 2174 Občanského zákoníku, spolu s údaji o tom, kde reklamaci uplatnit, včetně informace týkající se „jakosti při převzetí“ (dříve shoda s kupní smlouvou) – dle §§ 2161 až 2164 Občanského zákoníku. Tyto nedostatky byly zjištěny v 68 případech (41 %)

- porušení dalších ustanovení zákona o ochraně spotřebitele již bylo zjišťováno v menším rozsahu: neposkytnutí stanovených informací o nabízených výrobcích nebo poskytovaných službách (§§ 9-11)

- ve 12 případech, nevydání dokladu o prodeji se všemi náležitostmi (§ 16) – v 7 případech, neseznámení s cenou (§ 12) – v 6 případech.

Jiný právní předpis než zákon o ochraně spotřebitele porušily kontrolované subjekty pouze v 8 případech.

 

Kurzy

Kurzovní lístek: 23.2.2024 Exchange s.r.o.

EUR 25,320 25,440
USD 23,320 23,500
Kurzovní kalkulačka

Více měn / Porovnání kurzů bank / Europlatby zdarma

Nejnovější články